Alle news

19/04

Luchtkwaliteit : Oudergem heeft zijn meetstation beet!

Een jaar terug werd in Oudergem een motie aangenomen waarin aan het Gewest wordt gevraagd om een gezondheidsonderzoek uit te voeren zodat de impact van het viaduct op de gezondheid van de Oudergemnaars kan worden gemeten. Bovendien drong de gemeente aan op het installeren van een nieuw meetstation voor luchtkwaliteitsmonitoring en ook op het invoeren van concrete maatregelen ter beperking van het verkeer bij hoge luchtverontreiniging. Twaalf maanden later werpen de gesprekken met Leefmilieu Brussel hun vruchten af.

 

Het gewestelijk bestuur heeft immers ingestemd met het oprichten van een meetstation op de hoek van de Vorstlaan en de Demeylaan, richting stadstoegang. " Leefmilieu Brussel moet nog aanvragen indienen voor de stedenbouwkundige en milieuvergunningen en kan  vervolgens de installatie bestellen ", verduidelijkt de schepen van Leefmilieu. " We mogen er dan ook op rekenen dat het station begin 2019 operationeel zal zijn ".

 

Naast de belofte voor een vast station heeft Leefmilieu Brussel ook toegezegd om gerichte en mobiele meetcampagnes te organiseren i.v.m. de concentraties van Black Carbon (fijnstof PM2,5) en om de ruimtelijke verdeling van deze vervuilende stof te bestuderen. " Dit zou het mogelijk maken om een groter geografisch gebied in kaart te brengen dan mogelijk is met het vaste meetstation ", voegt de schepen eraan toe. " Op termijn zouden we dan een duidelijker beeld moeten hebben van de vervuiling door het viaduct ".

 

Tot slot heeft het Brussels Gewest aangekondigd dat het binnenkort zijn actieplannen in geval van vervuilingspieken zal wijzigen, met concrete maatregelen als snelheidsbeperkingen. " Ik heb er me altijd over verwonderd dat er ongerustheid bestaat over wat men eet maar niet over wat men inademt ", gaat de waarnemend burgemeester verder. " Het zal enige tijd duren maar het is onvermijdelijk : we moeten de bronnen van verontreinigende stoffen absoluut indijken. Het is hoog tijd ".