Algemene Beleidsverklaring

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober jongstleden werd in een geest van vernieuwing een progressieve, sterke en stabiele meerderheid voor het bestuur van Oudergem gevormd. Gedreven door een hechte teamspirit zetten de leden van het college van burgemeester en schepenen samen collegiaal in op het algemene belang van Oudergem, door de lange termijn systematisch voorrang te geven op de legislatuur. Bij dat duurzame gemeentebeleid zal worden gemikt op een grotere participatie van de bevolking in de besluitvorming. Het college van burgemeester en schepenen zal daartoe voor alle grote dossiers mechanismen voor burgerparticipatie 2.0 opzetten, opdat Oudergemnaars eenvoudig en snel kunnen deelnemen aan beslissingen die hen aanbelangen. Met het oog op onze toekomst en die van onze kinderen kan het engagement immers niet langer beperkt blijven tot een handvol mensen.

Niemand kan ontkennen dat we voor grote uitdagingen staan. Het college van burgemeester en schepenen is dan ook vastbesloten om van Oudergem een voortrekkersgemeente te maken, die stevig verankerd is in een gewestelijke dynamiek, door positieve projecten op touw te zetten om te bouwen aan een betere toekomst . Het college is zich - in alle bescheidenheid - ten volle bewust van zijn beperkte slagkracht in de aanpak van problemen die ver voorbij het gemeentelijke grondgebied reiken. Toch is het college vast van plan om de levenskwaliteit in Oudergem voortdurend op te schroeven .

 

Oudergem, een hecht bestuursteam

Die gedeelde wens om te bouwen aan de gemeente van morgen kan alleen werkelijkheid worden door middel van een collegiaal openbaar bestuur , waarbij de transversale acties worden uitgevoerd door het voltallige college van burgemeester en schepenen. De tijd dat het gemeentebeleid een zaak was van een enkele specialisten die elk op hun eiland zaten, is voorbij. Alle schepenen en ook de voorzitster van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), die volwaardig lid is van het college, verbinden zich ertoe om al hun collega's systematisch en zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen van alle kwesties die tot discussies kunnen leiden, met als hoofddoel het op gang brengen van een dialoog en het zoeken naar oplossingen die unaniem worden gedeeld .

De leden van het college van burgemeester en schepenen verbinden zich er ook toe om regelmatig terug te keren naar het college, en om ook buiten het gebruikelijke ritme van de gemeente een evaluatie van het gevoerde beleid en van de nog uit te voeren projecten voor te leggen.

Ten slotte zal de burgemeester instaan voor deze geest van collegialiteit en transversaliteit, met als hoofddoel om samen in te zetten op de concrete verwezenlijking van de positieve projecten die in deze verklaring zijn opgenomen, in het belang van alle Oudergemnaars .

In die hoedanigheid zal hij de drijvende kracht zijn achter een transversaal beleid van gemeentelijke burgerparticipatie.

Dat collegiaal openbaar bestuur zal, net als de voorbije 42 jaar, zorgen voor een voorbeeldige begrotingsdiscipline (begroting en rekeningen in evenwicht, schuldcontrole, gebruik van alle supragemeentelijke financiële middelen) om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk worden gehouden (IPP, onroerende voorheffing). Ook zal er jaarlijks in de gemeenteraad een openbaar debat worden georganiseerd over de financiële monitoring van de gemeente. Daarnaast engageert het college van burgemeester en schepenen zich voor een gendergevoelige benadering van de gemeentebegroting.

Het college van burgemeester en schepenen verbindt zich ertoe om de werkingskosten bijzonder laag te houden en uitgaven voor prestigeprojecten te weigeren (geen oprichting van politieke kabinetten, geen bedrijfswagens...). Die begrotingsdiscipline is uiteraard niet onverenigbaar met een ambitieus investeringsbeleid en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers . Zo wil Oudergem, net als in het verleden, een van de hoogste uitvoeringspercentages van de begroting in het Brussels Gewest handhaven door de investeringen te concentreren op de prioritaire behoeften van de burgers.

Daarnaast zal het college van burgemeester en schepenen de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers op een onafhankelijke manier evalueren en certificeren , en er komen ook transversale diensten tussen het gemeentebestuur en het OCMW. Daarnaast zal er een audit van de gemeente (gebouwen, diensten, uitgevoerd beleid, enz.) met betrekking tot gelijke kansen en diversiteit worden uitgevoerd om punten voor verbetering te identificeren en om concrete en doeltreffende oplossingen voor te stellen. Nog op het vlak van de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en van het onthaal van de burger, maar ook met het oog op het besparen van geld - in het bijzonder energie -, op technologische efficiëntie en het welzijn van de werknemers, verbinden de partners zich ertoe om de organisatie van de gemeentelijke gebouwen te herbekijken .

Er zal gezocht worden naar originele partnerschappen met buurgemeenten om de kosten voor de aankoop en het onderhoud van zwaar materieel te terug te dringen .

Het bestuur van de gemeente zal gebaseerd zijn op de beginselen van good governance en in het bijzonder:

  • ethiek;
  • sociale rechtvaardigheid;
  • gelijkheid tussen mannen en vrouwen;
  • actieve inzet van gemeenteraadsleden;
  • waardering van de gemeenteraad om er een echte plaats voor debat van te maken;
  • burgerparticipatie:
  • gebruik van nieuwe technologieën
  • transparantie en duidelijke en gedetailleerde motivering van beslissingen;
  • duurzame ontwikkeling.

 

Oudergem, een gemeente die inzet op meer levenskwaliteit

Om het behoud van de levenskwaliteit voor iedereen te garanderen, verbindt het college van burgemeester en schepenen zich ertoe om een overmatige verdichting van de wijken te weigeren . Verder is het essentieel dat de Oudergemnaars hun omgeving weer in eigen handen kunnen nemen. Daartoe zal in elke wijk een wijkraad worden opgericht die de bewoners de kans geeft om hun ideeën te geven en rechtstreeks of via het internet deel te nemen aan beslissingen die hun directe omgeving beïnvloeden. In elke wijk zullen in samenwerking met de inwoners nieuwe regelgevende instrumenten (Bijzonder Bestemmingsplan) worden ingevoerd om duidelijke grenzen op te leggen aan ontwikkelaars en nieuwbouw. Daarnaast engageert het college van burgemeester en schepenen zich om het participatieve proces voor de goedkeuring van een lokaal plan voor duurzame ontwikkeling voor de periode 2020-2030 af te ronden.

Levenskwaliteit betekent ook de strijd tegen het gebrek aan netheid en alle andere vormen van asociaal gedrag (tags, geluidsoverlast, beheer van bouwwerven en wildparkeren) opvoeren door het opzetten van een dispatchingssysteem, dat 7 dagen per week operationeel is , om op alle incidenten te reageren. Bovendien komt er in elke wijk een aanspreekpersoon voor netheid . Het doel is om de problemen op drie manieren aan te pakken: door preventie, controle en repressie.

Er zal een proactief beleid van renovatie van de openbare ruimte gevoerd worden, waarbij voorrang wordt gegeven aan voetgangers, gehandicapten en tweewielers... verder bouwend op de vorige legislatuur. Het college van burgemeesters en schepenen zal dus veel blijven investeren in de heraanleg van voetpaden om zo om de 15 jaar een volledige renovatie te realiseren. Er zullen ook (opnieuw) groene verbindingen worden aangelegd tussen de verschillende wijken.

Omdat we de levenskwaliteit van de Oudergemnaars voortdurend willen verbeteren, zullen de openbare ruimten en in het bijzonder parken en speeltuinen geleidelijk worden uitgerust met openbare toiletten en zal de permanente toegang tot drinkwater in gemeentelijke scholen en openbare plaatsen worden bevorderd.

Om de gemeentelijke groene ruimten meer tot hun recht te laten komen, verbinden de partners zich ertoe om het aanbod van culturele en sportieve activiteiten in de open lucht te vergroten en geen toegevingen te doen op het vlak van de bescherming van het Zoniënwoud , de groene zones en Natura 2000 .

Ten slotte zal de renovatie van voorgevels fiscaal aangemoedigd worden en komen er op het hele grondgebied van de gemeente ondergrondse containers voor glas en tweedehandskleding.

 

Oudergem, een duurzame gemeente

Het college van burgemeester en schepenen heeft bijzonder aandacht voor milieuproblemen . Uiteraard overstijgt de milieuproblematiek de grenzen van de gemeente Oudergem. Maar op lokaal niveau kunnen we werken aan de duurzame ontwikkeling van onze infrastructuur en ons beleid ; de toekomst is aan korte ketens, energiebesparing en buurtwinkels.

Het college van burgemeester en schepenen wil het programma van energiebesparing en hernieuwbare energieproductie in gemeentegebouwen verderzetten. Er zullen overigens ook fiscale stimuli worden gecreëerd om de Oudergemnaars te helpen die bereid zijn om met het oog op die doelstelling te investeren.

In de gemeentescholen en -gebouwen zal er een “zero waste” -actieprogramma op poten worden gezet en bedrijven zullen worden aangemoedigd om daaraan deel te nemen.

Op het gebied van voeding zet het college van burgemeester en schepenen zich in om het concept van het Salon voor biologische producten en lokale producenten verder te ontwikkelen en systematisch de voorkeur te geven aan voeding die in de eerste plaats afkomstig is uit de biologische sector en korte keten en haar weg vindt naar de gemeentescholen en gemeentelijke kinderdagverblijven. In de schoolrefters zullen er overigens vegetarische gerechten geserveerd worden. Het label Short Food Oudergem zal ontwikkeld worden voor bedrijven en de horeca die kiezen voor korte ketens, en gemeentelijke overheidsopdrachten zullen voortaan systematisch rekening houden met het criterium van duurzame voeding.

Het college van burgemeester en schepenen is van plan een duurzame lokale economie te ontwikkelen. Daarbij zal het college de lokale economie en lokale handelaars ondersteunen door middel van het aankoopbeleid van onroerend goed van de gemeentelijke grondregie en  zal het een pop-upwinkelsysteem uitbouwen om nieuwe handelsinitiatieven in onze wijken te stimuleren. Daarnaast wordt het aanbod van de markten in de Sint-Juliaanwijk en in de Idiersstraat gehandhaafd en zelfs verbeterd. Die lokale economie zal extra in de verf worden gezet via doelgerichte gemeentelijke communicatie .

Een antwoord bieden op al die milieu-uitdagingen is onmogelijk zonder de actieve deelname van iedereen . Zo zal de ontwikkeling van collectieve acties en het bundelen van middelen (wijkcompost, moestuinen, groepsaankopen, enz.) aangemoedigd worden. Er zal een interactieve onlinegids met alle lokale diensten en nuttige middelen voor duurzame ontwikkeling, uitwisseling en circulaire economie worden gecreëerd. Er komt ook een project voor een onlineweggeefwinkel voor de inwoners van Oudergem.

Tot slot zal het concept van de OlioBoxen voor het recycleren van gebruikte olie uitgebreid worden.

 

Oudergem, een participatieve gemeente

Met het initiatief Oudergem 21 heeft het bestuur van Oudergem aangetoond dat burgerparticipatie 2.0 werkt. Democratische inspraak ligt immers vooral binnen handbereik op lokaal niveau. Om een efficiënter en eerlijker openbaar bestuur te garanderen, zet het college van burgemeester en schepenen zich in om het gemeentebeleid transparanter te maken en beter op de bevolking af te stemmen door haar effectieve deelname aan de besluitvorming te bevorderen, in het bijzonder door meer gebruik te maken van nieuwe technologieën .

Daartoe zal in de komende maanden en jaren een reeks concrete instrumenten en engagementen worden geïmplementeerd, zodat de Oudergemnaar concreet betrokken kan worden bij de projecten die de toekomst van de gemeente zullen vormgeven. Het gaat erom een echt partnerschap tot stand te brengen tussen de overheid, de burgers, de bedrijven en het verenigingsleven .

Die burgerparticipatie impliceert in de eerste plaats informatie, transparantie en het ter beschikking stellen van een reeks openbare gegevens door de gemeentelijke overheden . Het college van burgemeester en schepenen zet zich dan ook in om het principe van de openbare informatiebijeenkomsten voor alle projecten die gevolgen hebben voor de wijken uit te breiden.  Daarnaast zullen de acties die door de gemeentelijke overheid werden beslist en uitgevoerd, om de drie jaar per wijk worden voorgesteld.

Om meer interactiviteit tussen de gemeente, de verkozenen en de burger te bevorderen, zal de website van de gemeente worden verbeterd, zal er een interactieve digitale toepassing worden ingezet, en zullen er nieuwe onlinediensten en open data worden ontwikkeld.

Een van de eerste informatiebronnen voor de bevolking van Oudergem is het gemeenteblad De Oudergemnaar . Het huidige concept zal grondig worden herzien met het oog op meer openheid en transparantie, in samenwerking met iedereen die een hart voor Oudergem heeft.

Nog steeds met het oog op betere informatie van de burgers zal begonnen worden met het integraal heruitzenden van de debatten van de gemeenteraad op internet.

Het college van burgemeester en schepenen verbindt zich ertoe om de acties die de Oudergemnaars ondernemen om de levenskwaliteit te verdedigen , systematisch te ondersteunen - en indien nodig te financieren: lawaai door vliegtuigen, acties ter bescherming van het milieu, enz. Er zal op dat vlak een gemeentelijke platform voor verenigingen opgericht worden. Het gemeentebestuur zal met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderhandelen over een meetstation voor de luchtkwaliteit in Oudergem.

De burger bij de politieke besluitvorming betrekken, betekent ook bouwen aan positieve projecten in het belang van alle inwoners van de gemeente. Elke schepen zal daarom een burgerbegroting ontwikkelen binnen de domeinen waarvoor hij/zij bevoegd is.

Het college van burgemeesters en schepenen zet zich in voor de oprichting van een gemeentelijke bemiddelingsdienst om suggesties te verzamelen en snel te reageren op klachten van burgers.

Gezien het toenemende gebruik van nieuwe technologieën in het proces van burgerparticipatie, zullen de digitale ruimten die openstaan voor het publiek intensiever worden ontwikkeld en uitgebaat.

Tot slot is het ondenkbaar om over betere informatie voor het grote publiek te praten zonder het ook over het gemeentepersoneel te hebben. Naast tweetaligheid zal bijzondere aandacht uitgaan naar opleiding van het onthaalpersoneel in Engels en gebarentaal.

 

Oudergem, een mobiele gemeente

We kunnen er niet onderuit, de druk van het autoverkeer vormt een bedreiging voor onze levenskwaliteit . Het lijdt geen twijfel dat de visionaire gemeenten van morgen die gemeenten zullen zijn waar verplaatsingen geen bron van stress en moeilijkheden meer zullen zijn, maar waar alle gebruikers zich gemakkelijk kunnen verplaatsen, ongeacht hun vervoermiddel of hun vermogen om zich te verplaatsen. De mobiliteit in Oudergem verbeteren, betekent zorgen voor een vlottere doorstroming, de luchtkwaliteit en de gezondheid van de burgers verbeteren en zorgen voor de veiligheid van iedereen.

De toekomst van het Herrmann-Debroux-viaduct doet bij de Oudergemnaars vragen rijzen over de mobiliteit van morgen. Het college van burgemeester en schepenen wil hen dan ook massaal raadplegen en betrekken bij alle beslissingen in dit dossier. Het is aan de Oudergemnaars om te beslissen.

We moeten realistisch te werk gaan en vooral nadenken over de gewenste alternatieven. Daarom zal de gemeente voorstellen om een nieuwe park-and-ride-voorziening aan te leggen bij het binnenrijden van de stad en die te verbinden met het metrostation Herrmann-Debroux via snel en efficiënt openbaar vervoer .

Een consequent en duurzaam mobiliteitsmanagement, op maat van de behoeften van de bewoners , zal ongetwijfeld een beslissende invloed hebben op de verbetering van de levenskwaliteit. Het college van burgemeester en schepenen is van plan zijn gemeentelijk mobiliteitsplan bij te werken. In overleg met de bewoners worden de woonwijken op die manier geleidelijk omgevormd tot zone 30 met aangepaste bewegwijzering en fysieke herinrichtingen . Daarnaast zal het aantal plaatsen voor autodelen, fietsboxen, fietspompen en fietsherstelpunten worden uitgebreid en het gebruik ervan zal worden gestimuleerd door een aantrekkelijk prijsbeleid. Oudergem wil ook de eerste gemeente worden die over een compleet netwerk van snellaadpalen voor elektrische voertuigen beschikt.

Het parkeerbeleid kan niet los van het mobiliteitsbeleid worden gezien. Het college van burgemeester en schepenen wil het principe van de blauwe zone uitbreiden tot het hele gemeentelijk grondgebied en nieuwe stewards aanwerven om de parkeercontrole te versterken.

Een betere mobiliteit in Oudergem belangt iedereen aan . Bedrijven zullen daarom fiscaal worden aangemoedigd om hun parkeerplaatsen te delen met anderen en ze zullen worden aangemoedigd om interne carpoolacties te organiseren. Wat de scholen en de opvangvoorzieningen betreft, zal elke school in Oudergem een eigen mobiliteitsplan moeten uittekenen.

 

Oudergem, een kindvriendelijke gemeente

Oudergem is verhoudingsgewijs een van de gemeenten die de meeste middelen besteedt aan onderwijs en jonge kinderen. Het college van burgemeester en schepenen zet zich in om een koplopersgemeente te blijven inzake investeringen per leerling en per inwoner in Brussel .

De demografische groei in onze gemeente is traag maar betekent toch dat onze gemeente onmiskenbaar nieuwe behoeften heeft. Het college van burgemeester en schepenen wil een vijfde gemeentelijke crèche creëren en de evolutie van de schoolgaande bevolking volgen en het schoolaanbod aanpassen aan de noden. Tijdens deze legislatuur zal er ook een nieuwe school voor huiswerkbegeleiding worden opgericht. Er zal ook een online toegankelijke permanente monitoring van de beschikbare plaatsen in (publieke en privé) crèches worden opgezet om de aanvragen voor de gemeentelijke crèches te centraliseren.

Het versterken van het beleid van vernieuwende onderwijsprojecten in scholen en crèches (taalbad, Cirquétudes, gebarentaal, enz.), het versterken van de door het Preventiehuis in het leven geroepen maatregelen voor de strijd tegen schooluitval (begeleiding van weggestuurde leerlingen, bemiddeling op school, voorbereidende stage voor overgangsexamens, enz.), de opvolging van inzichten om te strijden tegen bissenop school en het ontwikkelen van orthopedagogische diensten die in 2017 in Oudergem werden ingevoerd om leerlingen in moeilijkheden te ondersteunen, zijn allemaal engagementen van het college van burgemeester en schepenen. Bovendien zal het gemeentebestuur in het leerplan van de scholen voor huiswerkbegeleiding aandacht besteden aan kinderen met een andere moedertaal dan degene die ze in de stad of op school spreken.

Om de uitdagingen op het vlak van diversiteit in de kinderdagverblijven en scholen in Oudergem aan te gaan , zal het gemeentebestuur de nodige instrumenten ter beschikking stellen van de pedagogische teams. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de inclusie van kinderen met een handicap.

Daarnaast zullen in scholen gerichte bewustmakingsacties en opleidingen worden ingevoerd: gebruik van nieuwe technologieën, duurzame ontwikkeling, samenleven en burgerzin...

In samenwerking met lokale verenigingen wordt het aanbod van buitenschoolse activiteiten uitgebreid en wordt het aanbod van Nederlandstalige cultuur- en sportstages voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties uitgebreid.

Op het gebied van kinderopvang wil het college van burgemeester en schepenen nieuwe diensten ontwikkelen om tegemoet te komen aan specifieke noden: oppasdienst, tijdelijke zorg, begeleiding naar werk, enz.

De andere engagementen zijn onder andere de intentie om de speeltuininfrastructuur op het grondgebied van de gemeente te ontwikkelen en/of te renoveren: speeltuinen, speelstraten...

Tot slot engageert het college van burgemeester en schepenen zich vrijwillig om gratis onderwijs te verstrekken aan kinderen in de kleuter- en basisscholen en om een proefproject te ontwikkelen voor gratis soep in de gemeentelijke kleuterscholen.

 

Oudergem, een gemeente waar levenskwaliteit en plaatselijke werkgelegenheid hand in hand gaan

Het college van burgemeester en schepenen wil een meerjarenpact voor werkgelegenheid en opleiding invoeren dat alle lokale actoren die actief zijn op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en opleiding samenbrengt. Het zal de lokale socio-economische ontwikkeling ondersteunen door een transversaal platform te bieden dat lokale actoren, overheden en lokale bedrijven en verenigingen samenbrengt.

In deze context zal de lokale werkgelegenheidsdynamiek/levenskwaliteit maximaal worden ontwikkeld door het lokale aanwervingsplatform “een-job-in-mijn-buurt” uit te breiden tot alle economische actoren in de gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen zal een eengemaakt loket oprichten voor werkzoekenden en lokale bedrijven . Het is geenszins de bedoeling om het gewestelijk beleid te vervangen, maar om de juiste informatie en begeleiding te geven aan alle inwoners van Oudergem. Ook het creëren van bruggen tussen scholen en PIJ 1160 om meer in te zetten op raad en hulp bij een keuze na het afstuderen ligt in de lijn van die aanpak .

Ook al bevinden de hefbomen voor opleiding en scholing zich op een niveau boven de gemeenten, toch hebben de gemeenten een rol te spelen, hoe bescheiden die ook is. Zo zullen nieuwe opleidingen aan de school voor sociale promotie in Oudergem (IAPS) van start gaan: burgerschapstraining en opleiding voor beroepen waar lokale werkgevers het meest naar vragen. Er zullen ook activiteiten om talen te leren worden georganiseerd op gemeentescholen en bij IAPS.

Tot slot zal het gemeentelijk dienstenchequebedrijf Proxi ALE gestimuleerd worden, zowel op het vlak van het aanbod van jobs voor laaggeschoolden als op het vlak van diensten voor de inwoners van de gemeente.

 

Oudergem, een open gemeente die voor iedereen toegankelijk is

Woningnood is een realiteit in Brussel. Om nieuwe inwoners te kunnen verwelkomen, wil het college van burgemeester en schepenen gebouwen blijven kopen en renoveren om ten minste 130 woningen (algemene doelstelling) op de markt te kunnen brengen tegen een verlaagde huurprijs die voorbehouden zijn voor burgers die beantwoorden aan de door de BGHM goedgekeurde inkomensvoorwaarden. Het college wil ook de ontwikkeling van sociale immokantoren verzekeren.

De gemeente zal steun verlenen aan verenigingen die initiatieven voor cohousing en intergenerationeel wonen (kangoeroewonen) bevorderen.

Levenskwaliteit is ook een kwestie van het verbeteren van de sociale band tussen de Oudergemnaars. Het college van burgemeester en schepenen wil blijven innoveren op het vlak van solidariteit tussen de burgers (sociale kruidenier, vestiboutique, sociale drogisterij, gezondheidsnetwerk, openbare diensten,...) en de diensten aan huis uitbreiden : proxi-ALE, documenten aan huis, boodschappenhulp, bibliotheken, gratis levering van zakken zout in de winter, enz.

Het college van burgemeester en schepenen zet zich in voor de ontwikkeling en bevordering van een unieke gemeentelijke persoonlijke hulpdienst , die alle beschikbare hulp voor iedereen toegankelijk maakt, ongeacht het inkomen. Parallel hiermee zal een mindermobielencentrale worden opgezet, met de steun van het OCMW, om vervoersmogelijkheden te bieden aan mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Daarnaast worden de diensten van de vzw Séniors Auderghem, de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en Solidariteit en van het OCMW versterkt. Ook de schuldbemiddelingsdienst zal worden versterkt.

Om een gemeenschappelijk referentiecentrum en een ontmoetingsplaats voor alle verenigingen van Oudergem te creëren, zal er een nieuw verenigingshuis worden opgericht.

Levenskwaliteit betekent ook de uitwisseling tussen generaties versterken. In die zin zal in de wijk Houlette een nieuw sociaal restaurant worden opgericht.

Er komt in Oudergem een project voor een solidaire koelkast .

Er zal een specifiek solidariteitsbeleid voor jongeren worden gevoerd door het aanbod van advies, ondersteuning en begeleiding door PIJ 1160 voor de 16-30 jarigen te ontwikkelen en door de internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's tussen jongeren uit binnen- en buitenland verder te zetten.

Het college van burgemeester en schepenen zal de mogelijkheid bestuderen om deel te nemen aan de Intercommunale voor Teraardebestelling die de Brusselse multiconfessionele begraafplaats beheert, zodat elke burger begraven kan worden volgens zijn of haar religieuze of filosofische overtuigingen.

In maart 2018 nam de gemeenteraad van Oudergem unaniem een krachtige en bindende motie aan over de opvang en integratie van migranten . Het college van burgemeester en schepenen zet zich in om die tekst tijdens deze legislatuur concreet gestalte te geven.

 

Oudergem, een sportieve en culturele gemeente

Cultuur, kunst en sport zijn essentiële elementen voor een gemeente omdat ze dynamiek op gang brengen en een lokaal sociaal weefsel creëren dat verankerd is in de lokale realiteit. Oudergem wil een participatiecultuur bevorderen die banden creëert door het aanbod van socio-culturele activiteiten verder te ontwikkelen, in het bijzonder voor gezinnen, en door de kennis van en ontmoetingen tussen de verschillende gemeenschappen in onze gemeente te bevorderen.

Het college van burgemeester en schepenen wil twee nieuwe tentoonstellingszalen creëren en het culturele aanbod in het Rood Klooster uitbouwen, gericht op de promotie van kunstenaars uit Oudergem . De nieuwe zalen van het cultureel centrum zullen overigens in de eerste plaats gereserveerd worden voor Oudergemse culturele verenigingen. Daarnaast zal het aantal culturele partnerschappen met Den Dam worden uitgebreid. Het college engageert zich ook om van "Chaussée des Arts" en "P(ART)cours/Par(KUNST)" twee grote evenementen voor hedendaagse kunst te maken, die gratis en voor iedereen toegankelijk zijn.

Er zal ook een nieuwe educatieve boerderij bij het Rood Klooster worden opgericht en het aanbod van activiteiten met Paard en Bos zal worden versterkt.

Op sportief vlak wil het college van burgemeester en schepenen de kwaliteit van de infrastructuur op een hoog niveau houden (Gymnasium, sportcentrum van het Zoniënwoud, Willegems-centrum, gemeentelijk stadion,...) en mensen aanmoedigen en ondersteunen om zich aan te sluiten bij een sportclub , in het bijzonder door gerichte partnerschappen (Stichting Vandenstock, Adeps, clubs...).

Met het oog op een breed aanbod van inclusieve activiteiten , wil het college van burgemeester en schepenen sport toegankelijk maken voor iedereen via financiële en operationele steun aan de Oudergemse clubs en via de lancering van een seniorensportkaart met alle nodige informatie over sportbeoefening in Oudergem.

De gemeente Oudergem beschikt over uitzonderlijk erfgoed dat verder in de verf moet worden gezet door het zo regelmatig mogelijk toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom is het noodzakelijk om de renovatie van de site van het Rood Klooster af te ronden en regelmatig evenementen te organiseren in Hertoginnedal. Het is ook belangrijk om druk te blijven uitoefenen op de bevoegde overheidsniveaus zodat het Priorhuis en het Drieborrenkasteel gerenoveerd worden, en zodat het gedeelte van de Woluwe op het domein van Hertoginnedal onteigend wordt om zo opnieuw een voetgangersverbinding langs de Woluwe van het centrum van Oudergem naar de Mellaertsvijvers tot stand te brengen.

Tot slot zal er een geschiedenis- en archiefdienst worden opgericht, met gedeelde middelen.

 

Oudergem, een veilige en rustige gemeente

De gemeente is voor iedereen een gezellige ontmoetingsplaats . Iedereen heeft het essentiële recht om er veilig te leven en zich veilig te verplaatsen . Vandaag de dag heeft Oudergem een extreem laag misdaadcijfer. Toch is elk misdrijf er altijd één te veel voor de slachtoffers. Daarom zal het college van burgemeester en schepenen blijven inzetten op een combinatie van preventie en repressie .  Zonder laksheid of ideologische bijbedoelingen. Een veilige gemeente is een gemeente die de moeilijkheden niet ontkent en die een veelheid aan acties ontwikkelt om (opnieuw) te zorgen voor een sereen klimaat dat bevorderlijk is voor ontmoetingen en het samenleven van mensen.

Daartoe zal het college van burgemeester en schepenen het aantal wijkagenten en gemeenschapswachters verder uitbreiden om de aanwezigheid van het "blauw" op straat verder te vergroten. Er zal ook een derde team van straathoekwerkers worden opgericht. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de opleiding van politie- en gemeentepersoneel op het vlak van diversiteit en cyberveiligheid (oplichting, phishing, enz.). Er zullen regelmatig bewustmakingsactiviteiten worden georganiseerd voor de meest kwetsbare groepen. Daarnaast zal binnen het Preventiehuis een specifieke dienst voor de bestrijding van cyberpesten tegen kinderen en jongeren worden ontwikkeld.

Het veiliger maken van de gemeente is ook een kwestie van het scheppen van een klimaat van vertrouwen, gezelligheid, waardering voor de regels van het leven in de maatschappij en wederzijds respect . Elk jaar en in elke wijk wordt er een ontmoeting georganiseerd tussen bewoners, politie, gemeenschapswachters en de autoriteiten om de lokale veiligheidsdiagnose te bespreken.

Het college van burgemeester en schepenen verbindt zich ertoe om zich te blijven inzetten in de strijd tegen inbraken (operatie Rosace, elite-eenheid Flag, hoge veiligheidspremies, operatie veilig op vakantie...), om specifieke initiatieven ter bestrijding van fietsendiefstal op te zetten, om de verschillende bemiddelingsdiensten van het Preventiehuis te promoten en om het Gewest en de federale regering te verzoeken om in de vijf metrostations en in het NMBS-station Delta videobewakingsbeelden uit te zenden .

Oudergem is ook van plan om voorop te blijven lopen in de strijd tegen ongezonde omstandigheden, huisjesmelkers en leegstand .

Ten slotte vereist de verbetering van het veiligheidsgevoel dat mensen zich weer thuis voelen in de openbare ruimte. De gemeente zal haar inspanningen op het gebied van straatverlichting opdrijven in het kader van het "Lichtplan".

 

*

* *

 

"We willen allemaal weten welke richting we opgaan. We willen allemaal bouwen aan een betere toekomst. We willen allemaal vooruit. Voor onszelf. Voor onze kinderen. Voor ons gezin. Als we onze levenskwaliteit willen handhaven, moeten we de koppen bij elkaar steken en zo breed mogelijk mobiliseren via concrete en positieve projecten. Dankzij een rigoureus collegiaal bestuur kunnen we de weg voor onze toekomst plaveien. Die toekomst zit vol uitdagingen die we op een solidaire manier zullen moeten aanpakken, met alle Brusselaars (Frans- en Nederlandstaligen), de gemeenten én het Gewest. Oudergem wil de komende zes jaar een voortrekkersgemeente blijven met een voortreffelijk bestuur, in ieders belang."

 

Het college van burgemeester en schepenen

 

Verder