Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

Vacature: voltijds maatschappelijk werker en aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van maatschappelijk werker voor het departement Sociale Zaken - contract van onbepaalde duur

 

Profiel

 • Houders van een diploma Maatschappelijk Werker
 • Laatstejaarsstudenten van de bacheloropleiding Maatschappelijk Werker
 • Ervaring in een OCMW is wenselijk

 

Functiebeschrijving

 • Je zorgt voor het onthaal, de inschrijving, verwerking en opvolging van maatschappelijke hulpvragen. 
 • Je kunt zowel intern als extern in een netwerk werken. 
 • Je draagt met je werkhouding bij aan een goede sfeer en teamdynamiek.
 • Je geeft blijk van zin voor synthese bij het schrijven van een sociaal verslag, het organiseren en structureren van je werk, het verzamelen en doorgeven van informatie. 
 • Je leert snel, kunt zelfstandig werken, bent flexibel en kunt je aanpassen aan elke situatie. Je hebt je emoties goed onder controle en kunt omgaan met stress. Je bent assertief, luistert actief en hebt een goed inlevingsvermogen.
 • Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk vlot uit.  

 

Interesse?

Neem contact op met de heer Christophe DEMOL, verantwoordelijke van het departement Sociale Zaken, via e-mail op cdemol@cpas-auderghem.brussels en bezorg ons je cv + motivatiebrief voor 29/02/2020 .

Wie zijn wij?

Oudergem is een gemeente in de zuidoostelijke kroon van Brussel. Haar ligging aan de rand van het Zoniënwoud en haar hoedanigheid van toegangspoort tot de stad maken van de gemeente een ware proeftuin voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling met eerbied voor de mens en zijn omgeving. 

Gaande van aangelegenheden betreffende het jonge kind - over openbare ruimte, onderwijs of cultuur - tot stedenbouw, het gemeentebestuur van Oudergem moet deze uitdagingen voortdurend opnemen in de kern van haar opdrachten van openbare dienstverlening en van de diensten aan het publiek.

 

Uw functie

U staat aan het hoofd van de dienst Stedenbouw / Leefmilieu. Uw hoofdopdracht bestaat erin de dienst te organiseren en in te staan voor het beheer van het team. 

Samen met uw team verleent u advies aan de burgers, het college en de gemeenteraad. U verleent bijstand aan de verschillende diensten van het gemeentebestuur op het gebied van aangelegenheden in verband met ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu.

U creëert een kader voor de uitvoering van de taken van uw team, in overeenstemming met de visie zoals bepaald door het college en de gemeenteraad; daarbij waakt u erover dat u zin geeft aan die taken en dat u een werksfeer ontwikkelt die motiveert en enthousiasmerend werkt.

Natuurlijk ziet u toe op de naleving van de verschillende geldende wetgevingen met betrekking tot ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu.

Als leidinggevende van, meer bepaald, de beheerders van de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen luistert u naar en verleent u advies aan de aanvragers in volledige objectiviteit; daarbij anticipeert u op de vragen en de reacties van de betrokken omwonenden. 

U ontwikkelt met alle partijen een klimaat van dialoog om de meerwaarde van elk project voor het grondgebied te maximaliseren, om de bouwkundige en landschapskwaliteiten van elk project te valoriseren en om een optimale oplossing te ontwikkelen ten aanzien van de voorwaarden, inzonderheid op het vlak van energieprestaties. Zo draagt u bij tot de ontwikkeling van een visie op lange termijn van ruimtelijke ordening die blijk geeft van zowel verantwoordelijkheidszin als duurzaamheid.

 

Wat verwachten wij van u?

Als diensthoofd:

 • u beheert het team, stelt zijn doelstellingen vast, organiseert zijn werking en voert de evaluaties uit
 • u ziet toe op de behandeling van de aanvragen die het publiek, architecten en/of eigenaars, kandidaat-kopers en promotoren indienen bij de dienst
 • u controleert alle rapporten die de dienst overlegt aan het college en de gemeenteraad, met inbegrip van hun bijlagen 
 • u verleent aan de burgemeester en de schepen bevoegd voor stedenbouw technisch en juridisch advies in de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van uw dienst behoren
 • u neemt deel aan de vergaderingen, informatiesessies, opleidingen, indien nodig, aan de overlegcomités die worden georganiseerd door de gemeente, het gewest, Leefmilieu Brussel, homegrade.brussels, de aangrenzende gemeenten ...
 • u beheert de opstellingsprocedures voor gemeentelijke stedenbouwkundige plannen en verordeningen
 • u neemt deel aan begeleidingscomités van diverse studies (effectenstudie, opstelling van BBP, wijzigingen aan verordeningen)
 • u werkt samen met de diverse gemeentediensten
 • u beheert en volgt, in samenwerking met de juridische dienst, de beroepen die aanvragers, derden en de gemeente indienen 
 • u ziet toe op en controleert de toepassing van de gemeentelijke belastingverordeningen betreffende de materies waarvoor de dienst verantwoordelijk is en u stelt evoluties voor
 • u staat in voor en organiseert het beheer, de bewaring en de beschikbaarheid van de (papieren en digitale) archieven
 • in samenwerking met het CIBG en de gemeentelijke IT-dienst zorgt u voor de beschikbaarheid en de geschiktheid van de IT-toepassingen en digitale tools
 • van tijd tot tijd onderzoekt u aanvraagdossiers voor stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen en -certificaten
 • van tijd tot tijd verzekert u de opvolging van werven

 

Uw profiel

 • u bezit ervaring in de materies in verband met de functie alsook op het vlak van teambeheer 
 • u bent houder van een master/licentie in verband met de functie en u toont belangstelling voor de uitdagingen van openbaar belang
 • u legt vlot contact en beschikt over een grote luistervaardigheid 
 • u heeft een kijk op management die voorrang geeft aan de ondersteuning en de motivatie van de medewerkers
 • u beschikt over een goede beheersing van de wetgeving inzake stedenbouw en leefmilieu, inzonderheid van het BWRO en zijn uitvoeringsbesluiten
 • u bezit een elementaire kennis van het Nederlands
 • u bent ten minste gedeeltelijk vertrouwd met de werking van een gemeentebestuur

 

Wij bieden u

 • een verantwoordelijke functie in een motiverende werkomgeving
 • complexe maar boeiende professionele uitdagingen met een reële impact op het grondgebied
 • werkzekerheid 
 • een aantrekkelijk loon met voordelen (maaltijdcheques, een aanvullend pensioen, een medische verzekering, een managementtoelage, een MIVB-abonnement …), in verband met de graad niveau A

 

Hoe solliciteren?

Vóór 30.03.2020 via het online formulier dat u vindt via deze link: https://www.oudergem.be/hr/offre0001

Zo uw kandidatuur beantwoordt aan het gezochte profiel, wordt u persoonlijk uitgenodigd voor de schriftelijke proeven en een of meerdere gesprekken. 

Profiel 

Het gemeentebestuur geeft voorrang aan de houders van een certificaat inzake didactiek niet-confessionele zedenleer, ongeacht of ze een bachelor- of masterdiploma bezitten. We nemen echter ook elke kandidatuur in aanmerking die het bewijs levert van nuttige ervaring in het onderwijs en die relevante overeenkomsten zou vertonen met wat we verwachten voor de lessen zedenleer.

 

Algemene opdracht van de functie 

 • De lessen zedenleer geven in de klassen van onze vier gemeentelijke basisscholen tot 30 juni 2020. Een verlenging is mogelijk voor het schooljaar 2020-2021.

Het gaat om een openstaande en gesubsidieerde betrekking.

 

Verdeling van de lesuren 

 • maandag in het 'Centre Scolaire Pré des Agneaux'
 • dinsdagvoormiddag in het 'Centre Scolaire du Blankedelle'
 • woensdagvoormiddag in het 'Centre Scolaire Les Marronniers'
 • donderdagvoormiddag in het 'Centre Scolaire Souverain-Cirquétudes'
 

Interesse?

Stuur je curriculum vitae samen met je motivatiebrief naar de heer Bernard MUGRABI, pedagogisch adviseur voor de gemeente Oudergem.

bmugrabi@oudergem.brussels 

Profiel 

Houder zijn van een bachelor van  onderwijzer·es  voor de kleuterschool.

 

Functieomschrijving

Titularis van een opvangklas in het 'Centre Scolaire Les Marronniers'.

 

Algemene opdracht van de functie 

De  onderwijzer·es  komt voltijds aan het hoofd te staan van een opvangklas. 

 

Duur van de opdracht

De  onderwijzer·es  wordt zo gauw mogelijk en tot 30 juni 2020 aangeworven.

 

Interesse?

Stuur je curriculum vitae samen met je motivatiebrief naar de heer Bernard MUGRABI, pedagogisch adviseur voor de gemeente Oudergem.

bmugrabi@oudergem.brussels 

 

Profiel 

Bachelor leerkracht lager onderwijs

 

 

Functieomschrijving

Kandidaten hebben de keuze tussen twee mogelijkheden:

 • Een deeltijdse duoloopbaan in het 1ste en 2de lager.
 • Een voltijdse duoloopbaan in het 5de en 6de lager.

 

Algemene opdracht van de functie 

De onderwijzer(es) geeft de lessen wiskunde en een deel van de lessen wereldoriëntatie. 

 

Duur van de opdracht

De onderwijzer(es) wordt zo snel mogelijk in dienst genomen, tot 30 juni 2020 en met mogelijkheid van verlenging voor het academiejaar 2020-2021.

 

Interesse?

Stuur je curriculum vitae samen met je motivatiebrief naar de heer Bernard MUGRABI, pedagogisch adviseur voor de gemeente Oudergem.

bmugrabi@oudergem.brussels 

De gemeente Oudergem organiseert examens met het oog op de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van psycho-medisch-sociaal werknemer voor haar kinderdagverblijven. 

 

Profiel:

 • Graad: administratief of technisch secretaris
 • Niveau: A - B
 • Dienst: Peuterzorg (kinderdagverblijven)
 • Vereiste opleiding/ervaring: bachelor/graduaat psychologie, maatschappelijk werker, verpleegkunde, master in psychologische en/of onderwijswetenschappen, master in ingenieurswetenschappen en maatschappelijk werk en master in volksgezondheidswetenschappen (in overeenstemming met de hervorming van de opvang voor jonge kinderen in de Franse Gemeenschap, besluit van 22 mei 2019)
 • In het bezit zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden


Opdrachten:

Als psycho-medisch-sociaal werker bent u de assistent van de directeurs/trice van één van onze gemeentelijke kinderdagverblijven. U bent verantwoordelijk voor psycho-medisch-sociale en familiale zaken en voert volgende taken uit: 

 • U neemt deel aan de uitwerking en de opvolging van het opvangproject; 
 • U beheert de inschrijvingen rekening houdend met het huishoudelijk reglement en verzorgt de communicatie met de ouders; 
 • U plant de toelatingen/aanpassingen/afdelingswijzigingen/uittredingen rekening houdend met het reglement, de behoeften van de ouders en de mogelijkheden van de structuur en u zorgt voor de optimalisatie van de bezettingsgraad binnen het kinderdagverblijf; 
 • U speelt een ondersteunende rol in de opvoeding, meer bepaald in de maatschappelijke en gezinsaangelegenheden. U onderhoudt een kwaliteitsrelatie met de ouders binnen het kinderdagverblijf of indien nodig thuis, om het kind een persoonlijke opvolging te verzekeren; 
 • U volgt de ontwikkeling van het kind op, vooral op maatschappelijk vlak. Samen met de directeurs/trice en de betrokken sociale diensten biedt u begeleiding aan gezinnen die kampen met familiale, sociale en economische problemen; 
 • U geeft de teamleden en de directeurs/trice de nodige familiale informatie om de adequate medische en andere beslissingen te kunnen nemen betreffende het kind; 
 • Samen met de directeurs/trice draagt u bij tot de interne teamgeest en de samenwerking met de andere gemeentelijke kinderdagverblijven; 
 • U beheert het aanwezigheidsregister en zorgt ervoor dat de geldende regels worden nageleefd;
 • U maakt het volledige financieel participatiedossier van de ouders op en herziet dit regelmatig, u stelt facturen op rekening houdend met de wetgeving inzake financiële participatie van de ouders en u controleert de betaling van die facturen.

 

Voorwaarden en overeenkomst

 • Overeenkomst van bepaalde duur van 6 maanden gevolgd door een overeenkomst van onbepaalde duur in geval van gunstige evaluatie 
 • Werkregime: minstens halftijds 
 • Variabel uurrooster 
 • Maaltijdcheques 
 • Hospitalisatieverzekering 
 • Mogelijkheid tot het ontvangen van een tweetaligheidspremie 
 • Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen 
 • Tussenkomst van de werkgever in verplaatsingskosten (openbaar vervoer en fiets) 
 • Gratis MIVB-abonnement 


De gemeentelijke administratie voert een actief diversiteitsbeleid door het garanderen van gelijke kansen, evenwaardige behandeling en toegang tot de selectieproeven voor al haar kandidaten.

 

Interesse?

Stuur uw kandidatuur (curriculum vitae en motivatiebrief) ten laatste op 6 maart 2020 naar de dienst Peuterzorg van het gemeentebestuur van Oudergem, ter attentie van mevrouw Sabine Masson, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of via e-mail naar: smasson@auderghem.brussels ).

Het betreft een voltijdse functie in het scholencentrum Pré des Agneaux

( https://www.cspredesagneaux.com/ ) op het Pinoyplein. 

 

De leerkracht werkt volgens het systeem van een duobaan en staat in voor de lessen wiskunde en wereldoriëntatie in een klas van het vijfde leerjaar en een klas van het zesde leerjaar (de voltijdse baan is opgesplitst in 2 x 12 lestijden).

 

De lessen mogen enkel in het Nederlands worden gegeven, want de leerlingen volgen hier immersieonderwijs , met als doel de stapsgewijze verwerving van de taal van Vondel via het volgen van algemene lessen.

 

Omdat het om een immersieschool gaat, moet de kandidaat niet enkel beschikken over een diploma leerkracht lager onderwijs, maar ook over:

 • ofwel grondige kennis Nederlands (SELOR-examen),
 • ofwel een niveau EU11 behaald binnen het stelsel van onderwijs voor sociale promotie,
 • ofwel een diploma hoger secundair onderwijs dat in het Nederlands werd afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie,
 • ofwel een diploma van het Nederlandstalige onderwijs.

 

Merk op dat kennis van de Franse taal een pluspunt is, maar geen vereiste.

 

Geïnteresseerd?

Stuur uw kandidatuur samen met een motivatiebrief naar:

Mevrouw Sabine Dooms – sdooms@auderghem.brussels – 02/673.75.29

Le Centre Public d’Action Sociale d’Auderghem recherche un médecin coordinateur et conseiller pour la MRS, Résidence Reine Fabiola. Collaboration immédiate.

Le médecin coordinateur est considéré comme un expert spécifique qui est impliqué dans la stratégie et le développement d'une prestation de soins de qualité et dans la Coordination des soins médicaux dans l'institution. Il est un conseiller technique, doté des moyens d'accomplir sa mission. Sa fonction médicale est dès lors sensiblement renforcée par rapport au groupe des médecins traitants, en vue de l’amélioration de la qualité de l’organisation médicale et les aspects des soins médicaux.

Le médecin coordinateur joue un rôle-clé dans l'organisation des soins médicaux et la coordination de la concertation entre un nombre important de prestataires de soins attachés à l'établissement et la direction, d'une part, et les médecins traitants indépendants, d'autre part. Il est le facilitateur d’un processus de soins complexe et d’une concertation en relation avec le(s) résidant(s)/patient(s), qui intègre les composantes internes et externes.

Tout renseignement concernant cette offre d'emploi peut être obtenu auprès de:

 • Madame Axelle PENOMBRE, Directrice de la Résidence Reine Fabiola, sise rue Jean-Baptiste Vannypen, 12 à 1160 Auderghem
 • Adresse de correspondance: Avenue du Paepedelle, 87 à 1160 Bruxelles
 • Tél.: 02.675.40.76
 • Fax: 02.660.78.06
 • Courriel : apenombre@rrf-auderghem.brussels

 

Si vous recherchez un environnement permettant de relever des défis, envoyez votre candidature et votre CV à l’attention de Monsieur Jean-Claude Vitoux, Président du CPAS d'Auderghem, avenue du Paepedelle 87 à 1160 Auderghem.

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Inschrijving
Gegevensbescherming

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Toestemming
Uitschrijven / Opnieuw inschrijven