Leefmilieu

Gemeentehuis Oudergem
Emile Idiersstraat 12
5de Verdieping

Opdracht

De Dienst Leefmilieu heeft tot taak toe te zien op het respecteren van het leefmilieu in zijn diverse aspecten en dit in nauwe samenwerking met de Dienst Stedenbouw. Hier worden met voorrang aanvragen voor milieuvergunningen en klachten behandeld.

Wat goede raad

Alvorens met een activiteit te beginnen, een zaak te openen of bepaalde soorten uitrusting te installeren (machines, airconditioning installaties, stookolietanks, transformatoren...) op het gemeentelijk grondgebied, kunt u zich beter tot de dienst leefmilieu wenden die u inlicht over welke stappen er gezet moeten worden en of er überhaupt wel stappen gezet moeten worden.

Milieuvergunning

Diverse activiteiten in verband met ambachten, nijverheid, maar ook met installaties die worden aangetroffen in residentiële gebouwen of kantoorgebouwen zijn onderworpen aan de verordening betreffende de milieuvergunning.

Klachten inzake inbreuken op het leefmilieu

De Dienst Leefmilieu is bevoegd om klachten te behandelen inzake inbreuken op het leefmilieu, zoals opgesomd in de volgende reglementen in verband met :

 • wetboek voor bossen
 • de jacht
 • de bescherming van bossen en wouden toebehorend aan privé personen
 • evaluatie en verbetering van de luchtkwaliteit
 • de bescherming van het grondwater
 • de bescherming van oppervlaktewater tegen vervuiling
 • natuurbehoud, uitgezonderd artikel 5, lid 1
 • preventie en verwerking van afval
 • het behoud van de wildfauna
 • behoud en bescherming van de natuur
 • milieuvergunningen
 • lawaaibestrijding in stedelijke gebieden.

Bij zware inbreuk op het leefmilieu (dumpen van bouwmaterialen op daartoe niet bestemde plaatsen, bodemvervuiling door koolwaterstof of het dumpen hiervan in de goot, inbreuk op het natuurlijk leefmilieu (fauna en flora, etc.), dient de Dienst Leefmilieu ingelicht te worden. Die zal dan optreden en eventueel beroep doen op het Brussels Instituut voor Milieubeheer, dat beter is uitgerust om bepaalde soorten vervuiling te bestrijden.