Bestuur & Politiek

Secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan: nieuwe baremaregeling toepasselijk vanaf 1 januari 2021

DE RAAD,
Gelet op het decreet van 25 april 2019 tot uitvoering van het protocol van sectoraal akkoord 2017-2018 tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vakverenigingen en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de inrichtende machten;
Gelet op het programmadecreet van 9 december 2020 houdende diverse maatregelen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de Coronaviruscrisis inzake Schoolgebouwen, Begrotingsfondsen, het Fonds Ecureuil, WBE, Gezondheid, Media, Permanente Opvoeding, Studiebeurzen, het Wetenschappelijk Onderzoek en het Leerplichtonderwijs dat artikel 2 wijzigt van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 25 juni 1998 tot vaststelling van de weddeschalen van de leden van het leidend en onderwijspersoneel en van het opvoedend hulppersoneel van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan, gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;
Gelet op zijn eerdere beraadslagingen houdende vaststelling en herziening van de weddeschalen van de leden van het leidend en onderwijspersoneel van het gemeentelijk secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan (Ref. 27.01.2011/A/011);
Overwegende dat de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel de nieuwe weddeschalen als volgt heeft vastgesteld:
Eén schaal wordt voorbehouden voor de vereiste bekwaamheidsbewijzen, de andere voor de bekwaamheidsbewijzen die als voldoende worden beschouwd (er zal dus geen onderscheid meer moeten worden gemaakt volgens het niveau van bekwaamheidsbewijs):
  1. Houder voor het betrokken ambt van een vereist bekwaamheidsbewijs: barema 301 (schaal 216);
  2. Als dit vereiste bekwaamheidsbewijs is gebaseerd op een masterdiploma en pedagogisch bekwaamheidsbewijs in het onderwijs ofwel de didactische finaliteit heeft ofwel de aggregatie van het hoger secundair onderwijs voor dit ambt en als het bovendien houder is van het slaaggetuigschrift van de module van 60 opleidingslestijden inzake pedagogie van het kunstonderwijs op alle niveaus bepaald door de Regering: barema 501 (schaal 415);
  3. Houder voor het betrokken ambt van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs: barema 30A of barema 301 minder één jaarlijkse verhoging (schaal 216 minder één jaarlijkse verhoging).
Bijgevolg zullen de barema's 182 (schaal 206/3) en 18A of 182 minder één jaarlijkse verhoging (schaal 206/3 minder één jaarlijkse verhoging) niet langer van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021. Vervolgens wordt een van onderstaande barema's toegewezen aan de betrokken leraren in functie van hun bekwaamheidsbewijs;
Overwegende dat de gemeentelijke scholencentra onder hun personeel een deel docenten hebben die ten laste van de gemeenten zijn;
Overwegende dat er reden is, teneinde de gesubsidieerde docenten en de docenten ten laste van de gemeenten op gelijke voet te behandelen, voor deze laatsten op 1 januari 2021 de barema's toe te passen zoals de regering van de Federatie Wallonië-Brussel ze heeft geherwaardeerd;
Gelet op het gunstige advies van het college van burgemeester en schepenen op zijn zitting van 9 februari 2021;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLIST:
één schaal toe te passen die voorbehouden is voor de vereiste bekwaamheidsbewijzen en een andere voor de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen (er zal dus geen onderscheid meer moeten worden gemaakt volgens het niveau van bekwaamheidsbewijs):
  1. Houder voor het betrokken ambt van een vereist bekwaamheidsbewijs: barema 301 (schaal 216);
  2. Als dit vereiste bekwaamheidsbewijs is gebaseerd op een masterdiploma en pedagogisch bekwaamheidsbewijs in het onderwijs ofwel de didactische finaliteit heeft ofwel de aggregatie van het hoger secundair onderwijs voor dit ambt en als het bovendien houder is van het slaaggetuigschrift van de module van 60 opleidingslestijden inzake pedagogie van het kunstonderwijs op alle niveaus bepaald door de Regering: barema 501 (schaal 415);
  3. Houder voor het betrokken ambt van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs: barema 30A of barema 301 minder één jaarlijkse verhoging (schaal 216 minder één jaarlijkse verhoging).
De barema's 182 (schaal 206/3) en 18A of 182 minder één jaarlijkse verhoging (schaal 206/3 minder één jaarlijkse verhoging) zullen niet langer van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021.
Deze beslissing wordt toegezonden aan mijnheer de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan mevrouw de minister van Onderwijs, Algemene directie van het artistiek kunstonderwijs met beperkt leerplan.