Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

Het Huis van Preventie van Oudergem zoekt een administratief adjunct (m/v) van niveau B, deeltijds, voor een overeenkomst van onbepaalde duur

 

1. Algemene inlichtingen

 • Graad: technisch secretaris
 • Niveau: B1
 • Dienst(en): Preventie
 • Opleiding: graduaat secretariaat / menswetenschappen / administratief
 • Vereiste taalcertificaten: artikelen 8 en 9, §1 (elementair niveau)
 • Een halftijdse betrekking

 

Aanwerving gewenst vanaf 1 september 2019.

 

2. Definitie van de post

De administratief adjunct levert rechtstreekse ondersteuning voor de taken die worden vervuld door de coördinator van de gemeenschapswachten van het Huis van Preventie, op het vlak van logistiek, administratie, personeel en in verband met de communicatie met betrekking tot deze dienst.

 

3. Opdrachten

 • Op het vlak van de interne communicatie de schakel zijn met de rest van het team van de gemeenschapswachten; Het hele team kennis geven van de beslissingen die worden genomen in het kader van de beperkte coördinatievergaderingen;
 • Instaan voor het onthaal, de ontvangst en het contact met eender welke gesprekspartner in verband met de dienst Preventie, de gemeentelijke en andere diensten;
 • Hulp en ondersteuning bieden bij het administratief beheer van de dienst (bijhouden van de fiches in verband met verlof, recuperatie, overuren, bijhouden van de personeelsdossiers, de medische attesten, beheer van de maaltijdcheques enzovoort);
 • Hulp en ondersteuning bieden bij de logistieke opvolging van de dienst met betrekking tot eender welke materie in verband met zijn regelmatige en dagelijkse werking;
 • De door de gemeenschapswachten ontvangen gegevens dagelijks invoeren in de daartoe bestemde tools, met het oog op de opmaak van de verschillende activiteitenrapporten door de interne evaluator (SVPP, BPBP enz.);
 • Sommige informele debriefings leiden;
 • De notulen van zowel interne als externe vergaderingen opstellen;
 • De werkroosters opstellen en er toezicht op houden;
 • De inschrijvingen voor evenementen opvolgen en de prestatieverslagen verifiëren.
 • De coördinator vervangen en vertegenwoordigen om de uitvoering van de lopende zaken van de dienst te verzekeren wanneer de betrokkene afwezig is en hem zo nodig op de hoogte houden van de toestand.

 

4. Vereiste beroepsvaardigheden (knowhow)

 • Kennis en/of toe-eigening van de procedures en de gemeentelijke regelgeving met betrekking tot de domeinen van administratief beheer, de wet betreffende de gemeenschapswachten en het huishoudelijk reglement van de dienst Gemeenschapswachten;
 • Kennis en/of toe-eigening van de regelgeving betreffende de werking van de dienst van het Huis van Preventie (arbeidsreglementen, gemeentelijke en interne procedures);
 • Beheersing van verschillende communicatie-instrumenten en IT-instrumenten die het dagelijks beheer bevorderen;
 • Nood aan kennis/toe-eigening van het gemeentelijk netwerk en inzake contact leggen met leveranciers van diensten of andere externe gesprekspartners van de dienst.

 

 

5. Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (soft skills)

 • Blijk geven van methodologie en nauwgezetheid, georganiseerd zijn en een synthetische geest bezitten;
 • Een creatieve geest hebben om passende oplossingen uit te werken voor problemen die zich kunnen voordoen;
 • Niet bang zijn om beslissingen te nemen binnen de grenzen van de toegewezen competenties;
 • Oog hebben voor de anderen en communiceren op doeltreffende wijze die bevorderlijk is voor open communicatie;
 • Gevoelig zijn voor het sociale aspect van de functie, luistervaardigheid en empathie;
 • Bij machte zijn om in teamverband te werken met enerzijds de coördinator en anderzijds de gemeenschapswachten;
 • Foutloos schrijven en goede redactionele vaardigheden;
 • Zin voor organisatie en autonomie;
 • Zich uit de slag weten te trekken, bij machte zijn om initiatieven te nemen en binnen de dienst nieuwe manieren van werken te lanceren.

 

6. Hoe solliciteren?

Het kandidatuurdossier uiterlijk op 12 juli 2019 opsturen naar volgend e-mailadres: admin-preventie@oudergem.brussels .

Of het afgeven bij/opsturen naar: Huis van Preventie en Solidariteit - Dienst CAF -  Waversesteenweg 1326 te 1160 Oudergem.

 

Het kandidatuurdossier omvat de volgende stukken:

 • Motivatiebrief
 • Cv
 • Kopie van de identiteitskaart
 • Kopie van het vereiste diploma
 • Getuigschrift van goed zedelijk gedrag (eventueel).
 • Datum van het schriftelijk examen: woensdag 24 juli 2019 (voormiddag) of woensdag 07 augustus 2019 (voormiddag)

 

BELANGRIJK:

In een eerste fase wordt een schriftelijk examen afgenomen (2 mogelijke sessies - datum kiezen en vermelden in het kandidatuurdossier): op woensdag 24 juli 2019 OF op woensdag 07 augustus 2019, in de voormiddag.

Wie slaagt voor het schriftelijk examen, wordt uitgenodigd voor een mondeling gesprek in de week van 19 augustus 2019.

 

Datum van afsluiting van de kandidaturen: 12/07/2019

De gemeente Oudergem organiseert twee aanwervingen en legt een werfreserve op universitair niveau (niveau A) aan voor de dienst Openbare Ruimte (m/v/x).

Algemene inlichtingen

 • Graad: Technisch attaché
 • Niveau: A1-2-3
 • Dienst(en): Dienst Openbare Ruimte
 • Toelatingsvoorwaarden:

Aanwerving :

 1. in het bezit zijn van een master- of licentiaatsdiploma dat verband houdt met de toe te kennen functie (bijvoorbeeld master in de ingenieurswetenschappen, master in de architectuur, master in de milieuwetenschappen, ...);
 2. geslaagd zijn voor de toelatingsproeven waarvan het programma is opgenomen onder nummer 10 van artikel 70 van het administratieve statuut voor gemeentepersoneel.
 • Vereiste taalcertificaten: artikelen 8 en 9, §1 (elementair niveau)

Definitie van de post

Als technisch attaché bij de dienst Openbare Ruimte sta ik, onder gezag van de verantwoordelijke van de dienst voor technisch onderhoud, in voor de diverse gemeentelijke gebouwen waarmee ik ben belast, waarbij ik ook het REG-programma van de gemeente beheer en toezie op alle bouwplaatsen op het grondgebied van de gemeente.

Daartoe beheer of implementeer ik technische projecten en voer ik controles ter plaatse uit. Ik voorzie moeilijkheden en vind de nodige oplossingen.

Ik neem deel aan de uitwerking van de technische gedeelten van de bestekken en geef de informatie vanop het terrein door aan de dienstverantwoordelijke met het oog op een goede investeringsplanning.

Als coördinator van het EPB-certificaat garandeer ik aan de certificateur openbaar gebouw de exhaustiviteit van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het EPB-certificaat openbaar gebouw

Ik help en assisteer de verantwoordelijke van de dienst bij zijn taak inzake controle en opvolging van de diverse dossiers, en vervang hem indien nodig.

Ik ben verantwoordelijk - in samenwerking met de attaché belast met de administratieve opvolging - voor de planning, de opvolging en de uitvoering van de investeringen die voor mijn dienst zijn geïdentificeerd in de afsprakennota en de gemeentelijke begrotingen.

Ik breng de dienst een cultuur van doelstellingenmanagement (management by objectives) bij die overeenstemt met de strategische oriëntaties.

Taken

Het takenpakket van de technisch attaché die aan de dienst Openbare Ruimte is toegewezen, omvat:

 • Helpen en assisteren van de dienstverantwoordelijke bij zijn of haar taken;
 • Verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening bij afwezigheid van de medewerkers, door het overnemen van de lopende werkzaamheden;
 • Opstellen van werkbons;
 • Samenwerken met de verschillende gespecialiseerde arbeidersploegen;
 • Beheren van de bouwplaatsen gelinkt aan het technische onderhoud van de gebouwen;
 • In ontvangst nemen en oplossen van klachten vanwege bewoners van de betreffende gebouwen;
 • Plannen, beheren en realiseren van de werven op het grondgebied van de gemeente (contracten met aannemers voor onderhoud, instandhouding en herinrichting van voetpaden, rijbanen, ...);
 • Opvolgen van de werven toevertrouwd aan concessiehouders, waterdistributie, telefoon, elektriciteit en gas), onderhoud en ontwikkeling van het net, privéaansluitingen, coördinatie tussen de verschillende interveniënten;
 • In stand houden van de gemeentegebouwen;
 • Ontwerpen, in stand houden en onderhouden van de groene ruimten, begraafplaatsen en buitenspeelplaatsen,
 • Dragen van verantwoordelijkheid voor de netheid van het openbare domein, de montage en demontage van gemeentelijke uitrustingen, de organisatie van het transport voor de verschillende gemeentediensten;
 • Beheren van de autovloot;
 • Onderzoeken van projecten en verzekeren van het administratieve beheer in het kader van allerlei subsidiedossiers (DIP, PTD, beveiligingswerken, PLAGE, REG, ...);
 • Onderzoeken van overheidsopdrachten, sturen van het traject van bestekken;
 • Uitwerken en actualiseren van de technische fiches van alle gemeentelijke infrastructuren, beheren en bijsturen van de energie-uitgaven;
 • Monitoren en beheren van de energieanalyses;
 • Monitoren en beheren van de "energieprestatiecontracten";
 • Actualiseren van de technische fiches van de diverse gemeentelijke gebouwen;
 • Implementeren van instrumenten en acties om het energieverbruik te verminderen;
 • Controleren van de goede energieprestaties en de goede technische werking van de verwarmingsketels in de verschillende gemeentelijke gebouwen;
 • Opstellen en monitoren van een "energiebudget";
 • Coördineren van de gegevens in het kader van Energieprestaties en Binnenklimaat (EPB) voor wat betreft de gemeentelijke gebouwen;
 • Meedelen van de resultaten verkregen bij de gemeentelijke beleidsinstanties;
 • Overmaken van de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van het EPB-certificaat openbaar gebouw;
 • Bezorgen van dagelijkse "feedback" aan zijn of haar leidinggevende omtrent alle taken die hij of zij beheert;
 • Zorgen voor de diverse opdrachten van openbaar belang en onvoorziene gebeurtenissen.

 

Interesse?

De kandidatuur moet uiterlijk op 5 juli 2019 worden ingediend, via het bijgevoegde formulier.

Het formulier moet worden teruggestuurd naar de dienst Personeelszaken van het gemeentebestuur (Emile Idiersstraat 12, 1160 Oudergem) of per e-mail naar recrutement@auderghem.brussels

De selectieproeven zullen plaatsvinden vanaf september 2019.

 

Fichier: PDF iconjob_attache_esppub_formulaire_nl.pdf

De gemeente Oudergem organiseert twee aanwervingen en legt een werfreserve op universitair niveau (niveau A) aan voor de dienst Openbare Ruimte (m/v/x).

Algemene inlichtingen

 • Graad: Attaché
 • Niveau: A1-2-3
 • Dienst(en): Dienst Openbare Ruimte
 • Toelatingsvoorwaarden:

Aanwerving :

 1. een master-/licentiaatsdiploma hebben;
 2. geslaagd zijn voor de toelatingsproeven, waarvan het programma is opgenomen onder nummer 10 van artikel 70 van het administratieve statuut voor gemeentepersoneel.
 • Vereiste taalcertificaten: artikelen 8 en 9, §1 (elementair niveau)

Definitie van de post

Als administratief attaché van de dienst Openbare Ruimte coördineer ik alle administratieve taken van de dienst onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd.

Ik zie toe op de naleving van de administratieve procedures en de uitvoering van de begrotingen. Ik ben verantwoordelijk voor de planning, de opvolging en de uitvoering van de investeringen die voor mijn dienst zijn geïdentificeerd in de afsprakennota en de gemeentelijke begrotingen.

Ik leid het personeel van de dienst en breng de dienst een cultuur van doelstellingenmanagement (management by objectives) bij die overeenstemt met de strategische oriëntaties.

Ik plan de investeringen in samenwerking met de technisch ingenieur die verantwoordelijk is voor de dienst.

Taken

 • Voorbereiden, analyseren, monitoren en opstellen van actieplannen en procedures voor overheidsopdrachten
 • Ontwikkelen van of meewerken aan de selectie van de instrumenten voor het monitoren en evalueren van de strategische planning alsook voor het managen van projecten
 • Aansturen, evalueren en optimaliseren van de strategische en actieplannen
 • Informeren van gemeentesecretaris/bevoegde instanties over de voortgang van de strategische en actieplannen
 • Opstellen van rapporten, studies, gidsen en bestekken
 • Bevorderen van een cultuur van doelstellingenmanagement (management by objectives) door middel van bewustmakings- en opleidingsacties
 • Ontwikkelen en begeesteren van een netwerk
 • Onderzoeken en opvolgen van de subsidiedossiers
 • Zorgen voor de administratieve opvolging van de dossiers die ik behandel, toezicht houden op de administratieve opvolging van de dossiers van de dienst

 

Interesse?

De kandidatuur moet uiterlijk op 5 juli 2019 worden ingediend, via het bijgevoegde formulier .

Het formulier moet worden teruggestuurd naar de dienst Personeelszaken van het gemeentebestuur (Emile Idiersstraat 12, 1160 Oudergem) of per e-mail naar recrutement@auderghem.brussels

De selectieproeven zullen plaatsvinden vanaf september 2019.

Fichier: PDF iconjob_attache_esppub_formulaire_nl.pdf

De gemeente Oudergem is op zoek naar een leerkracht lager onderwijs

 • Het betreft een voltijdse functie in het scholencentrum Pré des Agneaux ( https://www.cspredesagneaux.com/ ) op het Pinoyplein.
 • Het gaat om een vacante functie en niet om een vervanging of een tijdelijke opdracht.  De leerkracht zal dus worden aangeworven voor het volledige schooljaar 2019-2020 en de arbeidsovereenkomst kan jaarlijks worden verlengd tot aan de vaste benoeming.
 • De leerkracht werkt volgens het systeem van een duobaan en staat in voor de lessen wiskunde en wereldoriëntatie in een klas van het vijfde leerjaar en een klas van het zesde leerjaar (de voltijdse baan is opgesplitst in 2 x 12 lestijden).
 • De lessen mogen enkel in het Nederlands worden gegeven, want de leerlingen volgen hier immersieonderwijs , met als doel de stapsgewijze verwerving van de taal van Vondel via het volgen van algemene lessen.
 • Omdat het om een immersieschool gaat, moet de kandidaat niet enkel beschikken over een diploma leerkracht lager onderwijs, maar ook over:
  • ofwel grondige kennis Nederlands (SELOR-examen),
  • ofwel een niveau EU11 behaald binnen het stelsel van onderwijs voor sociale promotie,
  • ofwel een diploma hoger secundair onderwijs dat in het Nederlands werd afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie,
  • ofwel een diploma van het Nederlandstalige onderwijs.
 • Merk op dat kennis van de Franse taal een pluspunt is, maar geen vereiste.
 •  

Geïnteresseerd?

Stuur uw kandidatuur samen met een motivatiebrief naar Mevrouw Sabine Dooms – sdooms@auderghem.brussels – 02/673.75.29.

Le Centre Public d’Action Sociale d’Auderghem recherche un médecin coordinateur et conseiller pour la MRS, Résidence Reine Fabiola. Collaboration immédiate.

Le médecin coordinateur est considéré comme un expert spécifique qui est impliqué dans la stratégie et le développement d'une prestation de soins de qualité et dans la Coordination des soins médicaux dans l'institution. Il est un conseiller technique, doté des moyens d'accomplir sa mission. Sa fonction médicale est dès lors sensiblement renforcée par rapport au groupe des médecins traitants, en vue de l’amélioration de la qualité de l’organisation médicale et les aspects des soins médicaux.

Le médecin coordinateur joue un rôle-clé dans l'organisation des soins médicaux et la coordination de la concertation entre un nombre important de prestataires de soins attachés à l'établissement et la direction, d'une part, et les médecins traitants indépendants, d'autre part. Il est le facilitateur d’un processus de soins complexe et d’une concertation en relation avec le(s) résidant(s)/patient(s), qui intègre les composantes internes et externes.

Tout renseignement concernant cette offre d'emploi peut être obtenu auprès de:

 • Madame Djeylan De Zutter, Directrice de la Résidence Reine Fabiola, sise rue Jean-Baptiste Vannypen, 12 à 1160 Auderghem
 • Adresse de correspondance: Avenue du Paepedelle, 87 à 1160 Bruxelles
 • Tél.: 02.675.40.76
 • Fax: 02.660.78.06
 • Courriel : ddezutter@rrf-auderghem.be

 

Si vous recherchez un environnement permettant de relever des défis, envoyez votre candidature et votre CV à l’attention de Madame Véronique ARTUS, Présidente du CPAS d'Auderghem, avenue du Paepedelle 87 à 1160 Auderghem.

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Inschrijving
Gegevensbescherming

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Toestemming
Uitschrijven / Opnieuw inschrijven