Bestuur & Politiek

Reglement betreffende de Gedeelde Begroting van Oudergem - Wijziging

DE RAAD
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet,
Gelet op het reglement met betrekking tot de Vergadering van de Inwoners van Oudergem,
Gelet op het Reglement met betrekking tot de Gedeelde Begroting van Oudergem,
Overwegende hetgeen volgt:
De Gedeelde Begroting (GB) van Oudergem is een mechanisme dat het voor de inwoners van Oudergem mogelijk maakt voorstellen te formuleren en beslissingen te nemen over de bestemming van een deel van de gemeentelijke begroting op basis van ideeën voor projecten die zij zelf hebben bedacht.
Het Reglement van de Vergadering van de inwoners bepaalt in artikel 4 "Rol van de Wijkvergaderingen in de Gedeelde Begroting" dat "de Wijkvergaderingen instaan voor de gezamenlijke organisatie en voor de begeleiding van de implementatie van de jaarlijkse gedeelde begroting" en dat "het meer bepaald de taak is van de Wijkvergaderingen om te beoordelen welke thema's voorrang moeten krijgen in het kader van de gedeelde begroting";
De 2e Vergadering van de Inwoners - waarin de 10 Wijkvergaderingen vertegenwoordigd zijn - werd virtueel via 'zoom' gehouden op 10 december 2020) (zie Notulen in de bijlage 1 en opname van de plenaire zitting op https://youtu.be/DYrTeEdtHZA);
Het doel: op basis van een 50-tal projectideeën die vooraf besproken werden op de Wijkvergaderingen (zie de 48 projectideeën in de bijlage 2) heeft de dienst burgerparticipatie deze projecten gebundeld per thema (zie de 11 thema's in de bijlage 3). Op basis hiervan had de Vergadering van de Inwoners de taak om, via een multicriteriastemming, de 3 hoofdthema's van de Gedeelde Begroting voor 2021 vast te stellen.
Hoe? Elk lid van de Vergadering van Inwoners stemde individueel voor 3 thema's volgens de volgende criteria:
 • Prioriteit/dringend karakter
 • Voldoet aan een behoefte van veel mensen (alle geslachten en leeftijden)
 • Betreft een specifiek publiek dat hier nood aan heeft
 • Specifiek voor Oudergem
 • Persoonlijke mening
Het resultaat van de stemming in de Vergadering van de Inwoners, d.w.z. de 3 thema's die de meeste stemmen hebben gekregen, is als volgt:
 • Inwoners dichter bij elkaar brengen
 • Vrijetijdsbesteding en burgerparticipatiecultuur
 • Klimaat en leefmilieu
De projecten die door de Oudergemnaars in 2021 worden voorgesteld, moeten dus binnen een van deze drie hoofdthema's vallen om in aanmerking te komen (ontvankelijkheidscriteria);
Artikel 5.4 "Prioritaire thema's" van de verordening "Gedeeld budget" moet daarom worden vervangen door de volgende bepaling:
"Artikel 5.4 Prioritaire thema's
In 2021 moeten de projectideeën binnen een van de volgende 3 thema's vallen, vastgesteld door de Vergadering van de Inwoners van 10/12/2020 :
 • Inwoners dichter bij elkaar brengen
 • Vrijetijdsbesteding en burgerparticipatiecultuur
 • Klimaat en leefmilieu
De Vergadering van de Inwoners van Oudergem heeft bij de jaarlijkse evaluatie van de regeling de mogelijkheid andere thema's voor te stellen."
Eind 2021 zal de Vergadering van de Inwoners van Oudergem tijdens de jaarlijkse evaluatie van de regeling en in overeenstemming met het Reglement van de Gedeelde Begroting, de in het afgelopen jaar ingevoerde regeling evalueren en de gelegenheid krijgen om andere thema's voor het komende jaar (2022) voor te stellen.
BESLIST
om artikel 5.4 "Prioritaire thema's" van het gemeentereglement "Gedeelde begroting" als voldgt te vervangen om de drie thema's van 2021 te integreren die in december 2020 werden vastgelegd door de Vergadering van de Inwoners:
"Artikel 5.4 Prioritaire thema's
In 2021 moeten de projectideeën binnen een van de volgende 3 thema's vallen, vastgesteld door de Vergadering van de Inwoners van 10/12/2020 :
 • Inwoners dichter bij elkaar brengen
 • Vrijetijdsbesteding en burgerparticipatiecultuur
 • Klimaat en leefmilieu
De Vergadering van de Inwoners van Oudergem heeft bij de jaarlijkse evaluatie van de regeling de mogelijkheid andere thema's voor te stellen."