Bestuur & Politiek

22STE vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de gemeente Oudergem - contract AUD-023.

DE RAAD,
Gelet de Nieuwe Gemeentewet,
Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 juli 1996 die de regels voor de subsidietoekenning aan de gemeenten in verband met een mobiliteitscontract bepaalt;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2001 tot uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffeende de euro inzake openbare werken en vervoer;
Overwegend de voornemens van het Regionaal Plan van Ontwikkeling die verklaart dat "het aan de gemeente is om de maatregelen te treffen om het verkeer te beheren, namelijk door de agenten te bestemmen voor deze taak en overeen te komen over de modaliteiten van snelle acties in geval van ongeval dat het verkeer verstoort op de wegennetten waar de handel belangrijk is";
Overwegend dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet evolueren naar een duurzame mobiliteit;
Overwegend dat het openbaar vervoer, de verplaatsingen te voet en met de fiets wezenlijke elementen van een duurzame mobiliteit zijn;
Overwegend dat de promotie van het gebruik van het openbare vervoer namelijk via de verbetering van hun commerciële snelheid gaat;
Overwegend dat de promotie van de verplaatsingen te voet en met de fiets via een stijging van hun beveiliging gaat;
Overwegend dat de opstopping schadelijk is voor de sociaal-economische werking van de gemeente en dat zij schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu tot gevolg heeft;
Overwegend dat de Regio de gemeenten aanmoedigt om de aanwezigheid van hun politie op de regionale wegennetten te vergroten teneinde er goede verplaatsingsvoorwaarden voor alle gebruikers te handhaven;
Gezien het rapport betrekkende het mobiliteitscontract dat nog in verloop is;
Op voorstel van het Schepencollege;
Na beraadslaging ;
BESLIST:
  1. om het verslag betreffende de uitvoering van het huidige mobiliteitscontract goed te keuren;
  2. een subsidie bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te vragen, volgens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2001 tot uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffeende de euro inzake openbare werken en vervoer, voor het toezicht op 3 prioritaire kruisingen, waarvan het detail op het mobiliteitscontract voorkomt dat in bijlage van deze beraadslaging wordt samengevoegd, opgesteld in regionaal wegennet;
  3. om met de verplichtingen in te stemmen in op het mobiliteitscontract voorkomen, dat in bijlage van deze beraadslaging wordt bijgevoegd;
  4. om het Schepencollege te laden met de uitvoering van deze beslissing.