Overlegcommissie

Agenda 2024

Vorige adviezen

De gemeente Oudergem bewaart de adviezen van de overlegcommissie gedurende een jaar op haar website. Deze adviezen kunnen via deze link geraadpleegd worden.

Stedenbouw - beslissingen

25.04.2019.—Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten

Art. 6. § 1. Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.

Openbare onderzoeken

Tijdens de gehele duur van het openbaar onderzoek kan het volledig dossier van de aanvraag op het gemeentebestuur van Oudergem worden geraadpleegd:

De lijst met dossiers die zijn ingediend voor openbaar onderzoek kan op deze pagina worden geraadpleegd.

Meer