Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

Administratief attaché – adjunct-verantwoordelijke van de dienst Bevolking - Burgerlijke stand (niveau A).

 

Algemene informatie

 • Graad: Attaché
 • Niveau: A1-2-3
 • Dienst(en): Burgerlijke Stand - Bevolking

Toelatingsvoorwaarden:

Aanwerving :

 1. houder zijn van een master/licentie – juridisch profiel in verband met de te begeven functie;
 2. voldaan hebben aan de toelatingsproeven
 • Vereiste taalcertificaten: artikelen 8 en 9, § 1 (elementair niveau) of bereid zijn om het examen bij SELOR af te leggen
 • De kennis van andere talen is een troef (Engels, Spaans ...).
 • Rijbewijs B

Definitie van de functie

De adjunct-verantwoordelijke van de dienst Bevolking werkt bij de dienst Bevolking - Burgerlijke Stand die zijn activiteiten verricht in het gemeentehuis van Oudergem, in het ziekenhuiscomplex Chirec – Delta (Burgerlijke Stand: geboorten, overlijdens) en op de gemeentelijke begraafplaats.

Hij zal ook de Dienst Vreemdelingen helpen en ondersteunen.

De dienst bestaat uit meerdere departementen (Bevolking – Burgerlijke Stand – Vreemdelingen ...) en telt ca. 25 medewerkers.

Opdrachten

Onder toezicht en met de steun van het afdelingshoofd geeft hij/zij juridische ondersteuning aan de verschillende departementen en hij/zij helpt en ondersteunt ook de Dienst Vreemdelingen.

Zijn werkingsgebied is gericht op twee pijlers:

 • Ten aanzien van het publiek:
 1. Als vertegenwoordiger van de administratie staat hij in voor een kwaliteitsvol onthaal, door de burgers te informeren en hun oplossingen voor te stellen.
 2. Hij is belast met de opvolging van de dossiers en verstrekt informatie met betrekking tot hun vorderingen.
 • Intern en in samenwerking met de hiërarchie en de departementen:
 1. Neemt deel aan de opmaak van de - zowel eenmalige als structurele - projecten van de dienst;
 2. Neemt deel aan de opmaak van reglementen, werkingsprocedures en overheidsopdrachten;
 3. Analyseert en verricht onderzoek met als doel oplossingen uit te werken in het kader van probleemdossiers.

Verantwoordelijkheden:

 • Primair (onder de verantwoordelijkheid en met de steun van de diensthoofd)
  • Juridisch beheer: Beheer en analyse van de juridische dossiers met betrekking tot de departementen van de dienst. Juridische opzoekingen verrichten en oplossingen voorstellen. Opmaak van brieven om vragen te beantwoorden alsook van nota's en eventueel van aanbevelingen. In samenwerking met het diensthoofd, supervisie van de complexe dossiers van alle departementen en voorbereiding en/of validatie van de documenten die bestemd zijn voor de overheden.
  • Staat in voor de opvolging en monitoring van de wetgeving en werkt mee aan de opmaak van de processen bestemd voor de collega's, in samenwerking met de leidinggevenden van de departementen.
  • Projectbeheer: Werkt mee aan de definitie van de behoeften, voert haalbaarheidsstudies uit en is een van de actoren in het kader van de begeleiding ervan. Evalueert en stelt analyses van de resultaten voor. Werkt mee aan de evolutie en het onderhoud van de in de praktijk gebrachte oplossingen en instrumenten.
  • "Loketbeheer": Staat in voor de behoorlijke werking van de loketten door toe te zien op het goede onthaal van de burgers. Staat in voor de controle en de geldigheid van de documenten. Komt tussen in het kader van delicate situaties.
 • Secundair (in afwezigheid van de diensthoofd)
  • Teambeheer: Waakt over de goede arbeidsrelaties tussen de leden van de personeelsdienst en de andere leden van de administratie. Zorgt voor een goede informatiedoorstroming. Levert in de mate van het mogelijke bijstand aan zijn collega's in geval van afwezigheid.
  • Financieel beheer: Werkt samen met het diensthoofd aan de opmaak van de begrotingsprognoses met als doel tegemoet te komen aan de noden van de dienst en waakt over de uitvoering van de beslissingen.
  • Administratief beheer: Beheer van de dossiers waarmee hij belast is, werkt de dossiers uit met het oog op hun overlegging aan verschillende organen (directiecomité, college, raad).
  • Vervangt het diensthoofd wanneer de betrokkene afwezig is.
  • Beheer van evenementen: Neemt actief deel aan de organisatie van de verkiezingen en van verschillende plechtigheden (nieuwe inwoners ...).

Technische competenties

 • Wetgeving: Goede kennis van de wetgeving in verband met de materies die worden behandeld door de verschillende departementen en basiskennis van de wetgevingen die met elkaar in interactie treden (sociale regelgeving, OCMW's ...).
 • Kennis van de specifieke software en applicaties betreffende de werking van de dienst (Saphir …).
 • Goede kennis van de basissoftware op het vlak van IT.

Persoonlijke vaardigheden (softskills)

 • Vermogen tot analyse, studie en identificatie
 • Zelfstudie door te zoeken naar de middelen om zich te ontwikkelen
 • Optimalisatie
 • Samenwerking en solidariteit
 • Ethiek

Interesse?

Stuur uw kandidatuur (curriculum vitae + motivatiebrief) vóór 13 december 2019 naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, ter attentie van mevrouw Stéphanie Housiaux, Emile Idiersstraat 12, 1160 Oudergem (of via e-mail naar shousiaux@auderghem.brussels ).

 

Leerkracht zedenleer voor 13 lesperiodes per week

 

Profiel

 • Bachelor leerkracht lager onderwijs met optie zedenleer

 

Functiebeschrijving

Algemene opdracht van de functie:

 • de lessen zedenleer geven in de klassen van onze vier gemeentelijke basisscholen tot 30 juni 2020, met een mogelijke verlenging voor de volgende schooljaren

 

Verdeling van de lesuren:

 • maandag in het 'Centre Scolaire Pré des Agneaux'
 • dinsdagvoormiddag in het 'Centre Scolaire du Blankedelle'
 • woensdagvoormiddag in het 'Centre Scolaire Les Marronniers'
 • donderdag in het 'Centre Scolaire Souverain-Cirquétudes'

 

Interesse?

Stuur je curriculum vitae samen met je motivatiebrief naar de heer Bernard MUGRABI, pedagogisch adviseur voor de gemeente Oudergem.

bmugrabi@oudergem.brussels 

Voltijds administratief secretaris/secretaresse voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oudergem - Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur - voor onmiddellijke indiensttreding

 

Profiel

 • Graduaat directiesecretariaat
 • Geslaagd zijn voor het examen kennis tweede taal

 

Doelstellingen en hoofdactiviteiten van de functie

 

Doelstelling 1 : Beheer van de invordering van schulden

Hoofdactiviteiten:

 • opvolging van de betaaltermijn voor de in te vorderen ontvangsten
 • herinneringsbrieven, aanmaningen, ingebrekestelling, bevelschriften
 • beheer van de antwoorden op deze brieven (+ besprekingen en telefoongesprekken)
 • andere brieven van de cel 'Invordering'
 • beheer van de hypothecaire inschrijvingen (nodige stappen voor hun aanmaak, schrapping; de inventaris)
 • nota aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau (onder meer met betrekking tot een voorstel voor het invorderbaar stellen, het in onwaarde stellen van vorderingen, in rechte optreden, opstelling van bevelschriften, enz.) en de administratieve opvolging van deze beslissingen
 • administratief beheer van dossiers die naar de advocaten en de gerechtsdeurwaarders worden overgemaakt die voor het OCMW werken

 

Doelstelling 2 : Beheer van de uitgaven

Hoofdactiviteiten:

 • controle van de overgemaakte betalingsbevelen
 • voorbereiding van de loonfiches
 • relaties met de banken en de gebruikers (brieven, besprekingen en telefoongesprekken)
 • nota aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de uitgavenactiviteit
 • administratief beheer van systeemrekeningen (relaties met de banken, de families, notarissen, enz.)
 • opvolging van de betalingen in de bedrijfssoftware (Acropole Boekhouding en Acropole Facturatie)
 • beheer van inkomend en uitgaand contant geld, met inbegrip van de voorbereiding en de opvolging van de kascontroles

 

Technische competenties

 • Het werk zelfstandig kunnen beheren
 • In staat zijn om in team te werken en met alle diensten te communiceren
 • Tweetalig FR/NL
 • Beheersing van computertoepassingen
 • Goede redactievaardigheden, goede kennis van de spellingsregels
 • Klasserings- en archiveringstechniek
 • Gebruik van regels en procedures

 

Interesse?

U kunt contact opnemen met de dienst Human Resources door een e-mail te sturen naar:

tot 31.01.2020

De PWA Oudergem huurt een parttime huishoudhulp in.  Wij bieden: een contract van 3 maanden voor bepaalde tijd van 15 uur/week met de mogelijkheid van een vast contract achteraf en een verlenging van het schema tot maximaal 30 uur/week.

SINE-voorwaarden, d.w.z. volledig werkloos zijn, een vergoeding ontvangen of financiële steun van het OCMW ontvangen en geen middelbareschooldiploma hebben.  

Variabel schema.

Als u geïnteresseerd bent, stuur dan uw CV en motivatiebrief naar ale@auderghem.brussels

Le Centre Public d’Action Sociale d’Auderghem recherche un médecin coordinateur et conseiller pour la MRS, Résidence Reine Fabiola. Collaboration immédiate.

Le médecin coordinateur est considéré comme un expert spécifique qui est impliqué dans la stratégie et le développement d'une prestation de soins de qualité et dans la Coordination des soins médicaux dans l'institution. Il est un conseiller technique, doté des moyens d'accomplir sa mission. Sa fonction médicale est dès lors sensiblement renforcée par rapport au groupe des médecins traitants, en vue de l’amélioration de la qualité de l’organisation médicale et les aspects des soins médicaux.

Le médecin coordinateur joue un rôle-clé dans l'organisation des soins médicaux et la coordination de la concertation entre un nombre important de prestataires de soins attachés à l'établissement et la direction, d'une part, et les médecins traitants indépendants, d'autre part. Il est le facilitateur d’un processus de soins complexe et d’une concertation en relation avec le(s) résidant(s)/patient(s), qui intègre les composantes internes et externes.

Tout renseignement concernant cette offre d'emploi peut être obtenu auprès de:

 • Madame Axelle PENOMBRE, Directrice de la Résidence Reine Fabiola, sise rue Jean-Baptiste Vannypen, 12 à 1160 Auderghem
 • Adresse de correspondance: Avenue du Paepedelle, 87 à 1160 Bruxelles
 • Tél.: 02.675.40.76
 • Fax: 02.660.78.06
 • Courriel : apenombre@rrf-auderghem.brussels

 

Si vous recherchez un environnement permettant de relever des défis, envoyez votre candidature et votre CV à l’attention de Monsieur Jean-Claude Vitoux, Président du CPAS d'Auderghem, avenue du Paepedelle 87 à 1160 Auderghem.

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Inschrijving
Gegevensbescherming

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Toestemming
Uitschrijven / Opnieuw inschrijven