Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) betreffende het gebouw in Kouter 87

Geachte mevrouw de waarnemend burgemeester, geachte dames en heren schepenen, geachte mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega’s,
Punt 27 van de notulen van de vergadering van het college van 2 april vermeldt het volgende:
Dossier 17292 – Gemeentebestuur Oudergem – Renovatie van een appartementsgebouw, Kouter 87 – Advies van het college omtrent aanvraag stedenbouwkundige vergunning.
Beslist een voorwaardelijk gunstig advies uit te brengen omtrent aanvraag nr. 17292 voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend door het gemeentebestuur van Oudergem met betrekking tot de renovatie van een appartementsgebouw, Kouter 87, onder de volgende voorwaarde.
Beslist tevens om het dossier over te maken aan de gewestelijke dienst stedenbouw voor gepast gevolg.
Eind 2015 verklaarde de wnd. burgemeester, mevrouw Magdalijns, in De Oudergemnaar nr. 92:
"In de praktijk beoogt de opeisingsprocedure al twee privéwoningen waarvan de leegstand duidelijk is gebleken evenals een gebouw gelegen aan de Kouter dat toebehoort aan de Federale Regie der Gebouwen. Na opeising zullen die woningen worden beheerd door de gemeente, die ze zal gebruiken voor de noodopvang van vluchtelingen of kandidaat-vluchtelingen. ”Wat het vroegere gebouw van de rijkswacht langs de Kouter betreft, hebben wij officieel de Federale Regie der Gebouwen geïnterpelleerd. Bovenop de formele stappen willen wij hen interpelleren: is het normaal dat een publieke instelling woningen die haar eigendom zijn leeg laat staan?"
Ik stel me dus vragen omtrent dit dossier 17292, dat ik niet op de website van de gemeente heb gevonden, betreffende welk ik vermoed dat het dus niet het voorwerp vormt van een openbaar onderzoek, en inzake welk ik u verzoek ons uitleg te verschaffen aangaande het lopende project.
Hoe staat het anderzijds met de 2 privégebouwen die eveneens zouden worden opgeëist om er migranten in op te vangen?
Ik dank u voor uw antwoord.
Nathalie WYNS, gemeenteraadslid voor Liste Citoyenne 1160
Referentie:
  • Antwoord van de heer Bruno Collard - schepen
Eind 2015 werd een opeisingsprocedure gestart voor 3 panden, waaronder het gebouw in Kouter 87, in het kader van de zogenaamde "wet Onkelinx".
De andere twee bedoelde panden zijn momenteel bezet. De procedure heeft haar afschrikkende werking gehad.
Tot in 2017 heeft het college de beperkingen van deze wet, die werd geacht opeising mogelijk te maken, naar de letter gevolgd door het opstellen van lijsten van opeisbaar onroerend goed.
We hebben eraan verzaakt, vermits het vredegerecht heel ver is afgeweken van de macht die deze wet hem toekende - een macht die beperkt was tot het vastleggen van de schadevergoeding verschuldigd aan de eigenaar van het opgeëiste goed. De vrederechter heeft het opeisingsprincipe op zich in vraag gesteld.
Tegelijkertijd werd er een onderhandeling aangevat met de Regie der Gebouwen. Op het einde daarvan hebben wij dit pand - via gewestelijke subsidies - kunnen verwerven. De gestarte beroepsprocedure tegen de beslissing van de vrederechter is zonder voorwerp gebleken.
Het goed is verworven op 15 december 2016, met de verplichting om twee bewoners (ex-rijkswachters) in 2 van de 6 oorspronkelijke appartementen te laten blijven. De lege appartementen zijn helaas ongezond en beantwoorden niet meer aan de veiligheidsnormen, onder meer op het vlak van elektriciteit. Het is dus niet mogelijk om er bewoners in onder te brengen, ook niet voorlopig - ongeacht hun hoedanigheid en herkomst.
Bovendien wijzen het studiebureau en de veiligheidscoördinator die voor dit project zijn aangeduid, ons erop dat het onmogelijk is aan de renovatie van het gebouw te beginnen als het bewoond is.
Er werd een architectuurbureau aangeduid om een ontwerp uit te werken.
Het gefinaliseerde vergunningsaanvraagdossier voor een diepgaande renovatie werd ingediend in 2018. Het kreeg gunstig advies van het college. Openbaar onderzoek was niet vereist.
Ontwerp
Het bevat de creatie van 8 appartementen: 4 wooneenheden met 3 slaapkamers en 4 wooneenheden met 2 slaapkamers. De twee appartementen die bijkomend zijn ten opzichte van de bestaande zes, worden tot stand gebracht via transformatie van de oude kantoorruimten op de gelijkvloerse verdieping.
Aangezien er aanvullende plannen zijn gevraagd aan de ontwerper, zal de vergunning naar verwachting weldra worden afgeleverd.
De kostprijs van de renovatie wordt op 1.150.000 euro geraamd - het Gewest liet ons onlangs weten dat we een subsidie van 640.000€ zouden krijgen.
Zodra de vergunning is verkregen, zal het studiebureau een bestek opstellen, dat de dienst nog voor het einde van dit jaar zal trachten aan te besteden om begin 2020 de werken te kunnen bestellen.