Bestuur & Politiek

Protocolakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gemeente Oudergem over het toezicht op de naleving van de test- en quarantaineverplichtingen

 
De Raad
Gelet op artikel 128 en artikel 135 van de Grondwet;
Gelet op artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 6, §1, VIII, tweede lid;
Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikelen 13, 13/1, 14 en 15;
Gelet op artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Om de crisis in verband met COVID-19 te beheren, heeft de GGC een systeem uitgewerkt dat wordt aangestuurd door de Diensten van het Verenigd College in het Brusselse gewest.
Dit memorandum van overeenstemming dat bij deze beraadslaging is gevoegd, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en heeft tot doel de toepassing van quarantaine- en profylactische beschermingsmaatregelen voor burgers te bevorderen.
beslist 
het protocolakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gemeente Oudergem over het toezicht op de naleving van de test- en quarantaineverplichtingen te ratificeren