Nieuws

Terug naar news

Coronavirus: Veelgestelde vragen

Coronavirus: Veelgestelde vragen

FAQ COVID-19 – 30.11.2020 – 22u00

 

Alle indicatoren (nieuwe besmettingen, positiviteitsratio, nieuwe hospitalisaties, aantal ingenomen ziekenhuisbedden, aantal nieuwe besmettingen in woonzorgcentra en aantal overlijdens) vertonen een dalende trend, wat bemoedigend is. Daarom wordt de inschatting van het alarmniveau verlaagd van sanitaire noodtoestand naar niveau 4. De toestand is echter nog steeds zorgwekkend, want de afname is traag, het aantal nieuwe hospitalisaties blijft hoog en er zijn nog steeds belangrijke uitbraken in WZC, waardoor de druk op de zorginstellingen en de zorgverleners hoog blijft.

 

Het is om die reden dat het overlegcomité van 27 november 2020 besloten heeft heel beperkte versoepelingen door te voeren, beschreven in deze FAQ.

 

Het respecteren van de zes gouden regels blijft nog steeds centraal staan . Ter herinnering, deze zes gouden regels zijn:

  1. de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
  2. buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
  3. er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren;
  4. de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauw contact, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
  5. het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met 1 persoon (buiten het huishouden);
  6. samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

 

 

Veelgestelde vragen


 

Meer