Bestuur & Politiek

Agenda 21 - Deelname van de Gemeente Oudergem aan de campagne "FairTrade Gemeentes": Goedkeuring van de resolutie

DE GEMEENTERAAD,
Overwegende dat de gemeente Oudergem een lokale Agenda 21, 'Oudergem 21', invoert bij besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2015;
Overwegende dat de inwoners van Oudergem en het gemeentepersoneel in het kader van de Agenda 21 samen doelstellingen en een visie voor de gemeente hebben uitgewerkt: " In 2040 is Oudergem een Brusselse gemeente op mensenmaat, groen en toonaangevend, gezellig en inclusief, open en gastvrij. De inwoners werken actief mee aan de duurzame ontwikkeling en aan de uitbouw van een verantwoorde, solidaire samenleving waarin uitwisseling centraal staat. ";
Overwegende dat het bevorderen van duurzame en kwaliteitsvolle voedingsproductie en -consumptie, de sensibilisering rond deze thema's en de reductie van voedselverspilling beantwoorden aan doelstelling 2.4.1 van het actieplan inzake duurzame ontwikkeling, dat werd goedgekeurd door het college op 13 maart 2018;
Gelet op het beleid van internationale solidariteit van de gemeente Oudergem en het nakomen van haar engagementen genomen bij de aansluiting bij de principes van het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (CNCD): "De wereld eindigt niet bij mijn gemeente";
Gelet op de samenwerking van de gemeente Oudergem met de pluralistische burgerbeweging 'Oudergem 11.11.11', die sinds vele jaren sensibiliseringsacties over Noord-Zuidvraagstukken organiseert en de ontwikkelingsinspanningen van de bevolking in het zuidelijk halfrond steunt (campagne 11.11.11; sensibilisering van jongeren tijdens activiteiten op school; Oxfam-ontbijten);
Gelet op de lancering in juni 2018 van het label 'Short Food Oudergem' met het oog op het beperken van het aantal tussenpersonen tussen producenten en consumenten en het onder de aandacht brengen van de restauranthouders uit Oudergem die zich inzetten voor de duurzame maatregel van korte ketens;
Overwegende dat heel wat initiatieven die reeds bestaan in Oudergem, ook passen bij de doelstellingen van de campagne: het bevorderen van gezonde en duurzame voeding in het gemeentelijk onderwijs via het aansluiten van de gemeentescholen bij de strategie GOOD FOOD Brussels (openbare zitting van de raad van 1 februari 2018), het bestaan van SAGAL's, meerdere duurzame wijken, moestuinen om de lokale consumptie te bevorderen enz.;
Gelet op de campagne 'FairTradeGemeente' op initiatief van een platform van drie niet-gouvernementele organisaties (ngo's) die actief zijn binnen de internationale solidariteit: Oxfam-Wereldwinkels, Miel Maya Honing en Fairtrade Belgium;
Overwegende dat de gemeente in het kader van haar Noord-Zuidbeleid en van duurzame ontwikkeling de taak heeft om de bevolking te sensibiliseren;
Overwegende dat het doel van de campagne de bewustwording van de eerlijke handel en de bevordering van het verbruik van fairtradeproducten op lokaal vlak als steun voor de achtergestelde producenten uit het Zuiden is (cf. de handleiding van de campagne als bijlage);
Overwegende dat een waardig inkomen voor de producent een doorslaggevend element is in de modellen van duurzame productie en consumptie;
Overwegende dat de gemeente als openbare overheid erover moet waken dat elke werknemer, van hier en van elders, over een behoorlijk inkomen en over waardige arbeidsvoorwaarden beschikt, maar ook dat de productie- en consumptiesystemen het milieu en de natuurlijke hulpbronnen in stand houden voor de volgende generaties;
Overwegende dat eerlijke en duurzame handel sociale, economische en ecologische garanties biedt;
Overwegende dat de campagne een participatief en solidair proces inhoudt dat de politieke verantwoordelijken, het verenigingsleven, de handelaars, de horeca, de ondernemingen, de scholen enz. mobiliseert;
Overwegende dat om het label van 'FairTradeGemeente' afgeleverd door Oxfam-Wereldwinkels, Miel Maya Honing en Fairtrade Belgium te behalen, moet worden voldaan aan de volgende zes criteria:
1. Gemeentelijke overheid
De gemeenteraad keurt deze resolutie ten voordele van eerlijke handel goed en bevestigt zo dat de gemeente Oudergem deelneemt aan de campagne. Hij verbindt het gemeentebestuur ertoe om koffie en nog minstens twee fairtradeproducten te gebruiken, zowel voor interne behoeften als voor evenementen die het voor het publiek organiseert.
2. Winkels en horeca
Winkels en horecabedrijven in de gemeente bieden hun klanten minstens twee fairtradeproducten aan en maken hun deelname aan de campagne zichtbaar.
3. Bedrijven, organisaties en scholen
Bedrijven, instellingen, organisaties, verenigingen en scholen uit de gemeente bieden hun werknemers, hun publiek of hun leerlingen op regelmatige basis fairtradeproducten aan. Ze communiceren over hun deelname aan de campagne.
4. Communicatie en sensibilisering
De gemeente communiceert regelmatig via de lokale media en via haar eigen kanalen over haar deelname aan de campagne. Ze organiseert minstens eenmaal per jaar een evenement/een sensibiliseringsactie over eerlijke handel, gericht op het grote publiek.
5. Trekkersgroep
Er wordt een gediversifieerde trekkersgroep opgericht die representatief is voor de lokale actoren. Deze groep neemt en coördineert de nodige initiatieven voor de vooruitgang van de campagne; ze zorgt voor het blijvende engagement van de gemeente en helpt de gemeente om het label te behalen.  Deze groep, samengesteld uit verbindingspersonen, faciliteert zoveel mogelijk de betrokkenheid van burgers, verenigingen, ambtenaren, handelaars en bedrijven. Deze commissie brengt jaarlijks verslag uit aan de Gemeenteraad.
6. Lokale en duurzame landbouwproducten
Om ook de lokale boeren van bij ons een duwtje in de rug te geven, steunt de gemeente een nieuw initiatief om de consumptie van lokale en duurzame landbouwproducten te bevorderen. Het initiatief is permanent of zal minstens jaarlijks worden herhaald in het geval van een evenement. Het moet media-aandacht krijgen.
BESLIST
Artikel 1:
De gemeente sluit zich aan bij het project 'FairTradeGemeente', gecoördineerd door Oxfam-Wereldwinkels, Miel Maya Honing en Fairtrade Belgium.
Artikel 2:
De gemeente organiseert de sensibilisering en informeert haar personeel (vooral de centrale inkoop / inkoopmanagers), de lokale actoren (horeca, bedrijven, winkels, scholen enz.) en de burgers over eerlijke handel en over haar beleid van duurzame aankopen. De gemeente communiceert intern en extern over haar deelname aan de campagne.
Artikel 3:
In het kader van een beleid van duurzame aankopen op sociaal, ecologisch en economisch vlak, integreert de gemeente de criteria van eerlijke handel als selectiecriteria bij haar overheidsopdrachten voor minstens koffie en een ander product uit het Zuiden.
Voor deze producten doet de gemeente een beroep op leveranciers die producten aanbieden in overeenstemming met de internationale criteria van eerlijke handel volgens de FINE-definitie:
" Eerlijke handel is een handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, dat streeft naar meer gelijkheid in de internationale handel. Het draagt bij tot duurzame ontwikkeling door betere handelsvoorwaarden aan te bieden aan en de rechten te verzekeren van gemarginaliseerde producenten in het Zuiden. "