Bestuur & Politiek

Verklaring inzake gegevensverwerking – schoolbegeleiding

Inleiding

De gemeente Oudergem (onderwijsafdeling en huiswerkschool) verwerkt enkele van uw persoonlijke gegevens in het kader van haar initiatief "Coup de Pouce à la Reprise".

Het doel van dit document is om u te voorzien van informatie over dit onderwerp.

 

Welke gegevens worden verwerkt en met welk doel?

Wat de burgers van Oudergem betreft, worden de volgende gegevens gebruikt om u informatie over het initiatief toe te zenden:

 • Algemene contactgegevens (naam, voornaam, adres) van de ouders van kinderen tussen 6 en 20 jaar.

Deze gegevens zijn ontleend aan het bevolkingsregister, op basis van de opdracht van algemeen belang (artikel 123 van de nieuwe gemeentewet) die aan de gemeente is toevertrouwd.

 

De volgende gegevens worden verzameld om u in staat te stellen de deelname van uw kind aan de gekozen cursussen te registreren en te beheren:

 • Algemene contactgegevens (naam, voornaam, adres) van een ouder
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Naam en achternaam van het kind
 • Inschrijving in een gemeentelijk schoolcentrum en residentie in de gemeente
 • Voorrangscode van de school

Deze gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming.

 

Aan wie worden deze gegevens doorgegeven?

De gegevens worden doorgegeven aan een persoon binnen de huiswerkschool die verantwoordelijk is voor de coördinatie van het verloop en de uitvoering van de cursussen. De gegevens worden ook doorgegeven aan de leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor de kinderen.

 

Hoe lang bewaren we de gegevens?

De gegevens worden gedurende de uitvoering van de opdracht bewaard en uiterlijk op 31 augustus 2020 verwijderd.

 

Wat zijn uw rechten?

De wet staat u toe:

 • Ontvang duidelijke informatie over de verwerking van uw gegevens
 • Vraag een rectificatie van uw gegevens
 • Krijg een kopie van de gegevens
 • Verzoek tot verwijdering van gegevens, voor zover er geen verplichting bestaat om deze gegevens te bewaren
 • Verzoek om opschorting van de verwerking van uw gegevens (zonder verwijdering)
 • Het intrekken van uw toestemming om uw gegevens in de toekomst te verwerken voor verwerking op basis van die toestemming

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met dpo@oudergem.brussels

 

Meer informatie krijgen of een klacht indienen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer:

Per e-mail: dpo@oudergem.brussels

Via de post:
Functionaris voor gegevensbescherming
Emile Idiersstraat 12,
1160 Oudergem

 

U kunt ook een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen