Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : Stadmus Project

Mijnheer Voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van het college,
Beste collega's,
Het project tot uitbreiding van de Stadmusschool aan Henri de Brouckèrelaan beoogt de samenvoeging van twee scholen op hetzelfde terrein, de aanzienlijke toename van het aantal leerlingen, leerkrachten en ouders en de bouw van een gebouw met twee verdiepingen aan de straatkant, de aanleg van een parkeerplaats met 24 plaatsen aan de binnenkant van het blok en de aanleg van een kus en een oprit.
Dit project wekt de vrees van vele omwonenden, een toename van de mobiliteit van de scholen, een toename van de geluidsoverlast, het verlies van licht met de creatie van een nieuwe vis-à-vis voor de buren, de creatie van een parkeerplaats binnen het blok die extra overlast zal veroorzaken, de creatie van een kiss and drive met privatisering van het bestaande trottoir. 
Mijn vragen zijn als volgt:
 • Is er een mobiliteitsstudie aan dit project verbonden gezien de toename van de bevolking ter plaatse?
 • Is het normaal om de huidige indeling en de afmetingen ten opzichte van het aangrenzende gebied te wijzigen of laat de grond andere opties toe?
 • Kunnen we de stoep privatiseren om er een kiss and drive van te maken?
 • Is het toegestaan het aantal parkeerplaatsen aan de binnenkant van het blok te vergroten?
 • Is de gemeente door de aanvrager geraadpleegd en zo ja, wat was haar reactie en wat zal haar standpunt zijn?
Bedankt.
Carinne Lenoir
 • Antwoord van de heer Alain Lefebvre, Schepen :
Mevrouw het gemeenteraadslid,
Ik zal u namens het college antwoorden.
Het uitbreidingsproject van de Nederlandstalige Stadmusschool ligt voor Henri de Brouckèrelaan. Het gebouw ontwikkelt zich in de diepte naar de binnenkant van het blok. Oudere gebouwen worden verwijderd, recreatiegebieden worden heringericht en achter de huizen aan de Berlaimontlaan wordt een openluchtparkeerplaats aangelegd, die via het gebouw toegankelijk is. Noch het bestaande kinderdagverblijf aan de Brouckèrelaan, noch het terrein voor de Isidore Geyskenslaan worden echter door het ingediende project aangetast.  
Minister Sven Gatz kondigde ook aan dat de uitbreiding bedoeld is om de kleuterklassen die momenteel op Invalidenlaan zitten, te huisvesten.
Het project werd van 14 september tot 15 oktober aan het publiek voorgelegd. Het project werd gepresenteerd tijdens een openbare vergadering op 22 september. Iedereen kon het volledige aanvraagdossier raadplegen via Openpermits.
Het openbaar onderzoek heeft ongeveer 50 reacties opgeleverd die nog worden geanalyseerd maar die ik hier slechts kort kan samenvatten:
 • Onevenredig karakter van het programma (verdubbeling van de schoolcapaciteit) in strijd met de onderwijsdoelstellingen met alle gevolgen van dien
 • Gebrek aan integratie van het geplande gebouw voor de Henri de Brouckèrestraat in de omringende stedelijke omgeving en vermindering van de huidige landschapskwaliteit.
 • Meer overlast in het interieur van het blok
 • Overlast door buitenschoolse activiteiten
 • Negatief effect op mobiliteit en parkeren
 • Project schadelijk voor de biodiversiteit en extra land artificialisatie
 • Overlast door de bouwplaats
Maar ook meer positieve reacties
 • Verzoek om recreatiegebieden en parkeerplaatsen open te stellen voor kinderen uit de buurt
 • Nieuw gebouw voor een betere opvang van kinderen, het zou een plaatselijke school blijven
 • De straatgevels tonen niet meer architectonisch belang dan de gevel van het voorgestelde gebouw.
 • Overdag zijn er weinig lawaaiige momenten en na 16.00 uur zijn ze onbestaande.
 • Buitenschoolse activiteiten voor educatieve doeleinden en niet voor feesten
Het project zal op 27 oktober door de overlegcommissie worden onderzocht. Het College zal dan beslissen op basis van alle elementen in het dossier. De behandeling van deze aanvraag en de beslissing om de vergunning te weigeren of af te geven wordt genomen door de regio.
Ik ga nu over tot uw vragen.
Er is geen mobiliteitsstudie in verband met dit project uitgevoerd. Dat is niet wettelijk verplicht. De gevolgen voor de mobiliteit worden behandeld in het bij het project gevoegde effectrapport. Verschillende reacties wijzen op tekortkomingen in dit opzicht.
Het project verandert de indeling van de huidige gebouwen en voorziet in grotere meters. Je vraagt me of dit normaal is of dat er andere opties zijn? Het project gaat vergezeld van talrijke verzoeken om afwijking van titel 1 van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening:
 • Art 3 - voorgevelindeling
 • Art 4 - Bouwdiepte
 • Art 5 - Voorgevel
 • Art 6 - Dakhoogte
 • Art 11 - achterwaartse zone
 • Art 13 - doorlaatbaar oppervlak
Sommige van deze derogatieverzoeken zijn, hoe zal ik het zeggen... van een zeker belang. Als zij door de regio zouden worden toegekend, zouden zij ernstig gemotiveerd moeten zijn. Het is de regio die ter zake bevoegd is, maar de gemeente kan uiteraard haar mening geven.
Zoals verschillende eisers wijst u op de aanwezigheid van een kiss and drive die het trottoir privatiseert. Dat kan niet zonder de instemming van de gemeenteraad. Deze overeenkomst is niet aangevraagd.
Bij alle recente projecten heeft de regio zich verzet tegen de aanleg van parkeerplaatsen in de open lucht op particuliere percelen, zelfs voor scholen. De meest recente weigering betreft twee plaatsen langs de weg voor de school “Saint-Hubert” in Drie Fonteinengaarde. Ze toestaan in het interieur van het blok zou duidelijk in strijd zijn met de huidige richtsnoeren.
Op 2 juli 2021 organiseerde de regio een projectbijeenkomst voorafgaand aan het indienen van de vergunningsaanvraag. Tijdens deze vergadering heb ik reacties geuit die sterk lijken op die van de bewoners van het project. Samen met de burgemeester, destijds locoburgemeester van Openbare Ruimte en Mobiliteit, ontvingen wij op 19 augustus de initiatiefnemers van het project en herhaalden wij onze vragen.
Daarna hebben we ook een informatiebijeenkomst bijgewoond die in de school was georganiseerd voor ouders en omwonenden en hebben we onze eerdere reacties herhaald.
Wij zullen echter niet afwijken van onze gebruikelijke houding: het college zal zijn officiële advies uitbrengen na de vergadering van het overlegcommissie op 27 oktober.

 

Zitting van 20.10.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:02:32 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022 - Goedkeuring
 2. 00:02:37 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:02:42 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:02:52 | Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename
 5. 00:03:07 | Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Jasmine Boumraya. Eedaflegging en aanstelling van de heer Ivo Van Ginneken.
 6. 00:04:09 | Gemeenteraad - Voorranglijst
 7. 00:04:16 | Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging
 8. 00:04:22 | Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2022
 9. 00:04:32 | Overeenkomst voor de overdracht van aandelen van de C.V. En Bord de Soignes aan het gemeentebestuur van Oudergem - Overdracht: 5.775 aandelen (0,29c/aandeel) - Bedrag: 1.674,75 euro
 10. 00:04:55 | Vijfde gemeentelijke kinderdagverblijf, Triomflaan : Principieel akkoord over de aanvraag om infrastructuursubsidie van het “plan Cigogne” voor het onderdeel van het gebouw gelegen op Triomflaan 160 bestemd voor het kinderdagverblijf
 11. 00:05:15 | BASISONDERWIJS - Inter-netwerk territoriale polen - Overeenkomst tussen de Gemeente Oudergem (organiserende overheid van de vier samenwerkende gemeentelijke basisscholen) en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (organiserende overheid van het scholencentrum "L'Ecole intégrée" (territoriale pool).
 12. 00:05:32 | BASISONDERWIJS - Arbeidsreglement - Gesubsidieerde gemeentelijke basisscholen.
 13. 00:05:51 | Subsidie 2022 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem
 14. 00:06:00 | Belgisch federaal programma voor gemeentelijke internationale samenwerking (PGIS) 2022-2026 - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, de gemeente Aït Zineb (Marokko) en Brulocalis.
 15. 00:06:18 | Aanhangsel van de overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling van een dienst van energieboekhouding met Sibelga - bekrachtiging
 16. 00:06:28 | Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen.
 17. 00:06:46 | Motie ter bestrijding van elke vorm van discriminatie bij de toekenning van federale steun voor energie
 18. 00:28:29 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): « Côté Colline » project
 19. 00:42:39 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : initiatieven om het leren van Nederlands te bevorderen.
 20. 00:54:16 | Mondeling vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) : besprekingen met Batopin over geldautomaten
 21. 00:59:58 | Mondelinge vraag van de heer Christophe Magdalijns over de uitzetting van personen die het gebouw Waversesteenweg 1085 illegaal bewonen.
 22. 01:04:59 | Mondelinge vraag van Mevrouw Véronique Artus over de benoeming van een coördinator van belanghebbenden voor de aanpak van dakloosheid op ons grondgebied
 23. 01:10:40 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : Stadmus Project