Nieuws

Terug naar news

Openbare overlast: bemiddeling boven boete

 

Boetes opgelegd door de politie zijn het best gekend. Daarnaast zijn er ook administratieve boetes, die worden uitgeschreven door de gemeente, met name om openbare overlast te bestraffen. Je moet dan wel eens diep in de portefeuille tasten: tot 350 euro. Oudergem heeft evenwel beslist een andere weg in te slaan: de bemiddeling. Dit alternatief kent steeds meer succes.

Een alternatief dat steeds meer succes kent

Sluikafval, graffiti, honden niet aan de leiband, kabaal overdag en ’s nachts, bevelen van de straatagenten negeren... ”Administratieve boetes beogen al die gedragingen die op zich niet ernstig zijn maar die, als je ze opstapelt, het samen-leven bedreigen”, licht de schepen van Preventie toe. ”We zijn ervan overtuigd geraakt dat een geldstraf misschien niet de beste oplossing is. Want we streven vooral naar een grotere bewustwording en een gedragswijziging”.

Sinds  2012 ontwikkelen Anne Bourgeois en haar collega Julien Van Waes een alternatief: de bemiddeling. De op herstel gebaseerde regeling is al helemaal operationeel. In 2014 behandelde de cel nagenoeg 200 gevallen. ”En in 2015 hebben we de kaap van 100 dossiers al overschreden”, preciseert Anne Bourgeois.

In concreto is het de sanctionerende ambtenaar die beslist of een dossier wordt overgemaakt aan de bemiddelingscel. Indien de persoon die de inbreuk heeft begaan dat aanvaardt, wordt een ontmoeting georganiseerd met de verantwoordelijke van de benadeelde dienst. ”Het doel bestaat erin begrip op te brengen voor de gevolgen van het ongepast gedrag. Sluikstorten bijvoorbeeld resulteert in heel wat werk voor de schoonmaakdienst. Die moet zich ter plaatse begeven, de vuilniszak openen, een onderzoek voeren, de plek schoonmaken enz. We leggen dat allemaal uit en doen dan een voorstel: bijvoorbeeld een halve dag lang meegaan met de dienst die het sluikstorten beheert”.
Burgerdienst doen, graffiti verwijderen, even nadenken over wat er is gebeurd, schadeloosstellen... Het assortiment alternatieve oplossingen is breed.

”Bijna 4 personen op 10 opteren voor bemiddeling boven de boete. En in 95% van de gevallen heeft die aanpak een positief resultaat”, concludeert de gemeentesecretaris, Etienne Schoonbroodt.

 

De Oudergemnaar nr89 (April- Mei 2015)