Nieuws

Terug naar news

Openen van de kleedkamers in sportinfrastructuur

Geachte heer, geachte mevrouw,

Beste sportvrienden,

Sinds donderdag 15 oktober 2020 verkeert de sportwereld in code oranje.

U heeft in dit verband, ter herinnering, een mededeling ontvangen op 14 oktober 2020 waarin de in acht te nemen nieuwe maatregelen worden toegelicht.

Een van deze maatregelen bestaat in de sluiting van de kleedkamers voor alle sportclubs. 

De burgemeester en ikzelf hebben de voorbije dagen echter vastgesteld dat er ontoelaatbare situaties ontstaan als gevolg van de sluiting van de kleedkamers; deze maatregel werd opgelegd door de protocollen van de minister van Sport van de Federatie Wallonië-Brussel. 

Met ontzetting hebben we vastgesteld dat heel wat spelers (jongemannen, jonge meisjes, volwassen mannen en vrouwen en ook scheidsrechters) niet anders kunnen dan zich om te kleden in de gangen of buiten, zelfs met deze herfsttemperaturen en in het zicht van eender wie.

We kunnen deze toestand niet dulden, die immers ingaat tegen alle regels in verband met schroom, hygiëne of gezondheid.

We hebben dan ook beslist om een besluit van de burgemeester te publiceren dat de opening van de kleedkamers in onze sportinfrastructuur toestaat . Opgelet, de douches blijven gesloten en ontoegankelijk.

Voor alle duidelijkheid vindt u het document in de bijlage. Het besluit zal worden opgehangen in alle sportcentra van de gemeente.

We wensen u een goede ontvangst en staan tot uw beschikking om u alle bijkomende inlichtingen te verstrekken. 

Zorg goed voor uzelf en uw naasten. 

Sportieve groeten,

De gemeentesecretaris en de schepen van Sport.

 

 

 

19.10.2020 - Besluit van de burgemeester waarbij de opening van kleedkamers in sportinfrastructuur vanaf 19 oktober 2020 wordt toegestaan

De burgemeester,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 133, 2de lid, en artikel 135, §2;

Gelet op de omzendbrief van de Federatie Wallonië-Brussel van 14 oktober 2020 tot vaststelling van het protocol voor sportbeoefening in de Federatie Wallonië-Brussel in code oranje voor de periode van 15 oktober tot en met 8 november;

Overwegende hetgeen volgt:

De gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheden mogen op specifieke wijze bijzondere beperkingen opleggen of maatregelen treffen voor een welbepaald grondgebied.

BESLUIT

Artikel 1

Het openen van de kleedkamers in sportinfrastructuur is toegestaan.

De douches in de sportinfrastructuur blijven gesloten.

Oudergem, 19 oktober 2020

 

De Burgemeester
Didier Gosuin