Bestuur & Politiek

Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2019

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; artikel 117 ;
Overwegende wat volgt :
Sinds 2009, in het kader van de toelage toegekend door het Brussels Preventie- en Buurtplan aan de Gemeente Oudergem worden premies toegekend om de gezinnen uit Oudergem aan te moedigen hun woning te beveiligen in het kader van de bestrijding tegen inbraak.
Een reglement werd in samenwerking met andere Brusselse gemeenten en in partnership met de politie van Oudergem opgesteld en werd door de Gemeenteraad op datum van 28 januari 2010 goedgekeurd.
Dit reglement maakt op het einde van elk jaar het voorwerp van verschillende wijzigingen uit.
Men stelt voor dit reglement met een verhoging van de globale bedragen belastbaar inkomen op basis van de cijfers van de GOMB voor het jaar 2019 te vernieuwen .
De gemeentebegroting voorziet een bedrag van 10.000 € - 300/33101 - voor de toekenning van premies voor de beveiliging van de woningen tegen inbraak voor het jaar 2019 ;
BESLIST :
de wijzigingen voorzien vanaf het jaar 2019 aan het reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak  gebracht goed te keuren.
Reglement inzake de aanmoediging van gezinnen om woningen te beveiligen en tegen inbraak te beschermen 2019
Artikel 1  – Budget en termijnen 
Binnen de grenzen van de voorziene bedragen in de begroting en onder voorbehoud van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegestane toelagen aan de gemeente krijgt  het College van Burgemeester en Schepenen de mogelijkheid een beveiligingspremie om woningen te beveiligen en tegen inbraak te beschermen bestemd voor de burger die in de loop van het begrotingsjaar investeringen uitgevoerd heeft toe te staan.
De aanvragen voor de toekenning van een premie kunnen vanaf de datum van toepassing en publicatie van dit reglement ingediend worden.
De dossiers met de aanvraag mogen tot 30 november van het jaar waarin de werken uitgevoerd werden en op voorbehoud van een beschikbaar budget ingediend worden.
Deze premie wordt volgens een chronologische volgorde van indiening van de aanvragen en tot uitputting van de voorziene kredieten toegestaan.
Artikel 2  – Definities 
§2.1. Onder “premie” wordt verstaan: het door de gemeente terugbetaalde bedrag dat een percentage is van de kosten die de burger reeds heeft gemaakt voor de aankoop en de installatie van middelen om zijn woning tegen inbraak te beschermen.
Het bedrag van de premie en het maximale toegestane bedrag zijn voorzien in artikel 4.
§2.2. Onder “woning” wordt verstaan: alle appartementen, woningen of onroerende goede­ren, gelegen op het gemeentelijk grondgebied en gebruikt voor privé of semi-privé doeleinden.
Worden uitgesloten, al de woningen  die  uitsluitend  voor commerciële, industriële, administratieve of beroeps activiteiten gebruikt worden.
§2.3. Door het woord ”gezinnen” wordt verstaan : de lijst met betrokken begunstigde aanvragers opgenomen in artikel 3 van huidig reglement.
Artikel 3  – Aanvrager en begunstigde 
 • De premie wordt uitsluitend aan een particulier toegekend (bezetter, huurder, eigenaar) op voorwaarde dat het goed waarvoor de premie aangevraagd wordt zich op het grondgebied van Oudergem bevindt;
 • Inkomsten voorwaarden  :
  • Aan het gezin  waarvan het belastbaar inkomen de 64.199,50 € niet overschrijdt ;
  • Met één persoon ten laste , aan het gezin waarvan het belastbaar inkomen de 70.190,83 € niet overschrijdt ;
  • Met twee personen ten laste , aan het gezin waarvan het belastbaar inkomen de 73.187,18 € niet overschrijdt;
  • Vanaf drie personen ten laste , per bijkomende persoon, het belastbaar inkomen van 73.187,18 € wordt met 2.996,35 € opgetrokken. Het vastgesteld belastbaar inkomen mag dan ook niet overschreden worden.
Een gezinssamenstelling en een getuigschrift op eer en geweten die de namen van de personen die deel uitmaken van het gezin en die over arbeidsinkomsten beschikken vermelden zal overgemaakt worden.
Het belastbaar inkomen van heel het gezin zal in acht genomen worden en dit in het kader van de niet te overschrijden inkomstenvoorwaarden.
In het geval het niet mogelijk is een uittreksel van het kohier van uitvoering voor  te leggen zal het noodzakelijk zijn elk document - dat de werkgever verplicht is over te maken – dat  getuigt van een jaarlijks detail van de geïnde professionele inkomsten  voor te leggen.
 • De premie zal aan de persoon die effectief de investering gedaan heeft  toegewezen worden. Haar naam en het adres van het goed zullen duidelijk in het ingediende dossier tot aanvraag van een premie vermeld worden.
 • De aanvraag voor een premie mag maar één maal per jaar voor dezelfde woning ingediend worden.Indien twee aanvragen voor hetzelfde goed in hetzelfde jaar ingediend werden zal alléén de eerste aanvraag in acht genomen worden.
Artikel 4  – Bedrag van de premie
De premie zal 50 % van het werkelijk geïnvesteerde bedrag (aankoop- en installatie kosten) met een maximum geplafonneerd op 400,00 € per woning bedragen.
Artikel 5  – Beveiligingsmaatregelen en adviseur in diefstalpreventie  
§5.1. Maatregelen die in overweging genomen worden :
De maatregelen moeten tot de beveiliging van de hele woning bijdragen alsook de inbraak risico’s verminderen dit alles zal op een duidelijke en concrete wijze van beveiligen duiden.§1.1.  Al de toegangen  tot de woning moeten in overweging genomen worden zodat men de risico’s tot inbraak kan evalueren (deuren, vensters, garages, kelderopeningen, tuinen, …).
§5.1.1. Alleen de organisatorische, mechanische, elektrische of elektronische maatregelen die een ware en objectieve beveiliging weergeven zullen voor de toekenning van de premie in acht genomen worden, met uitsluiting van technologische maatregelen van het type elektronisch alarm of video bewaking systemen die niet het voorwerp van een aanvraag tot premie mogen uitmaken.
§5.1.2. In het kader van de gemeentelijke premie worden investeringen voor de beveili­ging van woningen enkel in overweging genomen indien het gaat om de levering en de plaat­sing van de volgende inbraak werende gevelelementen :
-  inbraak werend glas (gelaagd glas, veiligheidsglas).
-  beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, koepels, dakramen, keldergaten en afsluitingen zoals veiligheidssloten, veiligheidsgrendels en kierstand­houders.
-  veiligheidsdeuren en geblindeerde deuren (woning, garage).
-  verlichting met bewegingsdetector en/of tijdschakelaar die een aanwezigheid in de woning weergeven.
§5.2. Huisbezoek van de adviseur in diefstalpreventie :
§5.2.1. Iedere burger mag indien hij het wenst  het advies van een agent van de  Politie Zone 5342  erkend door de FOV Binnenlandse Zaken  met het oog raadgevingen op het gebied van techno-preventie in te winnen aanvragen. Dit advies moet het voorwerp van een huisbezoek uitmaken.
§5.2.2. Het ingewonnen advies van de adviseur in diefstalpreventie zal zich tot aanbevelingen op de te nemen maatregelen die in aanmerking komen voor de toekenning van de premie door middel van een lijst met  de interventie punten die voorrang krijgen  beperken.
§5.2.3. In het geval van een premie aanvraag is het  verplicht  dit advies  voor  de aanvang van de werken  aan te vragen evenwel de werken door de particulier zelf of door een leverancier uitgevoerd worden. Het  verslag van huisbezoek wordt aan de particulier gegeven. 
In het geval dat geen enkel voorafgaand huisbezoek voor de beveiligingswerken door de Raadgever in diefstalpreventie uitgevoerd werd zal de premie  niet toegestaan  worden, uitgezonderd in de  volgende uitzonderlijke omstandigheid : de woning heeft het voorwerp uitgemaakt van een effectieve diefstal en/of een poging tot inbraak.
In beide gevallen zal deze omstandigheid door het bezoek van de politie bevestigd worden (het nummer van het proces-verbaal van aangifte zal afgegeven worden)
Vervolgens is een controle bezoek na de verwezenlijking van de beveiligingswerken tevens  verplicht zodat men de werkelijkheid, de gelijkvormigheid, de toepasselijkheid en de doeltreffendheid om de inbraak risico’s te beperken of te verminderen  in functie van de door de agent  vastgelegde en opgespoorde interventie prioriteiten wat de woning betreft .
Aan het einde van het huisbezoek zal de erkende agent een controle verslag dat vermeld of de woning voldoende beveiligd is opstellen. Het verlag zal bij het aanvraagdossier toegevoegd worden aangezien dit advies op technisch gebied bepalend is voor de te geven gevolgen aan het dossier.
Alle aanvragen tot bezoek voor de Raadgever in diefstalpreventie, voor of na de beveiligingswerken, moeten via contact name  met  het Preventiehuis (02/648.14.40) die de aanvraag aan de Raadgever zal overmaken of via rechtstreekse inschrijving op de website  www.besafe.be  gebeuren.
§5.2.4. Een aanvrager die in het kader van de werken die hij uitvoert met de lijst van prioriteiten opgesteld door de Raadgever in diefstalpreventie rekening houdt vermindert aanzienlijk het risico dat de beveiliging premie hem geweigerd wordt in tegenstelling tot de aanvrager die beslist er geen rekening mee te houden. Onder  voorbehoud dat hij ook aan de andere voorwaarden in huidig reglement vermeld beantwoordt.
Artikel 6  – Procedure tot het verkrijgen van de premie 
§6.1. Het Preventiehuis centraliseert de aanvragen van de premie en verwezenlijkt de administratieve controle van de ingediende dossiers. Een register met de aanvragen zal in functie van de datum van ontvangst van de dossiers bijgehouden worden.
Een positief of negatief advies  wordt op basis van de door de aanvrager ingeleverde stukken opgesteld.
De  nodige documenten  voor het opstellen van het aanvraag dossier worden in artikel 7 vermeld.
§6.2. Het ingediende dossier wordt aan  het Schepencollege voorgesteld  die over  de toekenning  van de premie op basis van de adviezen gegeven door de administratieve en financiële coördinatie van het Preventiehuis enerzijds en de adviseur in diefstalpreventie anderzijds beslist.
§6.3. In het geval van een gunstige beslissing wordt de uitvoering tot betaling van de vastgestelde premie door het Preventiehuis bij de dienst financiën van het gemeentebestuur en dit volgens een betalingstermijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van beslissing door het Schepencollege verzekert.
Elke ongunstige beslissing wordt ter kennis van de aanvrager gebracht en zal gemotiveerd zijn.
§6.4. De dossiers met de aanvragen moeten ten laatste op 30 november van het jaar waarin de werken uitgevoerd werden  ingediend worden.
Deze premie wordt volgens een chronologische rangschikking van indiening van de aanvragen en tot uitputting van de voorziene bedragen toegekend.
§6.5.De onvolledige dossiers worden niet in aanmerking genomen.
Artikel 7  – Samenstelling van het dossier 
§7.1. Het volledige aanvraag dossier  mag uitsluitend per aangetekend schrijven aan Mevrouw Evelyne Giannoulas, Preventiehuis, Waversesteenweg 1326 te 1160 Brussel overgemaakt worden.
§7.2.De originele aankoopfactuur  (of door de erkende agent van de Politie Zone 5342 conform verklaard) voor installatie en/of van het materiaal die de verwezenlijking van de werken bewijst.
De factuur moet om ontvankelijk te zijn verplicht het volgende vermelden :
§7.2.1. Het adres waarop de werken uitgevoerd werden;
§7.2.2. De naam en voornaam van de begunstigde;
§7.2.3. De datum (dag/maand/jaar) waarop de werken uitgevoerd werden;
§7.2.4. De datum van facturatie ;
§7.2.5. Het werk dat uitgevoerd werd en/of de voorstelling van het geleverde product (bv. : plaatsing van een gepantserde deur van het type x) ; De factuur mag alleen werken/materialen die een rechtstreeks verband hebben met de beveiliging van de goederen vermelden en moet een detail van deze voorstellen.
§7.2.6. Een factuur nummer of  referte:
§7.2.7. Een vermelding die preciseert of de betaling in cash gebeurde en of deze betaling een deel of het geheel van het bedrag dekte, met handtekening en/of stempel van de leverancier die de werken uitgevoerd heeft;
§7.2.8. Het totaal gefactureerde bedrag, BTW.
In het geval dat de werken door de particulier zelf uitgevoerd werden zal het aankoop factuur van de nodige materialen voor de verwezenlijking van de werken  aan de punten 7.2.1, 7.2.2 en 7.2.3 niet moeten voldoen.
Verschillende facturen mogen in hetzelfde dossier voorgesteld worden als alle werken in dezelfde woning tijdens hetzelfde jaar werden uitgevoerd.
Ze zullen aan dezelfde voorwaarden voorgesteld in huidig reglement moeten beantwoorden: toegestane voorwaarden (inkomen, jaar, woning), bedrag van de geplafonneerde premie, beveiligingsmaatregelen, advies van de raadgever in diefstalpreventie, ontvankelijkheid van de facturen en betalingsbewijzen. Opgelet, alle facturen moeten in hetzelfde dossier worden geïntroduceerd (volledig dossier).
§7.3.  De betalingsbewijs(en) :
- Bedrag van de betaling ;
- Datum van betaling ;
- Naam en voornaam van de opdrachtgever van de betaling ;
- Bestemmeling van de betaling (rekening nummer en juiste benaming).
Door betalingsbewijs verstaat men een document van een financiële instelling dat bewijst dat de persoonlijke rekening van de aanvrager gedebiteerd werd.
In het geval van een factuur dat voor het volledig bedrag cash geregeld werd, wordt de vermelding “voldaan” met stempel en handtekening van de leverancier aan de lijst in punt 7.2. bijgevoegd.  
Indien het bedrag in meerdere betalingen uitgevoerd werd zullen al de betalingsbewijzen aan het dossier gevoegd worden en het betaalde bedrag moet met het gefactureerde bedrag overeenstemmen.
In het geval van werken die door de particulier zelf uitgevoerd werden mag het betalingsbewijs betreffende de aankoop van het materiaal zich onder de vorm van een kassaticket of een factuur presenteren.
§7.4. Het controle verslag overgemaakt door de adviseur in diefstalpreventie ten gevolge van zijn laatste bezoek  na beëindiging van de werken; Het controle verslag geeft een advies wat de beveiliging van het goed betreft op basis van de  effectiviteit en de gelijkvormigheid van de werken.
§7.5. Het volledig bericht-uittreksel van de beurtrol in het kader van de personenbelasting en aanvullende belasting van het lopende jaar of de meest recente in het bezit van de aanvrager.
Het belastbaar inkomen van heel het gezin zal in acht genomen worden en dit in het kader van de niet te overschrijden inkomstenvoorwaarden (zie artikel 3). In het geval het niet mogelijk is een uittreksel van het kohier van uitvoering voor  te leggen zal het noodzakelijk zijn elk document - dat de werkgever verplicht is over te maken – dat getuigt van een jaarlijks detail van de geïnde professionele inkomsten voor te leggen.
§7.6. Een getuigschrift op eer en geweten dat elke persoon die effectief van het gezin deel uitmaakt – dat ze al dan niet over professionele inkomsten beschikt- alsook een gezinssamenstelling dat alle ten laste personen vermeldt.
§7.7. Een schriftelijk akkoord van de eigenaar van het goed betreffende de beveiligingswerken in de woning in de mate dat het de huurder is die de desbetreffende werken uitvoert.  Een model van het type-formulier is op aanvraag te verkrijgen  bij het Preventiehuis, bij de adviseur in diefstalpreventie of is te downloaden op de website van het gemeentebestuur van Oudergem.
§7.8. De naam, voornaam, adres en rekeningnummer IBAN formaat van de persoon die effectief de investering uitgevoerd heeft alsook een attest dat het verband tussen de aanvrager van de premie en de woning waarvoor de premie aangevraagd wordt bewijst.
Artikel 8  - Controle en fraude
De controle en het gebruik van de premie wordt geregeerd door de wet van 14 november 1983 betreffende de controle, de toekenning en het gebruik van sommige toelagen.
Elke premie die op basis van een frauduleuze of valse aanvraag toegekend werd zal ingevorderd worden afgezien van eventuele gerechtelijke vervolgingen.
Artikel 9  –  Toezichthoudende Overheid
Huidig reglement treedt in voege van zodra de Toezichthoudende Overheid haar goedkeuring gegeven heeft.
Onderhavige beraadslaging, in tweevoud, zal overgemaakt worden aan de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen.