Stedenbouw - beslissingen

25.04.2019.—Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten

Art. 6. § 1. Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.

Beroep

Tegen deze beslissing kan door iedere partij die kan aantonen een belang of een nadeel te hebben, voor de Raad van State een beroep tot nietigverklaring ingesteld worden wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Dit kan via een schriftelijk verzoek, ondertekend door de belanghebbende of door een advocaat, aanhangig gemaakt worden bij de administratieve afdeling van de Raad van State binnen de 60 dagen na de kennisneming van de beslissing. Dit verzoek dient in 5 exemplaren (een origineel en 4 eensluidende kopieën) via aangetekend schrijven bezorgd te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Bij het beroep tot nietigverklaring kan een aanvraag tot schorsing van de uitvoering van de beslissing gevoegd worden in het geval van een urgentie die onverenigbaar is met de behandeling van de zaak tot nietigverklaring.

Preciezere gegevens over de modaliteiten van het beroep vindt u onder meer in de artikelen 14, 14 bis en 17 tot 32 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 12 januari 1973, in het Reglement voor de procesvoering en op de website van de Raad van State : http://www.raadvst-consetat.be .

Bericht van mededeling van de beslissing inzake stedenbouw

College - 06.02.2024

Gepubliceerd op 07.02.2024

Dossier nr18455

 • Adres :  Jean Vanhaelenlaan
 • Voorwerp : veranderen van een uitbreiding en van een platte dak tot een terras van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18562

 • Adres :  Mulderslaan
 • Voorwerp : renoveren en het uitbreiden van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18571

 • Adres :  Léon Houyouxlaan
 • Voorwerp : conform stellen van het aanpassen van de woning, van de ramen en het isoleren van de achtergevel van een gebouw met drie woonheden
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18578

 • Adres :  Charles Schallerlaan
 • Voorwerp : bouwen van een twee gevels rijwoning
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18606

 • Adres :  Gustave Demeylaan
 • Voorwerp : vervangen van een veranda, het veranderen van muren op de eerste verdieping van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nr18620

 • Adres :  Kleine Wijngaardstraat
 • Voorwerp : bouwen van een uitbreiding met twee verdiepingen achteraan een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18640

 • Adres :  Jean François Leemanslaan
 • Voorwerp : conform stellen van het plaatsen van twee ramen
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr23/ARB/13

 • Adres :  Gustave Jean Leclercqstraat
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr23/ARB/14

 • Adres :  Mezenlaan
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nr23/ARB/17

 • Adres :  Louis Vercauterenlaan
 • Voorwerp : vellen van 2 bomen
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nr23/ARB/19

 • Adres :  Sint-Annalaan
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nr23/ARB/20

 • Adres :  Paul Vanden Thorenlaan
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr23/ARB/5

 • Adres :  Jean Van Horenbeecklaan
 • Voorwerp : vellen van 2 bomen
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

College - 13.02.2024

Gepubliceerd op 14.02.2024

Dossier nr18470

 • Adres :  Jean François Leemanslaan
 • Voorwerp : isoleren van de voorgevel van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18595

 • Adres :  Bocqstraat
 • Voorwerp : veranderen van de bestemming van een handel op de gelijksvloer van een gemengd gebouw
 • Beslissing :  Weigeren
 • Openpermits

Dossier nr18656

 • Adres :  Sint-Annalaan
 • Voorwerp : conform stellen van een ééngezinswoning (ramen, terras, velux, zonnepanelen, schildering)
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr23/ARB/21

 • Adres :  Appelbloesemgaarde
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

College - 20.02.2024

Gepubliceerd op 21.02.2024

Dossier nr18686

 • Adres :  Robert Willamestraat
 • Voorwerp : isoleren van een 4-gevelse ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr23/ARB/15

 • Adres :  Isidore Geyskenslaan
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Weigeren
 • Openpermits

Dossier nr23/ARB/22

 • Adres :  Guillaume Demuylderstraat
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nr23/ARB/24

 • Adres :  Victor Tahonlaan
 • Voorwerp : vellen van 9 bomen
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

College - 27.02.2024

Gepubliceerd op 04.03.2024

Dossier nr18536

 • Adres :  Mulderslaan
 • Voorwerp : vervangen van ramen
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18543

 • Adres :  Vogelzang
 • Voorwerp : bouwen van een uitbreiding achteraan de gelijkvloerse verdieping van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18596

 • Adres :  Henri de Brouckèrelaan
 • Voorwerp : een uitbouw aan de achterkant te maken en twee dakkapellen te plaatsen op een eengezinswoning
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18602

 • Adres :  Appelbloesemgaarde
 • Voorwerp : renoveren, verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning en het creëren van een lokaal voor vrijberoep in de garage
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18647

 • Adres :  Charles Schallerlaan
 • Voorwerp : verbouwen en renoveren van een 3-front eengezinswoning
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18654

 • Adres :  Station STIB Delta
 • Voorwerp : Realiseren van een schuilplaats voor de opleidingen perronsgevels.
 • Beslissing :  Akte nemen
 • Openpermits

Dossier nr18658

 • Adres :  Kleine Wijngaardstraat
 • Voorwerp : isoleren van de dak (sarking)
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18659

 • Adres :  Heldenlaan
 • Voorwerp : het aanpassen van het gelijkvloers van een drie-gevelse ééngezinswoning om een dierenartspraktijk te zetten, en het conform stellen van verschillende afgevoerde werken
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18699

 • Adres :  Kardinaal Micaralaan
 • Voorwerp : wijzigen van een dakkapel van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18718

 • Adres :  Mulderslaan
 • Voorwerp : de gevel isoleren en een zonnescherm plaatsen
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr23/ARB/23

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nr24/ARB/2

 • Adres :  Kardinaal Micaralaan
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr24/ARB/3

 • Adres :  Mezenlaan
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

College - 05.03.2024

Gepubliceerd op 06.03.2024

Dossier nr18468

 • Adres :  Jean-Baptiste Vandercammenstraat
 • Voorwerp : isoleren van de gevels
 • Beslissing :  Weigeren
 • Openpermits

Dossier nr18575

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : conform stellen van de samenvoeging van twee woningen in één en het bouwen van een dakkappel
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18616

 • Adres :  Chaussée de Wavre
 • Voorwerp : vervanging en uitbreiding van het administratief gebouw bij een faciliteit (Recypark afvalverzamelcentrum)
 • Beslissing :  Akte nemen
 • Openpermits

Dossier nr18628

 • Adres :  Kleine Wijngaardstraat
 • Voorwerp : een eengezinswoning in overeenstemming brengen (uitbreiding) en een dakkapel maken in het achterdakvlak
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18674

 • Adres :  Witvissenlaan
 • Voorwerp : de bestaande tuin omheinen en een boom kappen
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nr18729

 • Adres :  Landschapschildersstraat
 • Voorwerp : conform stellen van het vervangen van de ramen op de voorgevel van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Weigeren
 • Openpermits

Dossier nr18248

 • Adres :  Hertogendal
 • Voorwerp : Aanvraag om werken in overeenstemming te zetten (vergunning 16640)
 • Beslissing :  nota nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

College - 12.03.2024

Gepubliceerd op 13.03.2024

Dossier nr18377

 • Adres :  Koninklijke Jachtstraat
 • Voorwerp : conform stellen van twee dakkapellen, het wijzigen van de verdeling van de ramen in de voorgevel en de uitbreidingen in huizenblokken
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18663

 • Adres :  Paradijsvogelslaan
 • Voorwerp : conform stellen van het bedekking van een terras op de achterkant van de derde verdieping, en het vergroten van een baaie (partiele afbraak van een muur)
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18664

 • Adres :  Appelbloesemgaarde
 • Voorwerp : het verbouwen en uitbreiden van de achtergevel van het huis en het aanbrengen van externe isolatie op het dak
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18668

 • Adres :  Charles Lechatstraat
 • Voorwerp : mettre en conformité une maison trois façades.
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18704

 • Adres :  Watersneppenlaan
 • Voorwerp : bouwen van twee uitbreidingen in een kribbe
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

College - 19.03.2024

Gepubliceerd op 19.03.2024

Dossier nr18630

 • Adres :  Vorstlaan
 • Voorwerp : een laadzone voor elektrische voertuigen op een bestaande Hypermarkt Carrefour site maken
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18716

 • Adres :  Vriendschapsplein
 • Voorwerp : conform stellen van twee woningen op de gelijksvloer van een appartementsgebouw
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr/

 • Adres :  Rood Kloosterstraat
 • Voorwerp : Geplande installatie voor de restauratie en renovatie van het molenaarshuis Rouge-cloitre met geldige bouwvergunning (02/PFU/1695763)
 • Beslissing :  Nota nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

Dossier nr/

 • Adres :  Vorstlaan
 • Voorwerp : Het vellen van 24 dode bomen op het landgoed Val Duchesse.
 • Beslissing :  Nota nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

Dossier nr18588

 • Adres :  Paul Vanden Thorenlaan
 • Voorwerp : een eengezinswoning in overeenstemming brengen met art. 330 van de COBAT
 • Beslissing :  Nota nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

Dossier nr17065

 • Adres :  Alfred Bastienlaan
 • Voorwerp : conform stellen van het bouwen van een terras op palen achteraan een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

College - 26.03.2024

Gepubliceerd op 26.03.2024

Dossier nr18322

 • Adres :  Georges Golinvauxsquare
 • Voorwerp : afbraken van een veranda en het bouwen van een uitbreiding, het bouwen van een dakkapel aan de achterzijde en de zolder verbouwen, het veranderen van de kozijnen van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18561

 • Adres :  Tervuursesteenweg
 • Voorwerp : conform stellen en aanpassen van de zolder van een ééngezinswoning, het bouwen van een dakkappel en het isoleren van het dak
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18665

 • Adres :  Pierre Schoonejansstraat
 • Voorwerp : veranderen het bestemming van twee woningen naar een ééngezinswoning, het aanpassen van 2 kamers op de 2de verdieping (zolder), het conform stellen van de inkomdeur en van de ramen
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nr18682

 • Adres :  Kleine Wijngaardstraat
 • Voorwerp : veranderen van de ramen en van de kleur
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18709

 • Adres :  Albert Crommelynckgaarde
 • Voorwerp : verbouwing van een eengezinswoning
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18724

 • Adres :  Charles Madouxlaan
 • Voorwerp : bouwen van een dakkappel
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18764

 • Adres :  François Bekaertstraat
 • Voorwerp : conform stellen van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr24/ARB/5

 • Adres :  Vorstlaan
 • Voorwerp : vellen van een boom
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr24/ARB/8

 • Adres :  Paul Vanden Thorenlaan
 • Voorwerp : vellen van twee bomen
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nrENS/80

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : plaatsten van twee uithangborden voor het handel "vandenborre kitchen"
 • Beslissing :  Weigeren
 • Openpermits

College - 02.04.2024

Gepubliceerd op 02.04.2024

Dossier nr18622

 • Adres :  Auguste Oleffelaan
 • Voorwerp : vervangen en het isoleren van het dak, vervangen van de schrijnwerk van de voorgevel van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nr18759

 • Adres :  Hugo Van der Goeslaan
 • Voorwerp : vervangen van de ramen op de 2de en 3de verdiepingen van een appartementsgebouw
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18772

 • Adres :  Molignéestraat
 • Voorwerp : vervangen van het garagedeur van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits