Nieuws

Terug naar news

Coronavirus: Veelgestelde vragen

Coronavirus: Veelgestelde vragen

FAQ COVID-19 – 04/09/2020 – 16u30

 

ALGEMEEN

De Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus 2020 heeft beslist om op basis van een nieuw rapport van Celeval de tweeledige strategie – nationaal en lokaal – om de verspreiding van het virus aan te pakken, voort te zetten.  

Sommige activiteiten zijn verboden omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen.

Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag, namelijk:

 1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel; 
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;  
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in de samenleving in alle veiligheid terug te vinden. U kunt het raadplegen op het volgende adres: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Chartre_Senior_NL.pdf
 4. De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishouden of dezelfde sociale bubbel, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen; 
 5. Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag maximum 5, steeds dezelfde personen ontmoeten waarmee de veiligheidsafstand van 1.5 meter niet gerespecteerd moet worden. Dit is de sociale bubbel. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel, moeten steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter.
 6. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). 

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

Voor het organiseren van activiteiten of het openhouden van een zaak, is er een reglementair kader voorzien: 

 • Georganiseerde activiteiten kunnen plaatsvinden met protocollen of de toepassing van de voorziene algemene regels die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden opgesteld in overleg met de bevoegde ministers; 
 • De protocollen worden regelmatig geëvalueerd. Als er voor een sector geen protocol bestaat, zijn de algemene regels voorzien in het geldende ministerieel besluit van toepassing. In de mate van het mogelijke worden de links naar de beschikbare protocollen op de website www.info coronavirus.be/nl/protocollen geplaatst;
 • Het wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te telewerken. 

 

Wat betekent de afkondiging van een federale fase voor de lokale overheden?

Een federale fase betekent dat de gouverneurs en burgemeesters de algemene maatregelen moeten toepassen en hun voorgaande besluiten moeten intrekken na de publicatie van het Ministerieel Besluit. Het doel is het harmoniseren van de maatregelen op het volledige Belgische grondgebied. 

Desalniettemin, en naar aanleiding van de lokale heropflakkeringen die in ons land vorm krijgen, is het Ministerieel Besluit aangepast om de gouverneurs en de burgemeesters in staat te stellen aanvullende maatregelen te nemen die de gezondheidssituatie oplegt en met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. Wanneer de burgemeester beslist om preventieve maatregelen te nemen doet hij dit in overleg met de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten.
 2. Als de burgemeester of de gouverneur ingelicht wordt door de het gezondheidsorganisme van de betrokken deelstaat over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit zelf vaststelt:
  • Moet hij de aanvullende maatregelen vereist door de situatie nemen;
  • Informeert hij hierover onmiddellijk de gouverneur en de bevoegde overheden van de deelstaten;
  • Indien de beoogde maatregelen een impact hebben op de federale middelen of op naburige gemeenten of op nationaal niveau, is een overleg vereist volgens de structuren zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning.
  • De burgemeester is verantwoordelijk voor de verbale en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De lokale overheid verzekert een correcte communicatie voor zowel de bewoners als de bezoekers. Het is daarom aan te bevelen dat de burgers de communicatiekanalen van de gemeente waar ze wonen (of van plan zijn te bezoeken) raadplegen om zich op de hoogte te stellen van eventuele specifieke maatregelen die van toepassing zijn.
  • De minister van Binnenlandse Zaken geeft de instructies over de coördinatie.

 

Wat gebeurt er als men de regels niet naleeft?

Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een ongecontroleerde groei van de epidemie en verdere  verstrenging van de maatregelen te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.

Wanneer maatregelen niet nageleefd worden (voorzien door het Ministerieel Besluit), zijn sancties mogelijk onder andere op basis van artikel 187 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

De lokale overheden blijven bevoegd voor de openbare orde volgens artikel 135 §2 van de nieuwe gemeentewet, zonder evenwel in te gaan tegen de maatregelen of de geest van de maatregelen die op een hoger niveau werden genomen.

De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

 

 

Veelgestelde vragen


 

Meer