Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

1. Noodzakelijke toelatingsvoorwaarden:

 • Getuigschrift hoger secundair onderwijs (KB 21/12/2013)
 • Europees onderdaan zijn
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • Burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Fysiek geschikt zijn voor de uit te oefenen functie en het medisch onderzoek met goed gevolg ondergaan
 • Vereiste taalcertificaten: elementaire kennis (art. 8 en 9§2) strekt tot aanbeveling

 

2. Definitie van de functie

 • In deze functie moet de verbaliserende agent (in een preventieve of repressieve rol) overtredingen vaststellen, bevelen uitvaardigen, waarschuwingen geven en processen-verbaal opstellen.
 • De agent is bevoegd om overtredingen inzake de milieupolitie vast te stellen.
 • Hij moet ook opdrachten van de burgemeester aannemen inzake de bestuurlijke politie.
 • Werk volgens dagroosters en mogelijk uitbreiding naar namiddagen, avonden en weekends.

 

3. Opdrachten

 • Zorgen voor de controle op regelmatig en onregelmatig parkeren (wildparkeren);
 • Instaan voor de controle op openbare (nutsvoorzieningen) en particuliere werven: deze taak omvat voornamelijk de controle van de werfvergunningen, de controle van de geplaatste werfsignalisatie en het uitvaardigen van bevelen om de openbare veiligheid te waarborgen;
 • Toezicht uitoefenen op de openbare ruimte met betrekking tot de onrechtmatige bezetting: deze missie gaat onder andere over de opslag van containers, de plaatsing van kranen, onrechtmatige affichage, de aanleg van terrassen en kramen;
 • Voertuigen immobiliseren met een wielklem volgens de bestaande procedure en zorgen voor een volledige opvolging van het dossier;
 • Sluikstort bestrijden: bij een sluikstort op de gemeentelijke weg zorgen voor de nodige opvolging;
 • Eigenaars van dieren vermanen;
 • Het nodige onderzoek verrichten en informatie verzamelen om dossiers op te starten, administratieve briefwisseling op te stellen, waarschuwingen te geven of processen-verbaal van overtredingen op te stellen. Deze taak omvat onder andere het raadplegen van de dossiers van de diensten Stedenbouw, Leefmilieu of Gemeentebelastingen, het indienen van verzoeken tot informatie uit de kadastrale gegevens, het bevolkingsregister, het inschrijvingsregister van voertuigen van de DIV;
 • Beheer van de retributies door gebruik te maken van specifieke verbaliseringssoftware (inbreuken vaststellen, gegevens verwerken, brieven opstellen, anomalieën bij de inschrijving verwerken, betalingen controleren, belastingplichtigen opsporen, klachten behandelen, verbaliseringen opstellen, bestanden voor overdracht naar inkohiering opstellen ...);
 • Interventierapporten of verbaliseringen opstellen;
 • Instaan voor het beheer van de administratieve dossiers die op interventies volgen;
 • Zorgen voor de loketpermanentie: uitreiking van bewonerskaarten ...
 • Deelnemen aan werkvergaderingen;
 • Instaan voor gegevensinvoer, archivering, klassering en gegevensverwerking;
 • Verschillende mappen up-to-date houden;
 • Telefoonoproepen beantwoorden;
 • Gevolg geven aan klachten van de bewoners;
 • De fototheek beheren;
 • Deelnemen aan gerichte opdrachten.

 

4. Vereiste beroepsvaardigheden (knowhow)

 • De bepalingen (ordonnanties, politiereglementen, retributiereglement en wegcode (stilstaan en parkeren) kennen en waken over de naleving ervan;
 • Beheersing van informaticatools Word, Excel en internet;
 • In staat zijn om een digitale classificatie op te zetten (per thema, per deadline ...);
 • Zin voor public relations;
 • Goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid;
 • Kennis van de tweede landstaal is een troef.

 

5. Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • Duidelijk en eenvoudig communiceren;
 • Een agenda bijhouden;
 • Verschillende activiteiten tegelijk kunnen beheren (telefoon, publiek ...),
 • Zowel lopende als dringende taken kunnen uitvoeren;
 • Omgaan met onverwachte situaties;
 • Taalhoffelijkheid aan de dag leggen;
 • Integer en professioneel handelen:
 • Ik behandel mensen gelijkwaardig, respectvol en hoffelijk;
 • Ik respecteer de regels rond vertrouwelijkheid en houd me aan de wetgeving rond het respecteren van de persoonlijke levenssfeer;
 • Bij ethische dilemma's neem ik de juiste maatregelen om mijn integriteit of die van mijn organisatie veilig te stellen;
 • Assertief optreden:
 • Ik toon respect voor mijn gesprekspartner, ongeacht zijn gedrag;
 • Ik kan neen zeggen tegen ontoereikende of buitensporige verzoeken;
 • Samenwerken:
 • Ik wissel informatie uit met mijn collega's (om hun mening te kennen, naar hun voorstellen te luisteren) met als doel de vastgestelde doelstellingen te verwezenlijken.
 • Ik rond scherpe kantjes af, ik vermijd conflicten.

 

6. Interesse?

Stuur uw kandidatuur (cv + motiveringsbrief + kopie van diploma) naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar shousiaux@auderghem.brussels ) ten laatste op 30 augustus 2019 .

1. Algemene inlichtingen:  

 • Graad:  administratief secretaris
 • Niveau: B1
 • Dienst: Preventiehuis (Gemeente Oudergem)
 • Werkregime: halftijds
 • Vereiste taalbrevetten: art. 8 en 9 § 1 (basisniveau)
 • Opleiding: baccalaureaat - hoger van het korte type

 

!!! Uiteraard is een minimale pedagogische ervaring wenselijk, evenals een uitstekende spelling.

 

2. Omschrijving van de functie:

De animator (m/v) moet kinderen na de lesuren in de takenschool ontvangen en omkaderen in een van de daartoe beschikbare sites (Transvaal, paviljoen, Jeugdhuis enz.). Hiervoor moet hij/zij de activiteiten van een vrijwilligersteam coördineren, met een educatief team samenwerken en pedagogische ondersteuning verlenen aan jongeren (uit het secundair onderwijs).

 

3. Opdrachten:

 1. Kinderen en jongeren pedagogisch omkaderen : met de nodige middelen om te begrijpen met welke leerstof de jongeren voor wie hij/zij verantwoordelijk is tijdens de leertijd moeilijkheden hebben, en om hen te helpen inzicht te verschaffen in die leerstof (secundair onderwijs).
 2. Educatieve opdracht , in staat zijn om zijn visie te verbreden over sociale en educatieve begeleiding ten opzichte van de jongeren die moeilijkheden ondervinden in een multidisciplinair team werken, als contactpersoon optreden met de bevoegde vakmensen en indien nodig ook contact opnemen met families en leerkrachten.
 3. In staat zijn om de activiteiten van de takenschool waarvoor hij/zij verantwoordelijk is, te organiseren door de ondersteuning van de vrijwilligers te coördineren en proactief op te treden bij problemen waarmee hij/zij zou kunnen worden geconfronteerd bij de omkadering van de jongeren.

 

4. Competenties:

Kennis

 • Behoorlijke kennis van de leerstof van de kinderen, zodat hij/zij de nodige uitleg kan geven die het leerproces kan vergemakkelijken;
 • De juiste pedagogische technieken beheersen om de kinderen tijdens hun leerproces te helpen;
 • Vermogen om over professionele deontologie na te denken;
 • Zin voor organisatie, in staat om duidelijke deadlines vast te leggen en na te leven en duidelijkheid over de voorwaarden om een actie tot een succes te laten uitgroeien;
 • Handigheid, zin voor initiatief;
 • Bovendien gespecialiseerd zijn in een specifiek domein (zodat collega's in het kader van bijzondere activiteiten een beroep op hem/haar kunnen doen).

Sociale vaardigheden

 • In staat om in een team te werken;
 • 'Sociaal gevoel': d.w.z. gevoelig voor de kwetsbaarheid van anderen en bereid om personen in problemen te helpen;
 • Creatief, in staat om nieuwe oplossingen te vinden voor nooit eerder opgedoken problemen;
 • In staat om een veilige en gunstige omgeving voor het leerproces te creëren.

 

Solliciteren

Stuur uw cv samen met uw sollicitatiebrief, een kopie van uw identiteitskaart en van uw diploma en een bewijs van goed gedrag en zeden naar het volgende mailadres: admin-prevention@auderghem.brussels .

Uiterste datum: ten laatste woensdag 28 augustus.

In de loop van de eerste week van de maand september (van 02 tot 06/09) zal een gesprek met de geselecteerde kandidaten plaatsvinden.

 

Het is de bedoeling om een wervingsreserve aan te leggen: momenteel is er geen vacature in de dienst.

 

 

Algemene toelatingsvoorwaarden:

 • Houder zijn van een getuigschrift van middelbare school van niveau 2 of relevant voor de functie; gezien de aard van de kwalificaties kan het vereiste diploma worden vervangen door een bruikbare ervaring, naar behoren gestaafd voor een periode van minimaal drie jaar.
 • Slagen voor de aanwervingsproeven
 • Houder zijn van rijbewijs B
 • Een attest van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen

 

Functieomschrijving

De arbeider van de Dienst Wegen, afdeling "metselaar-bestrater, buitenwerk, draagt dag na dag bij aan onderhoud, reparaties en werkzaamheden (divers metselwerk, plaatsen van tegels, verlaagde plafonds) in de gemeentelijke gebouwen. Hij zal onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan gemeentelijke wegen (bestrating, asfalt) uitvoeren en straatmeubilair en wegwijzers installeren. Hij anticipeert zoveel mogelijk op toekomstige schade en rapporteert bij grotere problemen rechtstreeks aan zijn leidinggevende.

 

Opdrachten

Het takenpakket van de functie van metselaar-bestrater omvat:

 • Herkennen en beschrijven van de materialen en deze onderhouden en gebruiken.
 • Nuttig advies geven bij de keuze van geschikte materialen en gereedschappen.
 • Een plan lezen, metingen doen.
 • Metselen van gevelstenen, blokken en stenen.
 • In staat zijn een bekisting te maken en ijzeren wapening te leggen voor gewapend beton.
 • Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan wegen uitvoeren.
 • Plaatsing van vaste en tijdelijke bewegwijzering.
 • Stoeptegels, stoepranden, watergoten aanleggen.
 • In staat zijn opmetingen te doen met behulp van een laser.
 • Beheer en onderhoud van de ter beschikking gestelde hulpmiddelen
 • In- en afbouwen van steigers (alle teams samen)
 • Assistentie aan andere teams in de afdeling "Alle buitenwerk"
 • Uitvoering van de diverse opdrachten van openbaar belang en hulp bieden bij onvoorziene gebeurtenissen.

 

Vereiste beroepsvaardigheden (knowhow)

 • Houder zijn van een diploma dat verband houdt met de bovengenoemde functie en zelfstandig kunnen werken.
 • Competentie in onderhoud van gebouwen
 • Kennis van veiligheid op het gebied van welzijn op het werk
 • Kennis van de verschillende PBM
 • Houder zijn van rijbewijs B

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (soft skills)

 • in staat zijn risico's te beheren: in het kader van zijn collectieve of individuele handelingen heeft hij oog voor de risicofactoren van de situatie die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor zichzelf, anderen, een entiteit of een project. Hij identificeert de elementen die een gevaar vormen en past zijn beslissingen of handelingen aan om ze zo veel mogelijk te elimineren of te beperken.
 • initiatief nemen/autonomie: hij handelt zelfstandig, rekening houdend met de omgeving en de voorschriften.
 • gedrevenheid en doorzettingsvermogen / actief blijven: hij geeft blijk van energie en is vastbesloten om zijn doelstellingen/activiteiten uit te voeren.
 • flexibiliteit: hij stuurt zijn gedrag en manier van werken bij om efficiënt te werken, op basis van de informatie waarover hij beschikt maar ook op basis van de evolutie van de situatie van de mensen.
 • samenwerking/teamgeest: hij/zij werkt samen met anderen om gemeenschappelijke doelstellingen (in verband met de opdrachten van de dienst, de instelling of een project) te bereiken. Hij deelt op transparante wijze middelen (kennis, informatie, advies, materialen, lokalen, enz.) en draagt bij tot reflectie door steun en solidariteit te tonen.
 • autonomie, zin voor initiatief, samenwerking en communicatie met anderen, beschikbaarheid, stiptheid en respect voor dienstroosters, goed voorkomen, goed materiaalbeheer en goed huisvader, ...

 

Interesse?

Stuur uw kandidatuur (cv + motiveringsbrief) naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar shousiaux@auderghem.brussels ) ten laatste op 10.09.2019 .

De gemeente Oudergem is op zoek naar een leerkracht lager onderwijs

 • Het betreft een voltijdse functie in het scholencentrum Pré des Agneaux ( https://www.cspredesagneaux.com/ ) op het Pinoyplein.
 • Het gaat om een vacante functie en niet om een vervanging of een tijdelijke opdracht.  De leerkracht zal dus worden aangeworven voor het volledige schooljaar 2019-2020 en de arbeidsovereenkomst kan jaarlijks worden verlengd tot aan de vaste benoeming.
 • De leerkracht werkt volgens het systeem van een duobaan en staat in voor de lessen wiskunde en wereldoriëntatie in een klas van het vijfde leerjaar en een klas van het zesde leerjaar (de voltijdse baan is opgesplitst in 2 x 12 lestijden).
 • De lessen mogen enkel in het Nederlands worden gegeven, want de leerlingen volgen hier immersieonderwijs , met als doel de stapsgewijze verwerving van de taal van Vondel via het volgen van algemene lessen.
 • Omdat het om een immersieschool gaat, moet de kandidaat niet enkel beschikken over een diploma leerkracht lager onderwijs, maar ook over:
  • ofwel grondige kennis Nederlands (SELOR-examen),
  • ofwel een niveau EU11 behaald binnen het stelsel van onderwijs voor sociale promotie,
  • ofwel een diploma hoger secundair onderwijs dat in het Nederlands werd afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie,
  • ofwel een diploma van het Nederlandstalige onderwijs.
 • Merk op dat kennis van de Franse taal een pluspunt is, maar geen vereiste.
 •  

Geïnteresseerd?

Stuur uw kandidatuur samen met een motivatiebrief naar Mevrouw Sabine Dooms – sdooms@auderghem.brussels – 02/673.75.29.

Le Centre Public d’Action Sociale d’Auderghem recherche un médecin coordinateur et conseiller pour la MRS, Résidence Reine Fabiola. Collaboration immédiate.

Le médecin coordinateur est considéré comme un expert spécifique qui est impliqué dans la stratégie et le développement d'une prestation de soins de qualité et dans la Coordination des soins médicaux dans l'institution. Il est un conseiller technique, doté des moyens d'accomplir sa mission. Sa fonction médicale est dès lors sensiblement renforcée par rapport au groupe des médecins traitants, en vue de l’amélioration de la qualité de l’organisation médicale et les aspects des soins médicaux.

Le médecin coordinateur joue un rôle-clé dans l'organisation des soins médicaux et la coordination de la concertation entre un nombre important de prestataires de soins attachés à l'établissement et la direction, d'une part, et les médecins traitants indépendants, d'autre part. Il est le facilitateur d’un processus de soins complexe et d’une concertation en relation avec le(s) résidant(s)/patient(s), qui intègre les composantes internes et externes.

Tout renseignement concernant cette offre d'emploi peut être obtenu auprès de:

 • Madame Axelle PENOMBRE, Directrice de la Résidence Reine Fabiola, sise rue Jean-Baptiste Vannypen, 12 à 1160 Auderghem
 • Adresse de correspondance: Avenue du Paepedelle, 87 à 1160 Bruxelles
 • Tél.: 02.675.40.76
 • Fax: 02.660.78.06
 • Courriel : apenombre@rrf-auderghem.brussels

 

Si vous recherchez un environnement permettant de relever des défis, envoyez votre candidature et votre CV à l’attention de Monsieur Jean-Claude Vitoux, Président du CPAS d'Auderghem, avenue du Paepedelle 87 à 1160 Auderghem.

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Inschrijving
Gegevensbescherming

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Toestemming
Uitschrijven / Opnieuw inschrijven
4 + 13 =