Bestuur & Politiek

Vestiging van een nieuw recht van erfpacht van 99 jaar op het terrein gelegen aan de Aronskelkenlaan 12

DE RAAD,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, met name de artikelen 117 en 232;
Gelet op de wet van 10 januari 1824 op het recht van erfpacht;
Overwegende hetgeen volgt:
Er werd een initiële overeenkomst ondertekend tussen de gemeente Oudergem en Le Logis Floréal op 31 oktober 1989. Die overeenkomst bepaalt dat de eigenaar van het terrein aan de Aronskelkenlaan 12 een deel van het terrein 'verhuurt' aan de gemeente Oudergem voor een duur van 27 jaar met als doel er een kleuterschool en speelruimte voor kinderen in te richten. Als tegenprestatie verbindt de gemeente zich ertoe om de onroerende voorheffing terug te betalen, de uitrustingskosten voor openbare verlichting op zich te nemen en om een jaarlijkse retributie van 1 BEF te betalen. De overeenkomst is vervallen op 30 april 2016.
Op 22 januari 2016 heeft het gewestelijk aankoopcomité een evaluatieverslag van het betrokken perceel overgemaakt om een nieuwe erfpachtovereenkomst met de gemeente Oudergem af te sluiten en om het bedrag van de erfpachtrente vast te leggen. Op basis van de uitgevoerde evaluatie werd de erfpachtrente vastgelegd op € 49.600,00 voor een erfpachtovereenkomst van 27 jaar en op € 18.600,00 voor een erfpachtovereenkomst van 99 jaar. Die evaluatie werd op 15 oktober 2019 bevestigd door hetzelfde gewestelijk aankoopcomité.
De twee partijen willen het schoolgebouw op dit perceel behouden en stellen voor om de duur van de nieuwe erfpachtovereenkomst vast te leggen op 99 jaar, middels de betaling van een jaarlijkse erfpachtrente van € 18.600,00.
BESLIST
  • om met de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LE LOGIS FLOREAL, met maatschappelijke zetel op het Joseph Wautersplein 9 te 1170 Brussel, een erfpachtrecht af te sluiten op het terrein op de Aronskelkenlaan 12, gekadastreerd in de 2de afdeling, sectie D, nummer 1G met een oppervlakte van 21a 08 ca en waarop een gemeenteschool is gebouwd voor een periode van 99 jaar middels de betaling van een jaarlijks indexeerbare erfpachtrente van € 18.600,00;
  • om de burgemeester en de gemeentesecretaris aan te stellen als ondertekenaars van de authentieke akte;
  • om de gemeenteontvanger te belasten met de aktekosten ten laste van de gemeente voor een bedrag van € 1850,33, te betalen op de rekening van de heer Patrick Gustin, notaris (Jean Van Horenbeecklaan 40-42 te 1160 Brussel) BE71 6304 0311 3669;
  • in een wijziging te voorzien van artikel 721/12601 van de gewone begroting van 2020 om de betaling van de erfpachtrente van het jaar 2020 te waarborgen.
Deze beraadslaging zal worden overgemaakt aan de minister die bevoegd is voor plaatselijke besturen met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht.