Stedenbouw - beslissingen

25.04.2019.—Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten

Art. 6. § 1. Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.

Beroep

Tegen deze beslissing kan door iedere partij die kan aantonen een belang of een nadeel te hebben, voor de Raad van State een beroep tot nietigverklaring ingesteld worden wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Dit kan via een schriftelijk verzoek, ondertekend door de belanghebbende of door een advocaat, aanhangig gemaakt worden bij de administratieve afdeling van de Raad van State binnen de 60 dagen na de kennisneming van de beslissing. Dit verzoek dient in 5 exemplaren (een origineel en 4 eensluidende kopieën) via aangetekend schrijven bezorgd te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Bij het beroep tot nietigverklaring kan een aanvraag tot schorsing van de uitvoering van de beslissing gevoegd worden in het geval van een urgentie die onverenigbaar is met de behandeling van de zaak tot nietigverklaring.

Preciezere gegevens over de modaliteiten van het beroep vindt u onder meer in de artikelen 14, 14 bis en 17 tot 32 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 12 januari 1973, in het Reglement voor de procesvoering en op de website van de Raad van State : http://www.raadvst-consetat.be .

Bericht van mededeling van de beslissing inzake stedenbouw

 

College - 05.03.2024

Gepubliceerd op 06.03.2024

Dossier nr18468

 • Adres :  Jean-Baptiste Vandercammenstraat
 • Voorwerp : isoleren van de gevels
 • Beslissing :  Weigeren
 • Openpermits

Dossier nr18575

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : conform stellen van de samenvoeging van twee woningen in één en het bouwen van een dakkappel
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18616

 • Adres :  Chaussée de Wavre
 • Voorwerp : vervanging en uitbreiding van het administratief gebouw bij een faciliteit (Recypark afvalverzamelcentrum)
 • Beslissing :  Akte nemen
 • Openpermits

Dossier nr18628

 • Adres :  Kleine Wijngaardstraat
 • Voorwerp : een eengezinswoning in overeenstemming brengen (uitbreiding) en een dakkapel maken in het achterdakvlak
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18674

 • Adres :  Witvissenlaan
 • Voorwerp : de bestaande tuin omheinen en een boom kappen
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nr18729

 • Adres :  Landschapschildersstraat
 • Voorwerp : conform stellen van het vervangen van de ramen op de voorgevel van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Weigeren
 • Openpermits

Dossier nr18248

 • Adres :  Hertogendal
 • Voorwerp : Aanvraag om werken in overeenstemming te zetten (vergunning 16640)
 • Beslissing :  nota nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

College - 12.03.2024

Gepubliceerd op 13.03.2024

Dossier nr18377

 • Adres :  Koninklijke Jachtstraat
 • Voorwerp : conform stellen van twee dakkapellen, het wijzigen van de verdeling van de ramen in de voorgevel en de uitbreidingen in huizenblokken
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18663

 • Adres :  Paradijsvogelslaan
 • Voorwerp : conform stellen van het bedekking van een terras op de achterkant van de derde verdieping, en het vergroten van een baaie (partiele afbraak van een muur)
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18664

 • Adres :  Appelbloesemgaarde
 • Voorwerp : het verbouwen en uitbreiden van de achtergevel van het huis en het aanbrengen van externe isolatie op het dak
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18668

 • Adres :  Charles Lechatstraat
 • Voorwerp : mettre en conformité une maison trois façades.
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18704

 • Adres :  Watersneppenlaan
 • Voorwerp : bouwen van twee uitbreidingen in een kribbe
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

College - 19.03.2024

Gepubliceerd op 19.03.2024

Dossier nr18630

 • Adres :  Vorstlaan
 • Voorwerp : een laadzone voor elektrische voertuigen op een bestaande Hypermarkt Carrefour site maken
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18716

 • Adres :  Vriendschapsplein
 • Voorwerp : conform stellen van twee woningen op de gelijksvloer van een appartementsgebouw
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr/

 • Adres :  Rood Kloosterstraat
 • Voorwerp : Geplande installatie voor de restauratie en renovatie van het molenaarshuis Rouge-cloitre met geldige bouwvergunning (02/PFU/1695763)
 • Beslissing :  Nota nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

Dossier nr/

 • Adres :  Vorstlaan
 • Voorwerp : Het vellen van 24 dode bomen op het landgoed Val Duchesse.
 • Beslissing :  Nota nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

Dossier nr18588

 • Adres :  Paul Vanden Thorenlaan
 • Voorwerp : een eengezinswoning in overeenstemming brengen met art. 330 van de COBAT
 • Beslissing :  Nota nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

Dossier nr17065

 • Adres :  Alfred Bastienlaan
 • Voorwerp : conform stellen van het bouwen van een terras op palen achteraan een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

College - 26.03.2024

Gepubliceerd op 26.03.2024

Dossier nr18322

 • Adres :  Georges Golinvauxsquare
 • Voorwerp : afbraken van een veranda en het bouwen van een uitbreiding, het bouwen van een dakkapel aan de achterzijde en de zolder verbouwen, het veranderen van de kozijnen van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18561

 • Adres :  Tervuursesteenweg
 • Voorwerp : conform stellen en aanpassen van de zolder van een ééngezinswoning, het bouwen van een dakkappel en het isoleren van het dak
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18665

 • Adres :  Pierre Schoonejansstraat
 • Voorwerp : veranderen het bestemming van twee woningen naar een ééngezinswoning, het aanpassen van 2 kamers op de 2de verdieping (zolder), het conform stellen van de inkomdeur en van de ramen
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nr18682

 • Adres :  Kleine Wijngaardstraat
 • Voorwerp : veranderen van de ramen en van de kleur
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18709

 • Adres :  Albert Crommelynckgaarde
 • Voorwerp : verbouwing van een eengezinswoning
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18724

 • Adres :  Charles Madouxlaan
 • Voorwerp : bouwen van een dakkappel
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18764

 • Adres :  François Bekaertstraat
 • Voorwerp : conform stellen van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr24/ARB/5

 • Adres :  Vorstlaan
 • Voorwerp : vellen van een boom
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr24/ARB/8

 • Adres :  Paul Vanden Thorenlaan
 • Voorwerp : vellen van twee bomen
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nrENS/80

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : plaatsten van twee uithangborden voor het handel "vandenborre kitchen"
 • Beslissing :  Weigeren
 • Openpermits

College - 02.04.2024

Gepubliceerd op 02.04.2024

Dossier nr18622

 • Adres :  Auguste Oleffelaan
 • Voorwerp : vervangen en het isoleren van het dak, vervangen van de schrijnwerk van de voorgevel van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nr18759

 • Adres :  Hugo Van der Goeslaan
 • Voorwerp : vervangen van de ramen op de 2de en 3de verdiepingen van een appartementsgebouw
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18772

 • Adres :  Molignéestraat
 • Voorwerp : vervangen van het garagedeur van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

College - 16.04.2024

Gepubliceerd op 16.04.2024

Dossier nr18515

 • Adres :  Driebruggenstraat
 • Voorwerp : een uitbouw bouwen tussen nrs. 70A en 72A, de splitsing van het huis aan de straat in twee woningen in overeenstemming brengen en de eengezinswoning aan het einde van het blok renoveren
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nr18641

 • Adres :  Hertogendal
 • Voorwerp : een huis veranderen om het confort en EPB te verbeteren
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18657

 • Adres :  Jean Van Horenbeecklaan
 • Voorwerp : de uitbreiding en wijziging van het gebruik van de begane grond en de 3e verdieping in overeenstemming brengen met de voorschriften
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

College - 23.04.2024

Gepubliceerd op 24.04.2024

Dossier nr18583

 • Adres :  Guillaume Detrochlaan
 • Voorwerp : remplacer la porte d'entrée et les châssis
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18743

 • Adres :  Antoine Vanlindtsquare
 • Voorwerp : de garage aan de achterkant van het perceel verhogen en een dubbel hellend dak plaatsen
 • Beslissing :  Weigeren
 • Openpermits

Dossier nr17146

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : Slopen en herbouwen een commercieel gebouw (autodealer) en burelen
 • Beslissing :  Nota nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

Dossier nr17501

 • Adres :  Tervurensesteenweg
 • Voorwerp : inrichten van een bijkomende woning op het zolder van een gebouw met twee woongelegenheden
 • Beslissing :  Nota nemen van de beslissing van de regering van brussels Hoofdstedelijk Gewest om de vergunning te weigeren
 • Openpermits

Dossier nr18158

 • Adres :  Ajean François Leemanslaan
 • Voorwerp : isoleren van de gevel aan de buitenzijde en vervangen van de ramen van een drie-gevel ééngezinswoning
 • Beslissing :  Nota nemen van de vergunning afgeleverd onder voorwaarden in beroep van het regering
 • Openpermits

Dossier nrENS/81

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : plaatsen van 3 uithangborden en 4 banners voor het sportcentrum "JIMS"
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nrENS/82

 • Adres :  Gustave Demeylaan
 • Voorwerp : 2 parallelle uithangborden op de voorgevel van een kantoorgebouw plaatsen.
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

College - 30.04.2024

Gepubliceerd op 06.05.2024

Dossier nr18570

 • Adres :  Walckierslaan
 • Voorwerp : isoleren van de voorgevel van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18625

 • Adres :  Invalidenlaan
 • Voorwerp : renoveren van een flatgebouw, bouwen van een kelderuitbouw en twee dakkapellen op het dak
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18642

 • Adres :  Edouard Henrardstraat
 • Voorwerp : een gemengd gebouw in conformiteit brengen
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18645

 • Adres :  Albert Meunierstraat
 • Voorwerp : verbouwing van een eengezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18689

 • Adres :  Kleine Wijngaardstraat
 • Voorwerp : de bouw van een flatgebouw in overeenstemming brengen met de voorschriften
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18786

 • Adres :  Guillaume Lefeverlaan
 • Voorwerp : ramen in overeenstemming brengen met de voorschriften + jaloezieën installeren op de 3e verdieping
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18793

 • Adres :  Sloordelle
 • Voorwerp : veranderen van de kleur van de ramen en de deur van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

College - 14.05.2024

Gepubliceerd op 15.05.2024

Dossier nr18607

 • Adres :  Tweesteenwegenstraat
 • Voorwerp : afbraken en herbouwen van een uitbreiding op de achterkant van de gelijksvloer van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18666

 • Adres :  Godsvruchtstraat
 • Voorwerp : plaatsen van amateurradioantenna's
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18722

 • Adres :  Herrmann-Debrouxlaan
 • Voorwerp : een ondergrondse HT cabine en EV-laadpalen plaatsen, het slopen en herbouwen van een luifel van een benzinestation
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18771

 • Adres :  Dorpelingstraat
 • Voorwerp : een schuin dak van buitenaf isoleren (sarking)
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18783

 • Adres :  Invalidenlaan
 • Voorwerp : conform stellen van parkeerplaatsen tot garage en van het veranderen van de relingen op de voorgevel
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

College - 21.05.2024

Gepubliceerd op 21.05.2024

Dossier nr18637

 • Adres :  Papenmolenstraat
 • Voorwerp : aanpassen van de zolder van een drie-gevelse ééngezinswoning, het plaatsen van luifels en het veranderen van ramen
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18691

 • Adres :  Mezenlaan
 • Voorwerp : aanpassen van het schrijnwerk van een eengezinswoning met 3 gevels en verbetering van de buitenisolatie op het dak.
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18697

 • Adres :  François-Elie Van Elderenlaan
 • Voorwerp : renovatie van een eengezinswoning
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18702

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : veranderen van een gevel van een handelse geljiksvloer (gemengde gebouw)
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits