Klacht

Bent u ontevreden over de dienstverlening van het gemeentebestuur?

Als u niet tevreden bent over de geleverde diensten, kunt u een klacht indienen bij het gemeentesecretariaat. Het secretariaat stuurt u een ontvangstbevestiging met een uniek nummer, beantwoordt uw verzoek binnen de gestelde termijn en stelt een oplossing voor of corrigeert de fout.

Als u nog steeds niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met de Brusselse Ombudsvrouw

Kijk ook: Huishoudelijk Reglement van de Brusselse Ombudsvrouw (gezamenlijk decreet en ordonnantie van 26 april en 16 mei 2019 met betrekking tot de Brusselse ombudsman)

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt een klacht indienen door het formulier in te vullen dat u verder op deze pagina van de gemeentelijke website vindt.

Wie kan een klacht indienen?

Elke persoon, onderneming of organisatie die gebruik maakt van de diensten van het gemeentebestuur van Oudergem kan een klacht indienen.

Welk soort klacht kan worden ingediend?

U kunt een klacht indienen over alle gemeentelijke aangelegenheden

De klacht kan gaan over :

 • de geleverde dienst of het geleverde product: rekenfout, productfout, enz.
 • de uitvoering van de dienst: te late reactie, te late betaling, enz.
 • de wijze waarop de diensten werden verleend: vijandige ontvangst, toegankelijkheid, enz.
 • de toepassing van de wetgeving

Het moet gaan om aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de plaatselijke overheid vallen.

Welke klachten worden niet aanvaard?

 • anonieme klachten
 • klachten over oude feiten
 • klachten over andere bevoegdheden: gewesten, federale overheid, ...
 • klachten over de uitoefening van rechten in verband met persoonsgegevens
 • verzoeken om nadere informatie

Voor informatie over de dienstverlening kunt u rechtstreeks contact opnemen met de dienst of het contactpunt die op de website zijn vermeld.

Voor elk verzoek tot uitoefening van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens, kunt u gebruik maken van het formulier dat beschikbaar is op de pagina https://www.oudergem.be/dpo/formulierrechten

Wat gebeurt er met uw klacht?

U ontvangt een ontvangstbevestiging met een uniek nummer. Het gemeentesecretariaat onderzoekt uw klacht. U krijgt een met redenen omkleed antwoord, een correctie of een oplossing voor uw probleem.

Elk jaar evalueert het gemeentebestuur de klachten die het heeft ontvangen. Op basis van deze evaluatie kan zij haar dienstverlening bijsturen en aldus voorkomen dat zich in de toekomst soortgelijke klachten voordoen.

Let op! Het indienen van een klacht is niet hetzelfde als het instellen van beroep. Als u een administratief besluit nietig wilt laten verklaren, moet u beroep aantekenen bij de bevoegde rechtbank. De beroepsmogelijkheden worden altijd vermeld in de kennisgeving van het administratieve besluit. Het indienen van een klacht schorst de termijn voor het instellen van beroep niet.

Een klacht indienen

Privacy Statement

 • Het Gemeentebestuur van Oudergem zal de op dit formulier verstrekte informatie gebruiken om uw aanvraag te antwoorden. Wij behandelen uw gegevens met respect.
 • Meer informatie over het vertrouwelijke karakter waarmee wij met uw gegevens omgaan, vindt u op onze Privacy Statement.
 • Door hieronder te klikken, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens volgens die voorwaarden verwerken.