Jobhuis

 

Paepedellelaan, 87

Openingsuren

Contact

De filosofie van het Jobhuis

De algemene filosofie van het Jobhuis is de werkzoekende autonoom te maken door hem:

1. werktuigen en gespecialiseerd personeel te bieden:

 • een "selfservice" ruimte: 8 PC's met internetaansluiting voor de verschillende websites in verband met het zoeken naar werk en/of aanverwante inlichtingen + 2 terminals met alle door ACTIRIS verspreide werkaanbiedingen
 • 2 PC's te bieden om taaltesten te doen;
 • de kans te bieden specialisten te ontmoeten die een antwoord kunnen geven op de specifieke problemen van elke werkzoekende, onder meer via coaching...

2. werkaanbiedingen voor te stellen
3. kwalificerende opleidingen te bieden
4. beroepsheroriënteringen voor te stellen

De werkzoekende komt vrijwillig dan wel verplicht naar het Jobhuis, volgens de door de wet aan de acteurs opgelegde vereisten. 

De identiteit en de eigenheid van de acteurs behouden

Elke acteur van het Jobhuis behoudt zijn identiteit en zijn eigenheid en respecteert zijn eigen hiërarchie en zijn ruimte. Hij legt niets op aan de anderen, maar voert een dialoog met ze.

Iedere acteur van het Jobhuis respecteert iedereen's rol en opdracht en werkt naar een constructieve en elkaar aanvullende medewerking tussen allen toe.

Individuele projecten voor hertewerkstelling van de doelgroepen worden onder alle acteurs besproken, om ieders rol te bepalen en een optimale dienstverlening en werkverdeling waarborgen, waardoor dubbele taken en tijdverlies kan vermeden worden.

Het bijkantoor van ACTIRIS kan, op verzoek van de partners van de Werkwinkel, zorgen voor de selectie van de werkzoekenden en oproepingen sturen om ze in te lichten over initiatieven die hun kunnen helpen bij het zoeken naar werk of een opleiding.

De partners van het Jobhuis komen om de maand bijeen om een balans te maken van de dossiers en zullen een opvolging van de statistische gegevens krijgen (volgens de mogelijkheden van de IBIS-databank).

Dienstverlening aan de gebruikers

1. De opdrachten van de Tewerkstellingspool:

 • De "stempeldiensten": zorgen voor het deeltijdse stempelen en inlichtingen bieden over de procedures voor het inschrijven bij de werkloosheid en het werkloosheidsreglement;
 • De diensten aan Oudergemse kandidaat-werkgevers. Dit betekent werkaanbiedingen ontvangen, binnen de 24 uur de overeenkomstige profielen zoeken, de aanbiedingen en de informatie over plannen voor het helpen bij de aanwerving verspreiden;
 • De diensten voor bijstaand aan het zoeken naar werk. Dit betekent hulp bij het opstellen van CV's en begeleidende brieven; coaching bij beroepsheroriëntering of oprichting van een bedrijvigheid, ...
 • De organisatie van evenementen voor de bevordering van de tewerkstelling;
 • Ontwerp en verwezenlijking van pilootprojecten en –testen betreffende de (her)tewerkstelling van werkzoekenden
 • Validering van het woonattest (C66bis).

2 De opdrachten van het P.W.A.:

 • Mensen die al lang werkloos zijn terug bij het arbeidscircuit betrekken.
 • Hulp voorstellen aan privé-personen en vzw's, uitsluitend op gebieden die niet bestreken worden door zelfstandigen en andere bedrijven.
 • De momentaal in P.W.A. toegelaten bedrijvigheden bevorderen:
  • Onderhoud van een tuin
  • Kleine herstellingen thuis
  • Begeleiding van en/of toezicht op senioren of kinderen 
  • Hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten
  • Voorbijgaande hulp aan VZW's.
 •  Informeren over de bevordering van door het Ministerie van Tewerkstelling besliste aanwervingsmaatregelen:
  • Voor -26-jarigen → startbaanovereenkomst
  • Voor 50-plussers → aanvulling bij nieuw werk
  • Voor allen → ACTIVA-plan
  • Informatie aan de Oudergemse werkgevers over die maatregelen
  • Informatie aan de werknemers en gebruikers van het systeem van de Dienstencheques.

3. De opdrachten van de dienst "Tewerkstelling" van het O.C.M.W.:

 • Het werk van dienst ISP van sociale en beroepsbegeleiding van de OCMW-gebruikers:
  • Opstellen van een sociale en beroepsbalans met vastleggen van het beroepsproject (zoeken naar opleiding/hulp bij het zoeken naar werk...)
  • In het kader van de opleiding: begeleiding en verwijzing van de gebruikers naar het opleidingscentrum, inschrijving en aanvraag om telasteneming van de opleidingskosten
  • In het kader van het zoeken naar werk: opstellen van CV's, motivatiebrieven, simulatie van gesprekken, begeleiding, hulp bij aanwerving, tewerkstellingsruimte,...
 • Werk van de tewerkstellingspiloot:
  • Opzoeken en ontwikkelen van samenwerkingen en/of projecten met de verschillende acteurs, voornamelijk de gemeentelijke, in het bijzonder vzw's, scholen, besturen; 
  • Intern en extern werken met artikelen 60§7 (contacten met verschillende werkgevers en opvolging van de werknemer tijdens de duur van de overeenkomst).
  • Werken met studenten (contacten met verschillende werkgevers en opvolging van de studenten).

4. De opdrachten van ACTIRIS:

 • Opvang van de werkzoekende, zijn vraag aanhoren, hem verwijzen naar andere diensten indien noodzakelijk (RVA, vakbonden, HVW, PWA, Tewerkstellingspool van Oudergem, enz.)
 • (Her)inschrijving als werkzoekende en aflevering van ACTIRIS-attesten;
 • Beschikking over en toezicht op computergesteunde taaltesten, om toegang te krijgen tot taalchequebons (onder bepaalde voorwaarden);
 • Job Info: opvang van werkzoekenden die op zoek zijn naar informatie over de werkaanbiedingen van ACTIRIS; werk in het algemeen, of naar een oriëntatie voor een opleiding;
 • Oproepen van doelgroepen voor de voorstelling van het Contract voor Beroepsproject (CBP). Tijdens dit onderhoud wordt er een beroepsbalans opgemaakt;
 • Opstellen van den actieplan en ondertekening van het CBP (uitsluitend op vrijwillige aanvraag);
 • Opvolging van werkzoekenden die een CBP ondertekend hebben;
 • Oproepen van werkzoekenden;
 • Begeleiding Actief Zoeken naar Werk, om bepaalde werkzoekenden een betere kans te bieden om (weer) werk te vinden (persoonlijke en beroepsbalans, vastleggen van een beroepsproject, techniek van het zoeken naar werk: CV, motivatiebrief, telefoontechnieken, gerichte keuze van de werkgevers en aanbiedingen, voorbereiding en simulatie van het aanwervinggesprek).
 • Deelname aan plaatselijke werkbeurzen, JEEP-animaties (Jongeren, Scholen, Werk -  een heel Programma)/scholen.

Tél. 02/800.42.42.

Adres: Louis Schmidtlaan 29, 1040 Etterbeek