Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Anastasia Bakounine (ECOLO-GROEN) betreffende installatie en toegankelijkheid van de stembureaus voor de verkiezingen op 26 mei eerstkomend

Nu de verkiezingen op 26 mei eerstkomend naderen, zouden wij graag de maatregelen kennen die de gemeente heeft genomen inzake installatie en toegankelijkheid van de stembureaus.
Na de verkiezingen op 14 oktober 2018 werd immers op de website van de gemeente een "news"-item gepubliceerd omtrent de toegankelijkheid van de verkiezingen: de personen met beperkte mobiliteit waren uitgenodigd om te antwoorden op een onlinepeiling bedoeld om de toegankelijkheid van de stembureaus te verbeteren met het oog op de verkiezingen in mei 2019. Die vragenlijst was een initiatief van CaWab (Waals-Brussels Collectief Toegankelijkheid) en Brussel Plaatselijke Besturen.
Vermits de installatie van de stembureaus gebeurt op de vrijdag voor de verkiezingen, worden de lessen bovendien algemeen opgeschort in de 4 gemeentelijke schoolcentra.
Mijn vragen luiden als volgt:
  • Hoeveel Oudergemnaars hebben deze oproep beantwoord?
  • Welke waren de resultaten en conclusies van deze peiling?
  • Welke maatregelen zijn er genomen om de toegankelijkheid van de stembureaus in Oudergem te verbeteren?
  • Gaan de lessen in onze 4 schoolcentra door op vrijdag 24 mei?
Bij voorbaat dank voor uw antwoorden
Anastasia Bakounine
  • Antwoord van mevrouw Lieve Jorens - schepen
Mevr Bakounine, ik dank u voor uw vraag die ons toelaat de resultaten van de bevraging over de toegankelijkheid van onze stemlokalen in Oudergem toe te lichten. De bevraging waarnaar u refereert heeft onze volle aandacht gekregen en de acties die hierna worden toegelicht werden genomen in samenwerking met mevr Eloïse Defosset, schepen bevoegd voor de verkiezingen, en de dienst Bevolking.
Over het gehele Brusselse Gewest hebben in totaal 121 personen deelgenomen aan de bevraging, waarvan er 95 alle vragen beantwoord hebben én woonachtig zijn in het Brussels Gewest. Van deze 95 zijn er 7 Oudergemnaren. 
De antwoorden op de vragen waren doorgaans zeer positief voor onze gemeente. Alle 7 personen waren erin geslaagd te stemmen in het stembureau dat hen was toegewezen. De nabijheid van de stembureau’s, de aanwezigheid van hellende vlakken voor rolstoelgebruikers en de behulpzaamheid van de voorzitters van de stembureau’s waren enkele van de elementen die als zeer positief ervaren werden.
Een van de weinige opmerkingen betrof de grootte van de letters en het lettertype op het scherm, wat onvoldoende leesbaar was. Jammer genoeg kan de gemeente hieraan niets veranderen. Een tweede opmerking had betrekking op de hoogte waarop de nummers van de stemlokalen waren aangebracht, dit was niet goed zichtbaar voor rolstoelgebruikers.
Wat de behulpzaamheid van de voorzitters betreft, zal de gemeente een schrijven richten aan alle voorzitters waarin ze bedankt worden voor hun belangrijk werk en voor hun hulpvaardigheid. Bovendien zullen extra stoelen langs de wachtrijen geplaatst worden, en zal er worden voor gezorgd dat de indicatie van de nummers van de stembureau’s ook op ooghoogte van rolstoelgebruikers wordt aangebracht.  Bovendien wensen we ook de aanwezigheid van de politie op de stemlocaties te benadrukken, die mensen steeds kunnen begeleiden als dat nodig is, alsook de aanwezigheid van een infostand.
  • Antwoord van mevrouw Elise Willame - schepen
Om de organisatie van de verkiezingen deze zondag in onze schoolcentra zo goed mogelijk voor te bereiden, werd er op 4 april een gezamenlijk bezoek aan alle scholen afgelegd door de dienst Wegenis, de dienst Bevolking en mezelf.
Er zullen immers 21 stembureaus worden verdeeld over onze 4 schoolcentra, namelijk 8 bureaus in Centre Scolaire du Souverain, 5 bureaus in Centre Scolaire Les Marronniers, 4 bureaus in Centre Scolaire du Blankedelle, en 4 bureaus in Centre Scolaire du Pré des Agneaux.
Deze organisatie vergt reële expertise, alsook nauwe samenwerking tussen de diensten wegenis, bevolking en onderwijs.
Dit transversale werk heeft ons in staat gesteld alle scholen open te houden op vrijdag 24 mei om het materieel in de beste omstandigheden te installeren. Bovendien worden aan de kinderen kwaliteitsvolle activiteiten aangeboden in Oudergemse structuren als het Rood Klooster en het gemeentelijke stadion. Ook de Academie zal open kunnen blijven voor de lessen op vrijdag en zaterdag.
Gezien het grote aantal kinderen dat moet worden verplaatst bij Centre Scolaire du Pré des Agneaux evenals de omvang van de school, zullen 92 kinderen met de bus naar vakantiecentra in Itter en Ohain worden gebracht. De gemeente neemt de kosten volledig ten laste.