Nieuws

Terug naar news

Besluit van de burgemeester houdende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op het gebied van Oudergem te beperken

29 SEPTEMBER 2020 - Besluit van de burgemeester houdende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op het gebied van Oudergem te beperken

 

De burgemeester,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikelen 133 en 135;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, artikelen 10, 11 §§ 4 à 6, 15 en 21bis ;

Gelet op het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020 houdende bepaalde verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, artikelen 2 en 3;

Gelet op het Algemeen Politiereglement, artikelen 4§1 en 11 ;

BESLIST:

Artikel 1

Behalve de verplichtingen bepaald door het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken  en door het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020 houdende bepaalde verplichtingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar in de openbare ruimte verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de volgende plaatsen : 

  • in de buurt van winkels tijdens hun openingsuren;
  • in de buurt van scholen en kinderdagverblijven tijdens hun werkingsperiodes;
  • in speelplaatsen;
  • op markten (waaronder brocante- en rommelmarkten) en kermissen;
  • tijdens elke bijeenkomst van mensen wanneer de sociale afstand van 1,5 meter tussen personen niet wordt gerespecteerd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2020. 

Artikel 3

Dit besluit moet als een bevel in de zin van artikel 11 van het Algemene Politiereglement beschouwen. Bijgevolg, wie de bepalingen van dit besluit overtreedt, zal met een administratieve boete worden gestraft

Artikel 4

Overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde wetten van de Raad van State kan bij de afdeling bestuur van de Raad van State een beroep tot nietigverklaring van deze ordonnantie worden ingesteld wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Het verzoek tot nietigverklaring moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, binnen 60 dagen na deze kennisgeving worden ingediend. Het verzoek moet worden ingediend bij de Griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, hetzij per aangetekend schrijven hetzij langs elektronische weg met behulp van uw identiteitskaart op de beveiligde website van de Raad van State http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Er kan ook een beroep tot schorsing van het besluit worden ingesteld, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 05/12/1991 tot bepaling van de rechtspleging voor de Raad van State.

 

Oudergem op 29/09/2020.

De Burgmeester
Didier Gosuin