Bestuur & Politiek

Wijziging van het subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten van 21/01/2021

De Raad,
Overwegende het volgende:
De subsidie toegekend aan de Gemeente Oudergem voorziet een subsidie van 4.000€ toe te kennen voor de sterilisatie van katten en 3.000 € voor het kippen van katten en huishonden
  • De aan de gemeente Oudergem toegekende subsidie voorziet in de toekenning van een subsidie van 4.000 euro voor de sterilisatie van katten en 3.000 euro voor de sterilisatie van katten en huishonden.
  • In de subsidieverordering aangenomen door de Raad op datum van 21/01/2021 verwees niet expliciet aan het kippen  van de honden.
Beslist de wijziging van de subsidiereglement als volgt over te nemen :
In de subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten van 21/01/2021 wordt aan het onderwerp de volgende bepaling toegevoegd
  • Subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten en voor de identificatie van huiskatten en honden
In de subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten van 21/01/2021 wordt in de overwegingen de volgende bepaling toegevoegd:
  • De invoering van een speciale premie voor de identificatie van honden en katten is bedoeld om bij te dragen tot het welzijn van dieren door het verlies van huisdieren door hun eigenaars en het risico dat zij worden achtergelaten te verminderen.  Het is ook bedoeld om de overbevolking van asielen te beperken met verloren dieren, die zij niet allemaal kunnen opvangen wegens gebrek aan ruimte en middelen.
In de subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten van 21/01/2021 wordt in artikel 1 de volgende bepaling toegevoegd:
  • Binnen de grenzen van de begrotingskredieten die voor het boekjaar 2021 beschikbaar zijn en volgens de voorwaarden van dit reglement kan het College van Burgemeester en Schepenen een premie toekennen om huiskatten te steriliseren en de identificatie van honden en huiskatten.
In de subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten van 21/01/2021 wordt in artikel 2 de volgende bepaling toegevoegd:
  • 4° Identificatie : de handeling waarbij een dierenarts bij een kat of hond een onderhuidse microchip implanteert om het dier en zijn eigenaar te identificeren.
In de subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten van 21/01/2021 wordt in artikel 3 de volgende bepaling toegevoegd:
  • De gemeentelijke premie bedraagt € 50 voor een mannelijke kat, € 75 voor een vrouwelijke kat en € 25 voor een identificatie van een hond of een kat.
In de subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten van 21/01/2021 wordt in artikel 4 de volgende bepaling gewijzigd (toevoeging en schrapping) :
  • Op straffe van onontvankelijkheid moet de aanvraag voor de premie worden ingediend met behulp van het ad-hocformulier dat de verantwoordelijke correct dient in te vullen en te ondertekenen. Een getuigschrift van verstrekte hulp, ondertekend door de dierenarts die de kat heeft gesteriliseerd en/of de identificatie van een hond of een kat (het identificatienummer moet op het getuigschrift vermeld staan), evenals de originele honorariumnota van de dierenarts en geadresseerd aan de verantwoordelijke en een kopie van de identiteitskaart van de verantwoordelijke. De sterilisatie en/of identificatie moet na 1 mei 2020 worden uitgevoerd.