Politieverordening van de burgemeester houdende veiligheidsmaatregelen betreffende de zittingen van de gemeenteraad en van de besluitvormende organen van het OCMW in het kader van de coronacrisis.

 

De burgemeester,

Gelet op artikelen 85, 134 en 135, §2 van de Nieuwe gemeentewet;

Gelet op het Ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Gelet op de ministeriële omzendbrief 2020/13 van 16 oktober 2020 van de minister van Plaatselijke Besturen – Covid-19 –Organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis - Aanpassing van de werkingsregels van de besluitvormende organen in afwezigheid van een bijzondere machtenbesluit tot regeling van deze voorzieningen;

Overwegende de noodsituatie en het gezondheidsrisico van het coronavirus voor de Belgische bevolking;

Overwegende dat in Brusselse gemeenten de epidemiologische situatie buitengewoon verontrustend is;

Overwegende dat de gemeenten de opdracht hebben om hun inwoners een propere, gezonde, veilige en rustige omgeving en propere, gezonde, veilige en rustige straten, openbare plaatsen en openbare gebouwen te bezorgen; overwegende hun opdracht om grote ongelukken en rampen, zoals een brand, een epidemie en besmettelijke veeziekten, te voorkomen door het nemen van de geschikte preventieve maatregelen, en deze te bestrijden door het verdelen van de noodzakelijke hulp; overwegende dat het coronavirus Covid-19 de volksgezondheid aantast en door de gezondheidsautoriteiten als epidemie wordt omschreven;

Overwegende dat de gemeenteraadszittingen, van het vaste bureau en van de raad voor maatschappelijke welzijn  in een gesloten ruimte plaatsvinden waarin de kans op overdracht van het coronavirus hoger is;

Overwegende dat het coronavirus en de bestrijding van zijn verspreiding een onvoorziene gebeurtenis vormen als bedoeld in artikel 134, §1 van de NGW;

Overwegende dat er in dit geval ook voldaan is aan de voorwaarde van de noodsituatie krachtens artikel 134 §1 van de NGW;

Gelet op de noodsituatie;

Besluit:

Artikel 1 : Vanaf 5 november 2020, zullen de vergaderingen van de gemeenteraad, het vaste bureau en de raad van maatschappelijke welzijn virtueel worden.

Artikel 2 : Deze verordening wordt op de gemeentelijke website geplaatst en aan de gemeentelijke valven gehangen overeenkomstig de artikelen 112 en 114 van de NGW. Ze treedt in werking op de dag van bekendmaking.

Artikel 3 : De ordediensten zijn belast met de correcte uitvoering van deze politieverordening.

Artikel 4 : Op grond van artikelen 14 en 19, 2e lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een beroep tot schorsing of nietigverklaring van onderhavige beslissing ingesteld worden bij de Raad van State wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, binnen een termijn van zestig dagen na haar kennisgeving of publicatie. Het verzoekschrift wordt ondertekend door de betrokken partij of door een advocaat ingeschreven aan de balie en aangetekend opgestuurd naar de Raad van State.

 

Gedaan te Oudergem, op 04.11.2020

De burgemeester,

Didier Gosuin