Bestuur & Politiek

Driejarenplan 2016-2018

Een sterke gemeente in een sterk verscheiden Gewest

«In Brussel hebben de gemeenten en het Gewest een gemeenschappelijke lotsbestemming die nauw onderling verbonden is ». Dat is wat wij steevast beweerden drie jaar geleden.

De belangrijkste bevindingen die aan de oorsprong van het driejaren actieplan 2013-2015 lagen blijven actueel. Daarom hebben wij besloten de grote lijnen van de vorige acties en goede praktijken voort te zetten.

Overtuigd van het belang van de uitdagingen voor het Brusselse Gewest en de eersterangsrol van de gemeenten, blijven wij ijveren om aan alle Brusselaars in het algemeen en aan alle Oudergemnaren in het bijzonder, toekomstvooruitzichten en een leefkwaliteit te bieden die beantwoorden aan wat zij terecht mogen verwachten. Halfweg de ambtstermijn blijven wij beweren dat de grote uitdaging voor Brussel erin bestaat te slagen alle krachten te bundelen om de stad om te vormen tot een gemeenschappelijke ontplooiingsplaats, zodat de vastgegroeide identiteitschema’s kunnen overwonnen worden Het gaat erom zijn verscheidenheid uit te spelen, om zijn economische aantrekkingskracht en zijn aantrekkingskracht voor de middenstand te verhogen. Wij zijn ervan overtuigd: de uitdaging van de aantrekkelijkheid opnemen zal opgenomen worden door sterke gemeenten in een sterk gewest.

In deze context verwachten van het regionale niveau dat het handelt met systematische beoordeling van de weerslag van zijn beslissingen op het plaatselijke niveau. Hetzelfde geldt voor het federale niveau en zijn noodzakelijke bijdrage tot de leefkwaliteit van de hoofdstad. De gemeente heeft al te vaak strijd moeten voeren tegen de actie van de hogere overheden. Wij denken in het bijzonder aan het overvliegen van Brussel, aan de milieuvergunningen die afgeleverd werden aan de grote zaken aan de Vorstlaan, die alle nieuwe stedenbouw van de site verhinderen, aan de vestigingsplannen van de Europese Commissie, het gebrek aan overweging betreffende de aanleg van de toegang tot de stad, met inbegrip van het Hermann-Debroux viaduct, aan het inplantingbeleid van GSM-antennes. Voor al die dossiers en nog vele andere is en blijft de gemeente waakzaam om te verhinderen dat elders genomen beslissingen onze inspanningen ten gunste van de leefkwaliteit van de Oudergemnaren tenietdoen.

Strikt beheer om de toekomst te vrijwaren. Voor de periode 2016-2018 zullen wij trouw blijven aan onszelf en dus doen wat nodig is om een voorbeeldig beheer te voeren teneinde substantiële middelen vrij te maken om de financiering van onze investeringsprogramma’s te verzekeren. Zo zullen onze werkingskosten de laagste van heel Brussel blijven, met naleving van de gouden begrotingsregels; en onze loonmassa in toom houden, om de ratio personeellast per inwoner te verlagen.

Behalve «de toekomst te waarborgen» door te investeren in onze gemeenten zullen wij, op ons niveau, bijdragen tot de koopkracht van de Oudergemnaren door de lokale belastingen de laagste van Brussel te houden.

 
2016
2017
2018
Opcentiemen bij de PB
6%
6%
6%
Opcentiemen bij de VGV
1.990
1.990
1.990
Werkingskosten
4.664.534,05
4.664.534,05
4.664.534,05
Loonmassa
23.100.765,09
23.763.757,04
24.445.776,97

Loonmassa buiten pensioenbijdragen van de werkgevers

Wij zullen er ieder jaar voor zorgen een begroting met een substantieel primair overschot op te stellen, om zo te beantwoorden aan de eisen van behoorlijk beheer die opgelegd worden door het Europese rekeningsysteem (SEC2010). Dit noodzaakt de beheersing van de grote begrotingmassa’s zoals de werkingskosten en de loonmassa.

Investeren om te voldoen aan de behoeften van vandaag en morgen

Op het ogenblik van heet eerste driejarenplan van deze ambtstermijn hadden wij ambitieuze investeringsplannen. Onze ambities blijven onveranderd en zullen cruciale investeringen omvatten op zo gevoelige gebieden als peuterzorg, basisonderwijs, cultuur, openbare ruimte en bijgevolg mobiliteit.

Via onze investeringen willen wij een beantwoorden aan op de bevolkingsgroei die Oudergem gekend heeft: +9% tussen 2007 en 2012 en +1,6% sinds 2012. Per 1 november 2015 bedroeg de bevolking 32.988 inwoners.

Onze vooruitblik over drie jaar waarborgt stabiliteit of zelfs een daling van onze schuldgraad.

 
2016
2017
2018
Schuldgraad (totale schuld/gewone ontvangsten)
0,92
0,92
0,90

  Wij stellen hier ter inlichting een lijst op van onze prioriteiten, zonder rekening te houden met het normale behoud en onderhoud van het gemeentelijke vermogen. Zij kan uiteraard gewijzigd worden naargelang van de noden en onzekerheden die eigen zijn aan eender welk meerjaren openbaar investeringsprogramma.

 • Gemeentehuis: REG-investeringen vernieuwing van de verlichting in het gemeentehuis, herinrichting van verdieping -1 van het gemeentehuis;
 • Cultuurcentrum: feestzaal, ... ;
 • Renovatie van de gemeentelijke gebouwen van de site Rood Klooster;
 • Investeringen in de computerinfrastructuur;
 • Vervanging van het wagenpark en de speciale werktuigen: ...
 • Renovatie van voetpaden en asfalteren, met inbegrip van specifieke veiligheidsinrichtingen ten gunste van de zachte mobiliteit;
 • Renovatie van de daken van het scholencentrum Marronniers;
 • Afwerking en uitrusting van de uitbreiding van het scholencentrum  Marronniers (voor 120 bijkomende leerlingen);
 • Afbraak en heropbouw van het kinderdagverblijf Les Oursons met 12 extra plaatsen;
 • Bouw en inrichting van de bedrijvenzone van het Gemeentelijke Stadion;
 • Investeringen voor de modernisering het scholencentrum Willegems: vernieuwing van de daken, heraanleg van de toegang lans de Dorpelingenstraat.
 • Aanleg van een synthetisch grasveld voor voetbal en rugby in het gemeentelijke stadion
 • Herstelling van het orgel van de Sint-Annakerk
Investeringsprogramma
2016
2017
2018
Op de begroting aangewezen vastleggingen [1]
4.712.200
4.500.000
4.500.000
Leningen
3.197.000
3.100.000
3.100.000
Subsidiepercentage
7,29%
10%
10%

Wij onderstrepen dat ons investeringspeil behoeden, zoals wij dit doen, uiteraard goed is voor onze gemeente, maar ook een bijdrage levert tot onze economie, waarvan de heropleving ook op overheidsinvesteringen berust.

Weldra een groot ziekenhuis in Oudergem

De stad verandert, Oudergem verandert en de krachtlijnen die er zich ontwikkelen eveneens. Een van de meest betekenisvolle veranderingen op het vlak van collectieve uitrusting zal de vestiging van een groot ziekenhuiscentrum op ons grondgebied zijn. Wij hebben deze vestiging gewenst want de komst van CHIREC, een groot en ultramodern algemeen ziekenhuis, met daarbij een MUG, zal talrijke mogelijkheden bieden.

De mogelijkheid voor de Oudergemnaren om te genieten van een hoogwaardig verzorgingsaanbod en een zeer snelle opneming, sneller dan ooit. Een mogelijkheid ook op het vlak van de tewerkstelling, via de prioritaire rekrutering van Brusselaars voor de functies die onvermijdelijk zullen geschapen worden. Ons Huis van het Werk, dat een « Huis van het Werk en de Opleiding» zal worden, zal zich zodanig opstellen dat het een onmisbare speler wordt bij die rekruteringen. CHIREC zal, net als andere werkgevers in de gemeente, deelnemen aan de Middagen van de Werkgevers (zie hieronder) een ideale plek en een ideaal ogenblik om te gaan netwerken. Voor de gemeente zijn die kansen even zoveel uitdagingen.

Wij hebben de omvang van onze Dienst Burgerlijke Stand vergroot om het hoofd te bieden aan de onvermijdelijke vermeerdering van het aantal te behandelen akten. Onze lokettenzaal wordt nu gekenmerkt door afwezigheid van eindeloze wachtrijen aan de loketten, die vaak met het imago van een bestuur verbonden zijn. De noodzakelijke aanwijzingen en de rationalisering van de procedures zullen ons toelaten deze gemakkelijke toegang tot onze loketten te behouden, voor een betere dienst aan de bevolking.

Een kans voor de ontwikkeling van de Deltasite. De site zal ontwikkeld worden langs de Triomflaan zoals voorzien in het door Oudergem opgestelde BBP en het Gewest zal eindelijk zijn plannen moeten kenbaar maken voor de terreinen doe het controleert op de Deltasite.

Een kans en een uitdaging, tenslotte, op het vlak van de mobiliteit, want de komst van een structuur met een dergelijke omvang zal de verkeersstroom wijzigen en het zal onze plicht zijn die te blijven beheersen. Het ziekenhuis komt aan het einde van de as Delta – Léonard die wij grondig wensen te reorganiseren om Oudergem in een nieuw tijdperk in te voeren. Dat van de zachte mobiliteit en evenwichtige stedenbouw.

Een visie voor de ontwikkeling op ons grondgebied

Wij herhalen het,  de gewestelijke en gemeentelijke lotsbestemmingen zijn nauw met elkaar verbonden. De territoriale ontwikkeling van her gewest kan niet bekeken worden buiten de ontwikkeling van de gemeenten en omgekeerd, kan die van de gemeenten slechts bekeken worden als een aanvulling van de gewestelijke uitdagingen.

In zijn meerderheidsakkoord  heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10  «prioritaire gewestelijke territoriale ontwikkelingspolen » aangestipt.  Het wenst een globale en transversale strategie te ontwikkelen om op korte en middellange termijn hun ontwikkelingsmogelijkheden vooruit te helpen. Onder die wijken vinden wij de pool Delta-Vorst. De gemeente Oudergem zal dit gewestelijk beleid beantwoorden, zij heeft zich overigens ingezet om die perimeter zo uitgebreid mogelijk  te maken, om het hart van onze gemeente te wijzigen en alle toekomstige initiatieven te omkaderen. Het einddoel, dat sinds 2007 door de gemeentelijke meerderheid nagestreefd wordt, is een aanzienlijke verbetering van os leefkader. De lange termijnplannen betreffen een verbeterde aanleg van de toegang tot de stad, met inbegrip van een transitparking in de nabijheid van Jezus-Eik, de ombouw van de verkeersas Léonard-Delta tot een stadslaan, de verbetering van de overspanning door de metrosporen tussen Demey en Beaulieu, de evenwichtige uitbouw van de parking van Carrefour/Brico, de aanleg van de Deltasite naast het toekomstige ziekenhuis. Dat moet allemaal bijdragen tot onze leefkwaliteit en zachte en plaatselijke mobiliteit. Deze ambitie omvat dus een betekenisvolle ontwikkeling van het openbaar vervoersaanbod GEN, verbinding Hermann-Debroux / Jezus-Eik).

Op korte termijn zullen nog andere projecten aan bod komen in de omgeving van de as Léonard-Delta, zoals een “vergroende’ bedrijvenzone dichtbij het gemeentestadion, de verbetering in partnerschap met het gewest van het containerpark en de heraanleg van de Waversesteenweg om de inwoners dit het dichtst bij de autoweg wonen te vrijwaren tegen overdreven snelheden en lawaai.

Nog een ander deel van de gemeente zal de bijzondere aandacht van de meerderheid krijgen: de wijk van de Koninklijke Jacht. De drie komende jaren zullen te baat genomen worden om de aanzet naar een beter vastgoedbestand en een betere omgeving toe nog op te voeren, dankzij de bevordering van hoogwaardige bouwprojecten met een mengsel van  private en openbare huisvesting, handelszaken en gemeenschappelijke uitrustingen (Le Pavillon, Jongerenhuis, …).

Men heeft het begrepen, de samenwerking tussen de verschillende spelers moet actief en sterk  zijn, ten guste van de burger. Oudergem aanvaardt zijn deel van het werk, verbindt er zich toe in die tijd zijn gemeentelijk bouwreglement te moderniseren in het licht van de komende hervorming van het gewestelijke stedenbouwreglement.

Wij voegen daaraan toe dat het meesterschap over onze territoriale ontwikkeling, het behoud en de verfraaiing van de gebouwen ook een doorgedreven inspanning  vereisen om zonder ophouden de strijd te veren tegen onbewoonbaarheid, leegstand of stedenbouwkundige overtredingen. Dat werk zal voortgezet worden.

 Gewone begroting
2016
2017
2018
Stedenbouw
663.219,86
673.831,38
684.612,68

Beter samen leven

Beter samen leven en iedereen toelaten zijn eigen plaats te vinden vergt volgehouden solidariteitmechanismen met in het hart ervan het OCMW als hoofdspeler. De financiering ervan zal verzekerd worden, zodat het de uitdagingen zal kunnen beantwoorden die het zal moeten opnemen. De synergie met de gemeente zal versterkt worden, in het bijzonder op het gebied van beheer van gebouwen, wagenpark en overheidsopdrachten die gezamenlijk zullen geplaatst worden telkens wanneer dit mogelijk is

Gewone begroting
2016
2017
2018
Toelage OCMW
5.282.786,58
5.367.311,17
5.453.188,14
Andere maatschappelijke of met het OCMW verbonden uitgaven
545.156,96
553.879,47
562.741,54

Beter samen leven, dat is ook de veiligheid van al onze medeburgers verzekeren. Tijdens de drie eerste jaren van deze ambtstermijn is de misdadigheid in Oudergem gedaald. Wij zullen onze inspanningen voortzetten om het zo te gehouden tijdens de komende drie jaren, zelfs indien het gebrek aan investering in de politiefunctie vanwege de federale overheid al te duidelijk is.

Gewone begroting
2016
2017
2018
Toelage aan de politiezone
6.572.280,03
6.677.436,51
6.784.275,49
Overige politie-uitgaven
82.910
82.910
82.910

Sluikstorten, graffiti, loslopende honden, dag- en nachtlawaai, niet naleven van de bevelen van gemeenschapswachten... De GAS-boetes mikken op al die gedragingen, die niet ernstig zijn als zodanig, maar alle samen een bedreiging vormen voor het samen leven. Wat men via de Gas-boetes zoekt te verkrijgen, dat is een verandering in het gedrag eerder dans de geldelijke sanctie, zelfs als die onontbeerlijk is om de doelstelling te halen.

Om een benijdenswaardige leefkwaliteit te behouden voeren wij bewustmakingscampagnes tegen die soort overtredingen en tegen onbehoorlijk gedrag in het algemeen. Om nog doeltender te zijn gaan wij voor die campagnes samen met de MIVB, daar de omgeving van de metrostations gewoonlijk de zones zijn waar het met de kleine inbreuken verbonden onveiligheidsgevoel het sterkst is.

Er zal overigens een binnen de gemeenschapswachten fietsbrigade opgericht worde, om mobiliteit ten aanzien van de misdrijven te verzekeren. De preventiemiddelen zullen algemeen behouden blijven, mits de op de dat vlak toegekende subsidies behouden blijven

Gewone begroting
2016
2017
2018
Preventie
1.411.208,71
1.439.432,88
1.468.221,54

Het Preventie- en Solidariteithuis is pas opgericht op het adres Waversesteenweg 1326. Het groepeert nu al de diensten van maatschappelijke actie, sociale cohesie, gemeenschapswachten, de « ESPAS » cel  en de sociale bemiddeling. In 2016, zal de dienst gezinshulp van het OCMW ook daar gevestigd worden.

Dit Preventie- en Solidariteithuis zal voorzien in een meer persoonlijke begeleiding van de ouderen in hun individuele stappen, om ze toe te laten in hun vertrouwde omgeving te blijven.

De Opvoedingcel (CEMPA) van het Preventiehuis heeft zopas een nieuwe « straathoek » ploeg opgericht: drie straathoekwerkers en twee opvoeders die tot opdracht hebben het hele Oudergemse grondgebied te nestrijken om de jongeren tegemoet te gaan Het gaat erom een band op te zetten, activiteiten in te richten, en eventueel de fakkel door te geven aan de opvoeders die een persoonlijk begeleidingsplan opzetten of naar andere gespecialiseerde diensten verwijzen. Een globale aanpak die slechts één doel nastreeft: problemen ontmijnen door banden te smeden. Algemeen gezien en in dit kader zal het Jongerenhuis van Oudergem een hoofdspeler blijven.

Er zullen nog andere initiatieven genomen worden om tot de sociale cohesie bij te dragen:

 • Werkbaar maken van alle plaatsen in de tussenopvang
 • Opening van een sociale kruidenierswinkel;
 •  Oprichting van derde sociaal restaurant in de “’Lambin” wijk;
 • Ontwikkeling van regelmatige seniorenactiviteiten om het isolement te bekampen;
 • Opwaardering van de Digitale ruimte voor senioren;
 • Inrichting van een opleidingsloket;
 • Inrichting van een « jongereninfo » loket waar alles wat jongeren aangaar zal behandeld worden: huisvesting, sociale hulp, stappen op het vlak van de tewerkstelling, … tot en met de mogelijkheid om een “burgerschaptraject” te volgen»;
 • Organisatie van ontmoetingen voor de bewustmaking van jongeren van 13 tot 16 jaar over het burgerschap en de wereld van de volwassenen.

Onder de moeilijkst te behandelen uitdagingen vinden wij de huisvesting. Er is op dat vlak geen eenmalige oplossing. De antwoorden zullen van de verschillende overheidsniveaus moeten komen. Als gemeentelijke overheid, dat weten wij, is er geen voldoende bouw van openbare huisvesting. Zowel de private als de openbare sector zullen zich moeten inzetten. Daarom zal Oudergem tijdens de komende drie jaren zijn bestand aan openbare huisvesting vergroten door:

 • 15 sociale woningen voor behoevende ouderen in te richten;
 • het aantal door de gemeentelijke Regie voor grondbeleid beheerde woningen te verhogen.
Er zal een studie betreffende de oprichting van een centrum voor dagbehandeling uitgevoerd worden, in het bijzonder met de bevoegde overheden. Het centrum gaat zich specialiseren in de opvang overdag van Alzheimerpatiënten.
Gewone begroting
2016
2017
2018
Regie voor grondbeleid
790.500
806.300
822.436,2
Sociale cohesie
34.955
34.955
34.955
Internationale samenwerking, ernstige gebeurtenissen enz.
51.891
3.000
3.000
Godsdiensten
51.448,42
52.000
52.000

Beter samen leven, dat is ook zorgen voor een aantrekkelijk gemeentebestuur dat dicht bij de burger staat.

Ieder contact met het gemeentebestuur en de toegang tot informatie moeten vlot en gemakkelijk verlopen voor de burger. De gemeentelijke communicatie, zowel intern als extern, moet modern en begrijpelijk zijn. Dit betekent bijzondere aandacht op 4 vlakken:

 • het (fysieke) onthaal
 • het telefonische onthaal
 • de digitale communicatie (website, intranet, de mobiele app, de sociale media, enz. …) drukwerken (gemeenteblad, posters, templates, brochures, documenten, communiqués, visitekaartjes, enz… .)

De volgende acties zullen gevoerd worden: 

 • Herinrichting van de loketruimte.
 • Ontwikkeling van een telefonisch antwoordsysteem dat naar de verschillende afdelingen leidt.
 • Optimalisering van de coördinatie van de gemeentelijke communicatie, de inhoud van de interne en externe website.
 • Organisatie van digitale workflows en verhoogde digitalisering van de documentenstroom.
 • Interne organisatie van gesprekstafels in verschillende talen.
 • Organisatie van leergangen in « begrijpelijke bestuurstaal» enz.
   
2016
2017
2018
Lokettenzaal 100/74151
24.000
-
-
Opleiding van personen
47.000
47.000
47.000

Meer eerbied voor het leefmilieu

Er werden in Oudergem al talrijke en diverse praktijken voor duurzame ontwikkeling ingevoerd. Wij hebben de gelegenheid gehad al onze initiatieven uiteen te zetten tijdens verschillende zittingen van de gemeenteraad.

In de komende jaren zullen die praktijken bevestigd en gecoördineerd worden en zullen er andere bedacht en ingevoerd worden dankzij de Agenda 21.

Deze laatste is gespreid over verschillende fasen:

 • Plaatsbeschrijving: een beknopte plaatsbeschrijving van de gemeente op sociaal, economisch en milieuvlak, zowel intern, op het vlak van het bestuur, als met betrekking tot het grondgebied, is de basis voor het opstellen van een Agenda 21;
 • Een “lichte” diagnose: deze zal, op grond van de plaatsbeschrijving, de prioritaire uitdagingen voor de gemeente, de doelstellingen en bevoorrechte acties bepalen. Deze prioriteiten moeten in het kader van de Verbintenissen van Aalborg passen;
 • Het Actieplan: bestaat uit een coherent actieprogramma op middellange/lange termijn. Dit actieprogramma zal in 2016 door het College officieel goedgekeurd worden
 • Beoordeling en bijwerking: middelen voor de opvolging en de beoordeling moeten van meet af aan bij het opstellen van het Actieplan voorzien worden

Het toepassingsgebied van de te ontwikkelen projecten volgt de beginselen opgenomen in de Verbintenissen van Aalborg die de gemeente onderschreven heeft. Begroting van de Agenda 21

Uitgaven
Aanwerving van een A21L zaakgelastigde (niveau B) 40.000
Externe consulenten betreffende deelneming en ecomanagement 10.000
Werkingskosten en kantooruitrusting, informatica, … 2.000
Communicatie (folders, posters, aankondigingen, …) 3.000
Totaal 55.000
Ontvangsten  
Subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 50.000
Gemeentelijke bijdragen 5.000
Totaal
55.000

Op het vlak van de openbare netheid zal Oudergem, pionier in de veralgemening van het gebruik van stijve vuilnisbakken en ophalen van organisch afval,  de inwoners blijven aanmoedigen om die goede praktijken toe te passen.

Er zal een programma voor onderaardse glascontainers opgesteld worden en de eerste containers van dat type zullen geplaatst worden.  

Het plan voor de inrichting van een bedrijvenzone met loodsen aan het gemeentestadion (opslag), dat onmisbaar is voor de goede werking van  de wegenisdiensten zal aan bod komen. De vergunning voor die infrastructuur ter hoogte van 800.000€ is afgeleverd.

Wij hebben overigens voorzien het containerpark aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest af te staan om de werking ervan te verbeteren en de kwaliteit van het recycleren in de gemeente nog te verhogen.

Gewone begroting
2016
2017
2018
Openbare netheid
1.587.554,88
1.611.368,20
1.635.538,73
Groene ruimte 662.465,36 673.064,86 683.833,84

Rood Klooster

De doelstelling van de uiteindelijke vastlegging van de renovatie van de site wordt in een eerste stap verwezenlijkt door de aanstelling  van een architectenkantoor dat in 2016 de aanvraag voor een vergunning zal indienen en het bestek zal opstellen voor de renovatie van de stallen, de groene klassen en de kunstenaarsateliers. De werken zullen in de komende drie jaar uitgevoerd worden.

De aanwezigheid van de vzw « Cheval et Forêt » ter plekke zal, in haar rol van animatie van de site, maar ook in die van een pedagogische en sociale speler, verstevigd worden.

Gemeentelijk verlichtingsplan

Dit project zit in de eindontwerpfase en zal gaandeweg uitgevoerd worden ter gelegenheid van projecten voor de vernieuwing van de openbare verlichting.

Z ich beter verplaatsen ... en gemakkelijker parkeren

Oudergem wenst gaandeweg over te stappen op zachte mobiliteit. Ons net van pietspaden, met als symbool de groene wandeling, is al uitstekend en zal verder uitgebreid worden met de ontwikkeling van een fietsenstallingnet. Negen «fietsboxen» verspreid over de wijken zullen begin 2016 ter beschikking gesteld worden en in begrotingstermen  zullen er tussen 2016 en 2018 26 bijkomende voorzieningen van dat type geplaatst worden.

Het bestaande netwerk van gedeelde fietsen (Villo) zal beoordeeld, verbeterd, ja zelfs uitgebeid worden. Omdat de gemeente het voorbeeld moet geven zullen de gemeentediensten elektrische fietsen aankopen.

 
2016
2017
2018
Buitengewone begroting Fietsboxen
20.000 €
20.000 €
20.000 €
Aankoop van elektrische fietsen
3.000 €
3.000 €
3.000 €

Zachte mobiliteit zal ook één van onze eerste argumenten uitmaken in onze voortdurende betrachting naar  bewustwording over de heraanleg van toegang tot de stad, via Herrmann-Debroux. Wij hebben het gezegd en wij zullen het herhalen zolang het nodig is: wij willen af van de autoweg die ons grondgebied in twee deelt, wij willen in de plaats ervan een laan die van voordeel is voor alle gebruikers, ongeacht de wijze waarop zij zich verplaatsen, en die in het stadsweefsel kan ingevoegd worden zonder het te ontluisteren.

Het is daarom dat wij de inplanting van een pendelaarparking aanvechten, zoals die met zijn 300 plaatsen die Leefmilieu Brussel wil, en daarom verzetten wij ons tegen eender welk beleid van mutualisering van de grote parkings waarvan de milieuvergunning zal verstrijken indien die mutualisering de pendelaarparkings onaantastbaar maakt. Indien er een mutualisering komt moet zij in het voordeel van de Oudergemnaren en de plaatselijke handel spelen om de steeds mar groeiende parkeerproblemen te lenigen. Het gaat er ook om de aan gedeelde wagens voorbehouden sites te vermenigvuldigen, door alle voorstellen van het gemeentelijke parkeerplan te verwezenlijken.

Gewone begroting 2016 2017 2018
Openbare ruimte 2.018.436,71 2.048.713,26 2.079.443,96

De verwezenlijking van het parkeerplan moet ons toelaten:

 • De mobiliteit op het grondgebied te verbeteren door een nieuw evenwicht van de openbare weg, doorbenadrukken van andere functies dan die van het parkeren.
 • De parkeertoestand in het Brussels Gewest te vereenvoudigen door harmonisering en beter beheer van de overtredingen, de leverproblemen of het parkeren voor andere soorten vervoer dan het individuele gemotoriseerde vervoer. Deze verwezenlijking zal voortgezet worden door de uitbreiding van de zones 30 (afwerking van het Zones 30 Plan (woonerfplan) en door het opstellen van een uitrolplan voor infrastructuren voor zachte mobiliteit.

Het reglementeerde parkeren zal eveneens moeten gecontroleerd worden.  Daar ook zal het oordeelkundig gebruik van de technologie ons toelaten die taken te verwezenlijken. De virtuele bewonerskaarten maken een doelmatigere controle mogelijk en zijn gemakkelijker te vernieuwen. Wij zullen ze dus veralgemenen voor alle gebruikers.

Software voor parkeerbeheer
2016
2017
2018
Onderhoud van SYGMAX
20.328 €
20.328 €
20.328 €
Onderhoud van  MOBILFOR
14.520 €
14.520 €
14.520 €

Er zal een barometer ingevoerd worden om het Oudergemse wagenpark tegen de op de openbare weg beschikbare plaatsen af te wegen en er zullen doortastende initiatieven genomen wordende schadelijke weerslag van het pendelen met de auto te beheersen. Er zal bijzondere aandacht geschonken worden aan de piekuren, aan het parkeren zonder bewonerskaart, aan de carrousels met de parkeerschijf (organisatie die bedoeld is om de schijf per 2 uur bij te stellen om zo de hele dag te blijven staan) en aan het parkeren in de handelswijken.

Met betrekking tot het openbaar vervoer zal een gestadige verbetering van de bediening van Oudergem, van en onder alle wijken, een onderdeel van de gemeentelijke doelstellingen blijven?

Tenslotte zal de renovatie van wegen en  voetpaden, die onder het investeringsprogramma valt, bijdragen tot een zachte inrichting van de openbare ruimte. Alle lopende projecten samen plus degene voor de komende drie jaar, vormen een totaalbedrag van om en bij totaal van 4 miljoen euro.

Beter opgroeien en leren

Leefkwaliteit omvat noodzakelijkerwijze het onthaal van onze kleinsten, de opvoeding, de school en de schoolse omkadering. De moeilijkheden die een kind in zijn schooltraject kan ervaren zijn een zaak voor iedereen en er moeten aan de ouders die erom vragen begeleidingsoplossingen voorgesteld worden. Daarom zullen wij enerzijds een vierde takenschool opzetten en anderzijds spijbelen en afhaken van school blijven bestrijden. Het initiatief “Ricochet”, dat jongeren die uit de school uitgesloten worden moet helpen om weer aan te haken en niet voor altijd van de rechte weg af te wijken zal uitgebreid worden tot het onthaal van leerlingen die gepest worden, uit de school uitgesloten zijn dan wel zichzelf uitsluiten.

Onze omkaderingsrol zal zich nog verder uiten in de voortzetting van investeringen in schoolinfrastructuur. Wij zullen de renovatie en de uitbreiding van het scholencentrum «Les Marronniers» voortzetten. De uitbreiding zal samengaan met het rekruteren van leerkrachten die met de ingerichte extraklassen de nieuwe lokalen zullen betrekken. Wij willen een hoogwaardig schoolkader behouden (maximum gemiddeld 20 leerlingen per klas) voor alle leeftijden. Wij renoveren het kinderdagverblijf «Les Oursons» en verhogen de onthaalcapaciteit ervan tot 60 plaatsen.

 
2016
2017
2018
Renovatie « Les Oursons »
212.000 €
1.288.000 €
-

Leerlingen helpen in hun schooltraject vereist te weten hoever zij staan en hoe het staat met de continuïteit van het leren. De monitoring die voorhanden is in het 2 de en 4 het leerjaar basisschool zal behouden blijven en zal uitgebreid worden tot het 3 de jaar kleuterschool. Er zullen extra middelen voor het bijleren en voor het oprichten van taalgroepen om de verwerving van de Franse taal te versnellen ingezet worden.

Wij blijven investeren in technologie om al onze scholen met interactieve witte borden (IWB) uit te rusten.

De Dienst Peuterzorg en de Onderwijsdienst gaan (in samenwerking met de Dienst Werk en het OCMW) een pilootproject starten voor «Opleiding tot personen voor kinderopvang». Dit is een reëel initiatief om te beantwoorden aan het gebrek aan plaatsen voor onze peuters (0-3 jaar) in het Brusselse Gewest.

Het pilootproject voor tekentaal in het kinderdagverblijf « Les Mômes » zal voortgezet worden en gezien de verbetering van het vermogen van de kinderen om zich uit te drukken die eruit blijkt, trachten wij het tot andere gemeentelijke kinderdagverblijven uit te breiden.

Voor de groteren en met de voortdurende bezorgdheid om een band te leggen tussen onderwijs, werk en opleiding (zie hierboven) stellen wij aan in onze gemeente gelegen secondaire scholen voor om ons “project voor de oriëntatie van jongeren” over te nemer»: het is bestemd voor leerlingen in het laatste jaar humaniora. Het is bedoeld om ze helpen bij hun beroepskeuze en de studiekeuze die daaruit volgt. Dit project zal over het hele laatste jaar gespreid worden en zal precieze stappen en een timing omvatten. Elke leerling zal door zijn leraars uitgenodigd worden om inlichtingen te nemen over de bedrijfssector(en) die hem zouden kunnen aanspreken (met ontmoetingen met studenten of afgestudeerden, vaklui uit de sectoren, identificeren van de scholen of faculteiten die over de gekozen opleidingen beschikken, de duur van de studies, aanwezigheid op opendeurdagen, identificeren van de vereiste vaardigheden, enz.). Elke instelling zal uiteraard vrijelijk al dan niet kunnen samenwerken/aansluiten bij het project en het aan zijn bijzonder publiek aanpassen. Wij stellen acties voor zoals «loopbaan» avonden, stages of trajecten in ondernemingen om praktische ondersteuning aan dit project te bieden.

Gewone begroting
2016
2017
2018
Onderwijstakken
11.856.658,00
12.046.364,50
12.239.106,40
Peuterzorg
2.478.939,75
2.488.404,18
2.528.218,65

In 2016 dekken de overgedragen ontvangsten 57,45% van de onderwijsuitgaven en 66,74% van de uitgaven voor peuterzorg (schatting november 2015)

Zich beter voorbereiden op werk

Drie jaar geleden stelden wij de verpaupering van Brussel vast: « Wat onze gemeenten bedreigt is de explosie van de sociale onzekerheid die de voorkamer van de armoede blijft ». Vandaag nog staan de opleiding, de kwalificering en de inburgering in het midden van onze beleidszorgen. Actieve en doorgedreven samenwerking tussen de spelers van het Huis van het Werk werd tijdens het eerste deel van de ambtstermijn opgezet waardoor wij verschillende projecten hebben kunnen afwerken Een eerste stap in een nieuwe transversale manier van samenwerken die ons aanspoort tot een globalere visie en tot de ontwikkeling van een omvattende strategie op het vlak van het onderwijs, de tewerkstelling en de opleiding:

 • door ons HVW (Huis van werk) om te tornen in een HWO (Huis van Werk en Opleiding), via:
 • het hoger vermelde «opleiding» loket
 • de opleidingen die door het PWA aan zijn doelpubliek geboden/verstrekt worden
 • de synergie die met het OISP zal ontwikkeld worden
 • de waardering van de beroepservaring die door werknemers verworven wordt onder artikel 60§7 wanneer zij in de gemeentelijke structuren ter beschikking gesteld worden, dankzij een pilootproject dat aan de gang is samen het PWA en het OCMW;
 • de hernieuwing tot na de “Lente van de Tewerkstelling”, van de opleidingworkshops die na beoordeling, de meest relevante gebleken zijn;
 • de bevordering van het aanleren van talen bij ons plubliek van het HVW, met name het OISP;
met voorkeur voor:
 • personen die volledig afgehaakt hebben van de werkelijkheid van het werk;
 • langdurig werkloze gediplomeerden van het hoger of universitair onderwijs;
 • hoofden van eenoudergezinnen;
 • personen die recentelijk uitgesloten werden van de werklozenuitkeringen;
 • door bij voorkeur Brusselaars te rekruteren via ons Huis van Werk (HVW), zowel voor het bestuur als op ons grondgebeid voorhanden privéwerkgevers;
 • door de plaatsen in de gemeentelijke tussentijdse kinderopvang voor te behouden om werkzoekenden te helpen;
 • door een databank op te zetten voor aanbod en vraag voor werk, stages en studentenjobs;
 • door de secondaire instellingen te ondersteunen in hun projecten voor de oriëntatie van  laatstejaars jongeren  (steun aan loopbaanavonden bijvoorbeeld)
 • Door bevoorrechte ontmoetingplaatsen te organiseren dankzij de operatie Werkgeversmiddagen bijvoorbeeld, - zij zijn de ideale plaats en het ideale ogenblik om een netwerk op te zetten, inlichtingen uit te wisselen en synergie op te wekken tussen de openbare spelers en de privésector.

Beter de plaatselijke handel en de korte kringlopen bevorderen

Met de hefbomen waarover wij beschikken om op economisch vlak op te treden, zullen wij, binnen de mate van het mogelijk, voort:

 • alle initiatieven blijven bevorderen om de plaatselijke handel bij onze inwoners op te waarderen;
 • nauwe banden onderhouden met de handelaars om hun moeilijkheden en behoeften te kennen;
 • activiteiten organiseren met de handelaars die hun wijken doen opleven; samenwerken met supergemeentelijke structuren (kaderovereenkomst met Atrium, UCM, Unizo…) om de handelaars te helpen het hoofd te bieden aan de moeilijkheden en om zich aan de verenderende economische omgeving aan te passen;
 • plaatselijk aankopen met achting voor overheidsopdrachten
 • optreden om de economische bedrijvigheid in de gemeente te vereeuwigen; 
 • de korte kringloop bevorderen door 2 maal per jaar een salon van bio- en plaatselijke producten te organiseren;
 • snel wisselende parkeerplaatsen in de handelswijken te voeren.
Gewone begroting
2016
2017
2018
Handel en werk
199.954
203.153,26
206.403,72

Zich beter uitleven en vermaken

De meerderheid wil een grotere verscheidenheid van het sportaanbod en daarom zal er een bijzondere nadruk gelegd worden op de investeringen. Oudergem zal zijn eerste plaats van Brusselse gemeente  met het grootste aantal sportinfrastructuren per 10 000 inwoners alle eer aandoen [2] .

Wij voorzien de volgende investeringen, soms afhankelijk van het al dan niet verkrijgen van een subsidie:

 • renovatie/ombouw van her dak van het gemeentelijke Sportcentrum;
 • verbetering van de akoestiek van het Gymnasium;
 • aanleg van speelvelden in kunstgras om de sportbeoefening te  vergroten (voetbal, hockey en rugby, frisbee);
 • inrichting van extra kleedkamers in het gemeentestadion.

Voor de sport zal er eren totaal bedrag van ongeveer 2.000.000 euro, subsidies inbegrepen, over de duur van het driejaren gespreid worden. Wij zullen eveneens projecten voor de ontwikkeling van vrouwensport bevoorrechten Wij zullen ingaan op de subsidievoorstellen van het Gewest voor kleine sportinfrastructuren die voor iedereen toegankelijk zijn in de openbare ruimte ((pétanque, bodybuilding en lichaamsoefeningen,  …)

Wij zullen onze banden met het Sportcentrum van het Zoniënwoud ontwikkelen, om de mogelijkheden voor hockey en de ontwikkeling van een nieuwe sport, de Padel, en van tennis in alle seizoenen te vergroten.

«Een bruisende cultuur verzekeren » rond onze verschillende cultuurpolen (Cultuurcentrum, Kunstencentrum Rood Klooster, Academie Franz Constant, Den Dam en het verenigingsleven) blijft voor ons een prioriteit. Het cultuuraanbod zal versterkt en gecoördineerd worden. Het Cultuurcentrum zal nog meer openstaan voor de Oudergemnaren en de plaatselijke verenigingen.

Wij zullen de samenwerking tussen de Franstalige en Nederlandstalige bibliotheken begunstigen (bijvoorbeeld, plaatsing van boekendozen, verbetering van de toegankelijkheid van de ludotheken en bibliotheken,  ..).

Gewone begroting
2016
2017
2018
Cultuur
663.199,17
676.463,15
689.992,42
Bibliotheken en ludotheken
585.043,94
594.404,64
603.915,12
Jeugdwerking
499.611,44
507.105,61
514.712,20
Sport
1.376.539,50
1.398.564,13
1.420.941,16

  Het « lokaal cultuurbeleidplan 2014-2018 » zal uitgevoerd worden zoals het gestemd werd.

      Gewone begroting [3]
2016
2017
2018
cultuurbeleidplan
0
1.000
1.500
bib
85.000
85.000
85.000
Den Dam
10.000
12.500
12.500
Jeugdhuis
2.500
2.500
2.500

Oudergem beantwoordt de demografische uitdaging

Brussel staat voor talrijke uitdagingen: zijn rang van internationale hoofdstad behouden, zijn aantrekkelijkheid verhogen, zijn status in het Belgische institutionele magma verdedigen, zijn sociale en territoriale cohesie verzekeren, die gekenmerkt wordt door verscheidenheid, wat troeven aanbrengt, maar ook moeilijkheden, de verpaupering bekampen en zich in een duurzame economie invoegen. De gemeenten hebben daarbij een doorslaggevende rol te spelen, om deze uitdagingen op te nemen, want nabijheid is onontbeerlijk om de openbare overheid de werkelijkheid op het terrein en de sociale noden te laten begrijpen. De gemeentelijke overheid is het beste doorgeefluik voor de Brusselaars.

Onder al die uitdagingen is er de bevolkingsaangroei die, gespijsd door de migratiestromen en de langere levensduur, tot belangrijke nieuwe behoeften leidt. Die zijn onmiddellijk, complex en verscheiden.

Dit driejarenplan 2016-2018 somt, net zoals zijn voorganger, talrijke initiatieven op, die antwoorden op de bevolkingsaangroei en de verwachtingen van de Oudergemnaren, wat of wie die ook mogen zijn. Onzer gemeente heeft grondig de op te nemen uitdagingen geschat en heeft niet gewacht tot de gevolgen van de demografische uitdaging zich laten voelen om te handelen, zoals blijkt uit de investeringen in het verleden en in de toekomst

 


[1] Vastleggingkredieten op eigen middelen van de gemeente

[2] 38 infrastructuren per 10.000 inwoners volgens het sportkadaster van RBC (2012).

[3] Gemeentelijk aandeel