Bestuur & Politiek

Wat is wat in stedenbouw

VERKAVELINGSVERGUNNING
Een verkavelingsvergunning moet verkregen worden alvorens een niet ten volle bebouwd stuk grond op te splitsen in één of meer percelen met de bedoeling minstens één van die percelen te verkopen, of voor langer dan 9 jaar te verhuren... om er een huis op te bouwen of er een vaste of mobiele installatie neer te zetten die gebruikt kan worden om erin te wonen.


STEDENBOUWKUNDIG ATTEST
Dit is een document dat aangevraagd kan worden nog voor indiening van een aanvraag voor een stedenbouwkundige- of verkavelingsvergunning. Het stelt u in staat de grote lijnen af te bakenen van een project maar geeft geen recht om al te bouwen


BIJZONDERE MAATREGELEN VAN BEKENDMAKING
Deze zijn verplicht bij afwijking van van kracht zijnde gewestelijke of gemeentelijke plannen of verordeningen (Gew.BP, Gew.SR, BBP, GemSR, bouwvergunning).
Ofwel het dossier met aanvraag voor stedenbouwkundig attest of voor stedenbouwkundige vergunning wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek en vervolgens aan het advies van de overlegcommissie, hetzij enkel onderworpen aan die instantie al naar gelang het geval.


a) Openbaar onderzoek
Een openbaar onderzoek duurt 14 dagen (1 maand als er wijzigingen aan de openbare weg bij aan te pas komen) en minstens de helft van die periode dient te verlopen buiten schoolvakanties. Het wordt 48 uur vantevoren aangekondigd d.m.v. aanplakbiljetten (rode biljetten in A3 formaat) op het gebouw zelf en in de buurt ervan. Ook worden deze uitgehangen bij het gemeentehuis.


b) De overlegcommissie
Dit adviesorgaan is samengesteld uit leden uit:
de Gemeente (schepen van stedenbouw die de bijeenkomsten voorzit alsmede twee ambtenaren uit die Dienst)
Gewestelijke Stedenbouw– ( www.bruxelles.irisnet.be )
Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM - www.ibgebim.be )
De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Brussel (GOMB - www.gomb.irisnet.be )
De gewestraad voor Monumenten en Landschappen (SMS - www.monument.irisnet.be ).
Nadat de aanvragers, de standpunten van buurtbewoners en van ongeacht welke anderen die het openbaar onderzoek bijwonen gehoord zijn, nemen de vertegenwoordigers van de diverse instanties bij eenvoudige meerderheid een standpunt in omtrent de dossiers die hun  werden voorgelegd ter afwikkeling van de procedure voor het verwerken van de aanvragen van een stedenbouwkundig attest of van een stedenbouwkundige- of verkavelingsvergunning.

VEILIGHEID VAN GEBIEDEN TOEGANKELIJK VOOR HET PUBLIEK
Verordeningen kunnen afwijken al naargelang van de aard van een bedrijvigheid: drankdistributie, restaurants, snacks, levensmiddelenzaken, rusthuizen, theaters, feestzalen, markten...
Nogmaals, het verdient aanbeveling bij de Dienst Leefmilieu navraag te doen alvorens zich in een onderneming te storten waarin voorbij wordt gegaan aan normen voor veiligheid en volksgezondheid.

HYGIENE IN DE VOEDINGSSECTOR
De Dienst vergezelt regelmatig de vertegenwoordiger van het Intergemeentelijk Laboratorium voor Chemie en Bacteriologie bij diens bezoeken ter controle op de naleving inzake voedingshygiëne. Die bezoeken bereiken bedrijven als restaurants, grote supermarkten, schoolkantines, marktkramen, kinderdagverblijven, dranktransporten... Telkens als consumenten op hygiënische tekortkomingen stuiten mogen ze de Dienst inlichten die dat dan natrekt. Neem voordat in deze sector een winkel opengaat contact op met de Dienst Stedenbouw of die van de Middenstand.

Bestaande wetgeving

OP GEWESTELIJK VLAK

1. Gewestelijk Ontwikkelingsplan (PGewOP - www.prd.irisnet.be )
Bij dit GewOP gaat het om een globaal plan dat alle aspecten betreft in verband met gewestelijke ontwikkeling. Ook al is het een plan bij benadering, toch gaat er dwingende kracht van uit voor de overheden en als plan van hoger niveau omkadert het de belangrijke opties van de Gemeentelijke Ontwikkelingsplannen (waarvan de meeste nog in de uitwerkingsfase verkeren).

2. GEWESTELIJK BESTEMMINGSPLAN (GewBP- www.pras.irisnet.be )
Het GewBP heeft kracht van wet. Sinds aanvang juli 2001 vervangt het het Gewestplan uit 1979. Via kaarten en letterlijke voorschriften bepaalt het wat de grote stedenbouwkundige bestemmingen zijn en bakent per zone op gewestelijk niveau de toegestane bestemmingen af evenals de vereisten waaraan voldaan moet worden voor zowel nieuwbouw als voor verbouwingswerk.

3. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG REGLEMENT (GewSR- www.rru.irisnet.be
Een GewSR legt regels aan waar het gaat om inplanting, bouwformaat, normen voor bewoonbaarheid, warmte-isolatie...
Dit is het ijkpunt om elke aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning na te trekken.

4. DE ENERGIEPRESTATIE VAN GEBOUWEN ( EPB )

OP GEMEENTELIJK VLAK

1. GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN (GemOP)
Het GemOP is een globaal plan dat alle facetten benadert i.v.m. ontwikkeling in de gemeente.
In Ouderghem is het nog in uitwerking, maar het basisdossier ervan kreeg al goedkeuring van de Regering.

2. BIJZONDER BESTEMINGSPLAN (BBP)
Het BBP omschrijft hogere plannen als het GewOP, GewBP en het GemOP en vult ze aan.
Een BBP omvat een bestemmingsplan (grafische voorschriften) en letterlijke voorschriften. Die voorschriften bepalen de bodembestemming, de bouwwerken (vanuit het standpunt van  ligging, volume en esthetica) en de verkeerswegen. Die voorschriften bepalen de regels voor de goede inrichting van de omgeving toegelaten in de zone, regels die bindend zijn voor iedereen; het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning is er dus afhankelijk van.
Bepaalde afwijkingen kunnen worden toegestaan via procedures met openbaar onderzoek, advies van de Overlegcommissie en eensluidend advies (bindend) van de gewestelijke afgevaardigde. Het Gewest is het enige orgaan dat bevoegd is om afwijkingen op een BBP toe te kennen en dit na een met redenen omkleed voorstel van het College van Burgermeester en Schepenen.

Een BBP is dikwijls een weerspiegeling van de stedenbouwkundige opvattingen en politieke keuzes uit een bepaald tijdvak. Vandaar dat ze niet beschouwd mogen worden als definitief beklonken; een BBP kan weer gewijzigd worden en zelfs afgeschaft.

3. GEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIG REGLEMENT (GemSR)
Een GemSR bepaalt de stedenbouwkundige regelgeving eigen aan een gemeente en geeft aanwijzingen omtrent bijzondere gebieden en voor bepaalde bijzondere bestemmingen. Het Oudergemse reglement dateert van 1967 en wordt in 2012 een grondige facelift ondergaan, om het af te stemmen op verordeningen op een hoger plan die in de tussentijd van kracht zijn geworden en om mee te gaan met de evolutie van moderne technieken en levenswijze.
Een soortgelijke ontwikkeling is bij al de 19 Brussels gemeenten aan de gang.

Burgerlijk wetboek
Dit omschrijft voornamelijk principes na te leven tussen eigenaars en hun verplichtingen jegens derden (zijwaarts zicht, beperkingen van mandeligheid, recht van doorgang...).
Het Landelijke Wetboek dat daar een onderverdeling van is, bepaalt vooral zaken i.v.m. betwistingen over hekken, aanplantingen, heggen en bomen op de gedeelde eigendomsgrens of er vlakbij (link naar bijzondere verordening– soortgelijke artikelen uit het Wetboek).