Vliegtuigen boven Brussel

 

U kunt hier vinden :

 

Te vaak Brussel overvliegen : een nieuwe overwinning

Eind juli heeft het Brussels gerecht een belangrijk vonnis geveld in het dossier van het overmatig overvliegen van Brussel. Ten gevolge de vordering tot staking van de inbreuken op de milieuwetgeving die de Brusselse regering indiende en waarbij Oudergem zich heeft aangesloten, beval het gerecht een einde te maken aan de inbreuken op de geluidsnormen langs de Kanaalroute en de Ringroute 's ochtends en de reductie van de hinder op landingsbaan 01 tussen 23u en 7u.

De federale staat heeft 4 maanden om de regels voor de vliegroutes aan te passen op straffe van een dwangsom van € 100.000 per week. Ze is ook veroordeeld om binnen de 12 maanden een effectstudie uit te voeren omtrent de activiteiten van de luchthaven van Zaventem.

Wat de burgemeester betreft, kan de federale minister voor Mobiliteit zijn verantwoordelijkheid niet langer ontlopen." Deze beslissing erkent de schade die de Brusselaars lopen. Als de minister voor Mobiliteit blijft laveren, vallen de maskers. Je kunt niet beweren de Brusselaars te verdedigen en tegelijk een beslissing negeren die hen beschermt".

De Oudergemnaar nr101 (september - oktober 2017)

Vliegtuigen: was het maar al 2 april !

Op 19 februari jongstleden publiceerde Belgocontrol de zogenoemde AIP’s (Aeronautical Information Publication), d.i. de technische informatie aangaande de routes die op 2 april eerstkomend van kracht worden. Het is het einde van het ”spreidingsplan” en de terugkeer naar de vroegere situatie. Dat is evenwel beslist niet het einde van de soap geschreven door de federale overheid aangezien bezwaren tegen de “nieuwe oude routes” worden aangekondigd. Er komt dus zeker nog een nieuw hoofdstuk...

De Oudergemnaar nr88 (maart - april 2015)


 

Vliegtuigen: nog wat geduld

1 november moest de laatste dag van de fameuze “brede bocht naar links” worden. Toch zullen we nog enkele weken moeten wachten op de volledige toepassing van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg omdat Belgacontrol zijn tijd neemt om het moratorium uit te voeren. ”Krachtens het Gosuin-besluit waarop het vonnis van de Rechtbank is gebaseerd, heeft het Brusselse Gewest voortaan het recht om dwangsommen van 50.000 euro per dag op te eisen”, legt Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris, uit.  ”Het uiteindelijke doel van het Gewest is evenwel niet het innen van boetes”, vult de burgemeester aan. ”We willen een globale en duurzame oplossing die de Brusselaars niet tegen elkaar opzet”. Vanaf het ogenblik dat een inbreuk wordt vastgesteld, beschikt het Gewest over 6 maanden om de dwangsommen in te vorderen. ”De dwangsommen blijven dus een drukkingsmiddel tijdens de onderhandelingen met de Federale Overheid”.

De Oudergemnaar nr86 (November - December 2014)

 

Documenten

 

Pour une solution durable au survol de Bruxelles, contre le plan de dispersion