Agenda

Terug naar agenda

12 mei tot 10 juni - Stedenbouw : openbaar onderzoek

 

Het volgende project wordt aan het openbaar onderzoek onderworpen:

Adres van het goed: Triomflaan 151 - 155 / Roger Lallemandlaan 1- 21

Identiteit van de aanvrager: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer  

Voorwerp van de aanvraag: stedenbouwkundige vergunning (dossier 17816) met betrekking tot het afbreken van de kazerne en het opnieuw opbouwen, het vellen van ongeveer 230 hoogstammen, het aanleggen van een nieuwe toegangsweg en van de groene ruimte

Aard van de hoofdactiviteit: Uitrusting

Perimeter en gebied: In het Gewestelijk Bestemmingsplan (B.R.B.H.G. van 03/05/2001) : gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, langsheen een structurerende ruimte

Hoofdredenen van het onderzoek :

  • afwijkingen op art.8 (hoogte - vrijstaande bouwwerken) en 11 (inrichting van de inspringstroken) van titel I van de GSV 
  • toepassing van art. 175/20, §1er van het BWRO : Effectenverslag, bijlage B rubriek 24 - Voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten met een vloeroppervlakte van meer dan 1.000 m², met uitzondering van de vloeroppervlakte die eventueel wordt ingenomen door motorvoertuigen of waarvan de overdekte inrichtingen en de inrichtingen in de open lucht meer dan 5.000 m² vloeroppervlakte innemen 
  • toepassing van het algemeen voorschrift 0.5. van het GBP (Projecten voor bebouwing of verkaveling van een beplant eigendom van meer dan 3.000m²) 
  • toepassing van het bijzonder voorschrift 8.4. van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken en installaties strokend met het  omliggend stedelijk kader)

 

Het openbaar onderzoek loopt van 12/05/2021 tot 10/06/2021. Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledig dossier van de aanvraag online worden geraadpleegd. Gezien de sanitaire omstandigheden dank U om aan deze methode van raadpleging voorrang te geven : https://openpermits.brussels/nl

Het dossier op het gemeentebestuur van Oudergem worden geraadpleegd (Emile Idiersstraat 12, stedenbouw, 5de verdieping), enkel op afspraak per mail (urbanisme@auderghem.brussels) of per telefoon (02/676.49.45) :

  • van maandag tot vrijdag : ’s morgens tussen 8u30 en 11u30.
  • op donderdag : van 17u tot 20u.

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur, enkel op afspraak per mail (urbanisme@auderghem.brussels) of per telefoon (02/676.49.45).

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen worden gericht :

  • schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, Emile Idiersstraat 12 - 1160 Brussel,
  • of via email naar het volgende adres : urbanisme@auderghem.brussels,
  • indien nodig mondeling tijdens het openbaar onderzoek en enkel op afspraak, bij de dienst stedenbouw-leefmilieu

uiterlijk op 10/06/2021.

 

De vergadering van de Overlegcommissie vindt plaats op een nog nader te bepalen datum, tijdstip en plaats. Eender wie die wenst gehoord te worden door de overlegcommissie moet, in zijn of haar opmerkingen of klachten verzoeken om te worden gedagvaard. De volgorde van de behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

Te Oudergem, op 03/05/2021.

De Gemeentesecretaris,                                            Het College,

                                                                                   Bij Volmacht :

                                                                                   De Schepen van Stedenbouw en

                                                                                   van Leefmilieu,

 

E. SCHOONBROODT                                                A. LEFEBVRE

 

Openbare onderzoeken en overlegcommissie