de Brusselse ombudsman

 

Ontdek in welke gevallen de Brussels Ombudsvrouw u kan helpen:

 

Uw klacht heeft betrekking op een Brusselse overheidsdienst

Raadpleeg de lijst op onze website. Staat de dienst hier niet vermeld? Raadpleeg Ombudsman.be om de dienst te vinden die u kan helpen.

 

U hebt al contact opgenomen met de betrokken overheidsdienst om uw probleem te melden

Wij treden enkel op als u al heeft getracht om uw probleem met de betrokken overheidsdienst op te lossen. Heeft u dat nog niet gedaan? Neem dan contact op met de overheidsdienst via de interne klachtendienst: raadpleeg hiertoe de website van de overheidsdienst of neem contact op met haar informatielijn.

 

De feiten zijn minder dan 3 jaar oud

Hoe langer iets geleden is, hoe moeilijker het wordt om tot verzoening te komen en een oplossing te bereiken.

 

Zijn deze drie criteria vervuld?

U kunt op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

  • Vul het klachtenformulier in op onze website www.ombuds.brussels
  • Stuur ons een e-mail op klachten@ombuds.brussels met bij voorkeur het ingevulde klachtenformulier in PDF in bijlage
  • Contacteer ons telefonisch op het nummer 02/549 67 00 (iedere maandag en donderdag van 14u tot 17u en iedere dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u)

Wij kunnen ook een afspraak beleggen in onze kantoren in Brussel. Neem daartoe telefonisch of via e-mail contact met ons op om een datum af te spreken.

 

Ons adres? Oud Korenhuis 1, 1000 Brussel.

 

 

 

Wettelijke bepalingen

16 MEI 2019. - Gezamenlijk decreet en ordonnantie met betrekking tot de Brusselse ombudsman

 

de Brusselse ombudsman ?

Er is een Brusselse ombudsman die het behoorlijk bestuur versterkt en toeziet op de vrijwaring van de grondrechten. Hiertoe heeft deze als opdracht :

1° klachten te onderzoeken over de werking van :

(…)

f) gemeenten die tot het ambtsgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren zolang deze geen eigen ombudsman hebben aangesteld om de klachten over hun werking te onderzoeken;

(…)

 

De klachten

Art. 8. Elke belanghebbende kan kosteloos een schriftelijke of mondelinge klacht indienen bij de ombudsman over handelingen of over de werking van de bestuurlijke overheden bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°.

De belanghebbende dient vooraf met deze overheden contact op te nemen om genoegdoening te krijgen.

Art. 9. De ombudsman mag weigeren een klacht te behandelen wanneer :

1° de identiteit van de klager onbekend is;

2° de klacht betrekking heeft op feiten die zich hebben voorgedaan meer dan drie jaar vóór de indiening van de klacht;

3° de klager bij de desbetreffende bestuurlijke overheid klaarblijkelijk geen stappen gedaan heeft om genoegdoening te krijgen.

De ombudsman weigert een klacht te behandelen wanneer :

1° de klacht klaarblijkelijk niet gegrond is;

2° de klacht in essentie dezelfde is als een klacht die reeds door de ombudsman is verworpen en geen nieuwe feiten bevat.

Wanneer de klacht betrekking heeft op een bestuurlijke overheid van een federale, gewestelijke, gemeenschaps- of andere overheid die op grond van een wettelijke regelgeving over een eigen ombudsman beschikt, bezorgt de ombudsman deze onverwijld aan deze laatste.

Art. 10. De ombudsman brengt de klager onverwijld op de hoogte van zijn beslissing om de klacht al dan niet in behandeling te nemen of om deze aan een andere ombudsman te bezorgen. De weigering om een klacht te behandelen wordt gemotiveerd.

De ombudsman brengt de bestuurlijke overheid op de hoogte van de klacht die hij beoogt te onderzoeken.

Art. 11. De ombudsman kan dwingende antwoordtermijnen opleggen aan personeelsleden of diensten waaraan hij vragen richt bij de uitvoering van zijn opdrachten. Indien de ombudsman geen afdoend antwoord krijgt binnen de door hem vastgelegde termijn, mag hij zijn aanbevelingen openbaar maken.

Hij kan eveneens vaststellingen doen ter plaatse, zich alle documenten en inlichtingen laten meedelen die hij noodzakelijk acht en alle betrokken personen horen.

Personen die uit hoofde van hun hoedanigheid of beroep kennis hebben van geheimen die hun zijn toevertrouwd, worden ontheven van hun geheimhoudingsplicht naar aanleiding van een door de ombudsman gevoerd onderzoek.

De ombudsman kan zich laten bijstaan door deskundigen.

Art. 12. Indien de ombudsman bij de uitoefening van zijn functies een feit vaststelt dat een misdaad of een wanbedrijf kan zijn, dan dient hij overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering de Procureur des Konings daarvan op de hoogte te brengen.

Indien hij bij de uitoefening van zijn functie een feit vaststelt dat een disciplinaire inbreuk kan zijn, dan dient hij de bevoegde bestuurlijke overheid daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Art. 13. Wanneer een administratief of gerechtelijk beroep wordt ingediend, kan de ombudsman parallel hiermee de klacht onderzoeken.

Art. 14. De klager wordt op gezette tijden op de hoogte gehouden van het gevolg dat aan zijn klacht wordt gegeven.

De ombudsman tracht het standpunt van de klager en van de betrokken diensten te verzoenen.

Hij kan tot de bestuurlijke overheid alle aanbevelingen richten die hij dienstig acht. In dat geval informeert hij de minister, het collegelid, het gemeentecollege of de raad van bestuur die daarvoor verantwoordelijk is. De ombudsman bezorgt zijn advies gelijktijdig aan de klager en aan het betrokken bestuur.

Wanneer de ombudsman een aanbeveling formuleert, vermeldt hij de termijn waarbinnen de bestuurlijke overheid verzocht wordt deze uit te voeren. Indien aan dit verzoek niet is voldaan op het ogenblik waarop de door de ombudsman vastgestelde termijn verstrijkt, wordt de bestuurlijke overheid geacht de uitvoering hiervan te weigeren. De bestuurlijke overheid richt in dit geval tot de ombudsman een gemotiveerd antwoord waarin de redenen van deze weigering geformuleerd worden.