#DienstStedenbouw

Aanbevelingen van de brandweer voor de renovatie en verbouwing in bestaande woongebouwen in Brussel

De reglementering inzake brandpreventie voor bestaande woongebouwen (verbouwingen, renovaties, regularisaties, ...) is beperkt, lees onbestaande. Voor het verstrekken van zijn adviezen (in het kader van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, diverse attesten,...) moet de dienst Preventie van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) bijgevolg sterk steunen op zijn ervaring en op de zogenaamde "regels van de kunst", met de bedoeling voorzichtig te zijn en te anticiperen op potentiële gevaren en risico's op het gebied van brand en explosie.

Meer

Openbare onderzoeken - 2021

Openbare onderzoeken & Overlegcommissie - 2020

 
Meer

Dienst Stedenbouw

Praktische informatie, openingstijden, contact, telefoon,...

Meer

Toegangsvoorwaarden tot archieven en stedenbouwkundige vergunningen

Toegangsvoorwaarden tot archieven en stedenbouwkundige vergunningen.

Meer

Stedenbouw - beslissingen

Art. 6. § 1. Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.

Meer

Reglementen - Stedenbouw

De reglementen van Stedenbouw.

Meer

Registratie van het huurcontract

L'enregistrement se fait au bureau d'enregistrement, rue de la Régence 54 à 1000 Bruxelles.

Meer

(Ver)bouwen

Werken uitvoeren bij u thuis? Is daar een vergunning voor nodig? Wilt u een container voor de deur om puin in te ruimen? Of wenst u gewoon plaats voor de aannemersvoertuigen reserveren? Misschien kan u de gelegenheid te baat nemen om uw huis tegen diefstal te beveiligen? Zijn er premies waarvan u kan genieten om u bij die uw werken te helpen?

Meer

Overlegcommissie - Archieven

Archieven van Overlegcommissie.

Meer

Overlegcommissie - 2023

Volledige agenda, berichten en dagorde

 
Meer

Stedenbouwkundige vergunning

Waarvoor is een bouwvergunning vereist, wetgeving, nuttige links, enz.

Meer

De energieprestatie van gebouwen (EPB)

 

Om de huidige energie-uitdagingen aan te pakken, zoals de opwarming van de aarde of de toegang tot energie, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ordonnantie goedgekeurd om het primair energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen te verminderen. Het doel van deze ordonnantie is de energie-efficiëntie en het binnenklimaat van gebouwen te verbeteren.

Het Vlaamse en Waalse Gewest, alsook de landen van de Europese Unie, hebben eveneens EPB-regelgevingen ontwikkeld. Die hebben dezelfde doelstelling, maar worden op een andere wijze toegepast.

Meer

Stedenbouwkundige inlichtingen

De inwerkingtreding van de ordonnantie van 3 april 2014 wijzigend het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en de Ordonnantie van 12 december 1991 oprichtend  van begrotingsfondsen brengt in het bijzonder  veranderingen op het niveau van de reglementen die betrekking hebben tot de stedenbouwkundige inlichtingen.

Meer

Subsidie voor Klein Erfgoed

Het klein erfgoed betreft diverse elementen van de gevels en de voortuintjes van de Brusselse huizen.

Meer

Belastingsreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning

Vanaf 01 mei 2017 en tot en met 31.12.2023, is er ten bate van de gemeente Oudergem een belasting vastgelegd op de gebouwen, verbouwingen, uitbreidingen, wijzigingen, onderverdelingen, bestemmingswijzigingen en handelingen waarvoor een verkavelingsvergunning vereist is.
Deze belasting is verschuldigd zonder prejudicie aan de voorschriften van het BWRO.

Meer

Belasting-Reglement voor administratieve diensten en op de afgifte van administratieve documenten

Vanaf de 1ste januari 2017 en tot 31 december 2023, wordt er ten voordele van de gemeente een belasting opgelegd op de administratieve dienst en de afgifte van administratieve documenten ten laste van de personen waaraan de gemeente deze documenten afgeeft, op aanvraag of ambtshalve.

Meer