Bestuur & Politiek

Algemene beleidsverklaring – toespraak van de heer Jeremy Van Gorp voor de MR-OpenVLD-fractie

Geachte mevrouw de burgemeester,

Geachte leden van het college,

Vandaag debatteren we over uw algemene beleidsverklaring, die een belangrijk document is omdat het de leidraad vormt voor het beleid dat u de komende zes jaar wil voeren.

Ik zal daarom de nodige tijd nemen om mijn toespraak te structureren zodat ik de verklaring hoofdstuk per hoofdstuk op een constructieve manier kan benaderen.

Laten we daarom beginnen met hoofdstuk 1 " Oudergem, een hecht bestuursteam ".

Eerst en vooral kan ik alleen maar blij zijn dat u de gemeente op een collegiale manier wilt beheren. Vergeet niet dat u allemaal het hele gemeentelijk beleid uitdraagt en dat u daar in onze ogen dus verantwoordelijk voor bent.

Ook al staat mijn fractie achter uw plannen om een zekere begrotingsdiscipline te handhaven en de belastingen bijzonder laag te houden, kan ik alleen maar benadrukken hoe belangrijk het is om in Oudergem ook de nodige ambitie aan de dag te leggen. Goed bestuur betekent dus ook uit je comfortzone kunnen treden, investeren in projecten, en durven innoveren in Oudergem.

Ik merk ook op dat geen enkele schepen een eigen kabinet of politieke medewerker zal hebben. Dat is uw keuze. Ik zou u echter willen vragen om een strikt onderscheid te bewaren tussen administratief en politiek werk. De administratie moet te allen tijde neutraal zijn en blijven. Het personeel in de administratie mag in geen geval uw medewerker worden.

Ik stel me echter wel vragen bij uw plannen voor een reorganisatie van de gemeentelijke gebouwen. Gaat het om kleine wijzigingen of bent u van plan om het gemeentehuis grondig te herbekijken of zelfs een nieuw gemeentehuis te bouwen?

Tot slot wil ik, ter afsluiting van dit eerste hoofdstuk, mijn diepe teleurstelling uiten ... Hoewel sommigen, waaronder mensen in uw meerderheid, spreken over het creëren van synergieën tussen gemeenten, of zelfs fusies, zal deze meerderheid zich beperken tot het aangaan van partnerschappen met naburige gemeenten met als enige doel de kosten voor de aankoop en het onderhoud van zwaar materieel te verminderen. Het ontbreekt daarbij aan ambitie en doet me vermoeden dat u de deur sluit voor een overeenkomst over bijvoorbeeld de toegang tegen verminderd tarief voor de Oudergemnaars tot een zwembad in een naburige gemeente. Dat vind ik spijtig.

Dan kom ik bij het tweede hoofdstuk: " Oudergem, een gemeente die inzet op meer levenskwaliteit".

Dit concept om de levenskwaliteit van de Oudergemnaars te verbeteren ligt mij bijzonder na aan het hart. Het was trouwens de basis van ons verkiezingsprogramma. In deze context wilt u een wijkraad oprichten. Ik kan dit alleen maar toejuichen, ook al vraag ik me af wat hun werkelijke rol zal zijn en hoe ze zullen worden samengesteld en opgebouwd. Het is van essentieel belang dat ze a-politiek zijn en niet worden afgeschermd door de bestaande structuren. In mijn ogen heeft u echter de kans gemist om ervoor te zorgen dat deze comités echt het voortouw kunnen nemen in de ontwikkeling van hun wijk. In plaats van een participatief budget per wijk toe te kennen, wat zou toelaten projecten transversaal voor te stellen, worden de participatieve budgetten afgeschermd door ze in de handen en bevoegdheden van de schepenen te leggen. U heeft de kans gemist om het silodenken uit het participatief beleid weg te halen. Ik merk overigens op dat Ecolo dit idee aanvankelijk steunde en ik betreur het dan ook dat het dit idee heeft laten varen.

In uw document stelt u dat u zich wil verzetten tegen overmatige verdichting. Daar kan ik alleen maar blij om zijn. U zegt er echter niet bij wat uw visie is op de nieuwe Delta-site, waar het gewest van plan is een nieuwe toren te bouwen. Het is essentieel dat de gemeente zich inspant om van deze site een echte nieuwe wijk te maken waar alle Oudergemnaars van kunnen genieten.

U kunt rekenen op onze steun om extra maatregelen te nemen om het gebrek aan netheid te helpen bestrijden. Ik betreur het echter nu al dat het college niet de nadruk legt op het belang van nieuwe technologie op dit gebied en de mogelijkheid om bijvoorbeeld gemeentelijke apps rechtstreeks te koppelen aan apps zoals fix my street .

Wat de renovatie van de openbare ruimte betreft, blijf ik eerlijk gezegd op mijn honger zitten. U blijft vaag, wat mij doet vermoeden dat u geen ambitie of echte strategie heeft. Dat vind ik spijtig. Oudergem bloedt dood. Het is absoluut cruciaal om de gemeente nieuw leven in te blazen, een tweede adem te bezorgen, een facelift te geven. Het is de hoogste tijd dat we de ambitie tonen om werk te maken van de verfraaiing en vergroening van openbare plaatsen en ruimten. Ecolo, jullie hebben jullie ambitie om te zorgen voor een aangename groene ruimte die minder dan 10 minuten verwijderd ligt, laten varen. Dat is jammer. Zeker, er wordt gesproken over het creëren van groene verbindingen. Maar laat ons ernstig blijven. Dit betekent niet dat er hier en daar alleen maar een paar bomen geplant moeten worden. Dit vergt grondig denkwerk. Ik betreur ook uw totaal gebrek aan visie over de Waversesteenweg. Waar wacht u op om de Waversesteenweg nieuw leven in te blazen?

Over naar het volgende hoofdstuk: " Oudergem, een duurzame gemeente".

Ik merk op dat uw prioriteit erin bestaat om enkel nog lokaal te werken. Oké, maar het lijkt me nog altijd een enigszins te enge visie. U wilt korte kringen, energiebesparing en nulafval bevorderen en daarvoor kunt u op mijn steun rekenen. Maar dat volstaat niet. U heeft niet echt grondig nagedacht over de circulaire economie en de te nemen maatregelen ... Natuurlijk dient dit samen met het Gewest te gebeuren, maar toch zou dit bovenaan uw politieke agenda moeten staan. De circulaire economie is de drijvende kracht achter echte verandering. Meer in het algemeen heeft u geen ambitie/visie over economische ontwikkeling en hoe we handelaren kunnen helpen om te innoveren, te moderniseren. Ecolo stelde een commerciële cel voor innovatieve projecten voor. Wij stelden een one-stop-shop voor handelaars voor ... Geen woord daarover in uw algemene beleidsverklaring. U geeft zelf toe dat u niet de ambitie heeft om, naar het voorbeeld van andere gemeenten, een wekelijkse markt op te zetten die de naam markt waardig is. Het is triest. Een markt is nochtans essentieel in het leven van een gemeente.

Uw plannen om Oudergem grondig te veranderen om onze gemeente echt dynamischer en duurzamer te maken en zo de levenskwaliteit van de Oudergemnaars te verbeteren, boezemen me dan ook weinig hoop in.

Bovendien verwijst u nergens naar de plaatsing van slimme verlichting of sensoren voor het meten van de luchtkwaliteit of de geluidsoverlast. Geen visie over digitalisering ... Zonder verandering zal Oudergem achterop hinken.

Dan snijd ik nu het hoofdstuk " Oudergem, een participatieve gemeente " aan.

Martine Maelschalck zal hier uitvoeriger op ingaan. Ik zal me hier beperken tot twee punten die ik wil beklemtonen. Eerst en vooral betreur ik uw gebrek aan ambitie met betrekking tot de ontwikkeling van digitale technologie in Oudergem. Een digitale ruimte inrichten die toegankelijk is voor het publiek met enkele computers zal niet volstaan om van Oudergem een moderne gemeente te maken.

Vervolgens wil ik benadrukken dat we de mensen absoluut een ruimte moeten kunnen bieden waar ze makkelijk kunnen samenkomen. Als u wilt dat burgers projecten creëren, moeten ze elkaar vlot en goedkoop kunnen ontmoeten. Dat is cruciaal. Vandaag de dag is dat in Oudergem echter nog quasi onmogelijk.

Met betrekking tot het volgende hoofdstuk: " Oudergem, een mobiele gemeente":

Hier ben ik veel kritischer. Mijn verwachtingen waren hier hooggespannen ... Er wordt evenwel met geen woord gerept over de plaatsing van elektrische fietsen terwijl het Gewest zegt dat het bereid is om ze te installeren. Nergens is er sprake van beschermde fietsgebieden, geen verwijzing naar alternatieve routes of naar beveiligde fietsenstallingen in de buurt van metrostations om de multimodaliteit te verzekeren ...

Met betrekking tot Hermann-Debroux, kent u het standpunt van onze fractie. Eerst en vooral willen we concrete en ambitieuze mobiliteitsoplossingen. Maar beweren dat het de Oudergemnaars zullen zijn die uiteindelijk zullen beslissen, is nietszeggend. Tenzij u van plan bent om een echte volksraadpleging te houden.

Daarnaast wilt u meer zones 30 invoeren. In de eerste plaats moet er echter voor gezorgd worden dat men erin slaagt om de snelheidsbeperkingen in de kleine straten te doen naleven.

Tot slot betreur ik dat u niet bereid bent om sensoren te plaatsen om in de buurt van handelszaken zones voor kortparkeren aan te leggen, wat voor een grotere bedrijvigheid zou zorgen.

Dan komen we nu bij het 6e hoofdstuk " Oudergem, een kindvriendelijke gemeente".

Ik wil hier graag een vraag stellen. Zowel Ecolo als Défi maakten gewag van de oprichting van een nieuwe gemeenteschool. Waarom werd dit project opgegeven? Vervolgens, met betrekking tot de opvangplaatsen in de crèches: heeft u de ambitie om beter samen te werken met privécrèches? Heeft u ook de ambitie om een overdekte speeltuin te bouwen?

Tot slot wil ik dit hoofdstuk afsluiten met een opmerking. Ik betreur uw gebrek aan ambitie met betrekking tot digitale technologie. Het is niet voldoende om gewoon te leren hoe je digitale tools kunt gebruiken, het is belangrijk om te begrijpen hoe ze worden gemaakt. We moeten onze jongeren leren programmeren.

Met betrekking tot hoofdstuk 7, Oudergem, een gemeente waar levenskwaliteit en werkgelegenheid hand in hand gaan , heb ik geen bijzondere opmerkingen.

Met betrekking tot het hoofdstuk 8. Oudergem, een open gemeente die voor iedereen toegankelijk is " ...

Ik zal beginnen met een vraag over uw plannen om onroerend goed te verwerven om er - naar ik aanneem - sociale woningen van te maken. Waarom de voorkeur geven aan openbare aanbestedingen? Wat bent u van plan om te doen voor de middelgrote woning?

Wat de sociale vastgoedkantoren betreft: sinds 10 jaar is er in Oudergem een privé sociaal vastgoedkantoor, het belangrijkste in Oudergem, dat 36 wooneenheden beheert en geen steun ontvangt van de gemeente. Wordt het niet tijd om dit initiatief, dat veel inwoners van Oudergem ondersteuning biedt, te promoten?

Met betrekking tot hoofdstuk 9: " Oudergem, een sportieve en culturele gemeente":

Ik betreur het gebrek aan ambitie. Op sportief gebied rept u met geen woord over de mogelijkheid om de Oudergemnaars toegang te geven tot een gemeentelijk zwembad tegen een verminderde prijs. Deze maatregel maakte nochtans deel uit van het Ecolo-programma.

Met betrekking tot het Rood Klooster. Ik betreur uw gebrek aan ambitie met betrekking tot deze uitzonderlijke locatie. Maar we zullen later nog de gelegenheid hebben om hierover te debatteren. 

Wat betreft het hoofdstuk " Oudergem, een veilige en rustige gemeente" , kunt u rekenen op onze steun in de strijd tegen cyberveiligheid en cyberpesten. Ik betreur echter dat u niet bereid bent om bewakingscamera's te installeren, niet voor de netheid, maar om de veiligheid op gevoelige plaatsen in Oudergem te waarborgen. 

Tot slot wil ik zeggen dat onze fractie alle maatregelen wil steunen die wij als positief voor de gemeente beschouwen. Ik wil echter benadrukken dat ik teleurgesteld ben over uw gebrek aan ambitie. Ecolo beweert voortdurend: "Een andere wereld is mogelijk". Nochtans, als we de analyse bekijken van de voorgestelde maatregelen om "deze wereld" zogezegd te veranderen en lokaal te gaan denken en leven, zien we bitter weinig ambitie, heel weinig veranderingen. Ik geloof dat u ons met uw mooie toespraken een rad voor de ogen draait. U zegt dat u ons wilt laten dromen. Ik kan u zeggen dat dit bij mij niet het geval is. Deze meerderheid doet mij niet dromen.