Bestuur & Politiek

Algemene beleidsverklaring, voorstelling door Sophie de Vos, waarnemend burgemeester

Het actieprogramma dat we u vanavond voorstellen is een ambitieus en vernieuwend programma.

Het is ambitieus door het grote aantal projecten dat we willen uitvoeren, vernieuwend door de aard van die projecten, en ambitieus en vernieuwend door de manier waarop we dat allemaal wensen te organiseren.

In een context van goed bestuur en begrotingsdiscipline, een van de handelsmerken van onze gemeente, willen we voortaan op een nieuwe manier werken met als doel allemaal samen vooruit te gaan.

Een nieuwe manier van interne samenwerking, met een collegiaal en transversaal beheer van de belangrijkste dossiers, en een nieuwe manier om de burgers te betrekken bij het leven in hun stad, met een gevoelige uitbreiding van de mechanismen en gelegenheden voor burgerparticipatie. Aan alle Oudergemnaars die dat wensen willen we immers de kans bieden invloed uit te oefenen op de beslissingen die hen aanbelangen.

Concreet willen we het plaatselijke opnieuw centraal stellen in alles wat ons bezighoudt en aan onze kinderen alle kansen geven voor hun toekomst.

Plaatselijk handelen en denken is ons globale antwoord op de economische, sociale en ecologische uitdagingen waarmee we vandaag en in de toekomst te maken (zullen) krijgen. Dat betekent lokaal eten, ons lokaal verplaatsen, alles wat we nodig hebben bij ons in de buurt kunnen vinden, zo dicht mogelijk in de buurt werken …

Dit alles komt tot uiting in concrete acties die we in het kader van ons programma hebben uitgewerkt. Ik geef enkele voorbeelden:

  • De ontwikkeling van het platform "UJPDCM" en de creatie van opleidingen bestemd voor onze werkzoekenden in sectoren die onze plaatselijke werkgevers rechtstreeks aanbelangen; immers, dicht bij de eigen woning werken betekent minder vervuiling, minder kosten, minder stress.
  • De aanpassing van het schoolaanbod, de opening van een nieuw kinderdagverblijf en een nieuwe huiswerkschool alsook nieuwe mogelijkheden voor de ouders in verband met de opvang van hun kinderen.
  • Nieuwe groene verbindingen tussen de wijken creëren om de zachte mobiliteit te bevorderen, met daarnaast ook meer stations voor deelauto's en meer fietsboxen.
  • Korte ketens aanmoedigen en ondersteunen, duurzame consumptie op algemene wijze promoten.
  • Van Rood Klooster een belangrijk cultureel en ontspanningscentrum maken in het Brussels gewest.
  • Versterking van de cohesie en de sociale band met onder meer de creatie van een nieuw verenigings- en solidariteitshuis.

Om aan onze kinderen alle kansen te bieden om hen te vormen en van de nodige bagage te voorzien opdat ze de wereld van morgen met vertrouwen zouden kunnen binnengaan, zijn er grote investeringen in ons onderwijs vereist. We blijven de gemeente die per inwoner het meest investeert in haar onderwijs met infrastructuur van grote kwaliteit, voldoende personeel en aangepaste en vernieuwende onderwijsmethoden.

We versterken ook de taalimmersie en voeren de strijd tegen schooluitval op.

We zijn vastbesloten om van Oudergem een gemeente te maken waar het goed leven is voor alle inwoners.

Onze ambitie overstijgt politieke tegenstellingen en we staan open voor elk constructief voorstel waarmee we deze doelstellingen kunnen versterken, of die voorstellen nu uitgaan van - natuurlijk - burgers en verenigingen dan wel van de politieke fracties in de gemeenteraad.