Bestuur & Politiek

Goedkeuring van de wijziging van het reglement en van de naam van de "Raad van Sociale Actie en Solidariteit" in "Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem (FSVO)"

Reglement  van  het forum van de solidaire verenigingen van Oudergem (FSVO).
HOOFDSTUK  I OPRICHTING, BENAMING  EN  ZETEL.
Artikel 1.       
Op initiatief van de Gemeenteraad van Oudergem wordt een «Forum van de solidaire Verenigingen van Oudergem » opgericht, hierna « Forum » genoemd.
Artikel 2.
Het Forum heeft zijn zetel en zijn secretariaat op het Gemeentehuis van Oudergem.
HOOFDSTUK II DOEL.
Artikel 3 .
Het Forum is een adviserend orgaan dat, als officieel  erkend woordvoerder van de belangen van  de vertegenwoordigde verenigingen, van gedachten wisselt over alle onderwerpen die rechtstreeks of onrechtstreeks sociale actie en solidariteit in de gemeente betreft.
Het Forum geeft kennis van de uitslag van zijn besprekingen aan het Schepencollege.
Artikel 4 .
Het Forum is bevoegd, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het Schepencollege of van de Gemeenteraad, om advies te verstrekken over alle sociale, economische, hygiënische, culturele, pedagogische en juridische aspecten van problemen die het geheel van vertegenwoordigde verenigingen aanbelangen.
HOOFDSTUK III VERGADERINGEN   EN  SAMENSTELLING.
Artikel 5 .
Het Forum is, voor de duur van de legislatuur, samengesteld  uit afgevaardigden van alle door het Schepencollege aangenomen sociale  verenigingen en dit in functie van hun inzet op sociaal gebied.          
Andere verenigingen mogen tijdens de legislatuur hun erkenning aanvragen. Ze moeten hiertoe de borgstelling van het Schepencollege bekomen.
Elke democratische politieke partij mag een lid in zijn midden aanduiden.
Artikel 6 .
Het Forum vergadert minstens drie keer per jaar.
Het wordt bijeengroepen door de Voorzitter of door een beslissing van het uitvoerend bureau. Hij mag ook worden bijeengeroepen op aanvraag van minstens één derde van zijn leden.
Artikel 7.
De oproeping moet minstens vijf vrije dagen voor de zitting aan de leden worden overgemaakt.
Artikel 8 .
De zittingen worden door de voorzitter van het Forum voorgezeten.
Bij zijn ontstentenis, wordt hij vervangen door één van de Ondervoorzitters en, wanneer deze eveneens afwezig zijn, door een lid van het uitvoerend bureau.
Artikel 9.
De beslissingen tijdens de vergaderingen getroffen worden met de gewone meerderheid aangenomen. Het  advies van de minderheid wordt eveneens aan het proces-verbaal toegevoegd.
De aanwezigheid van een derde der leden is vereist om geldig te beslissen.
Artikel 10 .
De handelingen die het Forum binden worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris.
Wat de macht op financieel gebied betreft en o.a. de handelingen met betrekking tot het gebruik van een rekening bij een financiële instelling, waakt het uitvoerend bureau er over dat de gezamenlijke handtekeningen van  twee personen steeds worden vereist, waarvan deze van de voorzitter of van een persoon door deze laatste aangeduid.
Artikel 11 .
Het Forum beraadslaagt over de punten van de agenda.
Een punt mag echter, met toestemming van de meerderheid der aanwezige leden, aan die agenda worden toegevoegd.
Artikel 12 .
Het proces-verbaal van de zittingen van het Forum worden in een speciaal register ingeschreven dat bewaard wordt ten zetel van het Forum.                                     
Elk proces-verbaal wordt getekend, door de Voorzitter en de Secretaris, na bekrachtiging ervan door het Forum tijdens zijn volgende zitting.
Een kopij van het proces-verbaal zal aan ieder lid opgestuurd worden.
Artikel 13 .
Indien nodig  mag het Forum werkgroepen oprichten gelast met het onderzoek van zaken die een grondige studie vereisen of voor de voorbereiding van een eenmalige activiteit.
Hij mag beroep doen op buitenstaanders aan het Forum gelet op hun bijzondere bevoegdheid.
De commissies moeten verslag uitbrengen bij het Forum binnen de door hem bepaalde termijn.
Artikel 14 .
De leden van het Forum moeten afgevaardigd zijn door een vereniging of een groepering die haar zetel of haar voornaamste activiteit op het Oudergems grondgebied heeft.
Hun mandaat wordt niet bezoldigd.      
Eén lid mag slechts één organisatie of instantie vertegenwoordigen.
Bij afwezigheid van een lid, mag deze vervangen worden door zijn plaatsvervanger.
HOOFDSTUK  IV.   BELEID .
Artikel 15 .
De Burgemeester of zijn afgevaardigde  en de Voorzitter van het Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn van Oudergem zijn  van rechtswege lid van het Forum met beraadslagende stem. De Schepen van de Sociale Actie en van Solidariteit zal   samenroepen en voorzitten tijdens de installatie van het Forum.
Artikel 16 .
De Burgemeester of zijn afgevaardigde  zit  het Forum voor.
Deze  kiest in  zijn schoot een uitvoerend bureau als volgt samengesteld : een voorzitter, twee ondervoorzitters, een penningmeester, een secretaris en een adjunct-secretaris. Samen vormen ze het bureau van het Forum.
Die aanstellingen moeten de meerderheid der stemmen bekomen. In geval van onbesliste uitslag, zal een tweede beurt plaatshebben tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen bekomen hebben.
De benoeming van het bureau van het Forum moet vervolgens door het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad van de Gemeente van Oudergem goedgekeurd worden.
Artikel 17 .
Het sociaal jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 18 .
Uitgezonderd het jaar van de installatie, adresseert het Forum ieder jaar, voor 1 maart, een activiteit verslag waarin o.a. de rekeningen van het verstreken jaar  worden opgenomen.
Het Forum zal twee rekeningcontroleurs aanduiden.
Artikel  19 .
In geval van ontbinding van het Forum zal het netto-actief van het sociaal vermogen ter beschikking van de gemeenteraad worden gesteld. Alleen deze laatste is bevoegd om de ontbinding uit te spreken.