Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de automatische aanhangigmaking

Mijnheer de voorzitter,

Mevrouw de burgemeester,

Dames en heren schepenen,

Geachte collega's,

In een artikel in L'Echo (20 mei 2022) wordt ingegaan op de kwestie van de aanhangigmaking in het kader van de vergunningsaanvragen in het Brussels Gewest. De automatische aanhangigmaking van de gewestelijk gemachtigde ambtenaar vindt plaats als de gemeentelijke overheid de stringente termijn overschrijdt. In de door L'Echo gepubliceerde rangschikking staat Oudergem op de 3e plaats van de gemeenten waar in 2021 het grootste aantal aanhangigmakingen werden ingediend bij de gewestelijk gemachtigde ambtenaar.

De gewestelijke overheden hebben blijkbaar moeite om het aantal aanhangigmakingen te verwerken, waardoor de vertragingen voor aanvragers van vergunningen nog toenemen.

Vandaar onze volgende vragen:

 • Hoe is het hoge aantal aanhangigmakingen in onze gemeente te verklaren?
 • Hebben de vertragingen betrekking op een bepaald soort project?
 • Hoe denkt u deze situatie te verhelpen?

Wij danken u.

Martine Maelschalck en Cécile Henrard, gemeenteraadsleden MR-Open VLD

Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen:

Mijnheer de voorzitter, geachte gemeenteraadsleden, waarde collega's,

Alle gemeenten reageerden op dezelfde manier toen zij de verklaringen van de staatssecretaris lazen:

 • Het is niet ernstig om dergelijke pertinente conclusies te trekken op basis van een evaluatie van slechts twee maanden;
 • De gemeenten hadden de regering gewaarschuwd voor de zeer negatieve gevolgen voor de aanvragers die de toepassing van de automatische aanhangigmaking met zich zou brengen. In het verleden kon de aanvrager bij het verstrijken van de termijn het gewest vragen de behandeling van een dossier dat op gemeentelijk niveau was "blijven liggen", over te nemen. In het verleden heeft geen enkele aanvrager het gewest in kennis gesteld na een dossier met een aanvraag die in Oudergem was ingediend.

De laatste tijd werd het Gewest overstelpt met dossiers die het niet kon behandelen binnen de termijnen die het zichzelf bij beschikking had opgelegd. Dat heeft geleid tot een groot aantal stilzwijgende weigeringen van vergunningen wegens overschrijding van de termijn of uitdrukkelijke weigeringen wegens het ontbreken van de vereiste informatie in de aanvraag.

Over deze toekomstige situatie hadden wij gerapporteerd in de beoordeling van het nieuwe BWRO (de gewestelijke stedenbouwkundige beschikking) in de beoordeling die het college op 26 januari 2021 had vastgesteld en aan het gewest had toegezonden. Wij waren van oordeel dat een aanvrager die door de gemeente op de hoogte wordt gebracht van een waarschijnlijke termijnoverschrijding, aan de gemeente een extra termijn kan toestaan en aldus kan voorkomen dat het dossier door het gewest wordt overgenomen met de onvermijdelijke vertragingen als gevolg van een nieuw onderzoek van de aanvraag.

De staatssecretaris had meer dan een jaar nodig om te beseffen wat we hadden verklaard. Naar aanleiding van de verontwaardigde reacties van alle gemeenten en de Conferentie van burgemeesters onderzoekt de regering momenteel de inwerkingtreding van de corrigerende maatregel die wij in januari 2021 hebben voorgesteld.

Om u een idee te geven van de omvang van de aanvragen: sinds begin dit jaar zijn meer dan 160 vergunningsaanvragen ingediend.

In de eerste zes maanden van dit jaar werden 14 dossiers aanhangig gemaakt. Dit zijn allemaal dossiers die in 2021 en soms zelfs 2020 zijn ingediend. Van deze 14 dossiers kan de oorzaak van de aanhangigmaking in 4 gevallen aan onze administratie worden toegeschreven: 2 zijn het gevolg van een fout van een ambtenaar met wie de samenwerking werd stopgezet en 2 zijn het gevolg van een bijzondere druk medio 2021.

Voor de overige 10 dossiers zijn er verschillende verklaringen voor feiten die niet toe te schrijven zijn aan de gemeente: de aanvrager heeft de gevraagde wijzigingsplannen niet ingediend, de DBDMH heeft haar advies na een te lange termijn uitgebracht, de aanvrager heeft niet formeel aangegeven dat hij afzag van zijn dossier, het gewest heeft zijn advies over het dossier niet ingediend, waardoor wij niet binnen de wettelijke termijn een beslissing konden nemen enzovoort.

Sinds het begin van dit jaar zijn alle ontvangstbewijzen (volledig / onvolledig) vóór de wettelijke termijn afgegeven. Onze gemeente kan ook bogen op een zeer bemoedigende verhouding tussen meteen volledig verklaarde dossiers en ingediende dossiers (bijna 50%), wat het resultaat is van een goede samenwerking met de aanvragers en hun architecten.

Sinds begin 2022 worden alleen nog dossiers aanhangig gemaakt die in het belang van de aanvrager zijn. Dit zijn dossiers waarvoor een voorwaardelijk gunstig advies is uitgebracht en waarvoor binnen een termijn van zes maanden geen verdere informatie van de aanvrager is ontvangen. In deze gevallen moeten wij ofwel de vergunning binnen de wettelijke termijn weigeren, ofwel de vergunning laten lopen tot de automatische aanhangigmaking, wat de aanvrager nog eens 45 dagen geeft om zijn gewijzigde project in te dienen.

U ziet dus dat de door u genoemde situatie het gevolg is van te voorziene gevolgen van gewestelijke beslissingen, dat wij het gewest tijdig hebben gewaarschuwd en oplossingen hebben voorgesteld, en dat wij, ondanks het gebrek aan follow-up, onze diensten zo hebben georganiseerd dat deze situaties, die overigens voor het merendeel vaak te wijten zijn aan weinig reactieve aanvragers, beperkt blijven.

 

 

 

Zitting van 23.06.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:06:02 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 2. 00:06:12 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 3. 00:06:26 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 4. 00:06:35 | Dringende punt aan de agenda - Nieuwe Gemeentewet - artikel 97
 5. 00:06:35 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022 - Goedkeuring
 6. 00:06:59 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 7. 00:07:03 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 8. 00:07:13 | Gemeentelijk reglement met betrekking tot de Vergadering van de Inwoners van Oudergem – akkoord over aanpassingen na evaluatie van het mechanisme
 9. 00:07:27 | Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijzigingen
 10. 00:08:05 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31.03.2022
 11. 00:08:18 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31.03.2022
 12. 00:08:25 | Verenigde Anglicaanse Kerkfabriek - Holy Trinity - Dienstjaar 2021 - Compte
 13. 00:08:37 | O.C.M.W. - Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening - Dienstjaar 2021 - Goedkeuring
 14. 00:15:38 | O.C.M.W. - Begrotingswijziging n 0 - dienstjaar 2022.
 15. 00:16:02 | Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2021
 16. 00:16:33 | Gemeenterekening van het dienstjaar 2021 - Voorlopige afsluiting.
 17. 00:26:50 | Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst en nr 2 buitengewone dienst - dienstjaar 2022
 18. 00:27:12 | Financiering van de buitengewone uitgaven door middel van kredieten - Begroting 2022 - Goedkeuring van het Marktonderzoek - Selectie van de te raadplegen bankinstellingen
 19. 00:27:36 | WASTRA - Principeakkoord over de weigering tot het sluiten van de ruilovereenkomst voor gemeentelijke onroerende goederen dat deel uitmaakt van de perimeter WASTRA, gelegen op Waversesteenweg 1085, 1103 en Triomflaan 51, en akkoord om deze onroerende goederen te verkopen
 20. 00:27:53 | Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik - wijziging van het administratief bestek na de inwerkingtreding van de wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
 21. 00:28:12 | Toetreding tot de aankoopcentrale van de Federale Pensioendienst (FPD) met het oog op een aansluiting bij de raamovereenkomst die een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening moet aanduiden.
 22. 00:28:12 | Renovatie van de Daniel Boonlaan- Openbare procedure - Goedkeuring van de gewijzigde administratieve bestek
 23. 00:28:28 | Autoloze dag - Goedkeuring van het akkoord dat op 18 mei 2022 gesloten werd tussen de burgemeester van Oudergem en de burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratieve arrondissement van Brussel-Hoofdstad
 24. 00:28:47 | Vernieuwing van de Conventie tussen Atout Projet VZW en de gemeente Oudergem om het ter beschikking stellen van socio opvoedkundige animatoren voor jaren 2023-2025.
 25. 00:29:01 | Regie voor Grondbeleid - Dienstjaar 2021 - Rekening - Voorlopige goedkeuring
 26. 00:29:20 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de automatische aanhangigmaking
 27. 00:41:00 | Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Pierre Bauwens en de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN): energiecrisis
 28. 00:48:52 | Mondelinge vraag van de heren François Lebovy en Christian Grétry (ECOLO-GROEN) : Oekraïne
 29. 01:01:59 | Mondeling vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de openbare fonteinen
 30. 01:08:21 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) : autoloze dag
 31. 01:19:34 | Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over het illegaal volledig of gedeeltelijk opladen van elektrisch aangedreven voertuigen