Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het voorkooprecht

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Waarde collega's,

De Brusselse regering heeft aangekondigd dat zij van plan is een algemeen voorkooprecht in te voeren op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit betekent dat de overheden (het Brussels Gewest, de huisvestingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Citydev, de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, en de 19 gemeenten) de mogelijkheid zouden krijgen om bij voorrang de onroerende goederen te verwerven die door particuliere eigenaars in de hele hoofdstad te koop worden aangeboden. Dit voorkooprecht zou gelden voor gebouwen met een oppervlakte van meer dan 750 m² en voor onbebouwde of gedeeltelijk onbebouwde terreinen van meer dan 500 m². Deze onroerende goederen zouden worden verworven tegen de prijs en onder de voorwaarden die tussen de partijen in een verkoopovereenkomst zijn vastgelegd.
Uiteraard is het ontwerp pas in eerste lezing besproken en zal het waarschijnlijk nog worden gewijzigd. Afgezien van het ideologische probleem dat een dergelijke uiting van overheidsinmenging in particuliere transacties naar onze mening met zich meebrengt, lijkt het ons dat de gemeenten zich nu reeds bepaalde vragen kunnen stellen.

Vandaar de volgende vragen:

 • Hebt u in Oudergem een idee van het aantal onroerende goederen (aantal, totale oppervlakte) dat potentieel onder de maatregel valt?
 • Als de gewestelijke overheden een gebouw in de gemeente kopen, wordt het college dan op de hoogte gebracht? Heeft het dan een recht van controle op de bestemming van het goed?
 • Kunnen de gebouwen die door de Europese Commissie zijn verlaten hier ook onder vallen?
 • Zo ja, en aangezien de gemeenten behoren tot de houders van het voorkooprecht, zou Oudergem dan belangstelling hebben voor bepaalde onroerende goederen? Zo ja, welke?

Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD

Antwoord van de heer Alain Lefebvre, schepen:

Geachte mevrouw gemeenteraadslid,

De Brusselse regering heeft inderdaad aangekondigd dat zij van plan is een algemeen voorkooprecht in te voeren op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door in eerste lezing een voorontwerp van ordonnantie goed te keuren. Hierover vindt momenteel overleg plaats voordat het voor advies wordt voorgelegd aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State. De tekst kan dus nog heel wat wijzigingen ondergaan.

Tot op heden is de gemeente Oudergem niet op de hoogte van de regeringsbepalingen en werd zij niet geraadpleegd door het Gewest. Dus ik kan uw diverse vragen niet beantwoorden. Deze vragen moeten worden gesteld op het niveau van het Gewestelijk Parlement.

In het verleden heeft de gemeente Oudergem een aan voorkooprecht onderworpen perimeter toegepast voor de renovatie van de wijk Koninklijke Jacht. Die was van kracht van 2005 tot 2012. Dit maakte het met name mogelijk om de aankoop van gebouwen door huisjesmelkers te bestrijden.

 

 

Zitting van 24.02.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

Benchmarks

 • 00:07:31 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022 - Goedkeuring
 • 00:07:51 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 • 00:08:02 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 • 00:08:09 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan andere ambtenaren
 • 00:08:28 | VZW Senioren Oudergem - samenstelling
 • 00:08:57 | Aanstelling van ambtenaren in hoedanigheid van waarnemende gemeentesecretaris
 • 00:09:14 | Toetreding tot de aankoopcentrale van Net Brussel voor de aankoop van elektrische afvalzuigers
 • 00:09:30 | Toetreding tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga voor de begeleiding van de lokale en gewestelijke openbare besturen met het oog op de energetische renovatie van gebouwen of de implementatie van installaties voor de productie van groene stroom (Programma RenoClick)
 • 00:09:53 | Gewestelijk parkeerbeleid - tariefbepaling - advies van de gemeenteraad
 • 00:19:57 | Project Cairgo Bike. Goedkeuring van de overeenkomst.
 • 00:20:53 | Huishoudelijk reglement voor de petanquebaan gelegen op Oude Molenstraat 21-25 en zijn directe omgeving
 • 00:21:19 | Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:21:28 | Reglement aangaande de aanmoediging van de gezinnen tot de beveiliging van hun woning tegen inbraak. - Goedkeuring van de wijzigingen voorzien voor het jaar 2022.
 • 00:21:50 | Bijakte bij de bezettingsovereenkomst tussen de vzw Le Grès en de Regie voor Grondbeleid betreffende de terbeschikkingstelling van een handelsruimte gelegen te 1160 Oudergem, Steenweg op Waver 1688
 • 00:22:07 | Deelname aan de gecentraliseerde inkoop van collecties via de door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gerealiseerde raamovereenkomst
 • 00:22:29 | Akte van kosteloze overdracht van een deel van het voetpad langs de achteruitbouwstrook Jacques Bassemstraat 1-7
 • 00:22:44 | Wijziging van de overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Oudergem betreffende de bevorderingvan de economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak
 • 00:22:58 | International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2021 - Rekening
 • 00:23:12 | International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2022 - Herzien begroting
 • 00:23:31 | Gemeentepersoneel : Wijziging van het kader van het administratief en technisch personeel
 • 00:23:48 | Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 11 - uurrooster van het personnel bij de sportcentra
 • 00:24:10 | Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de opening door het Samusocial van een opvangcentrum voor gezinnen zonder woning
 • 00:45:02 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over scooters met zelfbediening
 • 00:48:06 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het algemene recht van voorkoop
 • 00:52:38 | Mondelinge vraag van mevrouwen Marie-Pierre Bauwens et Pauline Vermeiren (ECOLO-GROEN): luchtkwaliteit rond scholen in Oudergem