Alle news

19/04

Het Herrmann-Debrouxviaduct: De genomen maatregelen.

Politieversterking, Dringende werken, Circulatieplan aangepast… in 2 dagen tijd organiseerden de gemeente Oudergem, de politiezone en Brussel mobiliteit een stevig dispositief die de impact van de sluiting van het Herrmann-Debrouxviaduct moet opvangen.

De doelstelling is duidelijk: Het inkomende verkeer regelen en het uitgaande verkeer maximaal bevorderen.

Het geheel van de aanpassingen wordt in de nacht van zondag op maandag afgewerkt. De situatie wordt continu geëvalueerd en eventueel worden aanpassingen meteen doorgevoerd op het terrein.

Hierna vindt u de maatregelen die de gemeente Oudergem, de politiezone en Brussel mobiliteit hebben uitgewerkt om met als doel de impact van de sluiting van het Herrmann-Debrouxviaduct op te vangen. De uitvoering van de maatregelen werd gestart meteen na het beëindigen van de crisisvergadering van zaterdag, en alles zal operationeel zijn voor maandagmorgen.

 

INKOMEND VERKEER:

 

De E411 wordt naar één rijstrook terug gebracht.

Het verkeer dan van de E411 komt zal op één enkele rijstrook gebracht worden vanaf het Léonard kruispunt en wel via de centrale rijstrook. Iets vóór de viaduct wijkt de rijstrook naar rechts om daar aan te sluiten op de linker rijstrook van de uitrit.

Verlenging van de BUSRIJSTROOK tot aan het kruispiunt Herrmann-Debroux/Waversesteenweg.

De bestaande busrijstrook wordt verlengt over de uitrijstrook tot aan het kruispunt Herrmann-Debroux/Waversesteenweg. Deze rijstrook loopt over de rechter zijde. De groene paaltjes en de gestreepte lijnen worden weggenomen om de doorgang van de bus mogelijk te maken. ER wordt een STOP signaal geplaatst voor het verkeer dat van het gemeentelijk stadion komt.

Systematisch verbaliseren van het verkeer dat over de busrijstrook rijd.

Een politiepatrouille houdt toezicht op het respecteren van de busrijstrook en verbaliseerd systematisch elke bestuurder die de busrijstrook gebruikt.  

Deze maatregelen komen bovenop deze die door BrusselMobiliteit en de andere regio’s genomen werden om het verkeer op de E411 te laten uitwijken.

“Ons doel is om de verkeersstroom te regelen door ze zo vroeg mogelijk te kanaliseren, dus vanaf het Léonardkruispunt en niet later vanaf Delta” zegt dienstdoend burgemeester Christophe Magdalijns. “We hopen dat we zo Oudergem kunnen beschermen tijdens het ochtendspitsuur, maar verkeer is geen exacte wetenschap en dus zullen we tellingen uitvoeren en blijven we de situatie ter plaatse opvolgen.”  

 

UITGAAND VERKEER

 

Toelaten van het verkeer op de E411 tussen Delta en Demey en continu opvolgen van de situatie op deze erg moeilijke “zwarte zone”

Het verkeer zal op de E411 worden toegelaten tussen DELTA en Demey. Daar wordt het verkeer over de zijrijbaan geleid.

“De aansturing van de verkeerslichten op het kruispunt Demey/vorstlaan wordt aangepast. Toch zal de Delta/Demey zone meer dan waarschijn lijk een ZWART PUNT blijven” onderlijnen schepenen Alain Lefèbvre en Bruno Collard. ”We raden iedereen dus ten stelligste af om de stad uit te rijden via Delta”.

De situatie in deze zone zal ge ganse maandag voortdurend geëvalueerd worden. “In functie van die evaluatie en indien nodig overwegen we een tweede rijstrook te organiseren tussen Demey en de vorstlaan. Dit is echter een zware ingreep die wat meer tijd zal vragen.”

Aanpassen van de aansturing van de verkeerslichten op het kruispunt Demey/Herrmann-Debroux/Vorstlaan

De aansturing wordt licht aangepast om het uitgaande verkeer te bevorderen.

Afschaffen van de mogelijkheid om links te draaien aan het kruispunt Herrmann-Debroux/waversesteenweg

Om opstopping te vermijden en het uitgaande verkeer te vergemakkelijken zal het niet langer mogelijk zijn om naar links te draaien, onder het viaduct naar de waversesteenweg.

Openmaken van de centrale berm tussen de waversesteenweg en de E411 ter hoogte van de Albert Meunierstraat.

Door de centrale berm tussen de waversesteenweg en de E411 ter hoogte van de Albert Meunierstraat weg te halen zal het uitgaande verkeer de E411 400 meter eerder op kunnen dan tot nu het geval was. Het verkeer dat uit de A.Meunierstraat komt zal echter naar de inrijstrook aan het ADEPS sportcentrum geleid worden. De werken die dit mogelijk maken zullen klaar zijn  tijdens de nacht van zondag op maandag. De benzinestations blijven bereikbaar.

“Met uitzondering van de zone aan Demey, waar de situatie delicaat is, zullen we dus over 2 verkeersstroken beschikken waarop alle hindernissen werden weggenomen met het oog op een optimale evacuatie van de uitgaande verkeersstroom.” legt Christophe Magdalijns uit.” Ook hier worden tellingen uitgevoerd om zo de situatie op te volgen en indien nodig de ingestelde dispositieven aan te passen.”

 

INKOMEND en UITGAAND VERKEER

Versterkte politieaanwezigheid op het terrein

De lokale politie zal haar effectieven op het terrein verhogen met steun van de federale politie.
Het verkeer zal op strategische punten geregeld worden. Onder andere aan:

  • Het kruispunt Waversesteenweg/ Herrmann-Debroux
  • Het kruispunt Herrmann-Debroux/Chaudron
  • Het kruispunt Herrmann-Debroux/Vorstlaan

Ondersteuning door de stadswachten

ER werd beslist dat de stadswachten zoals gewoonlijk tot 9 uur hun veiligheidsopdrachten zullen uitvoeren in de omgeving van de scholen. Daarna zullen ze naar de zone gestuurd worden om de politie te helpen waar nodig. Hun opdracht bestaat uit de weg wijzen, begeleiden en raad geven aan de automobilist.

 

“We hebben hier uiteraard niet om gevraagd” zegt Christophe Magdalijns, “ deze situatie dwingt ons om snel actie te ondernemen. Ik onderstreep het uitstekende werk dat door de gemeentelijke diensten werd geleverd en de goede samenwerking tussen alle betrokken actoren waardoor we onze maatregelen op nauwelijks enkele uren hebben kunnen uitrollen. Morgen is er het grote onbekende… en niettegenstaande alles wat we hebben gedaan kan ik de automobilisten alleen maar aanmoedigen om een alternatief te zoeken voor hun verplaatsing of zoveel mogelijk met anderen samen te rijden. Misschien een uitstekende gelegenheid om eens iets anders te zien dan de dagelijkse file.”