Nieuws

Terug naar news

Besluit van de burgemeester om het dragen van maskers op bepaalde openbare plaatsen in Oudergem op te leggen

 

De burgemeester,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikelen 133 en 135;

Gelet op de Ministerieel besluit van de 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken ;

Gelet op de Beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 van de uitbreiding van de mondmaskerplicht tot opgevoerde controles en plaatselijke lockdowns ;

Gelet op het Algemeen Politie Reglement, artikelen 4§1 en 11 ;

BESLIST:

Artikel 1  - Op de volgende plaats is het dragen van een mondmasker verplicht :

  • Hypermarkt Carrefour gelegen op Vorstlaan 240 met inzonderheid parkeerplaatsen en de directe omgevingen van Brico, Auto 5, Pizza Hut, Burger King, benzinestation Shell

Artikel 2 - Dit besluit zal aan de ingangen van de in artikel 1 beschreven plaats worden opgehangen.

Artikel 3 - De politie zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dit besluit.

Artikel 4 – Het besluit moet als een bevel in de zin van artikel 11 van het Algemene Politireglement beschouwen. Bijgevolg, wie de bepalingen van dit besluit overtreedt, zal met een administratieve geldboete worden gestraft

Artikel 5  - Overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde wetten van de Raad van State kan bij de afdeling bestuur van de Raad van State een beroep tot nietigverklaring van deze ordonnantie worden ingesteld wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Het verzoek tot nietigverklaring moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, binnen 60 dagen na deze kennisgeving worden ingediend. Het verzoek moet worden ingediend bij de Griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, hetzij per aangetekend schrijven hetzij langs elektronische weg met behulp van uw identiteitskaart op de beveiligde website van de Raad van State http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Er kan ook een beroep tot schorsing van het besluit worden ingesteld, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 05/12/1991 tot bepaling van de rechtspleging voor de Raad van State.

 

Oudergem op 24/07/2020.

 

De Burgmeester f.f.

Alain Lefebvre