Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Maelschalck en van de heer Jeremy Van Gorp (MR-Open VLD) over de uitvoering van het STOP-principe

HET COLLEGE,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikels 84 en 84bis;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad, artikels 55 tot 60;
Overwegende wat volgt:
Op 14.09.2020 stuurde mevrouw Martine Maelschalck, via e-mail, een schriftelijke vraag naar de heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de gemeenteraad, en naar de heer Etienne Schoonbroodt, gemeentesecretaris:
Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Het STOP-principe is vastgelegd in het plan Good Move. Zoals u weet legt dit principe een hiërarchie vast onder gebruikers van de openbare weg, in volgorde: voetgangers (S van stappen), fietsers (T van trappen), openbaar vervoer (O) en wagens (P van personenwagens).
De groep MR-Open VLD is ervan overtuigd dat de veiligheid en het comfort van de "zwakke weggebruikers" in Oudergem verbeterd kunnen worden. We vragen ons echter af wat de omvang van die opdracht is.
Vandaar de volgende vragen:
 • Heeft de gemeente Oudergem plannen om het delen van de openbare weg te verbeteren
  • in het voordeel van voetgangers en fietsers? Bijvraag: wat met bakfietsen?
  • in het voordeel van het openbaar vervoer?
 • Over wat voor werkzaamheden gaat het dan?
 • Is er een inschatting van het budget?
Hartelijk dank.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Op 27.09.2020 antwoordde mevrouw Sophie de Vos, schepen, het volgende:
 • Zoals u ongetwijfeld weet, heeft Oudergem besloten zijn aanlegbeleid volledig te heroverwegen door de zwakke gebruikers centraal te plaatsen bij de beslissingen.
 • We sluiten ons bijgevolg helemaal aan bij de aanpak van het plan Good Move, dat de wijken rustiger wil maken ten voordele van de bewoners.
 • Het is echter van groot belang weg te geraken uit het debat "voor of tegen" en te beseffen dat de openbare ruimte iets is wat wordt gedeeld.
 • Daarom hebben we het debat willen objectiveren en hebben we een onafhankelijk studiebureau belast met een inventaris van alle zwarte punten op het gebied van zachte mobiliteit. Ik kan u reeds meedelen dat meer dan de helft van het werk is gedaan.
 • Om binnen de prioriteiten de hiërarchie vast te leggen zullen we het "Stop"-principe toepassen. Die aanpak wordt verdedigd door uiteenlopende actoren als het GRACQ en Touring. Hij bestaat erin dat men start bij de zwakste weggebruiker en vervolgens opschuift naar de minst zwakke: eerst de voetgangers (vaak vergeten in de mobiliteitsdebatten van de laatste jaren maar we willen hen opnieuw centraal plaatsen in onze beslissingen), dan de fietsers (ook bakfietsen), dan het openbaar vervoer en ten slotte de auto. Hierbij gaat het niet om het uitspelen van de ene verplaatsingswijze tegen de andere, maar om het inrichten van de openbare ruimte op zo'n manier dat iedereen er zijn rechtmatige plaats kan vinden.
 • Op basis hiervan zal Oudergem een nieuw meerjarenplan opstellen om geleidelijk aan een rustiger openbare ruimte uit te bouwen.
 • De gemeente zal echter niet alles alleen kunnen oplossen. Dit grote project zal gepaard moeten gaan met overleg met het Gewest maar ook, en dat vind ik bijzonder belangrijk, met de inwoners. Naast de aanpassingswerken zullen we ook essentiële noties als gedeeld gebruik en respect opnieuw een plaats moeten kunnen geven.
NEEMT AKTE
 • van het antwoord op de schriftelijke vraag
 • van de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website