Bestuur & Politiek

Oproep van kandidaten voor toelating tot de stage als directeur van de Academie "Franz Constant" - Machtiging om de aanwervingsprocedure te starten - Bekrachtiging

De Raad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het Decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van bestuurders;

Gezien de beraadslaging van het College met referentie 002/19.03.2019/B/0007 om een besluit te nemen over het functieprofiel, de vorm van de oproep (intern/extern) en om een oproep tot kandidaatstelling te lanceren;

BESLIST te bekrachtigen de beraadslaging van het College  College met referentie 002/19.03.2019/B/0007 om een besluit te nemen over het functieprofiel, de vorm van de oproep (intern/extern) en om een oproep tot kandidaatstelling te lanceren.