Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

Voltijds administratief secretaris/secretaresse voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oudergem - Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur - voor onmiddellijke indiensttreding

 

Profiel

 • Graduaat directiesecretariaat
 • Geslaagd zijn voor het examen kennis tweede taal

 

Doelstellingen en hoofdactiviteiten van de functie

 

Doelstelling 1 : Beheer van de invordering van schulden

Hoofdactiviteiten:

 • opvolging van de betaaltermijn voor de in te vorderen ontvangsten
 • herinneringsbrieven, aanmaningen, ingebrekestelling, bevelschriften
 • beheer van de antwoorden op deze brieven (+ besprekingen en telefoongesprekken)
 • andere brieven van de cel 'Invordering'
 • beheer van de hypothecaire inschrijvingen (nodige stappen voor hun aanmaak, schrapping; de inventaris)
 • nota aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau (onder meer met betrekking tot een voorstel voor het invorderbaar stellen, het in onwaarde stellen van vorderingen, in rechte optreden, opstelling van bevelschriften, enz.) en de administratieve opvolging van deze beslissingen
 • administratief beheer van dossiers die naar de advocaten en de gerechtsdeurwaarders worden overgemaakt die voor het OCMW werken

 

Doelstelling 2 : Beheer van de uitgaven

Hoofdactiviteiten:

 • controle van de overgemaakte betalingsbevelen
 • voorbereiding van de loonfiches
 • relaties met de banken en de gebruikers (brieven, besprekingen en telefoongesprekken)
 • nota aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de uitgavenactiviteit
 • administratief beheer van systeemrekeningen (relaties met de banken, de families, notarissen, enz.)
 • opvolging van de betalingen in de bedrijfssoftware (Acropole Boekhouding en Acropole Facturatie)
 • beheer van inkomend en uitgaand contant geld, met inbegrip van de voorbereiding en de opvolging van de kascontroles

 

Technische competenties

 • Het werk zelfstandig kunnen beheren
 • In staat zijn om in team te werken en met alle diensten te communiceren
 • Tweetalig FR/NL
 • Beheersing van computertoepassingen
 • Goede redactievaardigheden, goede kennis van de spellingsregels
 • Klasserings- en archiveringstechniek
 • Gebruik van regels en procedures

 

Interesse?

U kunt contact opnemen met de dienst Human Resources door een e-mail te sturen naar:

tot 30.11.2019

Halftijds logopedist/e voor de Residentie Koningin Fabiola - Vervangingsovereenkomst - voor een onmiddellijke indiensttreding

 

Profiel

 • Bachelor logopedie
 • Geslaagd zijn voor het examen kennis tweede taal
 • Ervaring in een rusthuis is gewenst

 

Functiebeschrijving

Algemene opdracht van de functie

 • De mondelinge en/of schriftelijke communicatie van personen met taal-, spraak- of stemproblemen corrigeren of verbeteren. Re-educatiesessies organiseren.

Hoofdactiviteiten van de functie

 • Inzicht verwerven in het type van stoornis (stemproblemen, gesproken taal, ...), de moeilijkheden (ongemakken, uitingen, ...) en de omgeving van de patiënt
 • Op basis van tests nagaan of er nood is aan re-educatie
 • De patiënt/e (of de verantwoordelijke personen) adviseren over de eventuele bijkomende opvolging (psychologische begeleiding, ...)
 • Ortofoniesessies ontwikkelen en de oefeningen aanpassen aan de toestand van de patiënt/e
 • De evolutie van de re-educatie met de persoon evalueren en informatie uitwisselen met de arts, ...
 • De stagiairs/stagiaires opvangen, begeleiden, opleiden en beoordelen
 • Instaan voor het onthaal en de integratie van de nieuwe medewerkers
 • Deelnemen aan de verschillende werkgroepen, opleidingen en vergaderingen van de verschillende instanties van het woon- en verzorgingscentrum
 • Een bijdrage leveren aan de kwaliteitsbenadering en deelnemen aan de beoordelingen en opleidingen

 

Interesse?

U kunt contact opnemen met mevrouw Axelle PENOMBRE , directrice door een e-mail te sturen naar:

tot 30.11.2019

  Halftijds administratief secretaris/secretaresse  - Vervangingsovereenkomst - voor een onmiddellijke indiensttreding

   

  Profiel

  • Bachelor
  • Geslaagd zijn voor het examen kennis tweede taal

   

  Functiebeschrijving

  Algemene opdracht van de functie

  Onder het toezicht van de secretaresse en in overeenstemming met de door de cel Opleiding gegeven richtlijnen, is de opleidingsverantwoordelijke belast met de uitvoering van de opleidingsprocessen voor het personeel.

  Hij/zij draagt bij tot de goede werking en het merkimago van het centraal bestuur door mee te werken aan een rigoureus, kwalitatief en professioneel beheer van de door de dienst behandelde aanvragen.

  Hoofdactiviteiten van de functie

  De opleidingsverantwoordelijke staat in voor de volgende opdrachten:

  1. de diensten en de werknemers over de opleidingsmogelijkheden informeren;
  2. de aanvragen beheren en de dossiers betreffende de opleidingsaanvragen onderzoeken na een advies van de cel Opleiding;
  3. samenwerkingsverbanden voorstellen die op het vlak van de opleidingen dienen te worden aangegaan met de gemeente, de andere lokale partners of elke andere partner;
  4. advies uitbrengen over de opleidingsaanvragen, rekening houdend met de organisatorische en persoonlijke noden van het personeelslid of de dienst en met de vastgelegde doelstellingen van het opleidingsbeleid en een rapport voorleggen aan het vast bureau om een uitspraak te doen over de aanvraag;
  5. op basis van de door de cel vastgelegde prioriteiten een voorlopig meerjarenplan opstellen dat aan de vakbondsafvaardigingen en de raad voor maatschappelijk welzijn dient te worden voorgelegd (dit rapport zal ter informatie aan de gemeentelijke overheden worden overgemaakt);
  6. de raad voor maatschappelijk welzijn en de vakbondsorganisatie jaarlijks een activiteitenrapport bezorgen na het akkoord van de cel te hebben gekregen;
  7. in samenwerking met de bestuurssecretaris die belast is met het administratief beheer van het personeel instaan voor de nauwkeurige administratieve opvolging van de voortgezette opleiding (beheer van opleidingsaanvragen, bestelbons, rapporten aan het vast bestuur/raad voor maatschappelijk welzijn, opvolging van facturen, lijst van de door het personeelslid gevolgde opleidingen, ...);
  8. 3 opleidingen per jaar organiseren over algemene thema's binnen de administratie en experts uitnodigen (de thema's worden bepaald in samenwerking met de diensthoofden en in functie van de noden van de diensten);
  9. ervoor zorgen dat het OCMW de laatste ontwikkelingen volgt op het vlak van het opleidingsbeheer;
  10. bij de keuze van de opleidingen innovatie, diversificatie, verbreding en voortdurende verbetering van de prestaties van het OCMW vooropstellen;
  11. samenwerken met de preventieadviseur in het kader van het welzijn op het werk (opstelling van de lijst met de verplichte opleidingen, opvolging van de door de preventieadviseur georganiseerde opleidingen);
  12. de persoon regelmatig op de hoogte brengen die hem/haar bij zijn/haar afwezigheid geacht wordt te vervangen voor het beheer van zijn/haar dossiers en het stellen van de handelingen;
  13. in samenwerking met het hoofd van het departement Sociale Zaken en in het kader van de opleiding van de sociale assistenten instaan voor de opstelling en de bijwerking van het memento van het OCMW van Oudergem.

   

  Interesse?

  U kunt contact opnemen met mevrouw EL GUENNOUNI Intissar, HR-verantwoordelijke, door een e-mail te sturen naar:

  tot 30.11.2019

  De PWA Oudergem huurt een parttime huishoudhulp in.  Wij bieden: een contract van 3 maanden voor bepaalde tijd van 15 uur/week met de mogelijkheid van een vast contract achteraf en een verlenging van het schema tot maximaal 30 uur/week.

  SINE-voorwaarden, d.w.z. volledig werkloos zijn, een vergoeding ontvangen of financiële steun van het OCMW ontvangen en geen middelbareschooldiploma hebben.  

  Variabel schema.

  Als u geïnteresseerd bent, stuur dan uw CV en motivatiebrief naar ale@auderghem.brussels

  Le Centre Public d’Action Sociale d’Auderghem recherche un médecin coordinateur et conseiller pour la MRS, Résidence Reine Fabiola. Collaboration immédiate.

  Le médecin coordinateur est considéré comme un expert spécifique qui est impliqué dans la stratégie et le développement d'une prestation de soins de qualité et dans la Coordination des soins médicaux dans l'institution. Il est un conseiller technique, doté des moyens d'accomplir sa mission. Sa fonction médicale est dès lors sensiblement renforcée par rapport au groupe des médecins traitants, en vue de l’amélioration de la qualité de l’organisation médicale et les aspects des soins médicaux.

  Le médecin coordinateur joue un rôle-clé dans l'organisation des soins médicaux et la coordination de la concertation entre un nombre important de prestataires de soins attachés à l'établissement et la direction, d'une part, et les médecins traitants indépendants, d'autre part. Il est le facilitateur d’un processus de soins complexe et d’une concertation en relation avec le(s) résidant(s)/patient(s), qui intègre les composantes internes et externes.

  Tout renseignement concernant cette offre d'emploi peut être obtenu auprès de:

  • Madame Axelle PENOMBRE, Directrice de la Résidence Reine Fabiola, sise rue Jean-Baptiste Vannypen, 12 à 1160 Auderghem
  • Adresse de correspondance: Avenue du Paepedelle, 87 à 1160 Bruxelles
  • Tél.: 02.675.40.76
  • Fax: 02.660.78.06
  • Courriel : apenombre@rrf-auderghem.brussels

   

  Si vous recherchez un environnement permettant de relever des défis, envoyez votre candidature et votre CV à l’attention de Monsieur Jean-Claude Vitoux, Président du CPAS d'Auderghem, avenue du Paepedelle 87 à 1160 Auderghem.

   

  Praktisch

  • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

  U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

  • Verwerking van uw persoonsgegevens

  Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

  • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

  Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

   

  Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

  Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

  Inschrijving
  Gegevensbescherming

  Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

  De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

  Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

  Toestemming
  Uitschrijven / Opnieuw inschrijven
  1 + 1 =