Voorwaarden voor het uitlenen van gemeentelijk materiaal

Artikel 1

Elke inwoner van Oudergem die een openbare activiteit zonder winstoogmerk organiseert in de stad Oudergem kan de uitlening van materiaal aanvragen.

Artikel 2

Elke handelaar met een commerciële activiteit in de buurt van Oudergem die een activiteit in Oudergem wenst te organiseren, kan gratis de uitlening van materiaal aanvragen. Het gratis gebruik wordt enkel toegekend voor de eerste aanvraag. Als dezelfde handelaar binnen een periode van 12 maanden een nieuwe aanvraag voor het lenen van materiaal indient, vervalt de gratis bruikleen, tenzij de opbrengst van de activiteit aan een goed doel wordt geschonken.

Artikel 3

De duur van de huur of uitlening wordt beperkt tot één week in functie van beschikbaarheid van het gemeentelijk materiaal. Gemeentelijke activiteiten hebben voorrang.

Artikel 4

De duur van de huur of uitlening wordt beperkt tot één week in functie van beschikbaarheid van het gemeentelijk materiaal. Gemeentelijke activiteiten hebben voorrang.

De huur- of uitleenaanvraag is gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen ten laatste 30 dagen voor het begin van de uitleenperiode. Ze wordt on line ingevoerd via een standaard formulier dat beschikbaar is op de website  www.oudergem.be .

Aanvragen buiten de termijn van 30 dagen kunnen geweigerd worden.

Indien de aanvraag door een rechtspersoon wordt ingediend, moet deze worden ondertekend door een natuurlijke persoon die gemachtigd is hem te vertegenwoordigen. In ieder geval, wordt de ondertekenaar van de aanvraag verantwoordelijk voor de lening.

Artikel 5

Indien het College de aanvraag goedkeurt zal de aanvrager een brief ontvangen waarin de aard van het materiaal, de hoeveelheid en de huur-of uitleningsduur zullen vermeld zijn.

Vanaf dan bent u de “huurder of lener”.

Artikel 6

Vanaf ontvangst van het materiaal tot aan de teruggave en het nazicht ervan door een gemeentelijke ambtenaar is de huurder/lener er verantwoordelijk voor.  Ingeval van nalatigheid van de huurder/lener is de natuurlijke persoon die de aanvraag tekende juridisch verantwoordelijk.

Het gehuurde/uitgeleende materiaal maakt deel uit van de gemeentelijke openbare ruimte. Het is en blijft een niet voor beslag vatbare eigendom van het gemeentebestuur.

Elke afstand van materiaal aan een derde is strikt verboden.

Het materiaal moet in een beveiligde plaats opgeborgen worden en beschut tegen alle weersomstandigheden. De huurder/lener verbindt er zich toe het materiaal als goede huisvader te gebruiken en het op de afgesproken termijn proper en in perfecte werkingsstaat terug te bezorgen. Het is verboden aan het gehuurde/uitgeleende materiaal eender welke veranderingen aan te brengen.

Indien het materiaal niet teruggegeven wordt of beschadigd is, is de huurder/lener verplicht om het materiaal te vervangen door identiek materiaal en dit binnen de 30 dagen na de initiële datum van teruggave. Indien de voorafgaande bepalingen niet gerespecteerd worden zullen de toekomstige aanvragen van de huurder/lener geweigerd worden.

De huurder/lener stelt het gemeentebestuur uitdrukkelijk vrij van elke verantwoordelijkheid in geval van schade of ongeval aan hemzelf of aan derden tijdens het vervoer of bij het gebruik van het uitgeleende materiaal veroorzaakt wordt. In geval het gemeentebestuur aansprakelijk gesteld wordt zal de lener als waarborg tussenbeide treden.

Hij verbindt zich ertoe een verzekering te nemen  die zijn verantwoordelijkheid als organisator en lener dekt.

Artikel 7

Het transport van het gehuurde/uitgeleende materiaal zal door de gemeente uitgevoerd worden en dit op vastgestelde datum en uur en naar de afgesproken plaats.  De huurder/lener of zijn vertegenwoordiger is verplicht aanwezig te zijn bij de aflevering van het materiaal.

De huurder/lener of zijn vertegenwoordiger kijkt na of het gehuurde/uitgeleende materiaal in goede staat is, of de geleverde hoeveelheden overeenstemmen met de gegevens vermeld in de brief met het akkoord van het schepencollege.

In het geval dat het materiaal zonder ontvangstcontrole wordt afgeleverd, gebeurt dit onder volledige verantwoordelijkheid van de huurder/lener.

Artikel 8

De teruggave van het gehuurde/uitgeleende materiaal zal door de gemeente uitgevoerd worden en dit op vastgestelde datum en uur en vanop de afgesproken plaats.  De huurder/lener of zijn vertegenwoordiger is verplicht aanwezig te zijn bij de terugname van het materiaal.

Het onderzoek van de staat van het materiaal wordt door de gemeentelijke ambtenaar uitgevoerd die de eventuele schade schriftelijk vaststelt.

Artikel 9

De retributie zal alvorens het huren gebeurt door de huurder moeten gestort worden op rekening BE05 0910 0013 0775 op naam van het Gemeentebestuur van Oudergem, op straffe van nietigheid van de huur, tenzij het College gratis uitlenen toestaat.

Het Schepencollege kan geheel of gedeeltelijk gratis uitlenen toestaan:

Voor op het gemeentelijke grondgebied georganiseerde schoolfeesten, wijkfeesten en buurtfeesten;

Wanneer de activiteit erkend wordt als van openbaar of gemeentelijk nut;

Voor de eerste jaarlijkse aanvraag van een inwoner van Oudergem.

Bijdrage  :

Transport binnen de gemeente: forfaitaire aanslag van 10,00€

Straatafsluiting - Nadarhekken : forfaitaire aanslag van 5,00€

Parkeerverbod platen: forfaitaire aanslag van 5,00€

Tafels en stoelen of banken: 1,00€ per stuk

Artikel 10

De parkeerverbod platen die door de gemeentelijke ambtenaar op de publieke ruimte worden neergezet kunnen in geen geval verplaatst worden zonder voorafgaande toestemming.

Artikel 11

Het huidig reglement vervangt het reglement van 26/02/2015 en treedt in werking op de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.