Bestuur & Politiek

Algemene beleidsverklaring – toespraak van de heer Didier Molders voor de DéFI-fractie

Geachte collega's,

Mijn fractie is verheugd over het voornemen van het nieuwe college van burgemeester en schepenen om het gemeentelijke bestuur af te stemmen op het algemeen belang en de lange termijn daarbij voorrang te geven op de verkiezingstijd. Dit bestuur zal, net als in de voorbije 42 jaar, een voorbeeldige begrotingsdiscipline aan de dag leggen. Hierdoor kan Oudergem de laagste belastingen in het Brussels Gewest voorstellen, maar ook een van de hoogste uitvoeringspercentages van de begroting in het Gewest, door gerichte investeringen volgens de prioritaire behoeften van de burgers. Een van de belangrijkste lessen van de afgelopen maanden is echter dat het openbaar bestuur nu een zaak van iedereen moet zijn. Mijn fractie kan dan ook alleen maar tevreden zijn met de toezegging van het college om burgerparticipatiemechanismen op te zetten zodat de Oudergemnaars eenvoudig en snel inspraak kunnen krijgen in de beslissingen die hen aangaan. Betrokkenheid mag niet langer beperkt blijven tot enkelingen, en precies daaraan wil het College werken. Het gemeentebeleid moet transparanter worden en beter inspelen op de behoeften van de burger door hen effectief te laten deelnemen aan de besluitvorming.

Dit goede bestuur, dat ons bijzonder na aan het hart ligt, blijkt ook uit het engagement van het college om iedereen het basisrecht te garanderen van een veilig leven en veilige verplaatsingen binnen de gemeente door preventie en repressie op te drijven. Zonder laksheid of ideologische oogkleppen.

Mijn fractie is bijzonder gevoelig voor de milieuproblematieken die, hoewel die natuurlijk de grenzen van onze gemeente overstijgen, nu al op lokaal niveau kunnen worden aangepakt via de duurzame ontwikkeling van onze infrastructuur en van ons beleid. De toekomst ligt in de korte keten, energiebesparing en buurtwinkels. Dat is precies wat het college beoogt met de lancering van een "zero waste"-actieprogramma in gemeentescholen en -besturen, met de ondersteuning van lokale economische activiteiten en met de afronding van het participatieproces voor de goedkeuring van een lokaal duurzaam ontwikkelingsplan.

Ook een duurzaam mobiliteitsbeheer draagt bij tot een beter milieu. Daarom is mijn fractie verheugd over de ambitie van het college om een duurzaam en coherent mobiliteitsbeleid voor Oudergem uit te stippelen dat aansluit bij de behoefte van de inwoners aan vlotter verkeer, een betere luchtkwaliteit en veiligheid voor iedereen.

Het is geen geheim dat mijn fractie veel belang hecht aan de toekomst van het Herrmann-Debroux-viaduct. Dat debat voeren we al vele jaren. Wij zullen er dan ook speciaal op toezien dat de Oudergemnaars massaal worden geraadpleegd en inspraak krijgen in alle beslissingen. Onze acties vereisen een gecoördineerde, realistische en doordachte aanpak. Bovendien moeten we geloofwaardige alternatieven aanreiken.

Een duurzame gemeente is ook een gemeente die geen overmatige verdichting van haar wijken toestaat. Mijn fractie zal nauwgezet toezien op dit punt. Daarnaast is het ook essentieel dat de Oudergemnaars de controle over hun grondgebied kunnen behouden. Daarom steunen wij de oprichting van "wijkraden" waarin de bewoners hun ideeën kunnen uiten en rechtstreeks of via het internet inspraak krijgen in beslissingen die hen rechtstreeks aanbelangen.

De economische actualiteit van de afgelopen weken toont eens te meer aan dat we onze kinderen zoveel mogelijk kansen op succes moeten bieden om de grote maatschappelijke uitdagingen van morgen het hoofd te kunnen bieden. Oudergem is een van de gemeenten die de meeste middelen besteden aan onderwijs en aan de kleinsten. Mijn fractie is dan ook verheugd over het engagement van het college om de gemeente koploper te laten blijven in investeringen per student en per inwoner in Brussel. Ik benadruk het voornemen om een vijfde gemeentelijke crèche en een nieuwe huiswerkschool op te richten, om innovatieve onderwijsprojecten te stimuleren, om de strijd aan te binden tegen vroegtijdig schoolverlaten en om in de scholen gerichte bewustmakingsacties en opleidingen op te zetten rond het gebruik van nieuwe technologieën, de uitdagingen van duurzame ontwikkeling enzovoort.

Maar na de schooljaren moet men nog een job kunnen vinden en/of de weg naar een beroepsopleiding kunnen inslaan. Mijn fractie zal dus alle initiatieven ter bevordering van de lokale werkgelegenheid en levenskwaliteit ondersteunen, zoals 'een-job-dicht-bij-huis', de oprichting van een enig loket voor werkzoekenden en lokale bedrijven, de invoering van nieuwe opleidingen in de meest gevraagde beroepen op lokaal niveau en de versterking van het gemeentelijke dienstenchequebedrijf.

Tot slot kan mijn fractie, vanuit ons streven naar een voortdurende verbetering van de levenskwaliteit van de Oudergemse bevolking, het college alleen maar aanmoedigen om de sociale banden tussen de inwoners te verbeteren door te innoveren op het vlak van solidariteit, door één enkele gemeentelijke bijstandsdienst op te richten, door uitwisselingen tussen de generaties te versterken en door een specifiek solidariteitsbeleid voor jongeren te ontwikkelen.

Oudergem onderscheidt zich ook door een proactief beleid ten dienste van de ouderen. Wij zullen op dit gebied voorop blijven lopen door onze versterkte steun aan de vzw "Senioren Oudergem" en door de ontwikkeling van nieuwe diensten, met name thuisdiensten.

Het nauwer aanhalen van de lokale sociale banden verloopt ook via cultuur, kunst en sport. Mijn fractie steunt daarom voluit de ambitie van het college om het aanbod van socioculturele activiteiten te ontwikkelen, met name voor gezinnen, en om een echt aanbod van 'verbindende' sportactiviteiten te ontwikkelen.

Het project dat ons vandaag wordt voorgelegd en dat mijn fractie zal steunen, legt concrete en positieve antwoorden op tafel om te de levenskwaliteit voortdurend op te krikken en om Oudergem in staat te stellen een modelgemeente te blijven die de komende zes jaar een voorbeeldig bestuur voert dat iedereen ten goede komt.