Nieuws

Terug naar news

Het partnership met Aït Zineb en Amerzgane gaat verder

Het programma van de Coopération internationale Communale (CIC) in Marokko zet zijn avontuur verder! Vanaf nu tot in 2021 zal gewerkt worden aan de verster- king van de werking van de Ma- rokkaanse gemeenten op het vlak van sociale actie. Zoals bekend heeft Oudergem een uitwisseling met de twee buurgemeenten Aït Zineb en Amerzgane, die zich beide op 180 km ten zuiden van Marrakesh bevinden.

”De inzet van dit programma is om in het leven van elke dag steun te bieden aan de plaatselijke dienst voor maatschappelijk werk en aan verenigingen die zich richten op jongeren, vrouwen en perso- nen met specifieke behoeften”, legt de schepen van Preventie uit. Hoewel deze samenwerking vruchtbaar is, blijft het elke dag opnieuw een uitdaging. "De resul- taatsverbintenissen nemen toe, terwijl de subsidie die wij voor deze samenwerking van de fede- rale overheid ontvangen afneemt."
 
Nochtans ontbreekt het niet aan goede ideeën. Zo heeft Oudergem bijgedragen aan de oprichting van een dienst voor schoolvervoer, aan peuterklassen in elk dorp of nog aan een uitleendienst.

"Het partnership voorziet dus dat we voortaan de acties op regionaal niveau coördineren, binnen de schootvan een Ouarzazate-groep." Maar de relatie is volgens de sche- pen geenszins unilateraal. "Deze samenwerking is compleet anders dan de traditionele hulpverlening die als eenrichtingsverkeer werd opgevat. Met het CEMPA orga- niseerden we voor jonge Ouder- gemnaars diverse projecten en er waren tal van uitwisselingen van competenties. Ik denk dat het voor een gemeente als die van ons echt belangrijk is verder te kijken dan onze neus lang is, temeer omdat het vandaag met de moderne communicatiemiddelen mogelijk is om samen te werken zonder je noodzakelijkerwijze ter plekke te begeven."