Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

De gemeente van Oudergem werft een HR-mederwerker aan voor HR dienst.

 

Algemene toelatingsvoorwaarden :

 • In het bezit zijn van een masterdiploma (voor niveau A) of van een bachelordiploma/graduaat (voor niveau B) in verband met de toe te kennen functie of een beroepsbekwaamheidsbewijs of een bewijs van valorisatie van beroepscompetenties dat werd behaald in overeenstemming met de regelgeving betreffende de beroepsbekwaamheidsbewijzen;
 • Slagen voor het aanwervingsexamen.
 • Beschikken over de vereiste taalbrevetten: art 8 en 10 (basisniveau)

 

Functiebeschrijving :

 • De HR-medewerker/ster die toegewezen is aan de dienst Human Resources assisteert de Human Resources Manager bij de verschillende aspecten van personeelsbeheer, zoals rekrutering, evaluatie, opleidingsbehoeften, loopbaanontwikkeling, conflictbeheer ...
 • Hij/zij brengt de persoon die hem/haar bij zijn/haar afwezigheid geacht wordt te vervangen voor het beheer van zijn/haar dossiers en het stellen van de handelingen regelmatig op de hoogte.
 • Hij/zij draagt bij tot de goede werking en het imago van het bestuur door mee te werken aan een rigoureus, kwalitatief en professioneel beheer van de door de dienst behandelde aanvragen.

 

Opdrachten

De HR-medewerker/ster voert verschillende specifieke activiteiten in verband met human resources uit:

Als "dossierbeheerder" kunnen hem/haar de volgende kerntaken worden toevertrouwd:

 • Rekrutering van contractuele personeelsleden (alle categorieën): verwerving van de functiebeschrijving, opstelling van de vacature, selectie van de kandidaten, planning van de tests, contacten met de onderwijsinstellingen en Actiris (maandtabellen GESCO), correspondentie, opvolging van de subsidies, nota's, rapporten aan het schepencollege, aanmaak van het dossier, …
 • Loopbaanbeheer (statutaire en contractuele personeelsleden): bijwerken van de individuele personeelsdossiers na gebeurtenissen in het kader van de persoonlijke levenssfeer en de administratieve loopbaan (verlenging van contracten, promoties, opvolging van tuchtdossiers, beëindiging van het contract, ...)
 • Evaluatie van personeelsleden: opvolging van het tijdschema voor de evaluaties van personeelsleden, overmaken van de evaluatiefiches, bijeenroeping van de leden van de beroepscommissie, …
 • Beheer van de werktijden (prikklok): gegevensinvoer in de Unitime-software om de aan- en afwezigheden van het personeel te kunnen opvolgen en analyseren.
 • Samenwerking met de preventieadviseur: in het kader van het welzijn op het werk: toezicht op de uitvoering van de eerste interventiefiche van de werkpost voor de nieuwkomers, aanpassing in geval van een wijziging van de werkpost, attest onthaal van de nieuwe werknemer, …
 • Samenwerking met de diversiteitsmanager: waken over de uitvoering van het diversiteitsplan, het diversiteitsaspect bij aanwervingen, ...

In de hoedanigheid van vervanger (indien een collega van de dienst Human Resources afwezig is):

 • Bijstand aan de conciërge bij het beheer van het schoonmaakpersoneel (onderwijsinstellingen);
 • In de loop van het jaar: opstelling van de verlofattesten voor de nieuwkomers, wijziging van de verlofbladen na een uurroosterwijziging, ...

 

Vereiste professionele vaardigheden (knowhow)

 • Kennis van de organisatie en de werking van het bestuur: inzicht in het raderwerk, de structuur en de cultuur van het bestuur, evenals in de politieke, sociale en economische uitdagingen om resultaten te boeken;
 • Kennis van de geldende reglementeringen bij het bestuur (administratief statuut van het personeel, arbeidsreglement, reglement betreffende het opleidingsbeleid, ...);
 • Kennis van het personeelskader en het organigram van het bestuur;
 • Kennis van de wetgeving inzake HR;
 • Beheersing van de gesprekstechnieken;
 • Vermogen om een begroting op te stellen, de uitvoering ervan op te volgen en ze te evalueren;
 • Goede redactionele kwaliteiten bezitten;
 • Beheersing van de informaticatools (Word, Excel, internet ...).

 

Gedragscompetenties (soft skills)

Analyseren

Ik identificeer, bestudeer en benader kritisch de verschillende aspecten van een situatie om de context, de dynamiek en/of de logische verbanden ervan te begrijpen, om inzichten te geven of zelfs aanbevelingen te doen.

Gestructureerd werken

Ik definieer en organiseer op een coherente manier de prioriteiten en stappen die nodig zijn om mijn doelstellingen te bereiken en/of mijn activiteiten uit te voeren.

Integer en professioneel handelen

Ik geef blijk van zin voor openbare dienstverlening en leef de belangrijkste principes hiervan na. Ik leef de normen van goede praktijken onder professionals na. Ik laat het algemene belang primeren op het individuele belang.

Samenwerken

Ik werk met anderen aan de verwezenlijking van mijn doelstellingen. Ik deel de middelen en geef in mijn handelen blijk van ondersteuning en solidariteit.

Oplossingsgericht werken

Ik mobiliseer middelen om een probleem en/of een ongebruikelijke situatie op te lossen.

Zichzelf ontwikkelen

Ik probeer mezelf voortdurend te verbeteren. Ik beschouw mijn werkomgeving als een bevoorrechte plaats om te leren en mezelf te ontwikkelen.

Netwerking

Ik bouw professionele relaties op met mensen die me kunnen helpen om mijn doelstellingen te verwezenlijken en een langdurig en positief resultaat voor alle partijen te bereiken.

 

Ons aanbod

 • Een afwisselende baan met verantwoordelijkheden en eigen inbreng, een voltijds contract (een contract voor onbepaalde duur) met veel opleidingsmogelijkheden.
 • Een salaris volgens de barema's van de ambtenaren (vakantiegeld en eindejaarspremie), maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en de mogelijkheid van een tweetaligheidspremie (via het Selor-examen).
 • Alle bruikbare anciënniteit wordt teruggenomen.
 • Deelname in de kosten van het openbaar vervoer, gratis MIVB-abonnement.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Intreresse ?

Stuur uw kandidatuur (cv + motiveringsbrief) naar Pauline Ameels, dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar pameels@auderghem.brussels) ten laatste op 24 januari 2022.

Het gemeentebestuur heeft een actief beleid van diversiteit en verzekert de gelijkheid van kansen, van behandeling en toegang tot de proeven voor al de kandidaten

Het OCMW Oudergem zoekt verpleegkundigen:

 • Een vaste parttime nachtdienst voor een gediplomeerde verpleegkundige (BH1)
 • Een voltijdse vervanging voor een gediplomeerd verpleegster (CH2)

Beide voor onmiddellijke tewerkstelling

 

ALGEMENE OPDRACHT VAN DE FUNCTIE

De verpleegkundige verstrekt de zorgen op het gebied van verpleging, hygiëne en comfort volgens het medische protocol en de hygiëne- en steriliteitsregels.

 

HOOFDACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE

1. Onthaal en voorlichting van de bewoner en zijn naasten i.v.m. de zorgverlening

 • De bewoner en zijn naasten onthalen, naar hen luisteren en hen informeren binnen de grenzen van zijn/haar functie; 
 • De bewoner laten instemmen met zijn/haar zorgplan en zorgen dat hij/zij zich daaraan houdt.

2. Gegevensverzameling en zorgproces

 • De zorgverlening (hygiëne, verbanden, technische handelingen, ...) bewaken;
 • De zorgdossiers en alle andere specifieke protocollen administratief opvolgen en toezicht houden op de uitvoering ervan;
 • Toezien op de correcte archivering van zorgdocumenten en medische dossiers;
 • De bewoners mee helpen bij de maaltijden, met respect voor de specifieke noden en wensen van iedere bewoner;
 • Controleren of de maagsondes goed doorlopen;
 • De aërosols bereiden en toedienen;
 • De blaassondes controleren;
 • Erop toezien dat de bewoners voldoende drinken;
 • De bloedglucosetests uitvoeren;
 • Nieuwe behandelingen plannen;
 • De biologieresultaten doornemen en controleren en ze doorgeven aan de artsen;
 • Toezien op de naleving van het medische voorschrift (behandeling, verzorging, onderzoeken, dieet, revalidatie, ...).

3. Beheer

 • De apotheek en de behandelkamer beheren en ordelijk houden;
 • De voorraden beheren en vervallen producten verwijderen;
 • De pillendoosjes klaarmaken, verdelen en/of toezien op de verdeling van de medicatie;
 • Erop toezien dat de medicatie effectief wordt ingenomen.

4. Omkadering, opleiding en advies

 • Bijdragen aan het welzijn, luisteren naar en voldoen aan de noden van de bewoners;
 • De stagiairs onthalen, begeleiden, opleiden en evalueren;
 • Instaan voor het onthaal en het inwerken van nieuwe medewerkers;
 • Deelnemen aan de verschillende werkgroepen, opleidingen en vergaderingen van de verschillende instanties van het woonzorgcentrum.

5. Organisatie van activiteiten en zorgverlening

 • De zorgteams aansturen volgens het beleid dat door de hoofdverpleegkundige werd vastgesteld; 
 • De traceerbaarheid van de in de zorgdossiers verrichte handelingen waarborgen;
 • Zorgen voor de dagelijkse schriftelijke en mondelinge informatieoverdracht; 
 • Teamwork stimuleren en samenwerken met de andere partners (uitwisseling van informatie, coördinatie met alle interne en externe betrokkenen volgens het beleid dat door de hoofdverpleegkundige werd vastgesteld);
 • Het gedrag en de gezondheidstoestand van de bewoner tijdens de activiteiten in het oog houden;
 • Aan de bewoner vragen om het institutionele kader te respecteren en de gedragsregels na te leven;
 • Deelnemen aan de multidisciplinaire vergaderingen.

6. Competentieontwikkeling

 • Een bijdrage leveren aan het kwaliteitsproces van het woonzorgcentrum en deelnemen aan de opleidingen.

              

INTERESSE?

De kandidatuur moet worden gericht aan de dienst Human Resources van het OCMW van Oudergem, ter attentie van mevrouw Pascale Magnette (hr@ocmw-oudergem.brussels)


 

De gemeente Oudergem is op zoek naar een kleuterschool leerkracht.

Het betreft een voltijdse functie in het scholencentrum Pré des Agneaux (https://www.cspredesagneaux.com/) op het Pinoyplein.

Het betreft een vervanging die loopt van 1 september 2021 tot 30 juni 2022 en kan worden verlengd voor het schooljaar 2022-2023.

De leerkracht werkt volgens het systeem van een duobaan in de derde klas van de kleuterschool, waarbij de twee leerkrachten de klas in twee subgroepen van maximaal 10 tot 12 leerlingen verdelen.  Elke leraar werkt met zijn halve groep in zijn eigen lokaal.

De lessen mogen enkel in het Nederlands worden gegeven, want de leerlingen volgen hier immersieonderwijs, met als doel de stapsgewijze verwerving van de taal van Vondel via het volgen van algemene lessen.

Omdat het om een immersieschool gaat, moet de kandidaat niet enkel beschikken over een diploma leerkracht lager onderwijs, maar ook over:

 • ofwel grondige kennis Nederlands (SELOR-examen),
 • ofwel een niveau EU11 behaald binnen het stelsel van onderwijs voor sociale promotie,
 • ofwel een diploma hoger secundair onderwijs dat in het Nederlands werd afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie,
 • ofwel een diploma van het Nederlandstalige onderwijs.

 

Merk op dat kennis van de Franse taal een pluspunt is, maar geen vereiste.

Geïnteresseerd?

Stuur uw kandidatuur samen met een motivatiebrief naar Mevrouw Véronique Beaudry – vbeaudry@oudergem.brussels – 02/673.75.29

De gemeente Oudergem is regelmatig op zoek naar hulpkrachten kinderopvang/kinderverzorg(st)ers om voltijds te werken in haar vier gemeentelijke kinderdagverblijven. Regelmatig moeten vervangposten worden ingevuld, met de mogelijkheid van een contract van onbepaalde duur.

 

Algemene gegevens

Graad: Adjunct

Niveau: C of D

Dienst: Peuterzorg (Kinderdagverblijven)

Vereiste opleiding/ervaring: in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht Kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er".

 

Beschrijving van de functie

De hulpkracht kinderopvang/kinderverzorg(st)er is verantwoordelijk voor de opvang van een variërend aantal kinderen van 0 tot 36 maanden. Zijn/haar specifieke taken staan hieronder beschreven.

 

Opdrachten

 • je staat in voor de dagelijkse opvolging van de kinderen onder het toezicht en de leiding van de verpleegkundige-directrice;
 • je hebt aandacht voor de algemene ontwikkeling van elk kind, met respect voor zijn of haar eigenheid;
 • je treedt ouderschapsondersteunend op;
 • je ziet toe op de naleving van de hygiënevoorschriften in de opvangomgeving;
 • je bent de bevoorrechte gesprekspartner van de ouders voor het verloop van de dag van het kind;
 • je geeft de maaltijden en tussendoortjes aan de kinderen;
 • je staat in voor de verzorging van de kinderen (luiers verversen, wassen ...);
 • je onderhoudt de opvangruimte en richt deze in;
 • je dient de geneesmiddelen op voorschrift toe, net als de door het ONE toegestane basisgeneesmiddelen;
 • je maakt de flesjes klaar.

 

Vereiste vaardigheden (knowhow)

 • je bent een initiatiefnemer, hebt organisatietalent en kunt zelfstandig werken;
 • je geeft blijk van motivatie en interesse in de functie;
 • je leeft de neutraliteitsplicht na en blijft onpartijdig;
 • je bent in staat om zowel de gemeentelijke belangen als die van het ONE te behartigen en hebt oog voor de noden van de kinderen die je worden toevertrouwd.

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • je onderhoudt goede relaties met de ouders en het administratieve, technische en paramedische personeel;
 • je spreekt beleefd en rustig in elke situatie;
 • je bent flexibel op het vlak van de uurroosters en past je aan het werk aan dat zich aandient.

 

Toelatingsvoorwaarden - profiel

 • beschikken over een GESCO-statuut is een troef
 • in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er"
 • zijn/haar burgerlijke en politieke rechten genieten
 • beschikken over de vereiste fysieke geschiktheid
 • in het bezit zijn van een attest van goed gedrag en zeden (model 2) van niet meer dan 3 maanden oud
 • afdoende ervaring in de kinderverzorgingssector is een troef
 • slagen voor het mondelinge gesprek, waarbij het redeneervermogen van de kandidaten zal worden beoordeeld, net als hun vermogen om de vereiste opleiding om te zetten in de praktijk

 

Arbeidsovereenkomst aangeboden door de gemeente oudergem

 • vervangingsovereenkomst onder GESCO-statuut;
 • salaris conform gemeentelijke barema's (niveau C voor kinderverzorg(st)ers of D voor hulpkrachten kinderverzorging);
 • in aanmerking nemen van de opgebouwde anciënniteit in de overheids- en privésector (tot max. 6 jaar);
 • aangename werkomgeving;
 • eindejaarspremie;
 • vakantiegeld;
 • flexibele werkuren (37,5 uur/week);
 • gratis MIVB-abonnement;
 • terugbetaling van kosten voor andere openbare vervoerswijzen tot 80%;
 • fiets- en voetgangerspremie;
 • tweetaligheidspremie op basis van attesten die door SELOR of een andere erkende taalcertificeringsinstantie worden afgeleverd;
 • maaltijdcheques van 6 euro;
 • hospitalisatieverzekering (tussenkomst van de werkgever of gratis bij het basispakket);
 • talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • aanleg van een wervingsreserve die drie jaar geldig blijft.

 

Solliciteren

De sollicitatiebrieven, vergezeld van een curriculum vitae, een kopie van het diploma en een uittreksel uit het strafregister van minder dan 3 maanden oud kunnen alleen via e-mail worden gestuurd, aan mevrouw Sylvia Reid, Adjunct bij de dienst Peuterzorg: sreid@auderghem.brussels.

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Inschrijving
Gegevensbescherming

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Toestemming
Uitschrijven / Opnieuw inschrijven