#Dienst Gemeenteblastingen

Verordening betreffende economische steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis via de terugbetaling van de onroerende voorheffing

Er wordt een terugbetaling voorzien voor het gemeentelijk deel van de onroerende voorheffing voor de uitbaters van een commerciële activiteit met één of meerdere vestigingseenheden en/of maatschappelijke zetels die zich uitsluitend op het grondgebied van de gemeente Oudergem bevinden en waarvan de activiteiten volledig of deels opgeschort zijn naar aanleiding van de noodmaatregelen die de federale regering genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.

Meer

Buurtwinkels - Aangepaste lokale taksen

De gemeente besliste om het systeem van lokale belastingen aan te passen.

Meer

Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies

Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies

Meer

Gemeentebelastingen

Gemeentehuis Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 3de verdieping

Contact - Openingsuren

Meer

Retributies

Lijst van retributie reglementen

Meer

Verhuis & levering

U wilt een openbare ruimte bezetten voor een verhuis of een levering (dan bent U op de goede pagina)

U wilt een openbare ruimte bezetten voor  het plaatsen van een container of om werken uit te voeren.

Meer

Bezetting van de openbare ruimte

U mag uw aanvraag voor bezetting van de openbare weg via  het hieronder vermeld formulier  indienen (werven nutsvoorzieningen en plaatsing: van een hijskraan, kraan op vrachtwagen, straatafsluiting contacteer de dienst  Publieke Ruimte).

Meer

Wijziging van 27 belasting-reglementen ten gevolge van de inwerking treden van de Ordonnantie van 3 April 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen

Wijziging van 27 belasting-reglementen ten gevolge van de inwerking treden van de Ordonnantie van 3 April 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen

Meer

Belastingsreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning

Vanaf 01 mei 2017 en tot en met 31.12.2023, is er ten bate van de gemeente Oudergem een belasting vastgelegd op de gebouwen, verbouwingen, uitbreidingen, wijzigingen, onderverdelingen, bestemmingswijzigingen en handelingen waarvoor een verkavelingsvergunning vereist is.
Deze belasting is verschuldigd zonder prejudicie aan de voorschriften van het BWRO.

Meer

Belasting-reglement op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg.

Belasting-reglement op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg.

Meer

Belasting-reglement op de construeerbare en niet-bebouwde gronden.

Belasting-reglement op de construeerbare en niet-bebouwde gronden.

Meer

Belasting op de tweede verblijven

Er wordt vanaf 1 januari 2019 en dit tot en met 31 december 2025 , een jaarlijkse belasting geheven op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van de gemeente, ongeacht het feit of ze al dan niet in de kadastrale legger zijn ingeschreven.

Meer

Belasting op de niet-afgewerkte gebouwen

Er wordt ten bate van de gemeente, vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2026 , een jaarlijkse belasting geheven op de niet-afgewerkte gebouwen.

Meer

Belasting op de gebouwen bestemd voor kantoren

Er wordt, vanaf de 1ste januari 2019 tot 31 december 2025, een jaarlijkse belasting gevestigd op de gebouwen bestemd voor kantoren.

Meer

Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte

Op de gemeente- en gewestwegen gelegen op het grondgebied van de gemeente, wordt het parkeerbeleid geregeld en onderverdeeld volgens onderstaande modaliteiten.

Meer

Belasting op de voetpaden

Vanaf 1 januari 2016 tot 31 december 2020, wordt een belasting ingevoerd, teneinde de gemeente toe te laten een deel van de kosten terug te krijgen van de vernieuwingswerken aan de voetpaden of gedeelten ervan en hun boordestenen.  Zijn onderworpen aan deze belasting, de eigendommen gelegen langs deze voetpaden of gedeelten ervan of eigendommen die erdoor zijn aangedaan.

Meer

Belasting op sommige geparkeerde voertuigen

Belasting op sommige geparkeerde voertuigen.

Meer

Belasting op het sluikstorten en op de vervuiling en beschadiging van de openbare weg en van voorwerpen van openbaar nut

Een gemeentebelasting wordt geheven,vanaf 1 januari 2005, op volgende feiten en toestanden (het sluikstorten en op de vervuiling en beschadiging van de openbare weg en van voorwerpen van openbaar nut)

Meer

Belasting-Reglement op parkeerplaatsen

Belasting-Reglement op parkeerplaatsen.

Meer

Reglement retributie op het plaatsen van afbakeningspalen.

Er wordt van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2026 een retributie vastgelegd voor het plaatsen van afbakeningspalen op de openbare weg.

Meer