Sneeuw of ijzel ?

 

Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou of slecht weer (Algemeen politiereglement)

 

Artikel 64.

Met sneeuw of ijzel bedekte trottoirs moeten geveegd dan wel slipvrij gemaakt worden over tweederden van hun breedte, met een minimum van 1,50 m.
De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid worden. Rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.
Dit moet gedaan worden door de personen beoogde in artikel 14 van onderhavig reglement , volgens de erin vastgelegde bepalingen.

Artikel 65.

IJskegels die zich vormen aan hogere gebouwdelen die over de openbare weg uitsteken, dienen verwijderd te worden.
Indien nodig moet er een beroep gedaan worden op de brandweerdienst.
Deze verplichting geldt voor de personen beoogde in artikel 14 van onderhavig reglement volgens de erin vastgelegde bepalingen.

Artikel 66.

Het is verboden op de openbare weg:
water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer;
glijbanen aan te leggen;
sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van privé-eigendommen.

Artikel 67.

Het strooien van zand of andere producten met het oog op het doen smelten van sneeuw of ijs op de treden van buitentrappen, op trottoirs of op de openbare weg, ontheft de personen die daartoe overgaan niet van hun verplichting tot onderhoud van trottoirs, overeenkomstig artikel 14 en 64 van onderhavig reglement.

Artikel 68.

Behoudens vergunning is het verboden zich op het ijs van kanalen, waterbekkens en waterlopen te begeven

 

Ook :

Hoe gaat een strooibeurt in zijn werk ?

 

Algemeen Politiereglement - Art. 14.

§1.  De doorgangen, trottoirs en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen, evenals ge­vels, scheidingsmuurtjes, hekken en bouwelemen­ten die aan de openbare ruimte grenzen, moeten onderhouden en in goede staat gehouden worden.
Die verplichting berust:

  • voor bezette woongebouwen: op de eigenaren, huisbewaarders, syndici, verantwoordelijken van raden van beheer, personen die speciaal belast zijn met het dagelijkse onderhoud ervan of deze aangeduid door een huishoudelijk reglement; bij ontstentenis van voornoemde personen zal de verplichting hoofdelijk ten laste vallen van de bezetters;
  • voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de personen die belast zijn met het dagelijkse onderhoud van de gebouwen, of, bij gebrek eraan, aan de huurders of bezetters;
  • voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een zakelijk recht op het gebouw of op de huurders of bezetters.

Deze verplichting omvat onder andere de verwijdering van tags en graffiti, het uittrekken van onkruid en wilde begroeiing, alle herstellingen en het schoonmaken van de grondvierkanten aan de voet van de bomen die zich op het trottoir bevinden alsook de grasstrook dat zich op de trottoirs bevindt en het behoud van de goede staat van de trottoirs en de bermen

§1bis. De zakken met huishoudelijk huisvuil, neergezet op de openbare ruimte, moeten uit voorzorgsmaatregelen, beschermd worden tegen de aanvallen van wilde dieren.
Daartoe is het, op het gemeentelijk grondgebied van Oudergem, toegelaten harde vaten met een capaciteit van 80 liter, van een verharde rond vat in vaasvorm, met een hoogte van +/- 50cm te gebruiken. Dit vat zal voor de ophaling voorgesteld worden zonder deksel.
In het geval van appartementgebouwen, mogen de zakken voorgesteld worden, voor de ophaling, in vaten met een capaciteit van 1.100 liter, erkend door de ophalers.
Zal gestraft worden met een administratieve boete van maximum 350 €, ieder die de bepalingen van het huidig reglement overtreedt.
De administratieve boete mag echter nooit hoger zijn dan 175 euro indien de feiten werden gepleegd door minderjarigen die op het ogenblik van de fei­ten de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.

§2. Dezelfde personen moeten de niet betegelde gedeelten van de voetpaden in een perfecte staat van nivellering en netheid behouden door over te gaan tot de noodzakelijke aanlegwerken en door de verwijdering van de plantengroei en de vuilnis.
Voetpaden en bermen mogen enkel schoongemaakt worden op de meest aangewezen tijdstippen om de veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust  niet in het gedrang te brengen.
Onder voetpad verstaat men de doorgaans ten opzichte van de rijweg verhoogde berm die langs de rooilijn gelegen is en voor voetgangers is be­stemd. De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg is begrepen.

§3. Het is verboden voor aannemers van bouwwerken en vervoerders de openbare weg in de omgeving van hun werven of hun laad- en losplaatsen met voorwerpen of vuil te belemmeren.
Dit verbod is ook van toepassing op de opdrachtgevers van deze aannemers.
Onverminderd de toepassing van een administratieve boete van maximum 350 euros moet diegene die deze bepaling overtreedt, de zaken onmiddellijk in orde te brengen, zoniet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de overtreder.