Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) over verwaarloosde gronden

Geachte mevrouw de waarnemend burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega’s,
De gemeente telt verschillende percelen die door hun respectieve eigenaars verwaarloosd worden, deze eigenaars worden door de gemeentelijke autoriteiten opgedragen hun grond te onderhouden op straffe van boete.
Deze gronden zouden door de inwoners gebruikt kunnen worden om een collectieve moestuin aan te leggen (al dan niet met individuele percelen) of in beperkte mate ingerichte gebieden om het buurtleven te bevorderen. Belangrijk punt in uw algemene beleidsverklaring.
Ondanks e-mailverkeer in 2016 lijkt het, als ik me niet vergis, dat er al stappen hadden kunnen worden ondernomen voor een van deze gronden, maar helaas werden deze niet genomen of niet voltooid.
Ik wil graag de volgende vragen stellen:
 • Kunt u een lijst verstrekken van de gronden waarop een dergelijk project zou kunnen worden uitgevoerd?
 • Kunt u ons de lijst van bestaande collectieve moestuinen toesturen, al dan niet beheerd door de gemeente, en ons laten weten hoe de percelen worden toegewezen aan geïnteresseerde burgers (onlangs is er een oproep voor tuiniers gedaan op Facebook voor de Moulin à Légumes in het Senypark)?
Ik dank u voor uw antwoord.
Nathalie WYNS, gemeenteraadslid voor Burgerlijst 1160
 • Antwoord van Alain Lefebvre, schepen
Beste raadslid,
Er is geen lijst van de verwaarloosde gronden. Wel grijpen we af en toe in op basis van het algemeen politiereglement wanneer het onderhoud van een pand te wensen overlaat en overlast voor de buurt veroorzaakt. Er zijn onbebouwde kavels, maar hun eigenaren geven deze de bestemming die ze willen.
De benadering die aan uw vraag ten grondslag ligt, lijkt ons niet geschikt. Het is aan de gemeente om aandacht te hebben voor de eisen van de burgers. Wij zijn altijd al aanwezig geweest om burgers te helpen die een collectief project willen ontwikkelen op een door hen geïdentificeerde locatie.
Wij adviseren hen en zorgen, indien nodig, voor de contacten met een particuliere eigenaar. Wij ondersteunen hen bij hun subsidieaanvraag, meestal bij Leefmilieu Brussel. Vaak bieden we hen ook steun in natura. Meestal gaan deze moestuinprojecten gepaard met de aanleg van een collectieve composthoop.
In het kader van het GoodFood-project heeft Leefmilieu Brussel zich ertoe verbonden om een inventaris op te maken van de moestuinen. Helaas is deze voor Oudergem zeer onvolledig. Via uw contacten met de minister van Leefmilieu (CDH) wilt u, net als wij, erop aandringen dat deze wordt bijgewerkt.
Hier is de lijst van moestuinen in Oudergem
 • Transvert, Hagedoornpad, op een gemeentelijke grond die ter beschikking van een groep burgers wordt gesteld.
 • Le Paradis vert, te Rood-Klooster, op een gewestelijke grond beheerd door Leefmilieu Brussel
 • Duurzame wijk Pinoy, Demeylaan, op een gemeentelijke grond die ter beschikking van een groep burgers wordt gesteld.
 • Duurzame wijk Oud Sint-Anna, sportcentrum Willegems, op een gemeentelijke grond die ter beschikking van een groep burgers wordt gesteld.
 • Duurzame wijk "Félix Govaert", op een gemeentelijke grond die ter beschikking van een groep van de Autre Ecole wordt gesteld.
 • Les jardins de la Vignette, op een privéterrein ter beschikking van een groep burgers wordt gesteld.
 • Paradisiers, op een perceel grond van het OCMW van Elsene dat ter beschikking wordt gesteld van Oudergem, dat de percelen op de wachtlijst toewijst in de volgorde van de aanvragen van de in Oudergem woonachtige burgers die geen tuin hebben of een tuin hebben die ongeschikt is voor groenteteelt (grootte, slechte ligging, vervuiling....).
 • Moulin à Légumes, Senypark, op een gewestelijke grond beheerd door Leefmilieu Brussel die ter beschikking van een groep burgers wordt gesteld.
 • Residentie Reine Fabiola, op een perceel grond van het OCMW dat ter beschikking van de bewoners wordt gesteld.
 • Tuin van de Sint-Annapastorij (in ontwikkeling) op een gemeentelijk terrein dat ter beschikking wordt gesteld van in Oudergem woonachtige burgers die geen tuin hebben of een tuin hebben die ongeschikt is voor groenteteelt (grootte, slechte ligging, vervuiling....). (Modelovereenkomst goedgekeurd door de raad op 29/11/2018.