Bestuur & Politiek

Interpellatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront ACOD-ACV-VSOA- verdaging punt van 23/05/2019

Mevrouw de Burgemeester
Dames en Heren Schepenen
Dames en Heren Gemeenteraadsleden
Mijnheer de Gemeentesecretaris
Het gemeenschappelijk front ACOD – ACV – VSOA, dat het personeel verdedigt van de 19 gemeenten, 19 OCMW's, 5 openbare ziekenhuizen van het IRIS-net en verschillende verenigingen Hoofdstuk XII, is nu al enkele maanden in de weer om de terechte eisen te ondersteunen van de werknemers van de lokale besturen.
Omdat wij niet kunnen aanvaarden dat de kosten van levensonderhoud (huur, voeding, consumptiegoederen, opvoeding van de kinderen en nog veel meer,…) het voor een aantal personeelsleden onmogelijk maakt een waardig leven te leiden:
  • Eisen wij een algemene baremaherziening van 10% bij de lokale besturen; zelfs dat zou nauwelijks volstaan om de achterstand goed te maken op de barema's van de Waalse en de Vlaamse lokale besturen.
  • Wij eisen dat de personeelsleden van niveau E in de baremaschalen van niveau D worden geplaatst.
  • Wij eisen de herinvoering van de sociale programmatie (eindejaarspremie), daar waar ze werd geschrapt.
Omdat wij niet kunnen aanvaarden dat talrijke personeelsleden onder arbeidscontract worden aangeworven en omdat vele van die contracten hen in een onzekere, wankele situatie stort (onder andere subsidie-gebonden contracten):
Omdat wij van mening zijn dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nood heeft aan kwaliteitsvolle diensten voor een bevolking die, in de meeste gevallen, bijzondere aandacht verdient:
Omdat ons Gewest een krachtige operator moet zijn op het vlak van nieuwe jobs:
  • Eisen we een massale statutarisering van het personeel in de lokale besturen.
  • Eisen we nieuwe jobs om de werkloosheid gedeeltelijk op te vangen, maar ook om een arbeidsduurvermindering mogelijk te maken met behoud van de verworvenheden en een vermindering van de werklast.
  • Eisen we veilige arbeidsomstandigheden voor de personeelsleden en een redelijke psychosociale last, zonder het schrikbeeld te zien opdagen van permanente stress en veelvuldige gevallen van burn-out.
De werknemers, onze leden, onze militanten, sparen sinds juli 2018 kosten noch moeite om hun eisen kracht bij te zetten. Hun vastberadenheid, die wij met hen delen, en hun verlangen blijven maar toenemen, omdat ze zo sterk hopen dat de onderhandelingen die wij gaan voeren met de politieke lokale overheden, met succes bekroond zullen worden.
We hebben al een aantal acties gevoerd: 10.000 handtekeningen in het kader van een personeelspetitie; handtekeningen die we in september 2018 aan de minister-president hebben overhandigd ter gelegenheid van een actie met onze militanten – een verrassingsactie op de burgemeestersconferentie in september – een werkonderbreking van twee uur in de lokale besturen in oktober 2018 – een stakingsdag en een betoging in november 2018.
En we laten het daar niet bij!!! We zijn vastbesloten om bij elke nieuw samengestelde gemeenteraad langs te gaan om de verkozenen aan te spreken, zowel die van de meerderheid als van de oppositie.
We vragen jullie dan ook, dames en heren, om een standpunt in te nemen in verband met onze eisen; een verantwoordelijk standpunt, zonder "rond de pot te draaien". Dit standpunt moet u innemen in uw politieke formatie, maar ook in deze gemeenteraad, het hart van de lokale democratie.
Wij vragen jullie om ons duidelijk te zeggen wat jullie politieke keuzes zijn voor de komende zes jaar om de werknemers van de lokale besturen meer en beter te valoriseren.
Wij danken jullie voor jullie aandacht.
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester
1. loonsverhoging van 10 %
Dat er opnieuw moet worden geïnvesteerd in het gemeentepersoneel, daar twijfelt niemand aan. 
Dat de herinvestering dient te gebeuren door de lonen te verhogen met 10% is iets heel anders. De eis van een loonsverhoging is immers niet de enige manier waarop de gemeente investeert in haar personeel en een evenwicht moet budgettair houdbaar zijn tussen verschillende acties:
  • Oudergem heeft een aanvullende pensioenverzekering afgesloten voor de contractuele personeelsleden - met als kostprijs: meer dan € 210.000 jaar; 
  • sinds 2016 heeft Oudergem het opleidingsbudget bijna verdubbeld; 
  • we zijn vanaf 2018 ook begonnen met het aanwerven van meer begeleidend en deskundig personeel ter ondersteuning van de organisatie en de collega's die in contact komen met het publiek en we moeten daarmee verdergaan.
Tot slot, gelet op de uitdaging van de pensioenen, gaat het bij het automatisch verhogen van 10 % van de lonen niet gewoon om een stijging van de budgettaire last met 1,8 miljoen euro, het zou veel meer zijn rekening houdend met de aanvullende pensioenverzekering van de contractuele personeelsleden die evenredig is aan de loonmassa en met de stijging van de bijdragen verschuldigd voor de overheidspensioenen die zullen blijven stijgen en een piek zullen kennen die overeenkomt met 2/3 van onze loonmassa in 2030.
We zijn niet gekant tegen een loonsverhoging maar we moeten de omvang ervan in kaart brengen in het licht van alle andere personeelsbehoeften waarin we willen voorzien.
2. Personeelsleden van niveau E opnemen binnen de schalen van personeelsleden van niveau D
Het is een optie waarmee we niet kunnen doorgaan aangezien de personeelsleden van niveau D het niet zouden toestaan dat ze op basis van dezelfde loonschaal betaald zouden worden als personeelsleden van niveau E die over geen enkel diploma beschikken. Oudergem heeft de voorkeur gegeven aan een ander pad: stabiele arbeidsplaatsen blijven openstellen voor personen zonder enig diploma, zelfs niet van de basisschool en voor hen een carrière uitwerken waardoor ze ploegbaas kunnen worden of ze kwalificerende opleidingen bieden die toegang geven tot hogere niveaus.
3. Eindejaarspremie
Oudergem betaalt haar medewerkers een eindejaarpremie en vakantiegeld.
4. Statutariseringsbeleid
Oudergem is de gemeente die, na stad Brussel, het meest statutariseert met meer dan 40% statutaire personeelsleden en waarbij acties worden ondernomen om 50% te halen.
5. Arbeidsomstandigheden
Oudergem investeert in de veiligheid van haar werknemers: al bijna tien jaar hebben we geen ernstig ongeluk meer gehad ondanks het feit dat er heel wat medewerkers zwaar werk verrichten (maar dan honderd arbeiders en functies met fysieke belasting ).
Wat betreft de psychosociale belasting, worden in Oudergem de meeste analyses uitgevoerd van de 19 gemeenten. Alleen al tijdens de voorbije twee jaar hebben vijf diensten of eenheden een analyse in verband met psychosociale belasting laten uitvoeren om diverse problemen aan te pakken, gaande van de absenteïsmegraad (kinderdagverblijf 'Les Oursons"), turn-over (stedenbouw) tot het verrichten van diensten op een gedecentraliseerde werkplek en opgenomen in een andere werkomgeving dan de gemeente (Chirec).