Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heren Ivo Van Ginneken en François Lebovy (Ecolo-Groen) over de acties van Oudergem om bij te dragen aan een uitweg voor de asielcrisis

Geachte heer voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren, gemeenteraadsleden
Beste collega's,
Zoals u ongetwijfeld allemaal in de media gelezen hebt, vindt er op dit moment in onze hoofdstad een humanitaire crisis plaats. Asielzoekers leven op straat, in parken en in leegstaande gebouwen. Ongeveer 3.000 personen hebben geen hulp ontvangen na hun verzoek om opvang. De Belgische staat is meer dan 7000 keer veroordeeld door het Arbeidshof van Brussel en de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die België verplichten deze asielzoekers te huisvesten, stromen de laatste weken binnen.
Deze situatie is onhoudbaar op menselijk vlak. Wij beseffen dat de federale regering  verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. In Oudergem worden niet-begeleide minderjarige asielzoekers (de zogenaamde NBMV) al door Fedasil opgevangen in een voormalig rusthuis. Wij hopen dat de gemeente Oudergem haar steun kan uitbreiden. Op de gemeenteraad van 1 maart 2018 werd immers de motie "gastvrije gemeente" goedgekeurd.
Daarom hebben wij als fractie van Ecolo-Groen de volgende vragen:
 1. Welke hulp biedt de gemeente aan Fedasil? Op welke manier wordt er samengewerkt?
 2. Kan de gemeente, desnoods tijdelijk, een aantal asielzoekers opvangen?
 3. Beschikt de gemeente over leegstaande gebouwen die aan Fedasil ter beschikking gesteld kunnen worden?
 4. Kunt u, nu we de verjaardag van de stemming over de motie van 2018 naderen, informatie geven over de ondersteuningsacties die de gemeente heeft uitgevoerd voor migranten maar ook voor aanbieders van huisvesting?
Dank u voor uw antwoorden
 • Antwoord van Sophie de Vos en Didier Molders
Eerts en vooral wil ik benadrukken dat de huidige opvangcrisis niet alleen het gevolg is van een toevloed van migranten, maar ook van organisatorische tekortkomingen die alleen door de verantwoordelijke overheden en besturen kunnen worden opgelost:
Fedasil, dat zich uit veel opvanglocaties heeft teruggetrokken en desgevallend nu moeite heeft zijn capaciteit en personeelsbezetting uit te breiden...
Toen Fedasil contact met ons opnam voor de opening van het centrum voor niet-begeleide minderjarigen, evenals toen Samusocial dat deed, hebben we een gemeentelijke taskforce opgericht om ervoor te zorgen dat de bewoners in goede omstandigheden werden opgevangen.
Wij staan regelmatig in contact met dit transitcentrum van Fedasil voor minderjarigen.
Voor wat betreft de Samusocial  hebben wij onlangs nog een vergadering gehad met de beheerders van hun opvangcentrum over de behandeling van verblijfsaanvragen van hun bewoners.
Volgens een met het personeel van het Fedasil-centrum overeengekomen planning worden activiteiten en uitstapjes georganiseerd en geleid door ons team van gemeenschapswachters. Dankzij deze activiteiten kunnen de jongeren die in het centrum leven, vertrouwd raken met de gedragscodes en de gewoontes. Door deze ontmoetingen ontstaat een speciale band met de gemeenschapswachters.
Voor Samusocial nemen jonge adolescenten deel aan de activiteiten van ons jeugdhuis. De teams van de preventiedienst, en met name het Cempa, hebben regelmatig contact met de Samusocial. Door hun werk, dat voornamelijk gericht is op punctuele hulp (bijvoorbeeld het vinden van een school voor de kinderen) en begeleiding, zijn onze teams een bevoorrechte partner. Wij staan altijd klaar om in te grijpen als het personeel van Samusocial daarom vraagt.
We hebben ook een procedure opgezet voor jobsaanbieden en het selecteren van kandidaten voor vacatures bij Fedasil, in actieve samenwerking tussen het team van het gemeentesecretariaat en het OCMW.
De gemeente heeft noch de bevoegdheid, noch het personeel, noch de infrastructuur om Fedasil, de FOD Justitie te vervangen. De opvang van vluchtelingen is geen taak voor vrijwilligers met goede wil en een internetverbinding, een bed, koffie en croissants. Daarom zijn er efficiënte professionele structuren zoals het Rode Kruis, Samusocial, Caritas International en, ook al is het op dit moment moeilijk om erin te geloven, Fedasil.
Zoals ik net al zei, steunen wij en werken wij samen met het Fedasil-centrum voor minderjarigen en de opvangcentrum van Samusocial.
Wij hebben ook een actieve rol gespeeld bij de ontvangst van meer dan 250 Oekraïners en de ondersteuning van hun gastgezinnen.
Bij deze vele gelegenheden zijn wij verder gegaan dan onze opdracht : dagelijkse en 7/7 organisatie van ontmoetingen tussen gasten en opvanggezinnen, informatiesessies voor gastgezinnen, ontwikkeling van een cursusaanbod Frans, het vinden van plaatsen voor kinderen in kribben en scholen, organisatie van diverse activiteiten door het Paviljoen, informatiesessies voor het zoeken naar werk, enz.
Noch het OCMW, noch de gemeente beschikt over leegstaande gebouwen die voor de huisvesting van vluchtelingen kunnen worden gebruikt. Als er gemeentelijke appartementen leeg staan, is dat omdat ze worden gerenoveerd
Dit gezegd zijnde, is de oproep om een lokale opvanginitiatief (LOI) te vinden gehoord en moeten het OCMW en de Grondregie de mogelijkheden bespreken om een of andere toekomstige appartement aan een dergelijke LOI te wijden.
De goedkeuring van de motie "Gastvrije gemeente" op 1 maart 2018 voorziet in een jaarlijkse evaluatie in het kader van het Forum van Solidariteitsverenigingen van Oudergem.
Deze bijeenkomst vond plaats op 17 januari 2023.
Gedurende het verleden jaar was de gemeente op alle fronten aanwezig ten gunste van de vluchtelingen uit Oekraïne.
In 2022 (twee duizend twee en twintig) heeft de gemeente deelgenomen aan de oprichting van het platform ter ondersteuning van professionals en gastgezinnen. Onze juridische en sociale deskundigheid werd ingezet. De gemeente heeft actief deelgenomen aan de toevoeging van opvangvoorstellen op het regionale platform "bemyguest" waarop zij van 24/02/2022 tot 31/10/2022 620 opvangplaatsen voor vluchtelingen heeft ingericht.
De gemeente werkt nauw samen met de VZW "Het Paviljoen", een partner van de Forum van Solidariteistverenigingen van Oudergem. Dit VZW speelt een sleutelrol in de opvang van vluchtelingen. De VZW organiseert in het door de gemeente beschikbaar gestelde huis bijeenkomsten, diners, uitwisselingsmomenten, taalcursussen en andere activiteiten voor de vluchtelingen.
In dit verband is het belangrijk erop te wijzen dat het Pavilkoen de status van taaloperator heeft verkregen, gefinancierd en erkend door het COCOF, waardoor het kan samenwerken met het BAPA (onthaalbureau voor nieuwkomers), dat belast is met de uitvoering van het verplichte en gratis opvangprogramma in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van een sociaal beleid dat erop gericht is hun sociale, economische en culturele participatie te vergroten.
Sinds juni 2022 registreren en informeren de gemeentelijke diensten voor Sociale actie en Bevolking nieuwkomers in het kader van het integratieprogramma, in samenwerking met het BON (Brussels onthaalbureau voor inburgering) en het BAPA.
Het FASA legt de laatste hand aan de opstelling van een folder die, in de meest gangbare talen, mensen informeert die voor hun vestiging in de gemeente nuttige diensten nodig kunnen hebben.
 • Debat
Ivo Van Ginneken
Bedankt voor de antwoorden en alle inspanningen die al geleverd worden maar ik blijf herhalen dat een humanitairecrisis op dit moment plaatsvindt en we begrijpen dat het een bevoegdheid van Fedasil is maar mocht op korte termijn er ruimte zijn om azielzoekers tijdelijk desnoods op te vangen in Oudergem, dan hoop ik dat de gemeente Oudergem daarover bestaat.
Bedankt
Sophie de Vos
Ja. Ik kan toevoegen dat er is actueel een oproep om een opvanginitiatief LOI te vinden en we hebben dat gehoord en dus moeten de OCMW, de Grondregie de mogelijkheden bespreken om dat project af te maken.
 
 

 

 

Zitting van 09.02.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:09:49 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 22.12.2022 - Goedkeuring
 2. 00:10:09 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:10:16 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:10:22 | Brussels Handvest voor de integratie van gezondheid in alle gemeentelijke beleidsbeslissingen
 5. 00:11:40 | Synergie OCMW - gemeente en mutualisering van diensten Human Resources en Overheidsopdrachten
 6. 00:11:53 | Kunstvereniging van Oudergem - Seizoen 2021-2022 - Rekening
 7. 00:12:02 | Senioren Oudergem vzw - Dienstjaar 2021 - Rekening
 8. 00:12:09 | Verificatie van de gemeentekas - tweede en derde trimester 2022
 9. 00:12:15 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid - tweede en derde trimester 2022
 10. 00:12:19 | Partnerschapsovereenkomst met CF2M/CF2D: opzetten van inzamelpunten voor de nuttige toepassing van elektrisch en elektronisch afval - Bekrachtiging
 11. 00:12:28 | Belasting Reglement op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg- Wijziging
 12. 00:13:50 | BASISONDERWIJS - Lokale vervangingspool - Schooljaar 2022-2023: Partnerschapsovereenkomst tussen de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe (leidende organiserende overheid) en de Gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde (partners organiserende overheden) - Bekrachtiging.
 13. 00:14:00 | Advies over de ontwerp van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening in eerste lezing aangenomen door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in haar zitting van 10 november 2022 - Goedkeuring
 14. 00:14:28 | Strategisch Veiligheids- en Preventieplan van de Gemeente Oudergem - Bekrachtiging akkoord 2020-2021 verlengd tot 31/12/2022.
 15. 00:14:42 | Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2022 - Rekening
 16. 00:14:55 | Bekrachtiging van de overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot regeling van de modaliteiten en voorwaarden voor de toekenning van een jaarlijkse gewestelijke subsidie bestemd om de gemeente te ondersteunen bij de financiering van het gemeentepersoneel in het kader van het samenwerkingsprotocol inzake huisvesting
 17. 00:15:57 | Motie waarin de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Olivier VANDECASTEELE in Iran wordt gevraagd
 18. 00:28:15 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gemeentelijke kribben - software voor registratiebeheer- uitstel van 01/12/2022- uitstel van 22/12/2022
 19. 00:34:33 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de gedeeltelijke opening van het domein Hertoginnedal
 20. 00:40:00 | Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN) : Mobiliteitssubsidies
 21. 00:44:45 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het beleid van Oudergem inzake de bezetting van commerciële cellen
 22. 00:52:02 | Mondelinge vraag van de heren Ivo Van Ginneken en François Lebovy (Ecolo-Groen) over de acties van Oudergem om bij te dragen aan een uitweg voor de asielcrisis
 23. 01:03:35 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de maaltijden van de Brusselse Keukens