Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

De gemeente Oudergem wenst een HR Medewerker.

 

De gemeente Oudergem is het overheidsniveau dat het dichtst bij de Oudergemse burger staat. Ze organiseert de diensten aan de bevolking, openbare netheid, stedenbouw, begraafplaatsen, gebedsplaatsen ... Ze creëert infrastructuren en stelt ze ter beschikking van de burgers (scholen, kinderdagverblijven, sport- en cultuurcentra), regelt de belastingheffing, het onderhoud en de renovatie van de openbare ruimtes, organiseert de sociale bijstand, het onderwijs en de kinderopvang, de ruimtelijke ordening en vastgoedontwikkeling, mobiliteit, cultuur enz.

 

Vereist profiel

 • In het bezit zijn van een bachelorsdiploma (graduaat) 
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in opleiding of rekrutering 
 • Zin voor initiatief, kritisch kunnen denken en analyseren 
 • Zin voor organisatie, ruimdenkend en een teamplayer zijn

 

Missie

Zorgen voor de vlotte werking van de 'soft HR' -activiteiten binnen de organisatie (rekrutering, promotie, opleiding, evaluatie, interne mobiliteit) om bij te dragen aan een organisatie waarin de vaardigheden van individuen volledig kunnen worden ontplooid door bij te dragen aan de essentiële behoeften van de organisatie en ze voor te bereiden op toekomstige uitdagingen. 

Rekrutering/Promotie/Interne Mobiliteit 

 • De rekrutering voor alle vacatures binnen de organisatie intern of extern coördineren (behoefteanalyse, helpen bij het opstellen van functiebeschrijvingen en advertenties, jobaanbiedingen publiceren, selectieprocedures organiseren, rapporten opstellen, antwoorden aan kandidaten enz.) 
 • Een cv-database samenstellen. 
 • De jaarlijkse planning opstellen voor de rekruteringen/promotie en interne mobiliteit, net als de jaarlijkse statistieken 
 • Advies en expertise volgens de innovaties en veranderingen op de arbeidsmarkt 
 • Bijdrage aan de ontwikkeling van de 'employer branding' in samenwerking met de communicatieafdeling 
 • Coördinatie van uitzendwerkaanvragen en opvolging van de facturatie in samenwerking met de administratiedienst 
 • Coördinatie van stageaanvragen 
 • Analyse en voorspelling van de jobstudentenbehoeften 

Opleiding 

 • Een opleidingencatalogus samenstellen en de diensten en medewerkers informeren over de opleidingsmogelijkheden 
 • Opleidingstrajecten per functie en persoonlijke ontwikkelingsplannen uitwerken 
 • De opleidingsaanvragen beheren en anticiperen op behoeften, rekening houdend met de organisatorische en persoonlijke behoeften van de medewerker of dienst, net als met de doelstellingen van het uitgestippelde opleidingsbeleid 
 • Synergiën voorstellen op het gebied van opleiding met de gemeente, de andere lokale partners of elke andere partner 
 • Een prvisioneel meerjarenplan opstellen, net als een jaarplan dat aan de vakbondsdelegaties en de Raad moet worden voorgelegd 
 • De bijscholing nauwkeurig administratief opvolgen (beheer van de opleidingsaanvragen, bestelbonnen, inschrijvingen, verslagen, opvolging van de facturen, oplijsting van de door elk personeelslid gevolgde opleidingen ...) 
 • Samenwerken met de Preventieadviseur rond Welzijn op het werk: (de lijst van verplichte opleidingen opstellen, de door de preventieadviseur georganiseerde opleidingen opvolgen) 
 • De opleidingen opvolgen (tevredenheid, toepassing van de nieuwe kennis) en een optimalisatie van processen voorstellen 

Evaluatie 

 • De planning van de personeelsevaluaties bijhouden 
 • Het evaluatiebeleid toepassen 
 • Functiebeschrijvingen samen met de diensthoofden bijwerken en ervoor zorgen dat het geheel coherent blijft 
 • De leden van de Beroepscommissie bijeenroepen

 

Ons aanbod

 • Een afwisselende baan met verantwoordelijkheden en eigen inbreng. Alle bruikbare anciënniteit wordt volledig overgenomen. 
 • Een voltijds contract met ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Een loon volgens de barema’s van de overheidsdienst (vakantiegeld en eindejaarspremie), 
 • Maaltijdcheques, 
 • Een bijdrage in de kosten van openbaar vervoer, gratis abonnement op de MIVB, 
 • Een hospitalisatieverzekering 
 • De mogelijkheid van een tweetaligheidspremie (via het Selor-examen). 
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Ben je geïnteresseerd?

Stuur uw CV en een begeleidende brief naar Jobs@cpas-auderghem.brussels

Uiterste datum voor indiening van sollicitaties: 19/09/2022

Succesvolle kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een schriftelijk examen in oktober.

Het gemeentebestuur heeft een actief beleid van diversiteit en verzekert de gelijkheid van kansen, van behandeling en toegang tot de proeven voor al de kandidaten.

De gemeente Oudergem is op zoek naar een Administratief Assistent (niveau C) om haar team van de dienst Gemeentebelastingen te vervolledigen.

 

 

De administratief assistent tewerkgesteld in de dienst Belastingen beantwoordt (aan de telefoon en aan het loket) al de vragen van de belastingplichtigen en gebruikt hierbij de reglementen, de inkohieringen en vaststellingen gedaan door de collega’s of hemzelf.

 

Contractuele voorwaarden

 • Graad: Administratief assistent niveau C
 • Dienst: Gemeentebelastingen
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Arbeidsregeling: voltijds
 • Duur van contract: COD

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Beschikken over een getuigschrift hoger secundair onderwijs (GHSO) of een erkend gelijkwaardig diploma;
 • Slagen voor het aanwervingsexamen.
 • Vereiste taalcertificaten: art. 8 en 9 § 1 (basisniveau)

 

Opdrachten

 • Inventarisering van de vaste panelen.
 • Inkohiering van bepaalde belastingen (voetpaden, vaste panelen, …).
 • Voorbereiding van verslagen voor het College en voor de Gemeenteraad.
 • Opvolging van de klachten aan de telefoon en aan het loket.
 • Ontvangst aan het loket, vooral voor de ontvangst aan het loket, vooral voor de verhuizingen ;
 • Opzoeking van informatie in het Belgisch Staatsblad, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Nationaal register, …
 • Uitvoering van werkzaamheden toebehorend aan collega’s tijdens hun afwezigheid of bij overbelasting van het werk.

 

Vereiste technische competenties

 • De belasting reglementen kennen en kunnen toepassen ;
 • Opzoekingen kunnen doen via de programma’s Acropole Belastingen, Nationaal register, Internet en het Kadaster;
 • Basis informaticaprogramma’s kennen (Word, Excel, Internet,..).

 

GEÏNTERESSEERD?

Stuur uw kandidatuur (cv + motiveringsbrief) naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar obendadi@auderghem.brussels  of shousiaux@auderghem.brussels), 

ten laatste op 31 augustus 2022.

Wij hebben verschillende vacatures. Vermeld daarom op uw C.V. de titel van de functie waarvoor u solliciteert om verwarring te voorkomen.

Het gemeentebestuur heeft een actief beleid van diversiteit en verzekert de gelijkheid van kansen, van behandeling en toegang tot de proeven voor al de kandidaten.

De gemeente Oudergem is op zoek naar een Administratief Assistent (Niveau C) - Dienst Bevolking

 

 

Contractuele voorwaarden

 • Graad: Administratief assistent niveau C1-2-3
 • Dienst: Departement Bevolking
 • Vereiste taalcertificaten: basisniveau (schriftelijk en mondeling)
 • Arbeidsregeling: voltijds
 • Duur van contract: COD

 

Functiebeschrijving

De administratief assistent wordt ingedeeld bij het loket Bevolking dat voornamelijk belast is met de hierna genoemde activiteiten:

 • Adreswijzigingen doorvoeren
 • Attesten en uittreksels afleveren
 • Identiteitskaarten en verblijfsvergunningen bestellen en afleveren
 • Paspoorten bestellen en afleveren
 • Rijbewijzen bestellen en afleveren
 • Werken binnen een team; beslissingen komen tot stand in overleg met de dienstverantwoordelijke, behalve voor de dossiers waarvan de betrokkene als beheerder is aangesteld  
 • Bijdragen tot de goede werking van het bestuur door mee te werken aan een rigoureus, kwalitatief en professioneel beheer van de door de dienst behandelde aanvragen
 • Steeds voor ogen houden dat hij/zij het imago van het bestuur uitdraagt naar de burgers voor wie hij/zij gewoonlijk de (eerste) contactpersoon is

 

Opdrachten

De administratief assistent voert voornamelijk twee soorten opdrachten uit: aan het loket en niet aan het loket:

Onthaal aan het loket:

 • Zo nauwkeurig en volledig mogelijke inlichtingen verstrekken, geval per geval, aan personen die:
 • van adres wensen te veranderen (zowel voor adreswijzigingen vanuit een andere gemeente als binnen de gemeente)
 • attesten en uittreksels van de bevolkingsregisters wensen te ontvangen
 • specifieke documenten wensen te verkrijgen zoals:
  1. tenlasteneming toeristen of buitenlandse studenten
  2. eensluidende afschriften
  3. legalisatie van handtekening
  4. document van vertrek met het oog op een verhuizing naar het buitenland (model 8)
  5. ouderlijke toelatingen
  6. identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar (vreemdelingen)
 • Voor de dienst Paspoorten – Rijbewijs – Elektronische identiteitskaart bestaat het werk in, met behulp van specifieke software (Bevolking (Saphir) – Rijbewijs (Mercurius) – Paspoorten (Belpass) alsook de software BELPIC, het beheer van de elektronische kaarten en de verblijfsvergunningen (aanvragen, vernieuwing, pincode …)

Buiten de diensturen van het loket:

 • Beheer van de resultaten van onderzoek naar inschrijvingen door de wijkinspecteurs met het oog op de inzameling ervan op het niveau van het rijksregister
 • Beheer van de verzoeken tot schrapping van ambtswege, voorgesteld door de wijkinspecteurs, en die verzoeken overleggen op de zittingen van het college met behulp van de applicatie BOSecretariaat
 • Beheer van de vragen van het publiek dat zich tot het bestuur richt via de applicatie Irisbox voor de afgifte van hun administratieve documenten
 • Beheer van de doorgifte van de dossiers naar de andere gemeenten in geval van adreswijzigingen (vertrekkers)
 • Beheer van de doorgifte van de documenten die voor ondertekening aan de burgemeester of de schepenen worden overgelegd
 • Beheer van het telefoon- en e-mailverkeer
 • Opmaak van oproepingen (bv. voor de vernieuwing van identiteitskaarten ...)
 • Beheer van herinneringsbrieven

 

Vereiste professionele vaardigheden (knowhow)

 • Kennis van de organisatie en de werking van het bestuur: inzicht in het raderwerk, de structuur en de cultuur van het bestuur, evenals in de politieke, sociale en economische uitdagingen om resultaten te boeken
 • Beheersing van de wettelijke en reglementaire bepalingen
 • Goede redactionele kwaliteiten bezitten
 • Beheersing van de informaticatools (Word, Excel, internet ...)

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • Communicatieve vaardigheden bezitten
 • In staat zijn om crisissituaties te beheersen
 • In staat zijn om hoogdringende en/of niet te ontwarren situaties op te lossen door oplossingen voor te stellen
 • De vertrouwelijkheid van informatie eerbiedigen
 • Onpartijdig en mensgeoriënteerd zijn
 • Administratieve taken gestructureerd en volledig aanpakken
 • Vertrouwen hebben in het eigen oordeel en de eigen capaciteiten
 • Blijk geven van empathie ten aanzien van de verschillende culturen waarmee de assistent te maken krijgt en kunnen uitleggen welke fasen moeten worden doorlopen ter afronding van de verschillende dossiers
 • Prioriteiten beheren
 • Initiatief nemen

 

Geïnteresseerd?

Stuur uw kandidatuur (cv + motiveringsbrief) naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar obendadi@auderghem.brussels of  shousiaux@auderghem.brussels), ten laatste op 31 augustus 2022.

Wij hebben verschillende vacatures. Vermeld daarom op uw cv de titel van de functie waarvoor u solliciteert om verwarring te voorkomen.

Het gemeentebestuur heeft een actief beleid van diversiteit en verzekert de gelijkheid van kansen, van behandeling en toegang tot de proeven voor al de kandidaten.

De gemeente Oudergem werft aan en legt een aanwervingsreserve aan voor de posten van Elektriciens (Niveau D - E).

 

Contractuele voorwaarden

 • Graad: Hulparbeider - Niveau D,E
 • Wegeniswerken afdeling "elektricien"
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Arbeidsregeling: voltijds
 • Duur van contract: een CBD met uitzicht op een COD en een vervanging

 

Functiebeschrijving

De elektricien van de dienst Wegeniswerken, afdeling "Alle binnenwerkzaamheden", draagt bij tot het onderhoud en de herstelling van de elektrische installaties. Hij waakt over de conformiteit, het onderhoud en de bescherming van de elektrische installaties in de gebouwen van de gemeente, de Regie en het OCMW. Hij anticipeert zoveel mogelijk op toekomstige schade en rapporteert bij grotere problemen rechtstreeks aan zijn leidinggevende

 

Opdrachten

 • De taken van de functie "Elektricien" van de afdeling "Alle binnenwerkzaamheden" omvatten:
 • De beslissingen van de verantwoordelijke "Elektriciens" opvolgen en rechtstreeks aan hem/haar rapporteren.
 • Zelfstandig werken op een bouwplaats en diverse elektrische installaties installeren, repareren en/of aanpassen.
 • Bijdragen aan het oplossen van problemen binnen zijn domein.
 • Invallen in de andere teams binnen de afdeling "Alle binnenwerkzaamheden" bij afwezigheid van de andere technische assistenten.
 • Borden, spandoeken en lichtgevende uithangborden op de openbare weg plaatsen met behulp van een hoogwerker.
 • De Externe Controledienst (EDTC) van de administratie begeleiden om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van de risico's van elke installatie.
 • Instaan voor de diverse opdrachten van openbaar belang en onvoorziene gebeurtenissen.

 

Vereiste professionele vaardigheden (knowhow)

 • Kennis van materialen en technieken die op het gebied van elektriciteit worden gebruikt
 • Kennis van de voorschriften inzake elektrische installaties
 • Kennis van de veiligheid bij het werken op hoogte en op de weg (heftoestel, verkeersveiligheid enz.)
 • Begrip en gebruik van EDTC-rapporten in het kader van de te verrichten werkzaamheden
 • Kennis van de verschillende PBM's

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • In staat zijn risico's te beheren: in het kader van zijn collectieve of individuele handelingen heeft hij oog voor situationele risicofactoren die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor hemzelf, anderen, een entiteit of een project. Hij identificeert de elementen die een gevaar vormen en past zijn beslissingen of handelingen aan om die zo veel mogelijk uit te schakelen of te beperken.
 • Initiatief nemen/autonomie: hij handelt zelfstandig, rekening houdend met de omgeving en de voorschriften.
 • Gedrevenheid en doorzettingsvermogen/actief blijven: hij geeft blijk van energie en is vastbesloten om zijn doelstellingen te halen/zijn activiteiten uit te voeren.
 • Flexibiliteit: hij stuurt zijn gedrag en manier van werken bij om efficiënt te werken, op basis van de informatie waarover hij beschikt maar ook op basis van de veranderende situatie van de mensen.
 • Samenwerking/teamgeest: hij werkt samen met anderen om gemeenschappelijke doelstellingen (in verband met de opdrachten van de dienst, de instelling of een project) te halen. Hij deelt op transparante wijze middelen (kennis, informatie, advies, materialen, lokalen enz.) en draagt bij tot reflectie door steun en solidariteit te tonen.
 • Autonomie, zin voor initiatief, samenwerking en communicatie met anderen, beschikbaarheid, stiptheid en respect voor dienstroosters, goed voorkomen, goed materiaalbeheer en goede huisvader ...

 

Interesse?

Stuur je kandidatuur (cv + motiveringsbrief) naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar  shousiaux@auderghem.brussels) ten laatste op 31 augustus 2022.

De selectieproeven zullen plaatsvinden vanaf 15 september 2022.

Wij hebben verschillende vacatures en daarom is het belangrijk dat u op uw CV de titel vermeldt van de functie waarvoor u solliciteert, om verwarring te voorkomen.

Het gemeentebestuur heeft een actief beleid van diversiteit en verzekert de gelijkheid van kansen, van behandeling en toegang tot de proeven voor al de kandidaten.

De gemeente Oudergem legt een wervingsreserve aan voor de arbeidersposten van Openbare Netheid (niveau E).

 

Contractuele voorwaarden

 • Graad: Hulparbeider - Niveau E
 • Wegeniswerken afdeling "openbare netheid"
 • Arbeidsregeling: voltijds
 • Duur van contract: CBD (met uitzicht op COD)

 

Functiebeschrijving

De medewerker van de dienst Openbare Netheid draagt elke dag opnieuw bij tot de instandhouding en het onderhoud van de openbare netheid en de gebouwen van de gemeente en dit onder verantwoordelijkheid van een diensthoofd. Hij zorgt ervoor dat de gemeente een aangenamere en veiligere plaats is om te wonen. Als gemeenteambtenaar vertegenwoordigt hij het bestuur. Hij biedt informatie en hulp, voor zover mogelijk, aan bewoners en passanten.

 

Opdrachten

 • Onderhoud en reiniging van:
 • Straten, openbare ruimtes, openbare gebouwen en andere omgevingen van gemeentelijk belang. Voor het reinigen van straten is dit met manuele of mechanische middelen.
 • Openbare afvalbakken legen.
 • Beschadigingen, sluikstorten en andere abnormale situaties melden.
 • Huishoudelijk afval inzamelen, laden en lossen, illegale stortingen opruimen, onderhoudsmateriaal lozen en andere.
 • Dagelijks verslag uitbrengen van de uitgevoerde taken, melden van problemen of verschaffen van andere informatie over de taken waarvoor men verantwoordelijk is.
 • Bijdragen aan het geven van informatie aan het publiek met het oog op de verbetering van het leefmilieu en het dagelijks welzijn in het openbaar leven.
 • Ter beschikking staan van de gemeente in geval van overmacht of andere belangrijke gebeurtenissen zoals: overstromingen, winterse omstandigheden, verkiezingen enz.

 

Vereiste professionele vaardigheden (knowhow)

 • Kennis van de algemene risico's in het kader van collectieve of individuele acties; gevaarlijke situaties herkennen en maatregelen nemen om risico's te verhelpen of tot een minimum te beperken.
 • Basiskennis van het gebruik van beschermingsmiddelen.
 • Basiskennis van afvalverwijdering en -beheer.
 • Basiskennis van de verschillende taken op het vlak van netheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • Je neemt initiatief en bent autonoom, rekening houdend met de omgeving en de voorschriften.
 • Je stuurt je gedrag en manier van werken bij om efficiënt te werken, op basis van de informatie waarover je beschikt en op basis van de evolutie van de situatie van de mensen.
 • Je geeft blijk van doorzettingsvermogen om de opgelegde doelen en doelstellingen te bereiken.
 • Teamspirit en samenwerking met andere mensen en diensten maken deel uit van het dagelijkse takenpakket; je deelt jouw middelen, kennis, ervaringen en vaardigheden.
 • Je hebt zin voor initiatief.
 • Je bent nauwgezet en je leeft de werktijden na.
 • Je hebt een goed voorkomen.
 • Je verkeert in goede gezondheid en hebt een goede lichamelijke conditie.

 

Interesse?

Stuur je kandidatuur (cv + motiveringsbrief) naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar shousiaux@auderghem.brussels) ten laatste op 15 augustus 2022.

Wij hebben verschillende vacatures en daarom is het belangrijk dat u op uw CV de titel vermeldt van de functie waarvoor u solliciteert, om verwarring te voorkomen.

Het gemeentebestuur heeft een actief beleid van diversiteit en verzekert de gelijkheid van kansen, van behandeling en toegang tot de proeven voor al de kandidaten.

De gemeente Oudergem is regelmatig op zoek naar hulpkrachten kinderopvang/kinderverzorg(st)ers om voltijds te werken in haar vier gemeentelijke kinderdagverblijven. Regelmatig moeten vervangposten worden ingevuld, met de mogelijkheid van een contract van onbepaalde duur.

 

Algemene gegevens

Graad: Adjunct

Niveau: C of D

Dienst: Peuterzorg (Kinderdagverblijven)

Vereiste opleiding/ervaring: in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht Kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er".

 

Beschrijving van de functie

De hulpkracht kinderopvang/kinderverzorg(st)er is verantwoordelijk voor de opvang van een variërend aantal kinderen van 0 tot 36 maanden. Zijn/haar specifieke taken staan hieronder beschreven.

 

Opdrachten

 • je staat in voor de dagelijkse opvolging van de kinderen onder het toezicht en de leiding van de verpleegkundige-directrice;
 • je hebt aandacht voor de algemene ontwikkeling van elk kind, met respect voor zijn of haar eigenheid;
 • je treedt ouderschapsondersteunend op;
 • je ziet toe op de naleving van de hygiënevoorschriften in de opvangomgeving;
 • je bent de bevoorrechte gesprekspartner van de ouders voor het verloop van de dag van het kind;
 • je geeft de maaltijden en tussendoortjes aan de kinderen;
 • je staat in voor de verzorging van de kinderen (luiers verversen, wassen ...);
 • je onderhoudt de opvangruimte en richt deze in;
 • je dient de geneesmiddelen op voorschrift toe, net als de door het ONE toegestane basisgeneesmiddelen;
 • je maakt de flesjes klaar.

 

Vereiste vaardigheden (knowhow)

 • je bent een initiatiefnemer, hebt organisatietalent en kunt zelfstandig werken;
 • je geeft blijk van motivatie en interesse in de functie;
 • je leeft de neutraliteitsplicht na en blijft onpartijdig;
 • je bent in staat om zowel de gemeentelijke belangen als die van het ONE te behartigen en hebt oog voor de noden van de kinderen die je worden toevertrouwd.

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • je onderhoudt goede relaties met de ouders en het administratieve, technische en paramedische personeel;
 • je spreekt beleefd en rustig in elke situatie;
 • je bent flexibel op het vlak van de uurroosters en past je aan het werk aan dat zich aandient.

 

Toelatingsvoorwaarden - profiel

 • beschikken over een GESCO-statuut is een troef
 • in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er"
 • zijn/haar burgerlijke en politieke rechten genieten
 • beschikken over de vereiste fysieke geschiktheid
 • in het bezit zijn van een attest van goed gedrag en zeden (model 2) van niet meer dan 3 maanden oud
 • afdoende ervaring in de kinderverzorgingssector is een troef
 • slagen voor het mondelinge gesprek, waarbij het redeneervermogen van de kandidaten zal worden beoordeeld, net als hun vermogen om de vereiste opleiding om te zetten in de praktijk

 

Arbeidsovereenkomst aangeboden door de gemeente oudergem

 • vervangingsovereenkomst onder GESCO-statuut;
 • salaris conform gemeentelijke barema's (niveau C voor kinderverzorg(st)ers of D voor hulpkrachten kinderverzorging);
 • in aanmerking nemen van de opgebouwde anciënniteit in de overheids- en privésector (tot max. 6 jaar);
 • aangename werkomgeving;
 • eindejaarspremie;
 • vakantiegeld;
 • flexibele werkuren (37,5 uur/week);
 • gratis MIVB-abonnement;
 • terugbetaling van kosten voor andere openbare vervoerswijzen tot 80%;
 • fiets- en voetgangerspremie;
 • tweetaligheidspremie op basis van attesten die door SELOR of een andere erkende taalcertificeringsinstantie worden afgeleverd;
 • maaltijdcheques van 6 euro;
 • hospitalisatieverzekering (tussenkomst van de werkgever of gratis bij het basispakket);
 • talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • aanleg van een wervingsreserve die drie jaar geldig blijft.

 

Solliciteren

De sollicitatiebrieven, vergezeld van een curriculum vitae, een kopie van het diploma en een uittreksel uit het strafregister van minder dan 3 maanden oud kunnen alleen via e-mail worden gestuurd, aan petiteenfance@auderghem.brussels

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Inschrijving
Gegevensbescherming

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Toestemming
Uitschrijven / Opnieuw inschrijven