Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

De gemeente Oudergem wenst een administratief assistent voor de dienst openbare ruimte aan te werven (M/V/X)

 

Toegangsvoorwaarden

 • Houder zijn van een diploma van het hoger secundair onderwijs of van een gelijkwaardig erkend attest.
 • slagen voor de toelatingsproeven (schriftelijk en mondeling).
 • Houder zijn van de taalattesten (SELOR : elementaire kennis) is een meerwaarde.

 

Contract

 • Contract van bepaalde duur (CBD) van 6 maanden, gevolgd door een contract van onbepaalde duur (COD) na een positieve evaluatie
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Arbeidsregeling: voltijds

 

Definitie van de functie

De administratief assistent draagt bij tot de goede werking van de dienst en staat de technische medewerkers bij in hun administratieve taken.

Hij is verantwoordelijk voor de eenvoudige procedures inzake de openbare aanbestedingen.

Hij waakt erover dat de budgettaire beschikbaarheid gerespecteerd wordt.

Hij ontvangt het publiek aan het loket en oriënteert hen  naar de persoon die het dossier opvolgt. Hij beantwoordt de telefoon en de e-mails.

Hij verzekert de opvolging van de beslissingen van de verantwoordelijke van de dienst  Openbare Ruimte en rapporteert aan hem.

Hij draagt bij tot de goede werking en het imago van het bestuur door de vragen gesteld aan de dienst op een kwalitatieve,  professionele en accurate manier te beantwoorden.

 

Opdrachten

De administratief medewerker tewerkgesteld in de dienst Openbare Ruimte, voert, onder andere, de volgende opdrachten uit :  

 • opmaken en opvolgen van :
  • de beslissingen van het College en de Gemeenteraad;
  • de werk- en bestelbonnen van diverse aard;
  • de eenvoudige procedures van openbare aanbestedingen  (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) van de opstart tot het  finaliseren van het project;
 • opstellen van brieven, mails van diverse aard (bewoners, firma’s, nutsmaatschappijen, …).
 • klassement (facturen, dossiers, …).
 • onthaal van het publiek (aan het loket en aan de telefoon).

 

Vereiste technische competenties

 • Een goede kennis van de algemene administratieve procedures;
 • Redactionele vaardigheden hebben inzake het opstellen, herlezen en verbeteren van diverse documenten (proces-verbaal, beraadslagingen, verslagen, briefwisseling, …).
 • Goed kunnen schrijven.
 • Beheersing van informaticatools (Word, Excel, …).

 

Gedragscompetenties

 • Autonoom kunnen werken.
 • Het werk kunnen structureren en op een coherente manier de prioriteiten en noodzakelijke stappen voor de realisatie van mijn objectieven  en / of activiteiten kunnen organiseren.
 • Luistervaardig zijn.
 • Initiatief nemen.
 • Belang hechten aan een goede samenwerking in groep en kunnen samenwerken met andere diensten.

 

Wij bieden

 • Een aangenaam werkkader.
 • Een variabel uurrooster :
  • Aankomst tussen 7u30 et 8u30
  • Pause van één uur tussen  12u et 14u
  • Einde van de werkdag tussen 16u et 17u30
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
 • Maaltijdcheques.
 • Een hospitalisatieverzekering.

 

Interesse ?

De kandidaturen ( cv + motiveringsbrief ) dienen naar Mevrouw Carine Alderweireldt  te worden gestuurd, dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar recrutement@auderghem.brussels ) ten laatste op 7 februari 2020 .

 

Het Gemeentebestuur leidt een actieve politiek van diversiteit door de gelijkwaardigheid van kansen, behandeling en toegang tot de proeven voor elke kandidaat te verzekeren.

De gemeente Oudergem organiseert examens met het oog op de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van psycho-medisch-sociaal werknemer voor haar kinderdagverblijven. 

 

Profiel:

 • Graad: administratief of technisch secretaris
 • Niveau: A - B
 • Dienst: Peuterzorg (kinderdagverblijven)
 • Vereiste opleiding/ervaring: bachelor/graduaat psychologie, maatschappelijk werker, verpleegkunde, master in psychologische en/of onderwijswetenschappen, master in ingenieurswetenschappen en maatschappelijk werk en master in volksgezondheidswetenschappen (in overeenstemming met de hervorming van de opvang voor jonge kinderen in de Franse Gemeenschap, besluit van 22 mei 2019)
 • In het bezit zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden


Opdrachten:

Als psycho-medisch-sociaal werker bent u de assistent van de directeurs/trice van één van onze gemeentelijke kinderdagverblijven. U bent verantwoordelijk voor psycho-medisch-sociale en familiale zaken en voert volgende taken uit: 

 • U neemt deel aan de uitwerking en de opvolging van het opvangproject; 
 • U beheert de inschrijvingen rekening houdend met het huishoudelijk reglement en verzorgt de communicatie met de ouders; 
 • U plant de toelatingen/aanpassingen/afdelingswijzigingen/uittredingen rekening houdend met het reglement, de behoeften van de ouders en de mogelijkheden van de structuur en u zorgt voor de optimalisatie van de bezettingsgraad binnen het kinderdagverblijf; 
 • U speelt een ondersteunende rol in de opvoeding, meer bepaald in de maatschappelijke en gezinsaangelegenheden. U onderhoudt een kwaliteitsrelatie met de ouders binnen het kinderdagverblijf of indien nodig thuis, om het kind een persoonlijke opvolging te verzekeren; 
 • U volgt de ontwikkeling van het kind op, vooral op maatschappelijk vlak. Samen met de directeurs/trice en de betrokken sociale diensten biedt u begeleiding aan gezinnen die kampen met familiale, sociale en economische problemen; 
 • U geeft de teamleden en de directeurs/trice de nodige familiale informatie om de adequate medische en andere beslissingen te kunnen nemen betreffende het kind; 
 • Samen met de directeurs/trice draagt u bij tot de interne teamgeest en de samenwerking met de andere gemeentelijke kinderdagverblijven; 
 • U beheert het aanwezigheidsregister en zorgt ervoor dat de geldende regels worden nageleefd;
 • U maakt het volledige financieel participatiedossier van de ouders op en herziet dit regelmatig, u stelt facturen op rekening houdend met de wetgeving inzake financiële participatie van de ouders en u controleert de betaling van die facturen.

 

Voorwaarden en overeenkomst

 • Overeenkomst van bepaalde duur van 6 maanden gevolgd door een overeenkomst van onbepaalde duur in geval van gunstige evaluatie 
 • Werkregime: minstens halftijds 
 • Variabel uurrooster 
 • Maaltijdcheques 
 • Hospitalisatieverzekering 
 • Mogelijkheid tot het ontvangen van een tweetaligheidspremie 
 • Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen 
 • Tussenkomst van de werkgever in verplaatsingskosten (openbaar vervoer en fiets) 
 • Gratis MIVB-abonnement 


De gemeentelijke administratie voert een actief diversiteitsbeleid door het garanderen van gelijke kansen, evenwaardige behandeling en toegang tot de selectieproeven voor al haar kandidaten.

 

Interesse?

Stuur uw kandidatuur (curriculum vitae en motivatiebrief) ten laatste op 6 maart 2020 naar de dienst Peuterzorg van het gemeentebestuur van Oudergem, ter attentie van mevrouw Sabine Masson, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of via e-mail naar: smasson@auderghem.brussels ).

Het betreft een voltijdse functie in het scholencentrum Pré des Agneaux

( https://www.cspredesagneaux.com/ ) op het Pinoyplein. 

 

De leerkracht werkt volgens het systeem van een duobaan en staat in voor de lessen wiskunde en wereldoriëntatie in een klas van het vijfde leerjaar en een klas van het zesde leerjaar (de voltijdse baan is opgesplitst in 2 x 12 lestijden).

 

De lessen mogen enkel in het Nederlands worden gegeven, want de leerlingen volgen hier immersieonderwijs , met als doel de stapsgewijze verwerving van de taal van Vondel via het volgen van algemene lessen.

 

Omdat het om een immersieschool gaat, moet de kandidaat niet enkel beschikken over een diploma leerkracht lager onderwijs, maar ook over:

 • ofwel grondige kennis Nederlands (SELOR-examen),
 • ofwel een niveau EU11 behaald binnen het stelsel van onderwijs voor sociale promotie,
 • ofwel een diploma hoger secundair onderwijs dat in het Nederlands werd afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie,
 • ofwel een diploma van het Nederlandstalige onderwijs.

 

Merk op dat kennis van de Franse taal een pluspunt is, maar geen vereiste.

 

Geïnteresseerd?

Stuur uw kandidatuur samen met een motivatiebrief naar:

Mevrouw Sabine Dooms – sdooms@auderghem.brussels – 02/673.75.29

Het OCMW wenst een voltijds verpleegkundige in dienst te nemen.

Voltijds verpleegkundige met een vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur (voor onmiddellijke indiensttreding).

 

PROFIEL 

 • Bachelor in de verpleegkunde of brevet van verpleegkundige
 • Geslaagd zijn voor het examen kennis tweede taal
 • Ervaring in een rusthuis is gewenst

 

ALGEMENE OPDRACHT VAN DE FUNCTIE

De verpleegkundige verstrekt de zorgen op het gebied van verpleging, hygiëne en comfort volgens het medische protocol en de hygiëne- en steriliteitsregels.

 

HOOFDACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE

1. Onthaal en voorlichting van de bewoner en zijn naasten i.v.m. de zorgverlening

 • De bewoner en zijn naasten onthalen, naar hen luisteren en hen informeren binnen de grenzen van zijn/haar functie; 
 • De bewoner laten instemmen met zijn/haar zorgplan en zorgen dat hij/zij zich daaraan houdt.

 

2. Gegevensverzameling en zorgproces

 • De zorgverlening (hygiëne, verbanden, technische handelingen, ...) bewaken;
 • De zorgdossiers en alle andere specifieke protocollen administratief opvolgen en toezicht houden op de uitvoering ervan;
 • Toezien op de correcte archivering van zorgdocumenten en medische dossiers;
 • De bewoners mee helpen bij de maaltijden, met respect voor de specifieke noden en wensen van iedere bewoner;
 • Controleren of de maagsondes goed doorlopen;
 • De aërosols bereiden en toedienen;
 • De blaassondes controleren;
 • Erop toezien dat de bewoners voldoende drinken;
 • De bloedglucosetests uitvoeren;
 • Nieuwe behandelingen plannen;
 • De biologieresultaten doornemen en controleren en ze doorgeven aan de artsen;
 • Toezien op de naleving van het medische voorschrift (behandeling, verzorging, onderzoeken, dieet, revalidatie, ...).

 

3. Beheer

 • De apotheek en de behandelkamer beheren en ordelijk houden;
 • De voorraden beheren en vervallen producten verwijderen;
 • De pillendoosjes klaarmaken, verdelen en/of toezien op de verdeling van de medicatie;
 • Erop toezien dat de medicatie effectief wordt ingenomen.

 

4. Omkadering, opleiding en advies

 • Bijdragen aan het welzijn, luisteren naar en voldoen aan de noden van de bewoners;
 • De stagiairs onthalen, begeleiden, opleiden en evalueren;
 • Instaan voor het onthaal en het inwerken van nieuwe medewerkers;
 • Deelnemen aan de verschillende werkgroepen, opleidingen en vergaderingen van de verschillende instanties van het woonzorgcentrum.

 

5. Organisatie van activiteiten en zorgverlening

 • De zorgteams aansturen volgens het beleid dat door de hoofdverpleegkundige werd vastgesteld; 
 • De traceerbaarheid van de in de zorgdossiers verrichte handelingen waarborgen;
 • Zorgen voor de dagelijkse schriftelijke en mondelinge informatieoverdracht; 
 • Teamwork stimuleren en samenwerken met de andere partners (uitwisseling van informatie, coördinatie met alle interne en externe betrokkenen volgens het beleid dat door de hoofdverpleegkundige werd vastgesteld);
 • Het gedrag en de gezondheidstoestand van de bewoner tijdens de activiteiten in het oog houden;
 • Aan de bewoner vragen om het institutionele kader te respecteren en de gedragsregels na te leven;
 • Deelnemen aan de multidisciplinaire vergaderingen.

 

6. Competentieontwikkeling

 • Een bijdrage leveren aan het kwaliteitsproces van het woonzorgcentrum en deelnemen aan de opleidingen.

 

               

INTERESSE?

Kandidaturen (cv en motivatiebrief) dienen uiterlijk tegen 29.02.2020  via e-mail naar de directrice, mevrouw PENOMBRE Axelle, te worden verstuurd op apenombre@rrf-auderghem.brussels of tsilimu@rrf-auderghem.brussels .


 

 

Leerkracht zedenleer voor 13 lesperiodes per week

 

Profiel

 • Bachelor leerkracht lager onderwijs met optie zedenleer

 

Functiebeschrijving

Algemene opdracht van de functie:

 • de lessen zedenleer geven in de klassen van onze vier gemeentelijke basisscholen tot 30 juni 2020, met een mogelijke verlenging voor de volgende schooljaren

 

Verdeling van de lesuren:

 • maandag in het 'Centre Scolaire Pré des Agneaux'
 • dinsdagvoormiddag in het 'Centre Scolaire du Blankedelle'
 • woensdagvoormiddag in het 'Centre Scolaire Les Marronniers'
 • donderdag in het 'Centre Scolaire Souverain-Cirquétudes'

 

Interesse?

Stuur je curriculum vitae samen met je motivatiebrief naar de heer Bernard MUGRABI, pedagogisch adviseur voor de gemeente Oudergem.

bmugrabi@oudergem.brussels 

Voltijds administratief secretaris/secretaresse voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oudergem - Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur - voor onmiddellijke indiensttreding

 

Profiel

 • Graduaat directiesecretariaat
 • Geslaagd zijn voor het examen kennis tweede taal

 

Doelstellingen en hoofdactiviteiten van de functie

 

Doelstelling 1 : Beheer van de invordering van schulden

Hoofdactiviteiten:

 • opvolging van de betaaltermijn voor de in te vorderen ontvangsten
 • herinneringsbrieven, aanmaningen, ingebrekestelling, bevelschriften
 • beheer van de antwoorden op deze brieven (+ besprekingen en telefoongesprekken)
 • andere brieven van de cel 'Invordering'
 • beheer van de hypothecaire inschrijvingen (nodige stappen voor hun aanmaak, schrapping; de inventaris)
 • nota aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau (onder meer met betrekking tot een voorstel voor het invorderbaar stellen, het in onwaarde stellen van vorderingen, in rechte optreden, opstelling van bevelschriften, enz.) en de administratieve opvolging van deze beslissingen
 • administratief beheer van dossiers die naar de advocaten en de gerechtsdeurwaarders worden overgemaakt die voor het OCMW werken

 

Doelstelling 2 : Beheer van de uitgaven

Hoofdactiviteiten:

 • controle van de overgemaakte betalingsbevelen
 • voorbereiding van de loonfiches
 • relaties met de banken en de gebruikers (brieven, besprekingen en telefoongesprekken)
 • nota aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de uitgavenactiviteit
 • administratief beheer van systeemrekeningen (relaties met de banken, de families, notarissen, enz.)
 • opvolging van de betalingen in de bedrijfssoftware (Acropole Boekhouding en Acropole Facturatie)
 • beheer van inkomend en uitgaand contant geld, met inbegrip van de voorbereiding en de opvolging van de kascontroles

 

Technische competenties

 • Het werk zelfstandig kunnen beheren
 • In staat zijn om in team te werken en met alle diensten te communiceren
 • Tweetalig FR/NL
 • Beheersing van computertoepassingen
 • Goede redactievaardigheden, goede kennis van de spellingsregels
 • Klasserings- en archiveringstechniek
 • Gebruik van regels en procedures

 

Interesse?

U kunt contact opnemen met de dienst Human Resources door een e-mail te sturen naar:

tot 31.01.2020

Le Centre Public d’Action Sociale d’Auderghem recherche un médecin coordinateur et conseiller pour la MRS, Résidence Reine Fabiola. Collaboration immédiate.

Le médecin coordinateur est considéré comme un expert spécifique qui est impliqué dans la stratégie et le développement d'une prestation de soins de qualité et dans la Coordination des soins médicaux dans l'institution. Il est un conseiller technique, doté des moyens d'accomplir sa mission. Sa fonction médicale est dès lors sensiblement renforcée par rapport au groupe des médecins traitants, en vue de l’amélioration de la qualité de l’organisation médicale et les aspects des soins médicaux.

Le médecin coordinateur joue un rôle-clé dans l'organisation des soins médicaux et la coordination de la concertation entre un nombre important de prestataires de soins attachés à l'établissement et la direction, d'une part, et les médecins traitants indépendants, d'autre part. Il est le facilitateur d’un processus de soins complexe et d’une concertation en relation avec le(s) résidant(s)/patient(s), qui intègre les composantes internes et externes.

Tout renseignement concernant cette offre d'emploi peut être obtenu auprès de:

 • Madame Axelle PENOMBRE, Directrice de la Résidence Reine Fabiola, sise rue Jean-Baptiste Vannypen, 12 à 1160 Auderghem
 • Adresse de correspondance: Avenue du Paepedelle, 87 à 1160 Bruxelles
 • Tél.: 02.675.40.76
 • Fax: 02.660.78.06
 • Courriel : apenombre@rrf-auderghem.brussels

 

Si vous recherchez un environnement permettant de relever des défis, envoyez votre candidature et votre CV à l’attention de Monsieur Jean-Claude Vitoux, Président du CPAS d'Auderghem, avenue du Paepedelle 87 à 1160 Auderghem.

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Inschrijving
Gegevensbescherming

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Toestemming
Uitschrijven / Opnieuw inschrijven