Nieuws

Terug naar news

Besluit van de burgemeester om het dragen van maskers op speeltuinen in Oudergem op te leggen

De burgemeester,

Gelet op artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet die bepaalt dat de gemeenten tôt taak hebben om ten behoeve van de inwoners te voorzien in een goede politie, met name de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen; en met name het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizootieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden ;

Gelet op artikel 134 van diezelfde wet die, in geval van nood, die regelgevende bevoegdheid van de politie aan de burgemeester toevertrouwt wanneer de minste vertraging gevaar of schade zou kunnen veroorzaken voor de inwoners ;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties ;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coôrdinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 ;

Gelet op het Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen ;

Gelet op de Ministerieel besluit van de 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken gewijzigd door de Ministerieel besluit van de 10 juli 2020 ;

Gelet op de Beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 van de uitbreiding van de mondmaskerplicht tot opgevoerde controles en plaatselijke lockdowns ;

Gelet op artikel 11 van het algemeen politiereglement dat bepaalt dat elke persoon die zich in de openbare ruimte, zoals gedefinieerd in artikel 1, bevindt of op een plaats die voor het publiek toegankelijk is, moet zich onmiddellijk schikken naar de bevelen of verzoeken van de politie of van gemachtigde ambtenaren; dat deze politieverordening in dat kader een dwingend karakter heeft ;

Overwegende dat op 23 juli 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad met het oog op de epidemiologische indicatoren besloten om fase 5 van het afbouwplan niet te activeren ;

Overwegende dat vanaf 25 juli 2020 een reeks maatregelen in het hele land van toepassing zullen zijn ;

Overwegende dat bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn :

  • Op markten, rommelmarkten en kermissen
  • In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten 
  • In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek
  • In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten 

Overwegende dat het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd ;

Overwegende dat aangezien de epidemiologische situatie sterk verschilt van gemeente tot gemeente, heeft de Nationale Veiligheidsraad de lokale autoriteiten een prominente rol te spelen gegeven ;

Overwegende dat ze kunnen daarnaast aanvullende voorzorgsmaatregelen overwegen ;

Overwegende dat deze maatregelen worden in overleg met de gewesten en de gouverneurs genomen om de samenhang in het hele land te waarborgen ;

Overwegende dat als er uitbraken zijn op hun grondgebied hebben de lokale autoriteiten alle ruimte om meteen in grijpen ;

Overwegende dat het hoge aantal bezoekers op bepaalde plaatsen, die niet in de bovenstaande lijst zijn opgenomen, is het dragen van maskers gerechtvaardigd;

Overwegende dat deze plaatsen de speeltuinen of parken en promenades zijn met een sterke frequentie;

Overwegende dat de speeltuinen zijn plaatsen waar kinderen en ouders met elkaar in contact komen en die als overdrachtsfactoren kunnen worden beschouwd ;

Overwegende dat de huidige weersomstandigheden en de schoolvakantieperiode zijn bevorderlijk voor een intensief gebruik van dit soort locaties ;

Overwegende dat dit besluit zal worden doorgegeven aan de regionale en provinciale instanties;

BESLIST:

Artikel 1 - Het dragen van een mondmasker is verplicht op speeltuinen :

Artikel 2 - Dit besluit zal aan de ingangen van de in artikel 1 beschreven plaats worden opgehangen.

Artikel 3 - De politie zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dit besluit.

Artikel 4 – Het besluit moet als een bevel in de zin van artikel 11 van het Algemene Politireglement beschouwen. Bijgevolg, wie de bepalingen van dit besluit overtreedt, zal met een administratieve geldboete worden gestraft

Artikel 5 . - Overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde wetten van de Raad van State kan bij de afdeling bestuur van de Raad van State een beroep tot nietigverklaring van deze ordonnantie worden ingesteld wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Het verzoek tot nietigverklaring moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, binnen 60 dagen na deze kennisgeving worden ingediend. Het verzoek moet worden ingediend bij de Griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, hetzij per aangetekend schrijven hetzij langs elektronische weg met behulp van uw identiteitskaart op de beveiligde website van de Raad van State http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Er kan ook een beroep tot schorsing van het besluit worden ingesteld, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 05/12/1991 tot bepaling van de rechtspleging voor de Raad van State.

 

Oudergem op 05/08/2020.

De Burgmeester f.f.

Eloïse Defosset