Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Pauline Vermeiren en mevrouw Marie-Pierre Bauwens (ECOLO-GROEN): Versterking van het Brusselse groene netwerk

Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de burgemeester,
dames en heren schepenen
, beste collega's
Iedereen is het er over eens dat Oudergem een groene gemeente is, niet alleen omdat ze aan de rand van het Zoniënwoud ligt, maar ook omdat ze over heel wat groene ruimten beschikt, zoals het Senypark en de Groene Wandeling.
De afgelopen twintig jaar zijn op gewestelijk niveau acties ondernomen om de aanleg of renovatie van groene ruimten te versterken in het algemene kader van het programma voor het groene netwerk.
Dit concept van "groen netwerk" omvat verschillende functies:
  • een sociorecreatieve functie die de beoefening van openluchtsporten en burgerontmoetingen mogelijk maakt
  • een ecologische en milieuvriendelijke functie die een betere circulatie van fauna en flora of de afzwakking van de hitte-eilandeffecten mogelijk maakt
  • een functie qua landschap, cultuur en erfgoed, waardoor het gebouwde erfgoed en de verfraaiing van de stad beter tot hun recht kunnen komen.
In de praktijk steunt de uitvoering van het groene netwerk op verschillende hefbomen, waaronder de aankoop van nieuwe terreinen door het Gewest voor de aanleg van nieuwe groene ruimten.
Vandaar onze volgende vragen:
  • Hoe sluit onze gemeente aan bij dit project om het Brusselse groene netwerk te versterken?
  • Welke gebieden zijn door de gemeente aangewezen als gebieden die het gewestelijke groene netwerk kunnen versterken?
Alvast bedankt voor uw aandacht.
Pauline VERMEIREN en Marie-Pierre BAUWENS
gemeenteraadsleden ECOLO GROEN
Antwoord van de heer Alain Lefebvre, Schepen:
Geachte collega's,
Wij hebben niet gewacht op gewestelijke initiatieven om zelf projecten rond de aanplanting van bomen langs onze wegen en op onze openbare ruimten te ondernemen (recent Boon, Chaudron, Heilig-Hart), om onze voetgangersstraten te renoveren of om meerdere collectieve moestuinen te ontwikkelen en te ondersteunen (Sint-Anna, in uitvoering) en ook om het Zoniënwoud en de randen van het woud te verdedigen.
Wij hebben bijna 2 jaar geleden een reglement met de benaming "adopteer een boomvoet en vergroen uw gevel" ingevoerd voor particulieren.
Wij hebben ook projecten die de te bebouwen ruimte aantasten, maar die grotendeels beplante eigendommen zijn. Wij grijpen elke gelegenheid aan om het groene netwerk te verbeteren.
We steunen burgers die hun projecten doen aansluiten bij de initiatieven rond "Vooruit met de wijk".
Wij nemen initiatieven om onze gemeentelijke gebouwen en hun omgeving groener te maken: schoolpleinen, de residentie Koningin Fabiola. Onze afdelingen Groenplan en Wegen zijn zeer betrokken bij deze projecten en wij danken hen voor hun uitstekende bijdrage.
In het kader van het ontwerp van RPA Herrmann-Debroux hebben wij de verwezenlijking van een aantal nieuwe groene ruimten aangevraagd, waaronder 24.000 m² op de Demey-site (particulier eigendom) en tal van oppervlakten in gewestelijke eigendommen. Ze dragen allemaal bij tot de versterking van het groene netwerk in Oudergem.
Op 16 juni ontvingen wij een brief van de minister van Leefmilieu met de mededeling dat een buitengewoon budget was vrijgemaakt om in te spelen op voorstellen voor de aankoop van nabije groene ruimten ter versterking van het groene netwerk. Antwoord verwacht tegen 15 juli; een korte deadline, aangezien het de bedoeling was potentiële sites aan te wijzen, het project te motiveren en ook diverse informatie te verstrekken.
Oudergem heeft op 15 juli geantwoord, waarbij de volgende sites werden genoemd en de verwachte informatie werd verstrekt.
  • Domein van Hertoginnendal: strook grond grenzend aan de loop van de Woluwe en de Vorstlaan: 20.000 m² (openbaar domein)
  • Onbebouwd terrein op de hoek van de Idiersstraat en de Zandgroeflaan: 420 m² (privé-eigendom)
  • Ecologische corridor tussen het Zoniënwoud en het Park van Tenreuken: 6.000 m² (privé-eigendom)
  • Verbindingscorridor Mezengaarde - Woluwepark: 700 m² (privé-eigendom)
  • Verbindingscorridor Prinsenpark (Vanden Thorenlaan) - Zoniënwoud: 4.500 m² (openbaar domein)
Op 22 september ontvingen wij een ontvangstbericht met de mededeling dat een vijftigtal voorstellen was ingediend. De minister kondigde aan dat "het in 2021 beschikbare budget en de korte deadlines voor het gebruik ervan het slechts mogelijk maken dit jaar een beperkt aantal verrichtingen uit te voeren, maar dat de voorstellen die niet worden geselecteerd, zullen worden bijgehouden voor mogelijke toekomstige acties".
Wij hopen dan ook dat onze wil om deel uit te maken van dit gewestelijke initiatief op prijs zal worden gesteld en dat onze voorstellen zullen worden gevolgd door de verwachte acties.
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, Schepen
Ik wil hier het volgende aan toevoegen:
Bij elk project voor de renovatie van de openbare ruimte wordt een volledige denkoefening gehouden over de vergroening van de wijk, naast de projecten voor de aanplanting van bomen, die losstaan van de renovaties.
Ik heb bijna 2 jaar geleden een reglement voor de "vergroening van de gevels en de adoptie van boomvoeten" ingevoerd voor particulieren.
Wij zijn bezig met de aanleg van een nieuwe collectieve moestuin in Sint-Anna, die bij de ongeveer vijftien reeds bestaande moestuinen komt.
We hebben een aantal gemeentelijke gebouwen groener gemaakt.
Deze vergroening maakt ook deel uit van de denkoefening voor de nieuwe gemeentelijke gebouwen.
De schoolpleinen worden vergroend dankzij de diensten Groenplan en Wegen - die ik dank - en er worden daar collectieve moestuinen aangelegd, net zoals bij de residentie Koningin Fabiola.
Kortom, wij rusten niet op onze lauweren, als ik dat zo mag zeggen.